ပါကစ္စတန်နှင့် ဆက်နွယ်မှုရိှသည့် သဲလွန်စများ ပိုမိုရရိှလာြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,


 • ြကာသာပေတးေန့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံရိှ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှများက သဲလွန်စအသစ်များကို ပိုမိုရရိှေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အဆိုပါသဲလွန်စများအရ စစ်ေသွးြကွအုပ်စု ြဖစ်သည့် Lashkar-e-Taiba၏ ထိပ်တန်းေခါင်းေဆာင်များက ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ြမို့(၂)ြမို့တွင် မွန်ဘိုင်းကို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများြပုလုပ်ရန်အတွက် စနစ်တကျ စီစဉ်ခဲ့သည့် အေထာက်အထားများကို ေတွ့ရိှ ရသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အိန္ဒိယနှင့်အေမရိကန်ေထာက်လှမ်းေရးအရာရိှများက မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စီစဉ်ခဲ့သူ မှာ Lashkar အဖွဲ့၏ စစ်ဆင်ေရးများ ြပုလုပ်သူ Yusuf Muzammil ြဖစ်သည်ဟု ေဖာ်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ ြကာသာပေတးေန့က အိန္ဒိယစံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှများက Lashkar အဖွဲ့တွင် လူသိအများဆံုး အဆင့်ြမင့် ေခါင်းေဆာင်များအနက် (၁)ဦးြဖစ်သည့် Zaki-ur-Rehman Lakhvi ကို ထပ်မံေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

  မွန်ဘိုင်းရိှ စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှများက ေြပာြကားရာတွင် Muzammil သည် ကွပ်ကဲေရးအရာရိှ အြဖစ် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ လားေဟာ်ြမို့တွင် ေဆာင်ရွက်ေနစဉ် ၎င်း၏အြကီးအကဲ Lakhvi နှင့် Lashkar အဖွဲ့၏ စစ်ဆင်ေရးအြကီးအကဲတို့သည် ပါကစ္စတန်ေတာင်ဖက်ဆိပ်ကမ်းြမို့ြဖစ်သည့် ကာရာချီြမို့တွင် ပူးေပါင်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ြကသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ၎င်းတို့သည် ကာရာချီြမို့မှ မွန်ဘိုင်းြမို့သို့ ေရလမ်းေြကာင်းြဖင့် ၀င်ေရာက်ြပီး၊ အြကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကို ဆက်လက်ပဲ့ကိုင်ညွှန်ြကားခဲ့ြပီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရိှ ရဲနှင့်စစ်တပ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များ ကိုလည်း ေပးပို့ေကာင်း ေပးပို့နိုင်ခဲ့သည်ဟု ေဖာ်ထုတ်ချက်များအရ သိရိှလာရပါသည်။

  အသက်ရှင်ကျန်သူများနှင့် ေတွ့ဆံုေမးြမန်းခဲ့သည့် အရာရိှတစ်ဦးနှင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှများ၏ လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ အြကံေပးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းေပးပို့ချက်အရ၊ ဖမ်းဆီးထားသည့် ဓါးစားခံများအနက် မည်သူကို သတ်၍ မည်သူကို အသက်ချမ်းသာေပးရန် ဖုန်းြဖင့် ေခါ်ဆိုချက်များထဲမှ ေဖာ်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အိန္ဒိယအရာရိှများက ပါကစ္စတန်လူမျိုးများပါ၀င်သည်ဆိုေသာ အချက်အလက်များကို ေဖာ်ထုတ်လျက် ရိှစဉ်၊ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် အေနာက်နိုင်ငံအရာရိှအချို့က ယခုပံုေပါ် လာသည့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် စီစဉ်သူများနှင့်ပတ်သက်ေသာ အချက်အလက်များသည် နိဒါန်းမှျသာ ရိှေသးြပီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံရိှ စစ်ေသွးြကွများပါ ကျယ်ြပန့်စွာပါ၀င်လာနိုင်ေြကာင်းြဖင့် သတိေပးေြပာြကား သွားပါသည်။

  အိန္ဒိယေခါင်းေဆာင်များနှင့် ေတွ့ဆံုြပီးေနာက် ေနာက်တစ်ေန့တွင် အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Condoleeza Rice သည် ပါကစ္စတန်ေခါင်းေဆာင်များနှင့် အစ္စလန်မာဘတ်ြမို့တွင် ေတွ့ဆံုခဲ့ြပီး အိန္ဒိယနှင့် ပါကစ္စတန်(၂)နိုင်ငံပူးေပါင်း၍ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများ၏ ေခါင်းေဆာင်များကို ေဖာ်ထုတ်ြပီး ဥပေဒအရ အြပစ်ေပးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ေတွ့ဆံုြပီးေနာက် ယခုကဲ့သို့ ဆက်နွယ်မှုအသစ် များကို ေဖာ်ထုတ်လာနိုင်ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  ပါကစ္စတန်သမ္မတ Asif Ali Zardari နှင့် ၀န်ြကီးချုပ် Yousaf Raza Gilani တို့နှင့် ေတွ့ဆံုြပီးေနာက် ပါကစ္စတန်ေလတပ်စခန်းတွင် Ms. Rice က သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာ၌ မိမိအေနြဖင့် ပါကစ္စတန် ေခါင်းေဆာင်များ၏ အေရးယူေဆာင်ရွက်ပါမည်ဆိုေသာ ကတိစကားကို ရခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  သို့ရာတွင် ပါကစ္စတန်ေခါင်းေဆာင်များက ယဉ်ေကျးစွာြဖင့် အာမခံစကားကို ေပးခဲ့ေသာ်လည်း Lashkar အုပ်စုကို တိကျစွာ အေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ဆိုသည့်အေြကာင်း အများြပည်သူများ သိရိှေအာင် ထုတ်ြပန်ေြကညာခဲ့ြခင်း မရိှပါ။ ၎င်းတို့အေနြဖင့် ပါကစ္စတန်လူမျိုးများပါ၀င်သည်ဟု သံသယရိှမှုကို ဆက်လက် ေဖာ်ြပခဲ့ြပီး အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ေတာင်းဆိုထားေသာ သံသယရိှသူ လူ(၂၀)ကို လွှဲေြပာင်းေပးေရးနှင့် ပတ်သက်၍ ြငင်းဆန်လျက်ရိှပါသည်။

  စစ်မှန်ေသာစစ်တပ် (Army of the Pure) အမည်ရသည့် Lashkar-e-Taiba ကုိ လွန်ခဲ့ေသာ အနှစ် (၂၀)ေကျာ်က ပါကစ္စတန်ေထာက်လှမ်းေရးအရာရိှများ၏ အကူအညီြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့ြပီး မွတ်စလင်တို့ ြကီးစိုးသည့် ကက်ရှ်မီးရား၏ ထိန်းချုပ်မှုြဖင့် ကုိယ်ခွဲအဖွဲ့သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံကို စိန်ေခါ်လျက်ရိှပါသည်။

  ထိုအချိန်မှစ၍ ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်သည် ကျယ်ြပန့်လာြပီး Jihadi မွတ်စလင်သာသနာြပုစစ်ပွဲ အုပ်စု၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကွန်ရက်နှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ တိုက်ခိုက်ေရးသမားများသည် အာဖဂန်နစ္စတန်နှင့် အီရတ်တွင် ေပါ်ေပါက်ခဲ့ြပီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် နာမည်ြကီးအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အများအြပားအတွက် အြပစ်တင်ြခင်း် ခံခဲ့ရပါသည်။

  လက်ရိှတွင် Lashkar အုပ်စုကို ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် ဥပေဒအရတားြမစ်ထားသည် မှန်ေသာ်လည်း ၎င်းနှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ေနသူများမှတဆင့် လုပ်ငန်းေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့သည် Al Qaeda အဖွဲ့နှင့် ဆက်နွယ်မှုရိှသည်ဆိုသည့်အချက်မှာ ယေန့တိုင် ရှင်းလင်းစွာမသိရိှရေသးပါ။ သို့ရာတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ အဓိကေထာက်လှမ်းေရး ေအဂျင်စီ Inter-Services Intelligence (သို့မဟုတ်) ISI နှင့် လက်ရိှတွင် ဆက်နွယ်မှုများရိှပါသည်။

  ယခုအပတ်တွင် Lashkar အဖွဲ့၏ ပင်မအဖွဲ့အစည်းြဖစ်ေသာ Jamoat-u-Dawa ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့် ရိှသူ Muhammad Yahya Mujahid က မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏ ေခါင်းေဆာင် Mohammad Hafiz Saeed (သို့မဟုတ်) Lashkar နှင့် ဆက်စပ်မှု မရိှဟု ြငင်းဆိုပါသည်။ မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် တစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူက ပါကစ္စတန်ရိှ ေလ့ကျင့်ေရးစခန်း တွင် Saeed နှင့် ေတွ့ဆံုခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အေမရိကန် တန်ြပန်အြကမ်းဖက်နှိမ်နင်းေရးအရာရိှက ေြပာြကားရာ၌ မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက် တိုက်ခိုက် မှုများတွင် ပါကစ္စတန်ေထာက်လှမ်းေရးအဖွဲ့က ပါ၀င်သည်ဆိုေသာ ထင်ရှားသိသာသည့် သဲလွန်စ မရရိှေသး သကဲ့သို့ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများနှင့် ပါကစ္စတန်စစ်ေသွးြကွများ ဆက်စပ်မှုရိှသည်ဆိုေသာ ခိုင်လံုသည့် အချက်အလက်တို့ကိုလည်း မရရိှေသးပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာဆိုပါသည်။

  မွန်ဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဒုတိယရဲမင်းြကီး Deven Barthi က မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် Inter-Services Intelligence အြကား တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုများရိှသည်ဆိုေသာ သတင်းမီဒီယာ အစီရင်ခံစာများအေပါ် မှတ်ချက်မြပုဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းက ေြပာြကားရာ၌ အေထာက်အထား အချို့ကို ရထားေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် စိစစ်ဆဲအေြခအေနတွင် ရိှပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  ထို့ြပင် ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာြကားရာတွင် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် အသံုးြပုခဲ့ေသာ လက်နက်များသည် ပါကစ္စတန်စစ်တပ်၏ ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရ ေဆာင်ရွက်ေနေသာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်အေြခစိုက်စက်ရံုတစ်ခုမှလာသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  Mr. Barthi က ေြပာြကားရာ၌ အဆိုပါစက်ရံုမှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အေစာပိုင်းက အြကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုများတွင် အသံုးြပုခဲ့ေသာ လက်ပစ်ဗံုးနှင့် ေပါက်ကွဲေစတတ်ေသာ ပစ္စည်းများရရိှခဲ့ရာ ပင်မေနရာ ြဖစ်ေြကာင်း၊ အေစာပိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများတွင် ၁၉၉၃ခုနှစ် မွန်ဘိုင်းဗံုးေပါက်ကွဲခဲ့မှုများ၊ ၂၀၀၁ခုနှစ် အိန္ဒိယပါလီမန်တွင် အေသခံတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကာဘူးလ်ြမို့ရိှ အိန္ဒိယသံရံုး ဗံုးေပါက်ကွဲ ခဲ့မှုများ ပါ၀င်ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှင်းလင်းြပီးေနာက် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများ ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် လက်ပစ်ဗံုးတွင် EN ARGES စာတမ်းကို ပံုနှိပ်ထားမှုအေပါ် ေြခရာခံ၍ ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ပန်ဂျပ်ြပည်နယ်အေြခစိုက်စက်ရံုမှ ြဖစ်သည်ဟု စံုစမ်းစစ်ေဆးေရး အရာရိှများက ေဖာ်ထုတ်ရရိှခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ EN ARGES အမှတ်တံဆိပ်မှာ ပါကစ္စတန်စစ်တပ်အတွက် လက်နက်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ေဖာ်ြပပါ စက်ရံုကို လုိင်စင်ခွင့်ြပုခဲ့သည့် ဂျာမဏီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ပိုင်ဆိုင်သည့် အမှတ်တံဆိပ်နှင့် တူသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ယခုအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ စီမံချက်တွင် ပါ၀င်သည်ဟု အလားအလာရိှသူမှာ အိန္ဒိယြပည်နယ် ေြမာက်ပိုင်းတွင် ေဖေဖာ်၀ါရီလက ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် Faheem Ahmed Ansari အမည်ရ အိန္ဒိယလူမျိုး ြဖစ်သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ဆိုပါသည်။ ၎င်းနှင့်အတူ သံသယရိှသည့် Lashkar အဖွဲ့၀င်(၂)ဦးကိုလည်း ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသည်။

  Ansari က စစ်ေဆးေမးြမန်းသူ ရဲအရာရိှများအား ေြပာြကားရာတွင် ၂၀၀၇ခုနှစ် ကုန်ဆံုးြပီး ၂၀၀၈ခုနှစ် ေဖေဖာ်၀ါရီလအတွင်း Victoria မီးရထားဘူတာရံု၊ Chhatrapati Shivaji ေနာက်ဆံုးဘူတာစခန်း၊ Tower ဟိုတယ်နှင့် Taj Mahal Palace ဟိုတယ်တို့ ပါ၀င်သည့် အလားအလာရိှေသာ ပစ်မှတ်များကို မွန်ဘိုင်းရိှ Lashkar အဖွဲ့အတွက် စစ်ေဆးေလ့လာခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  Uttar Pradesh ရဲက ၎င်းကို Rampurြမို့ရိှ ရဲစခန်းကို နှစ်သစ်ကူးအြကိုေန့တွင် ေသနတ်နှင့် လက်ပစ်ဗံုးတို့ြဖင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းထားရစ််ခဲ့ေသာ လက်နက်များကို ြပန်လာယူစဉ် ဖမ်းဆီး ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ေနာက်ထပ် ေဆာင်ရွက်မည့် တိုက်ခိုက်မှုအတွက် မွန်ဘိုင်းြမို့ သို့ သွားေရာက်ရာတွင် လက်နက်များကို ယူေဆာင်သွားရန်ပင် ြဖစ်ပါသည်။

  ဂျူးလူမျိုး ဗဟိုဌာနတွင် ေသဆံုးခဲ့ေသာ လူ(၆)ဦးမှာ ရက်စက်စွာအသတ်ခံထားရြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ရဲများက ေြပာြကားရာ၌ ေသဆံုးသူများ၏ ခန္ဓာကိုယ်များေပါ်တွင် လည်ပင်းညှစ်ထားသည့် ဒဏ်ရာများနှင့် ေသနတ်နှင့်လက်ပစ်ဗံုးးဒဏ်ရာမဟုတ်သည့် အြခားဒဏ်ရာများ ရရိှထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ပါကစ္စတန်အရာရိှတစ်ဦးက ေြပာြကားရာ၌ Lashkar အဖွဲ့ တိုက်ခိုက်ေရးေခါင်းေဆာင်ြဖစ်သည့် Lakhvi သည် ကရာချီြမို့မှေန၍ လွန်ခဲ့ေသာ (၃)လခန့်ကစြပီး အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်အတွက် တိုက်ခိုက်ေရးသမားများ မွန်ဘိုင်းကမ်းစပ်သို့ ေြခမချမီအထိ လိုအပ်သည်များကို ေဆာင်ရွက်ေပးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အရာရိှများက ေြပာြကားရာ၌ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများသည် ဟိုတယ်(၂)ခုရိှ ဓားစာခံများကို စုေနစဉ်အတွင်း ပါကစ္စတန်ရိှ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအစီအစဉ်ကို ကိုင်တွယ်သူများနှင့် ဆယ်လူလာ ဖုန်းများြဖင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  မိုင်(၅၀၀) ခရီးေ၀းသည့် မွန်ဘိုင်းြမို့သို့ ခရီးစတင်ရာေနရာြဖစ်သည့် ကရာချီြမို့အနီး ၎င်းတို့ အပိုင်စီးခဲ့သည့် ငါးဖမ်းေလှေပါ်တွင် သဲလွန်စလမ်းေြကာင်း ပါရိှသည့် ြဂိုဟ်တုဖုန်းကို ထားရိှခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အဆိုပါဖုန်းတွင် Muzammil , Lakhvi နှင့် အြခား Lashkar အဖွဲ့၀င်များ၏ ဖုန်းနံပါတ်များ ပါ၀င်ေနသည်ကို ေတွ့ရိှရေြကာင်းြဖင့် လံုြခံုေရးဆိုင်ရာ စိစစ်သံုးသပ်သူ(၂)ဦးြဖစ်ေသာ J. Gohelနှင့် Sajjan M. Gohel တို့၏ ြကာသာပေတးေန့တွင် ထုတ်ြပန်ခဲ့သည့် မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှု အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  ငါးဖမ်းေလှတွင် ရရိှခဲ့ေသာ ဖုန်းေပါ်တွင် ေခါ်ဆိုထားေသာ နံပါတ်များသည် Taj နှင့် ့Oberoi ဟိုတယ်တွင် ရရိှခဲ့ေသာ ဆယ်လူလာဖုန်းတွင် ေပါ်ေနေသာ နံပါတ်များနှင့် ကိုက်ညီေနသည်ကို ေတွ့ရေြကာင်းြဖင့် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ငါးဖမ်းေလှတွင် ရရိှခဲ့ေသာ ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သဲလွန်စများအရ အြခားလူ(၅)ဦး ယခုအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု စီမံချက်တွင် ပါရိှနိုင်ြပီး၊ ယခုတိုင် လွတ်ေြမာက်လျက်ရိှသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။

  တစ်ခုေသာဟိုတယ်တွင် အြကမ်းဖက်ေသနတ်သမားတစ်ဦးက တည်းခိုေနသည့် အိန္ဒိယလူမျိုးများကို ၎င်းတို့သည် မည်သည့်ဇာတ်အမျိုးအနွယ်ြဖစ်သည်နှင့် မည်သည်ြပည်နယ်မှလည်သည်ကို ေမးြမန်းခဲ့သည်ဟု တည်းခိုသူများကို ေတွ့ဆံုေမးြမန်းခဲ့သည့် အရာရိှတစ်ဦးက ေြပာပါသည်။

  အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူမှ ဇာတ်အမျိုးအနွယ်နှင့် မည်သည့်ြပည်နယ်မှ လာသည်တို့ကို သိရိှရေသာ အခါ Muzammil ဟု ယံုြကည်ရသူထံသို့ အေြကာင်းြကားသည်ဟု စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှများက ေတွ့ရိှ ခဲ့သည့် ဖုန်းမှတ်တမ်းများအရ သိရေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ လေဟာြမို့တွင်ရိှသည့် Muzammil ြဖစ်သည်ဟု အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည့် ေသနတ်သမားက ထုတ်ေဖာ်ခဲ့ပါသည်။

  အသက်ရှင်ကျန်ရိှခဲ့သည့် တည်းခိုသူများက ေြပာြကားရာတွင် ေသနတ်သမားက အြခားတစ်ဖက် ထံသို့ တည်းခိုသူများ၏ အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို ေြပာြကား၍ မည်သူကို ပစ်သတ်ရမည်၊ မည်သူကို မသတ်ရမည်တို့ကို ေမးြမန်းခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ထိုသို့ ဖုန်းြဖင့် ေြပာြကားြပီးေနာက် တည်းခိုသူ အုပ်စုသို့ ြပန်အသွားတွင် ရဲများက ပစ်လိုက်သည့် မျက်ရည်ယိုဗံုးေြကာင့် တည်းခိုသူများထွက်ေြပးလွတ်ေြမာက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အြခားအြဖစ်အပျက် တစ်ရပ်မှာ Oberoi ဟိုတယ်တွင် ဓားစာခံအြဖစ် အဖမ်းခံရသူ စကင်္ာပူအမျိုးသမီး Lo Hwei Yo ကို စကင်္ာပူရိှ ၎င်း၏ ေယာကျ်ားထံ ဖုန်းြဖင့် ဆက်ခိုင်း၍ ဓားစာခံများအေနြဖင့် အိန္ဒိယအစိုးရအား ကယ်တင်ေရး အစီအစဉ်ကို မြပုလုပ်ရန် စကင်္ာပူအရာရိှများထံ ေတာင်းဆိုေြကာင်းေြပာခိုင်းပါသည်။ ေနာက်တစ်ေန့တွင် Lo မှာ အသတ်ခံရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။

  အြကမ်းဖက်လက်ကိုင်သူက သူမကို သတ်လိုက်ြပီးေနာက် သူမ၏ဖုန်းကို အြကမ်းဖက်သူများက အသံုးြပုေြကာင်း စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှများက ေတွ့ရိှရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။

  Muzammil အေနြဖင့် အြခားဓားစာခံ(၂)ဦးနှင့်အတူ သူမကို သတ်ပစ်ရန် အမိန့်ေပးနိုင်သည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo