ဘန်ေကာက်ေလဆိပ်လုပ်ငန်းများ ြပန်လည်စတင်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • အစိုးရဆန့်ကျင်ေရး ဆန္ဒြပသူများ၏ တစ်ပတ်ြကာသိမ်းပိုက်ေနရာယူြခင်း ခံရြပီး ေနာက် အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်သည် ြပန်လည်အသက်၀င်လာသြဖင့် စိတ်သက်သာရာ ရမှုများ ထိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုလံုး ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါသည်။

  ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပသူများ ထွက်ခွာသွားြပီးေနာက် ေဒသဆိုင်ရာအချက်အချာကျြပီး ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများ၏ ပင်မ ၀င်/ထွက်ေပါက်ြဖစ်သည့် အေမရိကန်ေဒါ်လာ(၄)ဘီလီယံတန် သု၀ဏ္ဏဘူမိ အြပည်ြပည် ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်ကို သန့်ရှင်းေရးအဖွဲ့များက ရှင်းလင်းလျက်ရိှပါသည်။

  ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် သု၀ဏ္ဏဘူမိေလဆိပ်သို့ ေလယာဉ်များ ပထမဦးဆံုးအြဖစ် ဆိုက်ေရာက်လာပါသည်။ သို့ရာတွင် ေလဆိပ်အာဏာပိုင်များက လုပ်ငန်းများကို အချိန်ြပည့် လည်ပတ်နိုင်မှုစတင်ရန်မှာ အချိန်ြကာဦး မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ြကာသာပေတးေန့တွင် ဆန္ဒြပသူများက ပိတ်ထားခဲ့ေသာ ြပည်တွင်းေလဆိပ်ြဖစ်သည့် ဒွန်ေမာင်းကို ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

  ေလယာဉ်လက်မှတ်များ ြကိုတင်ေရာင်းချသည့် ေလယာဉ်ရံုးများသည်လည်း ဖုန်းများြဖင့် စတင် ဆူညံလျက်ရိှပါသည်။ ေသာင်တင်ေနေသာ နိုင်ငံြခားသားခရီးသွား (၂၃၀,၀၀၀)ခန့် ထွက်ခွာနိုင်ရန်အတွက် ရက်ေပါင်းများစွာ ြကာဦးမည် ြဖစ်ပါသည်။

  တရားရံုးမှ ၀န်ြကီးချုပ် Mr. Somchai Wongsawat ကို နိုင်ငံေရးလုပ်ြခင်းမှ တားြမစ်ြခင်းနှင့် ၎င်း၏ နိုင်ငံေရးပါတီနှင့် မဟာမိတ်ပါတီ(၂)ခုတို့ကို ဖျက်သိမ်းြခင်း အမိန့်များထုတ်ြပန်ြပီးေနာက် ဆန္ဒြပသူများ အေနြဖင့် ေလဆိပ်ကို ပိတ်ဆို့ထားြခင်းနှင့် (၆)လြကာ လမ်းေပါ်တွင်ေန့စဉ် ဆန္ဒြပြခင်းတို့ကို ရပ်တန့်ရန် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပါသည်။ ဆန္ဒြပမှုများသည် အစိုးရအား ြဖုတ်ချရန် ရည်ရွယ်ြပီး ေမလတွင် စတင်ခဲ့၍ ဩဂုတ်လတွင် ၀န်ြကီးချုပ်ရံုးကို သိမ်းြပီးေနာက် ယခင်အပတ်က ေလဆိပ်ကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  သို့ရာတွင် ေလဆိပ်များကို ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ေပးြခင်းသည် ထုိင်းနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားေရးအကျပ် အတည်းကို ေခတ္တေြဖရှင်းြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။ အဓိကြပဿနာမှာ ပိတ်ပင်ြခင်းခံရသည့်ပါတီတွင် ဩဇာ လွှမ်းမိုးလျက်ရိှြပီး တိုင်းြပည်မှ ထွက်ေြပးေနရေသာ ယခင်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Thaksin Shinawatra ၏ ဆက်လက်တည်ရိှေနေသာ ေလာင်းရိပ်ြကီးပင် ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ သစ္စာခံများက တနဂင်္ေနွေန့မတိုင်မီ ပါတီသစ်တစ်ခုကို ေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးြဖင့် ေရွးချယ်၍ ြပန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် ေလးနက်စွာ ကတိြပုြကပါသည်။

  သို့ရာတွင် အလယ်အလတ် လူတန်းစားများနှင့် လူ့မလိုင်အတန်းအစားများမှ အများစု ဖွဲ့စည်း ထားသည့် ဆန္ဒြပသူများက Mr. Thaksin ၏ လာဘ်စားမှုနှင့် ေဆွမျိုးများကို ဦးစားေပးေသာ၀ါဒ (Nepotism) လွှမ်းမိုးမှုကွန်ရက်ကို ြပတ်သားစွာ အဆံုးသတ်နို်င်ေအာင် ြကိုးပမ်းလှျက်ရိှပါသည်။

  ဆန္ဒြပမှုကို ဦးေဆာင်ခဲ့ေသာ ြပည်သူ့မဟာမိတ်ဒီမိုကေရစီပါတီအဖွဲ့က အကယ်၍ Mr. Thaksin အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကို ကိုယ်စားြပုေသာအစိုးရ ထပ်မံေပါ်ေပါက်ပါက လမ်းေပါ်တွင် ဆန္ဒြပမှုများကို စတင်မည်ဟု ေလးနက်စွာ ကတိြပုထားြကပါသည်။

  ယခုအချိန်မှစ၍ မည်သည့်အစိုးရမဆို ြပည်သူများအေပါ် နိုင်ငံေရးနှင့်ပတ်သက်၍ ကလိန်ကကျစ် ြပုလုပ်ပါက ြပည်သူ့မဟာမိတ်ဒီမိုကေရစီပါတီအဖွဲ့ (ပီေအဒီ)သည် ြပန်လည်တိုက်ပွဲ၀င်လာမည်ဟု ၎င်းတို့၏ ေြကညာချက်တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အချက်အချာကျေသာ ေလဆိပ်များကို ဆန္ဒြပသူများက သိမ်းပိုက််ခဲ့မှုသည် နိုင်ငံ၏ အေရးပါေသာ စီးပွားေရးကဏ္ဍတစ်ခုြဖစ်သည့် ခရီးသွားလာေရးလုပ်ငန်းကို အြကီးအကျယ် ထိခိုက်ေစသည် သာမက နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံေရးစနစ်တွင် အက်ေြကာင်းများ ေပါ်ေပါက်ေနသည်ကိုပါ မီးေမာင်းထိုးြပသကဲ့သို့ ရိှေနပါသည်။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo