အိန္ဒိယ-ပါကစ္စတန်အြကား ဆက်ဆံေရးတင်းမာလာြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများြပီးသည့်ေနာက် နျူကလီးယားလက်နက်ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံနှစ်ခုြဖစ်သည့် အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အြကား တင်းမာမှုများ ြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အိန္ဒိယအရာရိှများက ပါကစ္စတန် သံအမတ်ကို တနလင်္ာေန့တွင် ဆင့်ေခါ်ြပီး ယခုအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါကစ္စတန် လူမျိုးများ၌ တာ၀န်ရိှေြကာင်းနှင့် သက်ဆိုင်သူများကို အြပစ်ေပးရမည်ြဖစ်ေြကာင်း သံအမတ်အား ေြပာြကား ပါသည်။

  အိန္ဒိယအစိုးရနှင့် ပါကစ္စတန်အစိုးရတို့အေပါ် အိန္ဒ်ိယြပည်သူများ၏ အမျက်ေဒါသများြဖစ်ေပါ်ခဲ့ြပီး ေနာက် အိန္ဒိယနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနမှ ေြကညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါေြကညာချက်တွင် မွန်ဘို်င်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို စီစဉ်သူများသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတွင် လွတ်ေြမာက်လျက်ရိှေြကာင်း၊ ပါကစ္စတန်အစိုးရအေနြဖင့် ၎င်းတို့ကို ြပင်းထန်စွာအေရးယူလိမ့်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကား ပါသည်။ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သူ(၁၀)ဦးအနက် (၉)ဦးေသဆံုးခဲ့ြပီး (၁)ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားပါသည်။

  ေြကညာချက်တွင် ပါကစ္စတန်ေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်ဆက်ဆံေရးကို ေကာင်မွန် ေစလိုေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့မှုအေပါ် အမှန်တကယ်လက်ေတွ့ြပသရန် လိုအပ်သည်ဟု ေဖာ်ြပထားပါသည်။

  အိန္ဒိယအစိုးရမှ ပါကစ္စတန်အစိုးရသို့ စွပ်စွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများကို ေပးအပ်မှု ရိှ-မရိှကို ရှင်းလင်းစွာ မသိရိှရေသးဟု ဆိုပါသည်။ ပါကစ္စတန်အရာရိှများက ပါကစ္စတန်တွင် အေြခစိုက်ေသာ စစ်ေသွးြကွများနှင့် ဆက်သွယ်မှုရိှသည်ဆိုသည်ကို သတင်းများ မရရိှေသးေြကာင်း၊ အကယ်၍ ဆက်နွယ်မှုရိှသည်ကို သိရိှပါက မိမိတို့ လှျင်ြမန်စွာအေရးယူေဆာင်ရွက်မည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  အိန္ဒိယအစိုးအေနြဖင့် နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာေရးဆိုင်ရာ အချက်အချာကျေသာြမို့တွင် (၃)ရက်ြကာ ေသွးထွက်သံယို ြဖစ်ပွားသည့်အြကမ်းဖက်မှုတွင် လူ(၁၇၃)ဦးေသဆံုးခဲ့မှုအေပါ် ကို်င်တွယ်ေြဖရှင်းပံုအား ေ၀ဖန်ြပစ်တင်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရိှပါသည်။ (အာဏာပိုင်များအေနြဖင့် တနလင်္ာေန့က ေြပာြကားရာတွင် ေသဆံုးသူဦးေရကို ေရတွက်ရာ၌ နှစ်ြကိမ်မှားယွင်းစွာ ေရတွက်မိသည့်အတွက် ေသဆံုးသူဦးေရကို ေလျာ့ချ ြပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်)

  ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပရန် လပိုင်းသာလိုေတာ့သည့်အချိန်တွင် အိနိ္ဒယအစိုးရအေနြဖင့် ယခုလို ေသွးထွက်သံယိုအြကမ်းဖက်မှုအေပါ် ြပတ်သားစွာအေရးယူေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။ ပါကစ္စတန်လူမျိုးများ ပါ၀င်ပတ်သက်မှုရိှသည်ကို ခိုင်မာေသာသက်ေသအေထာက်အထားများ ြပသနိုင်ရန် အိန္ဒိယအစိုးရအေနြဖင့် ေဆာင်ရွက်ရန်လိုပါသည်။

  ယခင်က အိန္ဒိယပါလီမန်တွင် အေသခံတိုက်ခိုက်မှုြကီးေြကာင့် နှစ်နိုင်ငံစစ်ြဖစ်လုနီးအေနအထားသို့ ေရာက်ရိှသကဲ့သို့ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှစ၍ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းမရိှေသာ နှစ်နိုင်ငံအြကားတင်မာမှုြကီးသည် ယခု မွန်ဘိုင်း အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ပါသည်။

  ယခုလိုတင်းမာမှုအေြခအေနေြကာင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ခို်င်ြမဲေသာမဟာမိတ်ြဖစ်သကဲ့သ်ို့ Al Qaeda ကို တိုက်ခိုက်ရာတွင် ပါကစ္စတန်အကူအညီကို ရယူရသည့် အေမရိကန်နိုင်ငံအေနြဖင့် အထူးစိန်ေခါ်မှုသဖွယ် ြဖစ်ေနပါသည်။ ယခုလိုတင်းမာမှုအေြခအေနေြကာင့် Al Qaeda နှိမ်နှင်းေရးစီမံကိန်းတွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ေဘးေရာက်သွားမည်ကို အေမရိကန်နိုင်ငံက စိုးရိမ်လျက်ရိှပါသည်။

  သမ္မတဘွတ်ရှ်က အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Condoleezza Rice ကို ေစလွှတ်လိုက်ြပီး ဗုဒ္ဓဟူးေန့တွင် ေရာက်ရိှမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ တနလင်္ာေန့တွင် Ms. Rice က လန်ဒန်ြမို့တွင် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအား ေြပာင်ကျကျ ေြပာဆိုရာ၌ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအေနြဖင့် ြပဿနာြဖစ်ေပါ် ခဲ့သည့် ဇစ်ြမစ်အေထာက်အထားများကို လိုက်ရန်လိုေြကာင်း၊ သူမအေနြဖင့် ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လျင်ြမန်စွာ မချလိုေသာ်လည်း ယခုအချိန်သည် ြပီးြပည်စံုေသာ ပွင့်လင်းမှုရိှရန်နှင့် ပူးေပါင်းပါ၀င်မှုရိှရန် လိုအပ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မွန်ဘိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရာဇ၀တ်နှိမ်နင်းေရး ဗျူရိုရံုး၏ အြကီးအကဲ စံုစမ်း စစ်ေဆးေရးအရာရိှ Mr. Rakesh Maria က အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် တစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူ Mr. Ajmal Amir Qasat အမည်ရိှသူအား စစ်ေဆးချက်အေပါ် မူတည်ြပီး အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများသည် ပါကစ္စတန်လူမျိုးများြဖစ်သည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအြကမ်းဖက်သမားက ၎င်းမှာ Lashkar-e-Taiba ြဖစ်သည့် အစ္စလန်စစ်ေသွးြကွအုပ်စုအဖွဲ့၀င်တစ်ဦးြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။ ေဖာြ်ပပါအုပ်စုမှာ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၊ ကက်ရှ်မီးရားြမို့မှ စီစဉ်မှုြဖင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများအတွက် အြပစ်တင်ြခင်းခံရသည့် အုပ်စုြဖစ်ေြကာင်း စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။

  သို့ရာတွင် နိုင်ငံြခားသက်ေသအေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ မေတွ့ရိှေြကာင်းနှင့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူအချို့သည် အိန္ဒိယဆိုင်ရာ အေထာက်အထားစာရွက်စာတမ်းအတုများကို ကိုင်ေဆာင်ထားသည်ဟု စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။

  Mr. Maria က အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏ အမှန်တကယ်အေရအတွက်မှာ ပိုမိုများြပားသည် ဟူေသာ အေစာပိုင်း ခန့်မှန်းမှုများကို ေချပ၍ (၁၀)ဦးသာရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးေန့ည အြကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု မစတင်မီ အနည်းဆံုးြကံရာပါ အချို့ပါရိှနိုင်သည် မပါရိှနိုင်သည်ဆိုသည်ကိုမူ ရှင်းလင်းစွာ မသိရိှ ရေသးဟု ဆိုပါသည်။

  အဆိုပါအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို နှိမ်နင်းခဲ့သည့် အိန္ဒိယ ရဲကွန်မန်ဒိုအေသခံတပ်ဖွဲ့မှ တိုက်ခိုက်မှု ရှင်းလင်းရာ၌ အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်ရေြကာင်း၊ အြကမ်းဖက်သူများက Taj Mahal Palaces & Tower နှင့် Oberoi ဟိုတယ် (၂)ခုတွင် ေသဆံုးသွားသူများကို လက်ပစ်ဗံုးေထာင်ေချာက်များ ဆင်ခဲ့ေြကာင်း၊ ေသဆံုးသူများ၏ ခန္ဓာကိုယ်များကို ဖယ်ရှားရာတွင် ေထာင်ထားေသာ လက်ပစ်ဗံုးများ ေပါက်ကွဲေြကာင်းြဖင့် စံုစမ်းစစ်ေဆးေရးအရာရိှ Mr. Maria က ဆိုပါသည်။ ဧည့်သည်များ ေသဆံုးမှုနှင့် ဒဏ်ရာရမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းစွာ မသိရိှေသးေြကာင်း ၎င်းကဆိုပါသည်။

  အဆိုပါနည်းဗျူဟာေြကာင့် အြကမ်းဖက်သူများကို ရှင်းလင်းနှိမ်နင်းရာတွင် ြကန့်ြကာခဲ့ပါေြကာင်း၊ ေနာက်ဆံုး ကျန်ရိှသည့် စစ်ေသွးြကွများကို စေနေန့ နံနက်တွင် ဖယ်ရှားြပီးသည့်တိုင် တနလင်္ာေန့အထိ ပိုင်ရှင်များအေနြဖင့် Taj ဟိုတယ်ကို စီမံ မခန့်ခွဲနိုင်ေသးေြကာင်းြဖင့် Mr. Maria က ဆိုပါသည်။

  သို့ရာတွင် ြပည်သူများက အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူလူတစ်စု မွန်ဘိုင်းြမို့လယ်ကို၀င်ေရာက်ြပီး ြပည်သူများကို တိုက်ခိုက်၍ ရဲကွန်မန်ဒိုများပါ အေဆာင်အဦးအများအြပားတွင် ရက်များစွာ တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုသည် အိနိ္ဒိယနိုင်ငံ၏ ေထာက်လှမ်းေရးနှင့် တရားဥပေဒစိုးမိုးနိုင်စွမ်း မရိှမှုကို ြပသရာ ေရာက်ေြကာင်းြဖင့် အိန္ဒိယအစိုးရအေပါ် အမျက်ေဒါသထွက်လျက်ရိှပါသည်။

  အိန္ဒိယေထာက်လှမ်းေရးအရာရိှများက Taj Mahal နှင့် Oberoi ဟိုတယ်များတွင် တိုက်ခိုက်နိုင် သည်ဟု သတိေပးချက်တစ်ခုကို ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ၎င်းမှာ စက်တင်ဘာလတွင် ြဖစ်ပါသည်။ ထိုအချိန်၌ လံုြခံုေရးကို ြမှင့်တင်ခဲ့ြပီးေနာက် ေနာက်ပိုင်းတွင် ေလှျာ့ချခဲ့ပါသည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုပါသည်။

  ြပည်သူများ၏ မေကျနပ်မှုဖိအားများေြကာင့် မဟာရာရှ်တာြပည်နယ် ၀န်ြကီးချုပ်နှင့် အစိုးရကွန်ဂရက် ပါတီ၏ အဖွဲ့၀င်ြဖစ်သူ Mr. Vilasrao Deshmukh က ၎င်း၏ နှုတ်ထွက်လွှာကို ေပးအပ်ပါသည်။ ပါတီေခါင်းေဆာင်များအေနြဖင့် တနလင်္ာေန့ညအထိ ၎င်း၏နှုတ်ထွက်လွှာတင်သွင်းမှုအေပါ် စဉ်းစားေနခဲ့ ြကပါသည်။ ၎င်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မိမိအေနြဖင့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သိက္ခာပိုင်းဆိုင်တာ၀န်ယူမှု (Moral Responsibility) ကို လက်ခံခဲ့ပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  အဆိုပါေန့ အေစာပိုင်းတွင် ၎င်း၏ ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး R.R.Patil က တရား၀င် နှုတ်ထွက်သွား ပါသည်။ ၎င်းက (၃)ရက်ြကာ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီးအတွက် လှျင်ြမန်စွာ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ြခင်း မရိှ၍ တာ၀န်ယူသည့်အေနြဖင့် မိမိနှုတ်ထွက်ရြခင်းြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီးေနရာကို ဆက်ခံသူ ယခင်ဘဏ္ဍာေရး၀န်ြကီးေဟာင်း Mr. Paliniappan Chidambaran က သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာ၌ မိမိအေနြဖင့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများကို အင်တိုက်အားတိုက် နှိမ်နင်းသွားမည်ဟု ကတိြပုပါေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။

  အဆိုပါတနလင်္ာေန့တွင် အြကမ်းဖက်သမားများ ၀င်ေရာက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ေသာ ဂျူးလူမျိုးများဗဟိုဌာန Nariman House တွင် ေသဆံုးခဲ့ရသည့် ဂျူးလင်မယားြဖစ်ေသာ အသက်(၂၉)နှစ်အရွယ်ရိှ Mr. Rabbi Gavriel Holtzberg နှင့် (၂၈)နှစ်အရွယ်ရိှ Ms. Rivka Holtzberg တို့ ေအာက်ေမ့ဖွယ်ရာ ၀တ်ြပုဆုေတာင်းပွဲ သို့ ၎င်း၏ မိဘများနှင့်အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစ္စေရးသံအမတ်ြကီး Mr. Mark Sofer တို့ တက်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါလင်မယား(၂)ေယာက်တွင် အသက်(၂)နှစ်အရွယ်ရိှ သားငယ် Moshe Holtzberg ကျန်ရိှခဲ့ပါသည်။ ေသဆံုးခဲ့ရသည့် Ms. Rivka ၏ ဖခင်ြဖစ်သူ Shimon Rosenberg က မွန်ဘိုင်းြမို့တွင် ၎င်းတို့ေဆာက်လုပ်ခဲ့သည့် အိမ်နှင့်အတူ မိမိသမီးနှင့်သားမက်မှာ အစဉ်အြမဲရိှေနမည် ြဖစ်ပါေြကာင်း ၊ ၎င်းတို့လင်မယားသည် မွန်ဘိုင်းြမို့ရိှ ဂျူးလူမျိုးအသိုင်းအ၀န်း၏ ေရှ့ေဆာင်ဖခင်နှင့် မိခင်ပင် ြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် ၀မ်းနည်းေြကကွဲစွာ ေြပာဆိုပါသည်။

  တနလင်္ာေန့ေနှာင်းပိုင်းတွင် Taj ဟိုတယ်အြပင်ဘက်၌ မွန်ဘို်င်းတွင် ေနထိုင်သူအချို့က ဖေယာင်းတိုင်နှင့် ပန်းများကို ထားရိှြပီး ယာယီေအာက်ေမ့ဖွယ်အမှတ်တရအြဖစ် ေသဆံုးသူများ အတွက် ြပုလုပ်ေပးခဲ့ြကပါသည်။

  သေဘင်္ာကုမ္ပဏီတွင် ၀င်ေရာက်လုပ်ကိုင်ေနသည့် အသက်(၃၆)နှစ်အရွယ်ရိှ Mahesh Bhalt က အြကမ်းဖက်မှုဆိုသည်ကို မိမိကေလးဘ၀က မသိရိှခဲ့ရေြကာင်း၊ ယခု မိမိတို့၏ ဘ၀အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အေနြဖင့် အဆိုပါအြကမ်းဖက်မှုသည် ရပ်တည်ေနပါသြဖင့်ဆက်လက်မရပ်တည်နိုင်ေအာင် တစ်စံုတစ်ခု ြပုလုပ်ရမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo