ဖိနပ်ြဖင့်အပစ််ခံရြပီးေနာက် သမ္မတဘွတ်ရှ်အေနြဖင့် ြပင်းထန်ေသာခံစားချက်မရိှဟု ေြပာြကား

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • သမ္မတအိမ်ြဖူေတာ်မှ သမ္မတအား အီရတ်ဂျာနယ်သတင်းေထာက်က ဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်ြပီးေနာက် ေြပာြကားရာ၌ သမ္မတအေနြဖင့် မည်သုိ့ေသာ ြပင်းထန်သည့်ခံစားချက်မရိှဟု ဆိုပါသည်။

  အီရတ်ဂျာနယ်သတင်းေထာက်ြဖစ်သည့် Mr. Muntadar al-Zaidi သည် သမ္မတ George W Bush ကို ဘဂ္ဂဒက်ြမို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲြပုလုပ်ေနစဉ်အတွင်း ၎င်းစီးထားသည့် ရှူးဖိနပ်(၂)ရံြဖင့် ပစ်ေပါက်ခဲ့ြပီး ေခွးြကီးဟု ေခါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။

  Mr. Bush အေနြဖင့် ထိခိုက်ြခင်းမရိှေသာ်လည်း ၎င်း၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ အမျိုးသမီး၀န်ထမ်းြဖစ် ေသာ Ms. Dana Perino အေနြဖင့် ရုတ်ရုတ်သဲသဲြဖစ်စဉ်အတွင်း မျက်လံုးတွင် ထိခိုက်မှု ရခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အထက်တရားစီရင်ေရးေကာင်စီ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူက Mr. Zaidi သည် အဂင်္ါေန့တွင် အမှုစစ်ေဆး သူ တရားသူြကီးေရှ့ေမှာက်တွင် အစစ်ခံြပီးေနာက် မိမိြပုလုပ်ခဲ့မှုကို ၀န်ခံခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထိန်းသိမ်းခံရစဉ်အတွင်း Mr. Zaidi အေနြဖင့် ရိုက်နှက်ြခင်းခံခဲ့ရသည်ဟု ၎င်း၏အကိုြဖစ်သူ၏ စွပ်စွဲချက်အေပါ် အီရတ်စစ်တပ်မှ အေစာပိုင်းက ြငင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ BBC သို့ ၎င်း၏အကိုြဖစ်သူ Mr. Dargham က အခင်းြဖစ်ပွားြပီးေနာက် ၎င်း၏ညီြဖစ်သူ Mr. Zaidi သည် လက်ေမာင်းကျိုးသည့်ဒဏ်၊ နံရိုးများကျိုးသည့်ဒဏ်နှင့် ကိုယ်တွင်းေသွးယိုမှုများကို ခံစားခဲ့ရသည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  တရားသူြကီးအေနြဖင့် အမှုကို စစ်ေဆးရာတွင် အဆိုပါအမှုမှာ တရားစွဲဆိုရာ၌ ခက်ခဲရှုပ်ေထွးမည် ြဖစ်၍ ရံုးတင်မစစ်ေဆးမီ လေပါင်းများစွာ အချိန်ယူရမည်ြဖစ်သည့်အတွက် Mr. Zaidi ကို ချုပ်ေနှာင်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေမရိကန်သမ္မတ Bush ၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Ms. Perino ေြပာြကားရာ၌ ထိုသို့ ေစာ်ကားခဲ့မှု အေပါ် ဆီေလျာ်သည့်ြပစ်ဒဏ်ကို အီရတ်အစိုးရ၏ တရားေရးစနစ်က ဆံုးြဖတ်ေပးလိမ့်မည်ဟု Mr.Bush က ယံုြကည်ပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။ သမ္မတအေနြဖင့် ယခုအြဖစ်အပျက်အတွက် စိတ်ထဲတွင် နာကျည်း ခံစားချက် မရှိပါဟု ဆက်လက်ေြပာြကားပါသည်။

  အီရတ်အမျိုးသားလံုြခံုေရးအြကံေပး Mr. Mowaffaq al-Rubaie ၏ အမိန့်ြဖင့် အင်အားသံုး ဖမ်းဆီးခဲ့ြပီးေနာက် ၊ အီရတ်အာဏာပိုင်များက ေြပာြကားရာ၌ အသက်(၂၈)နှစ်ရိှ Mr. Zaidi သည် နိုင်ငံ၏ ဥပေဒနှင့်အညီ တရားစွဲဆိုလိမ့်မည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  တရားလိုနှင့် တရားခံေရှ့ေနများတက်ေရာက်သည့် ယေန့တွင် Mr. Zaidi ကို တရားသူြကီးေရှ့သို့ ေခါ်ေဆာင်လာခဲ့ေြကာင်း အီရတ်အထက်တရားစီရင်ေရးေကာင်စီ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Abdul Satar Birqadr က ေြပာြကားပါသည်။ Mr. Ziadi အေနြဖင့် သမ္မတအား ေသေစရန် ြကံံစည်မှုြဖင့် တရားစွဲြခင်း ခံရပါက ေထာင်(၇)နှစ်မှ (၁၅)နှစ် ကျခံရမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ၎င်းက ဆက်လက်ေြပာြကားပါသည်။ အဂင်္ါေန့တွင် အီရတ်နိုင်ငံတစ်၀ှမ်းလံုး၌ ဒုတိယေန့လူထုချီတက်မှုြကီးနှင့်အတူ Mr .Zaidi အား သူရဲေကာင်းအြဖစ်နှင့် ၎င်းအား ထိန်းသိမ်းထားြခင်းမှ လွှတ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုြကပါသည်။ ယခုအချိန် အာရပ်ေလာကတွင် Mr. Zaidi က သမ္မတဘွတ်ရှ်အား ပစ်ေပါက်ခဲ့ေသာ ဖိနပ်(၂)ရံကို အေမရိကန်ေဒါ်လာ(၁၀)သန်း (ေပါင်စတာလင် ၆.၅သန်း) ေပး၀ယ်လိုသူများ ရိှေနြကသည်ဟု သတင်းများက ဆိုပါသည်။ အီရတ်ဂျာနယ်သတင်းေထာက် သမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌြဖစ်သူ Mr. Mouyyard al-Lami က အစိုးရအေနြဖင့် Mr. Zaidi အေပါ် သက်ညှာရန် ေတာင်းဆိုလိုက်ပါသည်။

  ၎င်းက Mr. Zaidi ၏ အြပုအမူသည် ထူးဆန်းြပီး မရင့်ကျက်ေသးသူ တစ်ေယာက်၏ အြပုအမူဟု ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ်လည်း အီရတ်၀န်ြကီးချုပ် Mr. Nouri al-Maliki ကို သနားညှာတာမှု ြပသရန် ေတာင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ သမ္မတဘွတ်ရှ်အေနြဖင့် ေနာက်လတွင် သမ္မတရာထူးမှ မထွက်ခွာမီ အေမရိကန်သမ္မတတစ်ေယာက် အနြဖင့် နှုတ်ဆက်သည့်အေနြဖင့် အီရတ်နိုင်ငံသို့ အလည်အပတ်လာေရာက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ြပီး တနဂင်္ေနွေန့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ ၊ ကိုင်ရိုြမို့၌ အေြခစိုက်သည့် ပုဂ္ဂလိက ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနြဖစ်ေသာ al-Baghdadia ၏ လူသိနည်းသည့် ဂျာနယ်သတင်းေထာက်မှ ၎င်းစီးထားသည့် ဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်ခံရခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ Mr. Zaidi က ဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်စဉ်အတွင်း သမ္မတBushအား "ေခွးြကီး၊ ဒါအီရတ်ြပည်သူများက ေပးတဲ့ နှုတ်ဆက်အနမ်းကွ" ဟု ေအာ်ဟစ်ေြပာဆိုခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏အကိုြဖစ်သူက ဖိနပ်နှင့်ပတ်သက်၍ BBC သို့ ၎င်းဖိနပ်ကို ဘဂ္ဂဒက်ြမို့လယ်ေခါင်ရိှ နာမည်ြကီး ေဈးတန်းမှ ၀ယ်ယူခဲ့ြခင်းြဖစ်ြပီး အေရာင်မှာ အညိုရင့်ေရာင်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် အေသးစိတ် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ဘဂ္ဂဒက်တက္ကသိုလ်မှ ဆက်သွယ်ေရးဘွဲ့ရ Mr. Zaidi သည် အီရတ်ြမို့ေတာ်တွင် ေနထုိင်ြပီး al-Baghdadia ပုဂ္ဂလိက ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်မှာ (၃)နှစ်ခန့်ရိှြပီဟု သိရပါသည် ။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  2 comments:

  မသက်ဇင် said...

  ကိုလင်းဦးေရ-------------
  ဘွတ်ရှ်ကိုဖိနပ်နဲ့အေပါက်ခံရတာကေတာ့-
  သတင်းထူးတပုဒ်အေနနဲ့ အေမရိကန်သမတ ေတွထဲမှာ
  အရှက်တကွဲပါပဲ---
  သူက ေသနတ်ပစ်ေတာ်တဲ့အေမရိကန်ေကာင်းဘွိုင်ဆိုြပီးနာမည်ြကီးေနတာ--

  tinkyawoo said...

  သူေသနတ်ပစ် ေတာ်ေပမဲ့ ေနာက်ဆံုးေတာ့လည်း ဖိနပ်စာပဲ မိသွားရှာ တာပဲ :D

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo