အစ္စေရးေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုများမှာ (၃)ရက်ေြမာက်ေန့သို့ ေရာက်ရိှလာြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ဟာမာစ့်အုပ်ချုပ်သည့်နယ်ေြမသို့ ေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုသည် (၃)ရက်ေြမာက် ေန့သို့ ေရာက်ရိှလာြပီးေနာက် ပါလက်စတိုင်း ေဆးကုသေရးအဖွဲ့မှ ေြပာြကားရာတွင် ဂါဇာြမို့ေပါ်သို့ အစ္စေရး၏ ေလေြကာင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် ရက်သတ္တပတ်ကုန်ခန့် ပီးသည့် ေနာက်တွင် ေသဆံုးမှုသည် လူ(၃၀၀)ေကျာ်သို့ ေရာက်ရိှသွားြပီဟု ဆိုပါသည်။ အစ္စေရးတို့က ဟာမာ့စ်ပစ်မှတ်များဟု ဆိုသည့် ေနရာများသို့ ဗံုးြကဲခဲ့ြပီးေနာက် ဂါဇာြမို့တွင် တနလင်္ာေန့အေစာပိုင်း (သို့မဟုတ်) တနဂင်္ေနွေန့ ေနှာင်းပိုင်း အထိ မီးများေလာင်ကျွမ်းဆဲ ရိှပါသည်။

  သတင်းရပ်ကွက်မှ ေြပာြကားရာတွင် ယခုေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် ေနာက်ထပ် ြပည်သူ (၆၅၀)မှာ ဒဏ်ရာရရိှခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ စေနေန့တွင် စတင်ခဲ့သည့် ေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုကို ချက်ြခင်းရပ်စဲရန် ကုလသမဂ္ဂလံုြခံုေရးေကာင်စီက ေတာင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အစ္စေရးမှ ေြပာြကား ရာ၌ ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်သည် ေတာင်ပိုင်းအစ္စေရးသို့ ဟာမာ့စ်စစ်ေသွးြကွများက ဒံုးကျည်များြဖင့် အဆက်မြပတ် ပစ်ေနမှုကို ရပ်ဆိုင်းရန်ြဖစ်ြပီး ၀န်ြကီးချုပ် Ehud Olmert က အစိုးရအဖွဲ့၀င် ၀န်ြကီးများသို့ ေြပာြကားရာ၌ အေြခအေနသည် အချိန်အတန်ြကာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနမည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ဂါဇာြမို့ကို ထိန်းချုပ်ထားသည့် မွတ်စလင်စစ်ေသွးြကွအုပ်စုြဖစ်သည့် ဟာမာ့စ်တို့က အစ္စေရးတို့က မိမိတို့၏ ေြမနှင့်ြပည်သူများကို ကျူးေကျာ်ေစာ်ကားမှုမှ ကာကွယ်ရန် ကတိသစ္စာြပုထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ နှစ်ဖက်စလံုးက အီဂျစ်တို့ ေစ့စပ်ေပးခဲ့ေသာ ေသာြကာေန့၊ဒီဇင်ဘာ (၁၉)ရက်ေန့တွင် သက်တမ်းကုန်မည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးကို ချိုးေဖာက်သည်ဟု အြပန်အလှန်စွပ်စွဲြကပါသည်။ သို့ရာတွင် အမှန်အားြဖင့် ထိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးသည် လေပါင်းများစွာ အားေပျာ့လျက်ရိှပါသည်။

  အစ္စေရးစစ်တပ်မှ ေြပာြကားရာတွင် စေနေန့မှစ၍ ဟာမာ့စ်ပစ်မှတ်(၃၀၀)ေကျာ်ကို ေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တနလင်္ာေန့တွင် အစ္စေရးစစ်တပ်မှ ေြပာြကားရာ၌ စစ်ဆင်ေရးစတင်သည့် အချိန်မှစ၍ ဂါဇာမှ အစ္စေရးနယ်ေြမထဲသို့ ဒံုးကျည်(၁၅၀)ေကျာ် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ စေနေန့က အဆိုပါ ဒံုးကျည်တစ်ခုသည် အစ္စေရးေတာင်ပိုင်းရိှ ေနအိမ်တစ်ခုကိုထိြပီး အတွင်းရိှ လူငယ်တစ်ဦးကို ေသဆံုးေစခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပါလက်စတိုင်းလံုြခံုေရးနှင့် ေဆးကုသေရးအဖွဲ့၏ ေြပာြကားချက်အရ၊ တနလင်္ာေန့အေစာပိုင်းက ဂါဇာြမို့ရိှ Jebaliya စစ်ေြပးဒုက္ခသည်စခန်းကို ေလေြကာင်းမှတိုက်ခိုက်ခဲ့ြပီး ဟာမာ့စ်ေခါင်းေဆာင် Ismail Haniya ေနထိုင်ရာ အိမ်ကိုလည်း ညတွင်းချင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ အစ္စေရးတို့အေနြဖင့် ဟာမာ့စ်အဖွဲ့၏ စစ်ေခါင်းေဆာင်တို့၏ ေနအိမ်များကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဟာမာ့စ်လံုြခံုေရး အဖွဲ့က ဆိုပါသည်။

  Jebaliya စစ်ေြပးဒုက္ခသည်စခန်းတို့၏ တိုက်ခိုက်မှုတွင် အိမ်တစ်အိမ်အား ထိခိုက်ခဲ့ြပီး အိမ်အတွင်းရိှ ခေလး(၅)ဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည်။ ထိုအိမ်မှ အစ္စေရးတို့ပစ်မှတ်ထားသည့် မွတ်စလင်ဗလီအနီးတွင် ရိှသည်ဟု ဆရာ၀န် Dr. Mu'awiya Hassanein က ဆိုပါသည်။ အစ္စေရးစစ်တပ်မှ ဆရာ၀န်၏ စွပ်စွဲချက်အေပါ် ချက်ြခင်း တုန့်ြပန်ခဲ့မှုမရိှဟု ဆိုပါသည်။

  သန်းေခါင်ေကျာ်ြပီး မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း အစ္စေရးအက်ဖ် ၁၆က ဂါဇာရိှ မွတ်စလင်တက္ကသိုလ်၏ အေဆာက်အဦးတစ်ခုကို ဒံုးကျည်ြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဂါဇာအေြခစိုက် အမည်မေဖာ်လိုသူ ဂျာနယ် သတင်းေထာက်တစ်ဦးက CNN သို့ ေြပာပါသည်။ ယခုတိုက်ခိုက်မှုတွင် ေသေြကဒဏ်ရာရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းချက်ြခင်းရရိှြခင်းမရိှေသးဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းတက္ကသိုလ်မှာ အစ္စေရးစစ်တပ်က လက်နက်များဆိုင်ရာ သုေတသနနှင့် ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရးဗဟိုဌာနအြဖစ် ပစ်မှတ်ထားပါသည်။ ပါလက်စတိုင်း ရုပ်သံဌာနြဖစ်သည့် Ramattan က မီးသတ်သမားများ မီးြငိမ်းသတ်ေနပံုနှင့် အပျက်အစီးများဖယ်ရှားေနပံုတို့ကို ြပသပါသည်။

  အစ္စေရးစစ်တပ်မှ ေြကညာချက်ထုတ်ြပန်ရာတွင် ပစ်မှတ်များကို တိုက်ခိုက်ရြခင်းမှာ အဆိုပါပစ်မှတ် များသည် ဟာမာ့စ်အြကီးတန်းေခါင်းေဆာင်များ၏ ေတွ့ဆံုရာေနရာများြဖစ်သည့်အတွက်ေြကာင့်ဟု ဆိုပါသည်။ အချို့အေဆာက်အအံုများသည် ေဖာက်ခွဲေရးလက်နက်များ စမ်းသပ်ရာေနရာများနှင့် ဟာမာ့စ် အဖွဲ့အတွက် လိုအပ်သည်များ သိုေလှာင်သိမ်းဆည်းေနရာများ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဟာမာ့စ်အဖွဲ့ အတွင်းရိှ တက်ြကွေရး၀ါဒီများြဖစ်သည့် အြကီးတန်းတက္ကသိုလ် ကထိကများဦးစီးသည့်ေအာက်တွင် ယခုကဲ့သို့ လက်နက်များ ဖွံ့ြဖိုးတိုးတက်ေရး သုေတသနြပုမှုများကို ေဆာင်ရွက်ေနြခင်းြဖစ်သည်ဟု ေြကညာချက်တွင် ပါရိှပါသည်။ အများစုမှာ Qassem ဒံုးကျည်များထုတ်လုပ်သည့်ေနရာြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အစ္စေရးတပ်မေတာ်၏ ေြကညာချက်အေပါ် ချက်ြခင်းတုန့်ြပန်ချက်များ ေပါ်ေပါက်လာြခင်း မရိှေသးပါ။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo