ပါကစ္စတန်အစိုးရအေနြဖင့် စစ်ေသွးြကွများကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရိှ -မရိှ စမ်းသပ်ြခင်းလား

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပါကစ္စတန်စစ်ေသွးြကွအုပ်စုတို့ ဆက်စပ်မှု ရိှသည်ဆိုေသာ သက်ေသအေထာက်အထားများေြကာင့် ပါကစ္စတန်အစိုးရအသစ်အေနြဖင့် တင်းြကပ် သည့် စမ်းသပ်မှုနှင့် ြကံုေတွ့ေနရြပီး စစ်တပ်၏အုပ်ချုပ်မှုကို လိုလားြခင်း ရိှ-မရိှဆိုေသာ ေမးစရာေမးခွန်မှာ ေပါ်ေပါက်လာပါသည်။

  သမ္မတ Ali Zardari က ၎င်းအစိုးရအေနြဖင့် ယခုလိုအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါကစ္စတန်လူမျိုးများ ပါ၀င်လျက်ရိှသည်ဆိုေသာ ခိုင်လံုသည့် အေထာက်အထားကို မရရိှေသးဟု ဆိုပါသည်။ ြကာသာပေတး ေန့က အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Ms. Condoleezza Rice ပါကစ္စတန်နိုင်ငံသို့ ေရာက်ရိှြပီးေနာက် အိနိ္ဒယနှင့် အေမရိကန်အရာရိှများက မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွင် ပါ၀င်သည်ဆိုေသာ စစ်ေသွးြကွ အုပ်စုြဖစ်သည့် Lashkar-e-Taiba ကို ရင်ဆိုင်ေြဖရှင်းရန် အစိုးရအား ဖိအားေပးလျက်ရိှပါသည်။

  တရား၀င်ပိတ်ပင်ထားေသာ်လည်း အဆိုပါအုပ်စုသည် နှစ်ေပါင်းများစွာ ြမင်ကွင်းမှ ပုန်းေအာင်းေနခဲ့ ပါသည်။ ၎င်းအုပ်စုသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ ေထာက်လှမ်းေရးေအဂျင်စီများနှင့် သမိုင်းစဉ်ဆက် ဆက်နွယ် လျက်ရိှပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ အချက်များသည် မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်လျက် ရိှသည်ဆိုေသာ အချက်များကို ကမ္ဘာအနှံ့မှ ရယူစုေဆာင်းတင်ြပထားြခင်း ြဖစ်ပါသည်

  မိမိ၏ အမည်အား ထုတ်ေဖာ်ေြပာြကားြခင်းမရိှသည့် ၀ါရှင်တန်ရိှ ကာကွယ်ေရးဌာနအရာရိှက ေြပာြကားရာ၌ မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများကုိ ပါကစ္စတန်၏ ဩဇာြကီးမားသည့် ေထာက်လှမ်းေရးေအဂျင်စီ၏ အရာရိှေဟာင်းများက ေလ့ကျင့်ေပးခဲ့သည်ဟု အေမရိကန် ေထာက်လှမ်းေရးဆိုင်ရာ သံုးသပ်သူများက သံသယရိှေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနှင့် သမိုင်းအစဉ်အဆက် ရန်ြငိုးရိှသည့် အိနိ္ဒယနိုင်ငံ၏ စစ်ေဆးေရးအရာရိှများက စွပ်စွဲချက်အများအြပားကို Lashkar အေပါ် စွပ်စွဲခဲ့ြကပါသည်။ အိနိ္ဒယနိုင်ငံနှင့်အတူ အေမရိကန် အေနြဖင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရိှ ၎င်း၏တပ်များကို တိုက်ခိုက်ေနသည့် ပါကစ္စတန်စစ်ေသွးြကွ အုပ်စုများကို ပိတ်ပင်ရန် ဆန္ဒရိှပါသည်။

  ယေန့တွင် စစ်မှန်ေသာ စစ်တပ်(Army of the Pure)အမည်ရသည့် Lashkar-e-Taiba အဖွဲ့သည် လာဟိုးြမို့တွင် ေြဗာင် ၎င်း၏လုပ်ငန်းများကို ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ အေနာက်နိုင်ငံအရာရိှများ၏ အဆိုအရ ၎င်း၏ စစ်ေသွးြကွအုပ်စုကို ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်သည့် ကက်ရှ်မီးယားတွင်လည်ေကာင်း၊ ပါကစ္စတန်ရိှ လူမျိုးစု ေနထိုင်ရာေနရာများတွင်လည်းေကာင်း စခန်းများဖွင့်လှစ်ထားရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပစ်မှတ်များအနက် နိုင်ငံြခားသားများကိုပါ ပစ်မှတ်ထားသည့် မွန်ဘိုင်းအြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုြကီးသည် ၎င်းအုပ်စု၏ ေြပာင်းလဲေနေသာ အေလးအနက်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  အေနာက်နိုင်ငံ ေထာက်လှမ်းေရးအရာရိှများ၏ အဆိုအရ၊ Lashkar ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပါကစ္စတန်၏ ဩဇာြကီးသည့် Inter-Services Intelligence Agency ၏ အကူအညီြဖင့် တည်ေထာင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပါကစ္စတန်ေထာက်လှမ်းေရးေအဂျင်စီနှင့် Lashkar အဖွဲ့တို့ ယေန့အထိ မည်သို့ဆက်စပ်ေန သည် ဆိုသည်မှာ အြပင်းအထန်ေဆွးေနွးရမည့် ကိစ္စြဖစ်ပါသည်။ ပါကစ္စတန်နိုင်ငံရိှ ေ၀ဖန်သူများက Inter- Services Intelligence သည် ယေန့တိုင် Lashkar ကို ကာကွယ်ေစာင့်ေရှက်ေနဆဲဟု ဆိုပါသည်။

  Lashkar များ ယခုအခါ ၎င်း၏အဖွဲ့ငယ်များ (Cells) ကို ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်၊ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်ရိှ လူမျိုးစု ေဒသများနှင့် ၎င်း၏ တိုက်ခိုက်ေရးသမားလူနည်းစုကို အီရတ်တွင် ထားရိှသည်ဟု အရာရိှများက ဆိုပါသည်။

  အဆိုပါ Lashkar အုပ်စုသည် Al Qaeda ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုေအာက်တွင် ရိှနိုင်သည်ဆိုေသာ အချက်မှာ မေရရာဘဲ ရိှေနပါေသးသည်။ အေမရိကန် အဆင့်ြမင့်အရာရိှတစ်ဦးက ေြပာရာ၌ မိမိတို့အေနြဖင့် Lashkar သည် Al Qaeda ၏ တိုက်ရိုက်ဩဇာခံဟု မဆိုလိုေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် သင်ယူေလ့ကျင့်မှုများ၊ အားကျ ြကိုးပမ်းမှုများ၊ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုများ (သို့မဟုတ်) ဆက်သွယ်မှုများ ရိှေနသည်ကို စဉ်စားထားရမည် ြဖစ်ပါေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  အိန္ဒိယလံုြခံုေရးအရာရိှများက ဆိုရာ၌ ကက်ရှ်မီးရား၏ အုပ်ချုပ်မှုေအာက်တွင်ရိှေသာ Lashkar သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဆက်လက်လှုပ်ရှားလျက်ရိှြပီး စစ်ေသွးြကွများ၏ ြပင်းထန်ေသာ တိုက်ခိုက်မှုများသည် မြကာေသးမီနှစ်များအတွင်း သိသာစွာ ေပါ်ေပါက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo