အီရတ် ဂျာနယ်သတင်းေထာက်က အေမရိကန်သမ္မတဘွတ်ရှ်အား ရှူးဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • အီရတ်သို့ အလည်အပတ်ေရာက်ရိှေနသည့် အေမရိကန်သမ္မတ Bush အား ၎င်းစီးထားသည့် ဖိနပ်(၂)ရံြဖင့် ရုတ်ရုတ်သဲသဲြဖစ်ေအာင် ပစ်ေပါက်ခဲ့သည့် အီရတ်ဂျာနယ်သတင်းေထာက်သည် ထိုသို့ ြပုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လေပါင်းများစွာ ြကံစည်ခဲ့ေြကာင်းြဖင့် ၎င်း၏ အေပါင်းအေဖာ်များက တနလင်္ာေန့တွင် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  Mr. Muntazer al-Zaidi အသက်(၂၈)နှစ်ရိှသည့် ေဖာ်ြပပါ အီရတ်သတင်းေထာက်သည် သူရဲေကာင်း အြဖစ် ချီးကျူးြခင်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းက ဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်ြခင်းခံခဲ့ရသူ အေမရိကန်သမ္မတ Bush မှာ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် အီရတ်သို့ စီးနင်း၀င်ေရာက်ရန် အမိန့်ေပးခဲ့သူ ြဖစ်ပါသည်။ အေမရိကန်သမ္မတ Bush အီရတ်တွင် ရိှေနစဉ် ဘာသာေရးအထွတ်အြမတ်ြမို့ြဖစ်ေသာ Najaf နှင့် Baghdadတို့တွင် အေမရိကန် ဆန့်ကျင်ေရး ဆန္ဒြပပွဲများကို ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

  အေမရိကန်ဆန့်ကျင်ရး Sadr လှုပ်ရှားေရးအဖွဲ့၀င်တစ်ဦးြဖစ်သူ Mr. Liwaa Sumeissim က မိမိတို့ နိုင်ငံအား ကျူးေကျာ်၀င်ေရာက်ေနသည့် အေမရိကန်နိုင်ငံ၏ သမ္မတအား ြမင်လိုက်ရသည့်အတွက် ေြကကွဲ စွာ ခံစားရမှုကို ြပသခဲ့သည့် အြပုအမူပင်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားလုိက်ပါသည်။

  သို့ရာတွင် အီရတ်အစိုးရက ဂျာနယ်သတင်းေထာက် Mr. Zaidi ၏ အြပုအမူသည် ရှက်စရာ ေကာင်းြပီး ၎င်း၏အလုပ်ရှင်ြဖစ်ေသာ Al-Baghdadia ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနက ေတာင်းပန်ရန် ေတာင်းဆို လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနက Mr. Zaidi ကို ထိန်းသိမ်းထားြခင်းမှ ချက်ြခင်းလွှတ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုထားပါသည်။

  တနဂင်္ေနွေန့တွင် သမ္မတ Bush နှင့် အီရတ်၀န်ြကီင်္းချုပ် Mr. Nuri al-Maliki တို့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲြပုလုပ်ေနစဉ် ဂျာနယ်သတင်းေထာက် Mr. Zaidi က ထိုင်ေနရာမှ ခုန်ထ၍ "ေခွးြကီး၊ ဒီဟာ နှုတ်ဆက်အနမ်းပဲကွ( Farewell Kiss, you Dog !) ဟု ဆိုြပီး ၎င်း၏ဖိနပ်(၂)ရံြဖင့် အေမရိကန်သမ္မတကို ပစ်ေပါက်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  ပထမဖိနပ်တစ်ရံမှာ ေခါင်းေဆာင်(၂)ဦး၏ ေနာက်တွင်ရိှသည့် အေမရိကန်နှင့် အီရတ်အလံကို ထိြပီး၊ ေနာက်တစ်ရံမှာ ပစ်မှတ်လွဲေချာ်သွားပါသည်။ Mr. Zaidi မှာ ချက်ြခင်းပင် လံုြခံုေရးအေစာင့်များ၏ ေြမြပင်ေပါ်သို့ လှဲချချုပ်ေနှာင်ြခင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ထို့ေနာက် ချုပ်ေနှာင်ထားလျက်နှင့် ၎င်းက "ေသဆံုးခဲ့ရေသာ အီရတ် ေထာင်ေပါင်းများစွာအတွက် မင်းတွင် တာ၀န်ရိှသည်"ဟု ေအာ်ဟစ်ခဲ့ပါသည်။

  ေြကညာချက်တွင် Al-Baghdadia ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနက အီရတ်အာဏာပိုင်များကို ၎င်းတို့၏ ဂျာနယ်သတင်းေထာက်အား အေမရိကန်အာဏာပိုင်များက အီရတ်ြပည်သူများကို ကတိေပးခဲ့သည့် ဒီမိုကေရစီနှင့် လွတ်လပ်ေရးနှင့်အညီ ချက်ြခင်းလွှတ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုခဲ့ေြကာင်းြဖင့် ေဖာ်ြပထားပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဂျာနယ်သတင်းေထာက်အေပါ် မည်သည့်အေရးယူမှုများကို မဆို မိမိတို့အေနြဖင့် အာဏာရှင် အစိုးရ၏ အြပုအမူများသာ ြဖစ်သည်ဟု မိမိတို့ စဉ်းစားရလိမ့်မည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့်

  Al-Baghdadia ရုပ်ြမင်သံြကားဌာနမှ Zaidi ၏ လုပ်ေဖာ်ကို်င်ဖက်တစ်ဦးက Mr. Zaidi အေနြဖင့် အခွင့်အေရးရသည်နှင့်အမှျ Mr. Bush အား ဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်ရန် ြကံစည်ထားြပီးြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကေြပာြကားရာ၌ Mr. Zaidi အေနြဖင့် ၎င်းက လုပ်မည်ဆိုသည်ကို မိမိတို့ သံသယ မရိှမိပါေြကာင်းြဖင့် ဆက်လက်ေြပာြကားပါသည်။

  အမည်မေဖာ်လိုေသာ Mr. Zaidi ၏ လုပ်ေဖာ်ကို်င်ဖက်တစ်ဦးက Mr. Zaidi အေနြဖင့် အေမရိကန်တို့ အေပါ် စက်ဆုတ်ရွံ့မုန်းေြကာင်း ၊ ၎င်းသည် အေမရိကန်တပ်သားများကို ရွံ့မုန်းသကဲ့သို့ သမ္မတ Bush ကိုလည်း ရွံ့မုန်းေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  ဖိနပ်ြဖင့် ပစ်ေပါက်ြခင်းသည် အာရပ်ယဉ်ေကျးမှု၌ အြပင်းထန်ဆံုးေသာ ေစာ်ကားမှုြကီးပင်ြဖစ်ပါသည်။ အီရတ်သမ္မတေဟာင်း ဆဒ္ဒန်ဟူစိန်၏ ရုပ်ထုကို ၂၀၀၃ခုနှစ် ၊ ဧြပီလတွင် လှဲချြပီးေနာက် ၊ ထိုသို့ လှဲချလိုက်သည့် ရုပ်ထု၏ မျက်နှာကို လာေရာက်ြကည့်ရှု့သူများက ဖိနပ်များြဖင့် နင်းေချခဲ့ဖူးပါသည်။

  အီရတ်ေရှ့ေနများက ေြပာြကားရာ၌ Mr. Zaidi သည် နိုင်ငံေခါင်းေဆာင် လာေရာက်လည်ပတ်မှု အေပါ် ေစာ်ကားသည့်ြပစ်မှုြဖင့် တရားစွဲခံရပါက ေထာင်(၂)နှစ် အနည်းဆံုးကျမည်ြဖစ်ြပီး၊ ေသေစရန်ြကံစည်မှုြဖင့် တရားစွဲခံရပါက ေထာင်(၁၅)နှစ် ကျမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  အီရတ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုြမို့တွင် ရုပ်ြမင်သံြကားဌာန၏ အစီအစဉ် စီစဉ်ေရးညွှန်ြကားေရးမှူးြဖစ်သူ Mr. Muzhir al- Khafaji က Mr. Zaidi သည် အာရပ်များအတွက် ဂုဏ်ယူရမည့် အြမင်ကျယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ပင် ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသွားခဲ့ပါသည်။

  ၎င်းက AFP သတင်းဌာနကို ေြပာြကားရာ၌ ၎င်းမှာ ယခု ကိစ္စမတိုင်မီ အေမရိကန်တို့၏ ဖမ်းဆီးမှုကို နှစ်ြကိမ်ခံခဲ့ရသည့်အတွက် Mr. Zaidi ၏ လံုြခံုမှုအတွက် စိုးရိမ်မိပါေြကာင်း ၊ အီရတ်တွင် ရှိသည့် မိမိတို့၏ သတင်းေထာက်များမှာ (၂၀၀)ရိှသည့်အတွက် ၎င်းတို့ အဖမ်းခံရမည်ကို စိုးရိမ်မိပါေြကာင်းြဖင့် ဆက်လက် ေြပာြကားပါသည်။ Mr. Khafaji က Mr . Zaidi သည် အသက်(၂၈)နှစ်ရိှြပီး ဘဂ္ဂဒက်တက္ကသိုလ်မှ ဆက်သွယ်ေရးဘွဲ့ကို ရခဲ့သူြဖစ်ေြကာင်း ၊ မိမိတို့ဌာနတွင် လုပ်ေနသည်မှာ (၃)နှစ်ခန့်ရိှပါေြကာင်း ၊ ၎င်းသည် ယခင်အစိုးရနှင့် မည်သို့မှျ မပတ်သက်ပါေြကာင်းနှင့် ၎င်း၏ မိသားစုသည် သမ္မတ ဆဒ္ဒန်ဟူစိန် အုပ်စိုးစဉ်အခါက အဖမ်းခံခဲ့ရပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  2 comments:

  ဗီလိန် said...

  အဲဒီ ေကာင်ကို ဖိနပ်နဲ့ မဟုတ်ဘူး ေသနတ်နဲ့ ပစ်ရမှာ။ တစ်ကမာ္ဘလံုးသူ့ေြကာင့် ဒုက္ခေရာက်ေနရတာ။

  မသက်ဇင် said...

  ကိုလင်းဦးေရ-------------
  ဘွတ်ရှ်ကိုဖိနပ်နဲ့အေပါက်ခံရတာကေတာ့-
  သတင်းထူးတပုဒ်အေနနဲ့ အေမရိကန်သမတ ေတွထဲမှာ
  အရှက်တကွဲပါပဲ---
  သူက ေသနတ်ပစ်ေတာ်တဲ့အေမရိကန်ေကာင်းဘွိုင်ဆိုြပီးနာမည်ြကီးေနတာ--

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo