ဂရိနိုင်ငံ အဓိကရုဏ်းြဖစ်မှု တည်ြငိမ်စ ြပုလာြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ဂရိနိုင်ငံေြမာက်ပိုင်းရိှ ြမို့လယ်ေခါင်၌ တနဂင်္ေနွေန့တွင် ရဲများက ဆယ်ေကျာ်သက် လူငယ်ဆန္ဒြပသူအား ေသေစေလာက်သည့် ပစ်ခတ်မှုအတွက် လူ(၁,၂၀၀)ခန့်ရိှသည့် ဆန္ဒြပသူများက ြမို့ေတာ်ခန်းမ၊ ရဲစခန်းနှင့် ဘဏ်တစ်ခုတို့ကို ခဲများနှင့် မီးေလာင်ဗံုးများြဖင့် အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ြက ပါသည်။ ထိုသို့ အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် ေဈးဆိုင်များပျက်စီးသကဲ့သို့ ဘဏ်ရံုးခွဲတစ်ခုသည်လည်း မီးေလာင်ဗံုး ဒဏ်ေြကာင့် ပျက်စီးခဲ့ရပါသည်။ ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး Mr. Prokopis Pavlopoulos က ဆန္ဒြပပွဲ ကျင်းပေနစဉ်အတွင်း အြကမ်းဖက် လုပ်ရပ်များကို ထိန်းရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနှင့် ဒုတိယ၀န်ြကီး Mr. Panagiotis Chinofotis တို့သည် အေစာပိုင်းက ၎င်းတို့၏ နှုတ်ထွက်စာများကို တင်သွင်းခဲ့ေသာ်လည်း ၀န်ြကီးချုပ်မှ လက်ခံခဲ့ြခင်း မရိှပါ။ လွန်ခဲ့ေသာ စေနေန့က ြမို့လယ်ေခါင် Exarchia နယ်ေြမတွင် လူငယ်တစ်စုက ရဲများကို အြကမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အတွက် (၁၅)နှစ်အရွယ် လူငယ်ဆန္ဒြပသူကို ေသေစေလာက်သည့် ပစ်ခတ်မှု တွင် ရဲအရာရိှ(၂)ဦး ပါ၀င်ခဲ့သည်ဟု ရဲများက ဆိုပါသည်။ ထိုသို့ လူငယ်တစ်စုက အြကမ်းဖက် တိုက်ခိုက်စဉ် ရဲတစ်ဦးက တုန်လှုပ်ေချာက်ြခားေစသည့် လက်ပစ်ဗုံုးတစ်လံုးကို ပစ်ထည့်ခဲ့ြပီး အြခာတစ်ဦးမှ ေသနတ်ြဖင့် (၃)ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ အနည်းဆံုး ကျည်ဆံတစ်ေထာင့်သည် လူငယ်၏ ရင်ဘတ်ကို ထိမှန်ေစခဲ့ပါသည်။

  Exarchia နယ်ေြမမှ ေတးဂီတလူငယ်များ ၊ ဘားများနှင့် တုိးပွားလာသည့် ေပျာ်ပွဲစားရံုများ တည်ရိှရာ နယ်ေြမြဖစ်ြပီး၊ မင်းမဲ့၀ါဒီများ (Anarchists) နှင့် မူးယစ်ေဆးသမားများ ကျက်စားရာနယ်ေြမ ြဖစ်ပါသည်။ လူငယ် ဆန္ဒြပသူကို ပစ်ခတ်မှုြဖစ်ပွားြပီးေနာက် ေအသင်ြမို့၊ Thessaloniki ြမို့နှင့် အြခားဂရိြမို့များတွင် လူငယ်ရာေပါင်းများစွာက ရဲများကို မီးေလာင်ဗံုးများ၊ ခဲများနှင့် အြခားအရာ၀တ္ထုများြဖင့် ပစ်ခတ်သကဲ့သုိ့ ရဲများကလည်း မျက်ရည်ယိုဗံုးများြဖင့် ြပန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ အဓိ်ကရုဏ်းသမားများက လမ်းများေပါ် တွင် မီးေလာင်ေနသည့် အတားအဆီးများကို ြပုလုပ်သကဲ့သို့ စတိုးဆိုင်များနှင့် ဘဏ်ရံုးခွဲများကို မီးရိှု့ြခင်းနှင့် ရိုက်ခွဲဖျက်ဆီင်္းြခင်းတို့ကို ြပုလုပ်ြကပါသည်။

  တနဂင်္ေနွေန့တွင် လမ်းများေပါ်တွင်ရိှသည့် ဆိုင်များနှင့် ဘဏ်ရံုးခွဲများအား မီးရိှု့ထားခဲ့သည့် ၊ ရိုက်ခွဲထားခဲ့သည့် အပိုင်းအစများနှင့် မီးေလာင်ကျွမ်းြခင်းခံရသည့် ကားများကို ရှင်းလင်းလျက် ရိှပါသည်။ ေအသင်ရဲများက ယခုြဖစ်ပွားခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်းတွင် ရဲ (၂၄)ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရိှခဲ့ြပီး၊ တစ်ဦးမှာ တနဂင်္ေနွ ေန့ နံနက်က ေဆးရံုတွင် ေဆးကုသမှုကို ခံယူရဆဲ ရိှပါသည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။ ၎င်းတို့က ေြပာြကား ရာ၌ အဓိကရုဏ်းသမားများေြကာင့် စတိုးဆိုင် (၃၁)ဆိုင်၊ ဘဏ်ခွဲ(၉)ခုနှင့် ရဲကား(၆)ကား အပါအ၀င် ကား(၂၅)စီးမှာ မီးေလာင်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။ (၆)ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ြပီး ၎င်းတို့ထဲမှ (၅)ဦးသည် စတိုးဆိုင်များကို ဖျက်ဆီးမှုြဖင့်လည်းေကာင်း၊ တစ်ဦင်္းကို လက်နက်ကိုင်ေဆာင်မှုြဖင့်လည်းေကာင်း အေရးယူခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  Exarchia နယ်ေြမရိှ အရာရိှချုပ်က ပစ်ခတ်မှုတွင်ပါ၀င်ခဲ့ေသာ ရဲ(၂)ဦးကို စံုစမ်းစစ်ေဆးမှု အေြဖ ရလဒ်ေပါ်ထွက်သည်အထိ ရာထူးမှ ေခတ္တချထားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး Mr. Pavlopoulos က ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ်ေသဆံုးမှုအတွက် ေစ့စပ်ေသချာစွာ စစ်ေဆးမှုြပုလုပ်မည်ြဖစ်ြပီး တာ၀န်ရိှသူ မည်သူကိုမဆို အြပစ်ေပးမည် ေလးနက်စွာ ကတိစကားေြပာြကားလိုပါေြကာင်း၊ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရအေနြဖင့် ယခုကဲ့သို့ အသက်ေသဆံုးမှုအတွက် ခွင့်လွှတ်လိမ့်မည် မဟုတ်ေြကာင်းြဖင့် တနဂင်္ေနွေန့တွင် အေရးေပါ် ြပုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ေြပာြကားပါသည်။

  ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီး Mr. Pavlopoulos က ြပည်သူများအေနြဖင့် မိိမိတို့ဆန္ဒကို ြပသရန် အခွင့်အေရး ရိှပါေြကာင်း ၊ သို့ရာတွင် ထိုသို့ေသာ ဆန္ဒြပမှုသည် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ြပည်သူများကို ဆန့်ကျင် ဘက် ြပုလုပ်ရန်မဟုတ်ပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ေအသင်ြမို့ေတာ်၀န် Ms. Nikitas Kaklamanis က ြပည်တွင်းရုပ်ြမင်သံြကားမှေန၍ တနဂင်္ေနွည၌ ြမို့ေတာ် ြမို့လယ်ေခါင်ရိှ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်မီးထွန်းပွဲေတာ် ကို ေရွှ့ဆိုင်းလိမ့်မည်ဟု ေြကညာခဲ့ပါသည်။

  ဂရိရများက ေအသင်ြမို့သည် အဓိကရုဏ်း(၄)ရက်ြဖစ်ပွားြပီးေနာက် ြပန်လည်ြငိမ်သက်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ြမို့ေတာ်၏ အေြခအေနမှ လံုး၀ြငိမ်သက်လျက်ရိှေြကာင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Panayiotis Stathis က အဂင်္ါေန့တွင် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲ(၁၅,၀၀၀) ေကျာ်ကို ေနရာချထားြပီး လူေပါင်းေြမာက်များစွာကို ဖမ်းဆီးထားပါသည်။

  ရဲများအေနြဖင့် ဗုဒ္ဓဟူးေန့ (၁၀-၁၂-၂၀၀၈)တွင် ေနှာက်ယှက်မှုြဖစ်ပွားနိုင်မှုများအတွက် ြကိုတင် ြပင်ဆင်ထားပါသည်။ အေြကာင်းမှာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂအေနြဖင့် နိုင်ငံအနှံ့အစိုးရ စီးပွားေရးမူ၀ါဒများကို ကန့်ကွက်သည့် အေနြဖင့် အေထွေထွသပိတ်ေမှာက်ရန် ြကံစည်ေနသည့်အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။

  အစဉ်အလာ ဓေလ့ထံုးစံအရ တက္ကသိုလ်တွင် ခိုလံှုေနမှုအေပါ် ရဲများအေနြဖင့် ၀င်ေရာက်ခွင့်မရိှသည့် အတွက် လူငယ်အုပ်စုများသည် တက္ကသိုလ်အေဆာက်အဦးတွင် ဆက်လက်ခိုလံှုလျက်ရိှပါသည်။ အဂင်္ါေန့ (၉-၁၂-၂၀၀၈)၌ ြမို့ေတာ်တွင်းရဲများ၏ လက်ချက်ေြကာင့် ေသဆံုးခဲ့ရသည့်အတွက်ေြကာင့် ဆယ်ေကျာ်သက် လူငယ် Alexandros Grigoropoulos အသုဘအခမ်းအနားသို့ ေထာင်ေပါင်းများစွာေသာ ြပည်သူများ တက်ေရာက်စဉ် ဂရိပါလီမန် အေဆာက်အအံုကို ေစာင့်ေရှာက်ေနေသာ အေစာင့်များနှင့် ဆန္ဒြပသူများ ခိုက်ရန်ြဖစ်ပွားမှုများ ေပါ်ေပါက်ခဲ့ပါသည်။ (၁၅)နှစ်အရွယ် ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ် စေနေန့ (၆-၁၂-၂၀၀၈) တွင် အပစ်ခတ်ခံရမှုသည် ရာစုနှစ်ေလးပံုတစ်ပံုကာလအတွင်း အြပင်းထန်ဆံုးေသာ အဓိကရုဏ်းြကီးတစ်ရပ် ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့ြပီး လူြကိုက်နည်းလာသည့် လက်ရိှ ကွန်ဆာေဗးတစ်အစိုးရအတွက် ြပင်းထန်စွာထိုးနှက် ခံရမှုလည်း ြဖစ်ပါသည်။

  ဆယ်ေကျာ်သက် လူငယ် Grigoropoulos ပစ်ခတ်ခံရမှုသည် နှစ်ေပါင်းများစွာ နိုင်ငံေရးအကျင့်ပျက် မှုများအေပါ် ေဒါသထွက်မှုများ၊ ကမ္ဘာအနှံ့ စီးပွားေရးကျဆင်းမှုေြကာင့် ဆင်းရဲမှုနှင့် အလုပ်လက်မဲ့အဆင့်များ ြမင့်မားလာြခင်းတို့အေပါ် မီးေလာင်ရာေလပင့်သကဲ့သို့ ဂရိလူငယ်များကို ဆွေပးသကဲ့သို့ ြဖစ်သွားပါသည်။ အြကမ်းဖက် အဓိကရုဏ်းြဖစ်ပွားြပီးေနာက် ရဲများအေပါ် တုိက်ခိုက်မှု၊ တမင်သက်သက် ဖျက်ဆီးမှုနှင့် လုယက်မှုတို့ြဖင့် လူ(၈၉)ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ေြပာေရးဆို်ခွင့်ရိှသူက ေြပာြကားပါသည်။ အြခား (၇၉)ဦးအား ဒါဇင်ေပါင်းများစွာ ရဲအရာရိှများအား ဒဏ်ရာရေစခဲ့သည့် အဓိကရုဏ်းနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ေဆး ေမးြမန်းရန်အတွက် ထိန်းသိမ်းထားေြကာင်းြဖင့် ဆိုပါသည်။

  ဆယ်ေကျာ်သက်လူငယ် Grigoropoulos အတွက် ေအသင်ြမို့ေတာင်ဘက်ရိှ လူေနဆင်ေြခဖံုး ရပ်ကွက် Palio Faliro ၏ ြမို့ေတာ်စည်ပင်သခင်္ျ ိုင်းတွင် ြပုလုပ်သည့် အသုဘအခမ်းအနားတွင် အုပ်စုအချုိ့မှ ရဲဆန့်ကျင်ေရး ေြကွးေြကာ်မှုများကို ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ်လည်း ေသဆံုးသူ မိသားစုမှ ေသဆံုးသူအား အရိုအေသ ေပးေသာ အေနြဖင့် မြပုလုပ်ပါရန် ေတာင်းပန်ချက်ေြကာင့် အေြခအေနမှာ ြငိမ်သက်ခဲ့ပါသည်။

  အေစာပိုင်းတွင် ဂရိသမ္မတ Mr. Karolos Papoulios က ဂရိြပည်သူများကို ေသဆံုးသူ Alexi ၏ ေအာင့်ေမ့ဖွယ် အခမ်းအနားကို ဂုဏ်ြပုသည့်အေနြဖင့် ြငိမ်းချမ်းစွာ ရိှေနေစရန်အတွက် ေမတ္တာရပ်ခံခဲ့ပါသည်။ ၎င်း၏ ေြကညာချက်တွင် ယေန့သည် မိမိတို့အားလံုးအတွက် ၀မ်းနည်းပူေဆွးရေသာေန့ ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ဥပေဒနှင့် ဓေလ့ထံုးစံများကို ေလးစားလိုက်နာရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ပါရိှပါသည်။

  ြပိုင်ဘက်ပါတီြဖစ်သည့် ဆိုရှယ်လစ်ပါတီေခါင်းေဆာင် Mr. George Papandreou က လက်ရိှ ကွန်ဆာေဗးတစ်အစိုးရအား နှုတ်ထွက်ရန်နှင့် အြကမ်းဖက်မှုများ ြပီးဆံုးရန်အတွက် ေရွးေကာက်ပွဲများ ကျင်းပရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။ အဂင်္ါေန့ (၈-၁၂-၂၀၀၈)တွင် ၎င်း၏ ပါလီမန်အုပ်စုကို Mr. Papandreou က မိန့်ခွန်းေြပာြကားရာ၌ မိမိတို့အာဏာကို ေတာင်းခံပါေြကာင်း၊ အစိုးရအေနြဖင့် လုပ်သင့်သည်မှာ နှုတ်ထွက်ရန်နှင့် ြပည်သူများ၏ စီရင်မှုကို ခံယူရန်ပင်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။

  ဂရိ၀န်ြကီးချုပ် Mr. Costas Karamanlism က နိုင်ငံ၏ ရာစုနှစ်များစွာ မြငိမ်သက်မှုကို အဆံုးသတ်ရန်အတွက် ေလးနက်စွာြဖင့် ကတိစကား ေြပာပါသည်။ သို့ရာတွင် အစိုးရေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူက အစိုးရအေနြဖင့် ေန၀င်မီးြငိမ်း ဥပေဒကို ေြကညာရန် စီစဉ်မှုနှင့်ပတ်သက်ေသာ သတင်းများကို ြငင်းဆိုပါသည်။

  ဂရိနိုင်ငံရိှ အြကီးဆံုးအလုပ်သမားကွန်ဖယ်ဒေရးရှင်းအဖွဲ့၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူက မိမိတို့၏ အေြဖမှာ စီမံချက်အတုိင်း သပိတ်ေမှာက်ြခင်းနှင့် လူထုအစည်းအေ၀းြပုလုပ်ြခင်းသာ ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကား ပါသည်။ ပစ်ခတ်မှု မြဖစ်ပွားမီ (၂၄)နာရီ နိုင်ငံအနှံ့ သပိတ်ေမှာက်ြခင်းနှင့် လူထုအစည်းအေ၀းြပုလုပ်ရန် စီစဉ်ခဲ့မှုမှာ နိုင်ငံ၏ စီးပွားေရးမူ၀ါဒများနှင့် ြပုြပင်မှုများကို ဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ရန်အတွက် ြဖစ်ပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  1 comments:

  အိမ် said...

  ကုိလင်းဦးေရ အဲဒါက အမှန်ေတာ့ နှစ်ဖက်လုံးမှားေနတာဗျ။
  ြဖစ်တဲ့နယ်ေြမက တကယ့်ြမို့လယ်ေခါင်တည့်တည့်ပဲ အမဲ
  ေရာင်နယ်ေြမလဲြဖစ်တယ်။အဲဒီမှာ လူမဲေတွကုလားေတွ ြကီးစုိး
  တဲ့ေနရာပဲဗျ အခုတရုတ်ေတွလဲများလာြပီ။
  အဲဒီနယ်ေြမမှာ ကဘယ်ေလာက်ဆုိးသလဲဆုိရင် အြကမ်းဖက်
  နှိမ်နှင်းေရးရဲတပ်ဖွဲ့အြမဲရှိတယ်။ေနရာတုိင်းမှာကုိရှိတာ။တချုိ့
  လဲ အရပ်အ၀တ်အစားနဲ့ေပါ့။ဆုိေတာ့ ရဲဘက်ကြကည့်ရင်မမှား
  ဘူးဗျ။သူလဲ လူဆုိးလူေကာင်းဘယ်လုိခွဲြခားသိမှာလဲ ဒါမြဖစ်ခင်က အဲဒီနယ်ေြမမှာပဲ ရဲတေယာက်အသတ်ခံလုိက်
  ရတာလပုိင်းေတာင်မရှိေသးဘူး လူမဲေတွသတ်တာလုိ့ေတာ့
  ေြပာြကတာပဲဗျ။အသတ်ခံရတာကလဲ ကလပ်ကအြပန်လုိ့
  ြကားမိတာပဲဗျ ေကာင်ေလးေတွအုပ်စုက စြပီး ပုလင်းနဲ့
  ရဲကားကုိထုတာတဲ့အဲဒီမှာ ရဲကေြပာတယ် မလုပ်နဲ့ ဒီတခါထပ်လုပ်ရင် ပစ်မယ်ေြပာတာကုိ ဆက်လုပ်လုိ့ပစ်တာ
  လုိ့ြကားတာပဲဗျ။ဟုတ်လဲဟုတ်နုိင်တယ် အေနာက်နုိင်ငံက
  ဆယ်ေကျာ်သက်ေတွက ရဲဆုိရင် ပမာမခန့်သိပ်လုပ်ြကတယ်
  ဗျ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo