Abhisit Vejjajiva ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ြကီးချုပ်သစ် ြဖစ်လာ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အတိုက်အခံပါတီေခါင်းေဆာင် Mr. Abhisit Vejjajiva သည် ပါလီမန်တွင် အထူးမဲ ရရိှြပီးေနာက် နိုင်ငံ၏ ၀န်ြကီးချုပ်အသစ် ြဖစ်လာပါသည်။ ေအာက်လွှတ်ေတာ်၏ ေြပာဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Chai Chidchob က ယခုေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ြခင်း ခံရေသာ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီေခါင်းေဆာင် Mr. Abhisit Vejjajiva သည် ယခင်ရဲချုပ် Mr. Pracha Promnok ကို ၂၃၅ မဲြဖင့် အနိုင်ရရိှခဲ့ပါသည်။ Mr. Pracha Promnok သည် ၁၉၈ မဲသာ ရရိှပါသည်။ Mr. Abhisit သည် (၂)နှစ်ေကျာ်ခန့်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ပဥ္စမေြမာက် ေခါင်းေဆာင်ြဖစ်လာပါသည်။

  ယခင်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Somchai Wongsawat ကို တရားရံုးမှ ယခုလအေစာပိုင်းက ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ရန် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ အေြခခံဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားေသာ တရားရံုးမှ လွန်ခဲ့ေသာ တစ်နှစ်က ယခင်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Somchai ၏ ပါတီြဖစ်ေသာ ြပည်သူ့အင်အားပါတီ (People Power Party-PPP) သည် လိမ်လည်မှုြဖင့် အြပစ်ရိှေြကာင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ြပီး ၎င်း PPP ပါတီနှင့် အစိုးရညွန့်ေပါင်းပါတီ အတွင်းရိှ အြခားပါတီ(၂)ခုတို့ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ြပီး Mr. Somchai နှင့် အြခား PPP ေခါင်းေဆာင်အများအြပားကို နိုင်ငံေရးမလုပ်ရန် တားြမစ်ခဲ့ပါသည်။

  သို့ရာတွင် ေဖာ်ြပပါ ပါတီ(၃)ခုမှ နိုင်ငံေရးမလုပ်ရန် တားြမစ်ြခင်းမခံရေသာ ဥပေဒြပုသမားများ (Lawmakers) က အမာခံပါတီ (Shell Party)ြဖစ်သည့် Puea Thai (ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်) ပါတီအသစ်ကို လျင်ြမန်စွာဖွဲ့စည်းခဲ့သလို အြခားပါတီများသို့လည်း ၀င်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။

  တနဂင်္ေနွေန့တွင် ယခင်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Somchai ၏ ေယာက်ဖြဖစ်သူ ြပည်နှင်ဒဏ် ခံေနရသည့် ယခင်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Thaksin Shinawatra က တပ်မေတာ်အား တရားရံုးကိုအသံုးြပု၍ အစိုးရအား လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာအားနည်းသွားေအာင် ြပုလုပ်သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ြပီး နိုင်ငံေရးကိစ္စရပ်များတွင် ၀င်မပါရန် သတိေပးေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  အတိုက်အခံပါတီအေနြဖင့် လက်ရိှအစိုးရပါတီကို အနိုင်ရခဲ့မှုသည့် ယခင်၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Thaksin ၏ သစ္စာခံများကို ဘက်ေြပာင်းရန် ဆွဲေဆာင်ြခင်းြဖစ်သည့် လွှတ်ေတာ်၏ အကျိုးအြမတ်ရရိှနိုင်ေသာ ေနရာများနှင့် ေငွေြကးအေြမာက်အများကို ပံုေပး၍ စွဲေဆာင်ြခင်းများြပုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲေြပာြကားခဲ့ ပါသည်။

  လွှတ်ေတာ်၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Chai က လွှတ်ေတာ်အတွင်းရိှ အမတ်ေပါင်း (၄၃၆)ဦးအား ၀န်ြကီးချုပ်အသစ်ကို မိမိတို့ဆန္ဒြဖင့် ေရွးချယ်ေပးပါရန် ေြပာြကားချက်အရ မဲအများစုရရိှသည့် Mr. Abhisit သည် အနိုင်ရရိှခဲ့ြပီး ဒီမိုကရက်တစ်များအေနြဖင့် သက်တမ်း(၈)နှစ်အတွက် စိုးမိုးအုပ်ချုပ်နိုင်ရန် အခွင့်အေရး ကို ပထမဦးဆံုး ရရိှခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  လွှတ်ေတာ်၏ ေြပာေရးဆိုခွင့်ရိှသူ Mr. Chai က Mr. Abhisit အေနြဖင့် မဲတစ်၀က်ေကျာ်ထက် ပိုမို ရရိှခဲ့သြဖင့် Mr. Abhisit သည် ၀န်ြကီးချုပ်အသစ်ေရွးချယ်တင်ေြမှာက်ြခင်းခံရပါေြကာင်း မိမိအေနြဖင့် ေြကြငာပါေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။ လွှတ်ေတာ်အြပင်ဘက်ရိှ ဖျက်သိမ်းြခင်းခံခဲ့ရေသာ အစိုးရကို ေထာက်ခံသူ လူ(၂၀၀)ေလာက်က အသံတိတ်အာဏာသိမ်းြခင်း (Silent Coup)ြဖစ်သည်ဟု ေဒါသတစ်ြကီး ေအာ်ဟစ်ြကြပီး လွှတ်ေတာ် ဂိတ်ေပါက်များရိှ အတားအဆီးများကို ြကမ်းတမ်းစွာ ဖယ်ရှား၍ ပါလီမန်အမတ်များ ထွက်ခွာမှုကို တားဆီး ခဲ့ပါသည်။ ကားအများအြပား၏ မှန်များကိုလည်း ရိုက်ခွဲခဲ့ြကပါသည်။ ဘန်ေကာက်ရိှ BBC သတင်းဌာနအြကီးအကဲ Jonathan က ယခုေရွးေကာက်တင်ေြမှာက်ခံရသည့် Mr. Abhisit သည် ၎င်း၏ သက်တမ်းအစတွင် ခက်ခဲမှုများနှင့် ြပည့်နှက်ေနေသာ စိန်ေခါ်မှုများကို ြကံုေတွ့ ရလိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ြဗိတိသှျနိုင်ငံတွင် ေမွးဖွားခဲ့ေသာ Mr. Abhisit သည် တိုင်းြပည်၏ ချံုးချံုးကျေနေသာ စီးပွားေရးကို ြပန်လည်နလန်ထူရန် ၊ နိုင်ငံေရးရာသီဥတု မတည်ြငိမ်ြဖစ်ေနမှုကို ြငိမ်သက်သွားေစရန်၊ လွှတ်ေတာ်တွင် ေန့ေပါင်းများစွာ မိမိ၏ ညွန့်ေပါင်းအစိုးရလုပ်ေဖာ်ကိုင်ဖက်များကို မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို အသံုးြပု၍ အေပးအယူြပုလုပ် ေဆာင်ရွက်သွားရမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် BBC သတင်းေထာက်တစ်ဦးက ဆိုပါသည်။
  အစိုးရအား ဆန့်ကျင်ဆန္ဒြပသူများက PPP ပါတီကို ြပိုလဲသွားေစရန် လူထုဆန္ဒြပပွဲများြဖင့် တိုက်ပွဲ ၀င်မှုများကို ြပုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် နိုင်ငံအေနြဖင့် လေပါင်းများစွာ နိုင်ငံေရး မြငိမ်မသက်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ရ ပါသည်။

  ြပည်သူ့မဟာမိတ်ဒီမိုကေရစီပါတီ (The People's for Democracy-PAD) သည် PPP ပါတီ ကို ၂၀၀၆ခုနှစ်က အာဏာသိမ်းမှုတွင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ေပးခဲ့ရေသာ Mr. Thaksin ၏ ကိုယ်စားပါတီဟု စွပ်စွဲခဲ့ြကပါသည်။ ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပမှုသည် ဘန်ေကာက်၏ အဓိက အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ကို တစ်ပတ်ြကာ သိမ်းပိုက်သည်အထိ ကျယ်ြပန့်ခဲ့ြပီး နိုင်ငံြခားကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် (၃)သိန်းသည် ေလဆိပ်တွင် ခိုးကိုရာမဲ့ ေသာင်တင်ခဲ့ရပါသည်။ PAD ပါတီသည် ၎င်း၏ကန့်ကွက်ဆန္ဒြပမှုကို အေြခခံဥပေဒနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့်တရားရံုးက ၀န်ြကီးချုပ်ေဟာင်း Mr. Somchai အစိုးရကို ဖျက်သိမ်းရန် အမိန့်ချမှတ်ြပီးေနာက် ရုပ်သိမ်းေပးခဲ့ပါသည်။


  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  နိုင်ငံတကာ သတင်းများကို ေရးသားရာတွင် Bloomberg, NewYorkTimes, CNN, BBC , ABC news စေသာ သတင်းဌာနများမှ သတင်းများကို အားလံုးေပါင်းစပ်ကာ ဘာသာြပန်၍ အေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် ြပန်လည်ေရးသားထားြခင်း ြဖစ်ပါသည် .......အတတ်နိုင်ဆံုး သတင်းများကို Update ြဖစ်ေအာင် ေရးေနပါသည်... သို့ေသာ် သတင်းများသည် အချိန်နှင့် Source ယူရာ သတင်းဌာနများေပါ်တွင် မူတည်ေနပါ၍ အမှားအယွင်းများ ပါခဲ့လှျင် ခွင့်လွှတ်ပါရန် ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်.....

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo