အိုဘားမား၏ သမိုင်း၀င် အေမရိကန် ေရွးေကာက်ပွဲ ေအာင်ြမင်မှု

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • Click to enlarge  ဒီမိုကရက်တစ်အမတ် ဘာရက်အိုဘားမားသည် အေမရိကန် ြပည်ေထာင်စု၏ ပထမဦးဆံုးေသာ လူမဲ သမ္မတြဖစ်လာပါသည်။ အချိန်ြကာြမင့်စွာ ေစာင့်ဆိုင်းခဲ့ရေသာ ေြပာင်းလဲမှုသည် ယေန့ည အေမရိကန် နိုင်ငံတွင် ေပါ်ေပါက်ခဲ့ြပီး ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ သမ္မအြဖစ် အေရွးခံခဲ့ရသည့် အိုဘားမားက ရှီကာဂိုြမို့တွင် ေအာင်ပွဲခံ ပရိသတ်ကို ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။


  ၎င်း၏ြပိုင်ဘက် ဂျွန််မတ်ကိန်းသည် အိုဘားမားအနိုင်ရမှုကို လက်ခံခဲ့ြပီး ၎င်းက အိုဘားမားကို ေလးနက်စွာြဖင့် ချီးမွမ်းေြကာင်းနှင့် ေထာက်ခံပါေြကာင်း၊ မိမိကို ေထာက်ခံသူများကလည်း လာမည့်သမ္မတ အတွက် အလားတူ ချီးမွမ်းေထာက်ခံေပးပါရန် တိုက်တွန်းေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ဘီဘီစီသတင်းေထာက် ဂျပ်စတင်၀က််မှ မဲရလဒ်များသည် အေမရိကန်အတွက် ြကီးမားေသာ အကျိုး သက်ေရာက်မှု ရိှလိမ့်မည်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ ယခုရလဒ်သည် အေမရိကန်၏ အလွှာအသီသီးကို ေြပာင်းလဲ ေစမည် ြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။


  ချီကာဂိုြမို့၊ ဂရန်ပတ်ရိှ ေထာင်ေသာင်းချီေသာ လူများ၏ေရှ့တွင် အိုဘားမားက ၎င်း၏မိသားစုနှင့် ၎င်း၏ ဒုတိယသမ္မတ ဂျိုးဘီဒင်တို့နှင့်အတူတွဲ၍ ေြပာြကားရာ၌ အေမရိကန်ဆိုေသာ ေနရာသည် အရာအားလံုးကို ြဖစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည့်အေပါ် သံသယရိှမှု၊ မိမိတို့နိုင်ငံအား ထူေထာင်ခဲ့သူများ၏ အိမ်မက်အေပါ် သံသယရိှမှုနှင့် မိမိတို့၏ ဒီမိုကေရစီ၏စွမ်းအားအေပါ် သံသယရိှမှုတို့သည် ယေန့ညတွင် ေြဖရှင်းြပီးသားြဖစ်သွားြပီ ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ ဂျွန်မတ်ကိန်း၏ ေလးနက်စွာချီးမွမ်းေထာက်ခံမှုကို လက်ခံရရိှ ခဲ့ပါေြကာင်းနှင့် ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွင် အကျဉ်းသားြဖစ်ခဲ့ရသူ
  ဂျွန်မတ်ကိန်းအား ရဲရင့်၍ အတ္တကင်းသည့် ေခါင်းေဆာင်အြဖစ် ချီးမွမ်းေြပာြကားသွားခဲ့ပါသည်။ ထို့ြပင် ၎င်းက ဂျွန်မတ်ကိန်းအေပါ် မည်သူမှျ မေတွးနိုင်ေလာက်ေအာင် အေမရိကန်နိုင်ငံအေပါ် စွန့်လွှတ်စွန့်စားခဲ့သူြဖစ်ေြကာင်း ထပ်ေလာင်း ေြပာြကား ခဲ့ပါသည်။


  အိုဘားမားက မိမိတို့အေနြဖင့် ယေန့ညေအာင်ပွဲခံသည့်တိုင် မိမိတို့ ဘ၀တစ်ေလှျာက်တွင် အြကီးမားဆံုးြဖစ်မည့် စိန်ေခါ်မှုများသည် မနက်ြဖန်တွင် သယ်ေဆာင်လာမည် ြဖစ်သည်ကို သိရိှပါေြကာင်း၊ မိမိတို့အေနြဖင့် စစ်ပွဲနှစ်ပွဲကို ဆင်နွှဲရလိမ့်မည်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာ အေမရိကန်နိုင်ငံအေပါ် အြကမ်းဖက် ြခိမ်းေြခာက်မှုများနှင့် အြခားတစ်ခုမှာ ယခုရာစုနှစ်အတွင်း ေပါ်ေပါက်သည့် အဆိုး၀ါးဆံုးေသာ ဘဏ္ဍာေရးအကျပ်အတည်း စစ်ပွဲတို့ကို ဆင်နွှဲရမည် ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ မိမိတို့ေရှ့ဆက်ေလှျာက်ရမည့် လမ်းမှာ ရှည်လျားပါေြကာင်း၊ မိမိတို့တက်ရမည့် ကမ်းပါးသည် မတ်ေစာက်ပါေြ
  ကာင်း၊ သို့ရာတွင် အေမရိကန် အေနြဖင့် ေကျာ်လွှားသွားနိုင်မည်ဟူေသာ ယေန့ညေမှျာ်လင့်ချက်ထက် ပိုေကာင်းေသာ ေမှျာ်လင့်ချက်များသည် မရိှပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားသွားခဲ့ပါသည်။ ချီကာဂိုြမို့နှင့် ၀ါရှင်တန်ဒီစီြမို့၏ ပင်ဆာေဗးနီးယား ရိပ်သာတို့တွင် အိုဘားမားအနိုင်ရရိှေြကာင်း ေြကြငာြပီးေနာက်ပိုင်း နာရီေပါင်းများစွာ ေအာင်ပွဲခံမှုများကို ကျင်းပခဲ့ြကပါသည်။


  အိုဘားမားအေနြဖင့် အဓိကြပည်နယ်ြဖစ်သည့် ပင်ဆာေဗးနီးယားနှင့် အိုဟုိင်းအိုးတွင် အနိုင်ရရိှြပီးေနာက် သမ္မတအြဖစ် သတ်မှတ်မဲ ၂၇၀ ကို ရရိှခဲ့ြပီး ကာလီဖိုးနီးယားနှင့် အြခားြပည်နယ်များတွင်လည်း ဆက်လက် အနိုင်ရရိှခဲ့ပါသည်။ ထို့ြပင် ယခင် ၂၀၀၄ခုနှစ်က ရီပါဘလီကန်များ ြကီးစိုးခဲ့သည့် ဖေလာ်ရီဒါ၊ ဗာဂျီးနီးယားနှင့် ေကာ်ရိုလာဒိုး ြပည်နယ်များတွင်လည်း အနိုင် ရရိှခဲ့ပါသည်။ အြခားြပည်နယ်များတွင် အနိုင်ရရိှမှုသည် ဂျွန်မတ်ကိန်း အနိုင်ရရိှမှုနှင့် တန်းတူေနရာတွင် ရိှခဲ့ပါသည်။

  အဆံုး၌ အိုဘားမားသည် သမ္မတအြဖစ် သတ်မှတ်မဲ (၂၇၀)ကို ေကျာ်၍ (၃၃၈)မဲြဖင့် ဂျွန်မတ်ကိန်းကို အနိုင်ရရိှခဲ့ပါသည်။ ဂျွန်မတ်ကိန်းအေနြဖင့် (၁၅၆)မဲသာ ရရိှခဲ့ပါသည် ။ ရာခိုင်နှုန်းအားြဖင့် အိုဘားမားသည် မဲစုစုေပါင်း၏ ၅၁.၃%ကို ရရိှြပီး၊ ဂျွန်မတ်ကိန်းအေနြဖင့် ၄၇.၄%သာ ရရိှခဲ့ပါသည်။ အိုဘားမားအေနြဖင့် ယခင်၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် ရီပါဘလီကန်များ အနိုင်ရရိှခဲ့ေသာ ြပည်နယ်များြဖစ်သည့် အိုဟုိင်းအို၊ နယူးမက်ဆီကို၊ အိုင်အို၀ါ၊ ဗာဂျီးနီးယား၊ ဖေလာ်ရီဒါ၊ ေကာ်ရိုရာဒိုနှင့် နီဗာဒါး ြပည်နယ်များတွင် အနိုင်ရရိှခဲ့ပါသည် ။

  ထို့ြပင် ဗားေမာက်၊ နယူးဟန်ရှားယား၊ ပင်ဆာေဗးနီးယား၊ အီလီနိွုက်၊ ဒီလာ၀ဲယား၊ မက်ဆာချူးဆက်၊ ကိုလံဘီယာခရို်င်၊ ေမရီလင်း၊ ကွန်နက်တီကပ်၊ မိုင်း၊ နယူးဂျာစီ၊ မီရှီဂင်၊ အာကင်းဆပ်၊ အလာဘာမား၊ ကင်းဆပ်၊ ေြမာက်ဒါကိုတာ၊ ၀ိုင်ရိုမင်း၊ ေဂျာ်ဂျီယာ၊ လူ၀ီယားနား၊ အေနာက်ဗာဂျင်နီးယား၊ တက်ဆပ်၊ မစ္စစ္စပီ၊ အူတာရှ်၊ အာရီဇိုးနား၊ အိုင်ဒါဟိုနှင့် ေတာင်ဒါကိုဒါ ြပည်နယ်များတွင် အနိုင်ရရိှခဲ့ပါသည်။
  ဒီမိုကရက်တစ်များ အေနြဖင့် အမတ်ေနရာတွင်လည်း ရီပါဘလီကန်အမတ်ေနရာများြဖစ်သည့် ဗာဂျင်နီယား၊ ေြမာက်ကာရိုလိုင်းနား၊ နယူးဟန်ရှားယား၊ နယူးမက်ဆီကိုနှင့် ေကာ်ရိုရာဒို ေနရာများကို ရယူခဲ့ြကပါသည် ။ လွှတ်ေတာ်တွင် အမတ်အများစု၏ေနရာကို တိုးတက်ရယူနိုင်ခဲ့ပါသည် ။ မဲရံုများ၏ အဆိုအရ မဲေပးသူ (၁၀)ဦးအနက် (၆)ဦးအတွက် အဆံုးအြဖတ်မဲကို နိုင်ငံတွင်ြဖစ်ပွားေနသည့် စီးပွားေရး အကျပ်အတည်း ကိစ္စက ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပါေြကာင်း ေြပာပါသည်။ Associated Press က သမ္မတေလာင်းတို့၏ လူမျိုးကွဲြပားမှုနှင့် အသက်အရွယ်ြခားနားမှုတို့သည် ယခုေရွးေကာက်ပွဲတွင် အဓိကေနရာမှ မဟုတ်ပါ ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  ယခုေရွးေကာက်ပွဲသည် ၁၉၆၀ခုနှစ်က စတင်ကျင်းပခဲ့သည့် ေရွးေကာက်ပွဲများအနက် လူအများဆံုး မဲေပးေသာ ေရွးေကာက်ပွဲြကီး ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ ြပည်နယ်အေတာ်များများက ေြပာြကားြကပါသည်။ အာဖရိက - အေမရိကန်လူမျိုးများအေနြဖင့်လည်း ယခုေရွးေကာက်ပွဲသည် ၎င်းတုိ့အတွက် စိတ်လှုပ်အရှားရဆံုးေသာ အချိန်အခါလည်း ြဖစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အေရးအတွက် တုိက်ပွဲ၀င်သူ ဂျွန်လူ၀စ်က အက်လန်တာရိှ Ebenezer Baptist Church ကို ေြပာြကားရာ၌ ယခုညသည် ြကီးကျယ်ေသာ ည ၊ မယံုနိုင်စရာ ေကာင်းေသာည ၊ ဘုရားသခင်၏ ေကျးဇူးေတာ်ကို ေဖာ်ညွှန်းေသာ ညြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည် ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo