ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်မှ ေရနံြပဿနာကို ေြဖရှင်းရန် အထူးသံတမန်များအား ြမန်မာသို့ ေစလွှတ်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်နိုင်ငံမှ ေရနံနှင့် သဘာ၀ဓါတ်ေငွ့သိုက်များ အလားအလာရိှသည့် ဘဂင်္လား ပင်လယ်ေအာ်တွင် အိမ်နီးနားချင်းနိုင်ငံများမှ သေဘင်္ာများ ၀င်ေရာက်မှုအတွက် နယ်နမိတ်ြပဿနာ ေြဖရှင်းနိုင်ရန် အထူးသံတမန်များအား ယေန့ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ေစလွှတ်ခဲ့ပါသည်။

  ြမို့ေတာ် ဒါကာမှေန၍ ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးဌာနမှ ညွှန်ြကားေရးမှူး Nazrul Islam က ဖုန်းြဖင့် ေြပာြကားရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငံကို ြပင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ပါေြကာင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ သံအမတ်ကို နှစ်ြကိမ်ဆင့်ေခါ်ခဲ့ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ေစလွှတ်သည့် ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်အရာရိှများအဖွဲ့ကို နိုင်ငံြခားေရးအတွင်း၀န် Touhid Hossain က ဦးေဆာင်ပါသည်။

  ေရတပ်သေဘင်္ာငယ် (၃)စီးြခံရံလျက် ြမန်မာေရနံရှာေဖွေရးသေဘင်္ာသည် လွန်ခဲ့ေသာအပတ်က စိန့်မာတင်ကျွန်း၏ အေနာက်ေတာင်ဘက် ေရမိုင် ၅၀ (၉၃ ကီလိုမီတာ) ဧရိယာအတွင်းသို့ ၀င်ေရာက်ခဲ့ပါသည်။ ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်က အဆိုပါ ဧရိယာမှာ ၎င်းတို့၏ နယ်နမိတ်ေရပိုင်နက်သို့ ကျေရာက်ြပီး ြမန်မာသေဘင်္ာများသည် ေရေြကာင်းနယ်နမိတ်အား ေစ့စပ်ညိှနိှုင်းမှုများမှ သတ်မှတ်ြပီးသည့်အချိန်အထိ ြပန်လည် ဆုတ်ခွာေပးရန် ေတာင်းဆိုပါသည်။

  ဆင်းရဲေသာနှစ်နိုင်ငံအေနြဖင့် စွမ်းအင် သယံဇာတ ေပါြကွယ်၀သည့် ဘဂင်္လားပင်လယ်ေအာ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သမှျ ထိန်းချုပ်ရန် စိတ်အားထက်သန်လျက် ရိှပါသည်။ Islam မှ ြမန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ေဖာ်ြပပါြပဿနာကို ေဆွးေနွးရန်အတွက် (၂)ရက်ြကာ ခရီးစဉ်အြဖစ် နို၀င်ဘာလ(၆)ရက်ေန့တွင် ဒါကာြမို့ေတာ်သို့ ေရာက်ရိှလိမ့်မည််ြဖစ်ေြကာင်းေြပာပါသည်။

  ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်အေနြဖင့် အေြခအေနတင်းမာမှုကို ေလျာ့ပါးေစလိုေသာ ဆန္ဒရိှပါေြကာင်း Islam က ဆိုပါသည်။ အဆိုပါ ြပဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ ြမန်မာနိုင်ငံဘက်မှ လူသိထင်ရှား ရှင်းလင်းထုတ်ြပန်ြခင်း မရိှပါ ။

  ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်အေနြဖင့် အရံသဘာ၀ဓါတ်ေငွ့ (၁၃.၇၇) ထရစ်လီယံ ကုဗေပ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့ စုစုေပါင်း၏ (၀.၂)ရာခိုင်နှုန်းရိှြပီး ၊ BP Plc ၏ အဆိုအရ ြမန်မာနိုင်ငံအေနြဖင့် ၂၀၀၇ခုနှစ်ကုန်တွင် ၂၁.၁၉ ထရီလီယံ ကုဗေပ (သို့မဟုတ်) ကမ္ဘာ့စုစုေပါင်း၏ (၀.၃)ရာခို်င်နှုန်း ရိှပါသည် ။ ကုန်းတွင်းအြပင် အများစုမှာ ဘဂင်္လားပင်လယ်ေအာ်တွင် ရိှပါသည် ။

  အေမရိကန်အစိုးရ၏ စာရင်း ဇယားများအရ ၂၀၀၇ခုနှစ်တွင် ြမန်မာနှင့် ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်တို့၏ တစ်ဦးချင်း စုစုေပါင်းြပည်တွင်းထုတ်ကုန်မှာ ေဒါ်လာ (၁,၉၀၀)နှင့် ေဒါ်လာ (၁,၄၀၀) အသီးသီးရိှပါသည်။

  အထူးသြဖင့် တရုတ်သည်လည်း ယင်းကိစ္စတွင် ဘယ်ဘက်သို့ လိုက်ပါမည်ကို ကျွန်ေတာ် စဉ်းစားြကည့်မိ ပါသည်။ ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်သည် တရုတ်ပစ္စည်းများ၊ လက်နက်များကို အသံုးြပုေနေသာ နိုင်ငံ တစ်နုိင်ငံ ြဖစ်သည် ။ ြမန်မာအစိုးရဖက်မှ ေြပာြကားသည်မှာ ယင်းပိုင်နက်သည် ြမန်မာမှ ပို်င်ဆိုင်ပါေြကာင်း၊ ယခုလို ေရနံထွက်လာသည့်အခါမှ ဘဂင်္လားေဒ့ရှ်အေနြဖင့် ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု မေြပာသင့်ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  1 comments:

  thihanyein said...

  ကိုယ့်နိုင်ငံအေရးဆိုေတာ့ပိုြပီးေတာ့ စိတ်၀င်တစား
  ဖတ်မိတယ်အကို ခုလိုေ၀မှျေပးတာေကျးဇူးတင်ပါတယ်
  ခင်ဗျာ ရွှင်လန်းချမ်းေြမ့ပါေစအကို

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo