ကျွန်ေတာ့်ကို Tag သမှျ ြပန်ေရးေပးတာပါ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ညီမငယ်နှစ်ေယာက်ြဖစ်တဲ့ မီးငယ်နဲ့ Dream တို့ Tag ထားလို့ ေရးလိုက်ပါတယ်။

  ကိုယ့်ရဲ့နာမည်…......................................................................လင်းဦး
  ကိုယ့်ကို သူငယ်ချင်းေတွကဒီလိုေခါ်တယ်…..............................အေသးေလး
  ကိုယ်ဒီမှာေနတယ်…................................................................ရန်ကုန်
  ကိုယ့်ဆီဖုန်းဆက်ချင်ရင်….......................................................မရိှဘူးဆိုတာထက် မ၀ယ်နိုင်ေသးတာပါ။

  ကိုယ့်ရဲ့အြကိုက်ဆံုးေတွက

  အေရာင်ဆိုရင်…..................................................................... စိမ်းနုေရာင်၊အြဖူေရာင်
  အ၀တ်အစားဆိုရင်….............................................................. ြမန်မာစတိုင်
  အစားအစာဆိုရင်…................................................................ ေကာ်ဖီေတာ့ ေတာ်ေတာ်ြကိုက်တယ်
  ပစ္စည်းဆိုရင်…........................................................................ဂစ်တာ
  သီချင်းဆိုရင်…........................................................................သီချင်းအမျိုးစားအားလံုးကို ြကိုက်ပါတယ်
  စာေရးဆရာ…........................................................................ ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ)၊တာရာမင်းေ၀၊
  တရားနာြဖစ်တာ.................................................................... ဦးဉာဏိဿရ (သီတဂူဆရာေတာ် )
  စာအုပ်….................................................................................ေတာ်ေတာ်များများဖတ်ြဖစ်တယ်
  Life style…............................................................................ေအးေအးေဆးေဆးေနချင်တယ်
  ကိုယ့်ရဲ့၀ါသနာ….....................................................................ဂစ်တာတီးတယ်၊စာေရးတယ်၊ သီချင်းေရးတယ်၊ အာဆင်နယ်ကို အားေပးတယ်။
  အလိုချင်ဆံုးလက်ေဆာင်…...................................................... အခုချိန်မှာေတာ့ သူ့ဆီက နားလည်မှုနဲ့ ကိုယ့်ေပါ် အာရံုစိုက်တာကိုပဲ လိုချင်မိတယ်။
  ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဆံုးသူက…........................................................ အေမနဲ့အေဖ ၊ အဘိုး၊အဘွား၊ဦးေလး၊
  ကိုယ့်ရဲ့ အေလးစားဆံုးသူက…................................................ ဗုိလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်း
  ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆံုးသူငယ်ချင်းက…............................................ခင်ပါတယ်၊ ေတာ်ေတာများများလည်း ေကာင်းြကပါတယ်။
  ကုိယ့်ကို အများဆံုးနားလည်မှုေပးနိုင်သူက…............................ မိဘရယ်၊ အဘိုးအဘွားဦးေလးရယ်၊
  ကိုယ့်ရဲ့ အမုန်းဆံုးသူက …......................................................ကျွန်ေတာ့်သိက္ခာကိုေစာ်ကားသူ
  ရင်အခုန်ဆံုးအချိန်….................................................... ..........စင်ေပါ်တက်ရတဲ့အချိန်၊
  အေြကာက်ဆံုးအချိန်…............................................................ေကာ်ဖီ ကုန်သွားမှာ အေြကာက်ဆံုးပဲ။
  အေပျာ်ဆံုးအချိန်…................................................................. တကယ်ေတာ့ အေပျာ်ဆံုးအချိန်ဆိုတာ မရိှခဲ့သလိုပဲ၊ ခဏပဲ ..တကယ့်ကိုခဏေလးပဲ၊ ကျွန်ေတာ့်ဆီကို အေပျာ်၀င်လာရင်ခဏပဲ၊ သူ့ေနာက်က ဆန့်ကျင်ဘက်က အြမဲတမ်း လိုက်လိုက်လာတတ်လို့ အဲ့ဒီအေပျာ်ဆိုတာကို ေြကာက်တယ်။
  အမှတ်တယေန့…....................................................................၂၀၀၈၊ဩဂုတ် ၁၄ရက် ၊မနက် ၃း၃၀။
  ဆုေတာင်းတုိင်းသာြပည့်မယ်ဆိုရင်ေတာင်းမဲ့ဆု…........................ ဘ၀ဆက်တိုင်း ခံစားမှုကို ဦးစားေပးတဲ့သူ မြဖစ်ပါေစနဲ့လို့။ အခုေလာေလာဆယ်ေတာ့ ခံစားမှုကိုပဲ ဦးစားေပးေနတဲ့သူ ြဖစ်ေနဆဲပါ။
  အချစ်ဆိုတာ…........................................................................နှစ်ဦးနှစ်ဖက် နားလည်မှု
  အမုန်းဆိုတာ…........................................................................မသိေသးဘူးဗျ၊ရိှတာေတာ့ ရိှမှာပါ။ မသိေသးတာြဖစ်မှာ။
  အလွမ်းဆိုတာ…......................................................................သူနဲ့ စကားမေြပာရတဲ့ေန့ေတွ။
  သံေယာဇဉ်ဆိုတာ…................................................................ တွယ်ြပီးရင် ြဖတ်ဖို့ခက်တဲ့ အရာေလးေပါ့
  ဘ၀ဆိုတာ…............................................................................နှစ်လံုးထဲနဲ့ ေပါင်းထားလို့ ေတာ်ေတာ့တယ်။
  သူငယ်ချင်းဆိုတာ….................................................................လူတိုင်းမှာ ရိှသင့်တယ်ေလ။
  ချစ်သူဆိုတာ….........................................................................ချစ်ရတဲ့သူ။
  ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဒီလိုထင်တယ်….................................................. လိုပါေသးတယ်။ ဘာမှ မသိေသးတဲ့ လူတစ်ေယာက်လို့ပဲ။
  ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆွဲေဆာင်ပုဒ်က…................................................. "ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်"
  အေြပာချင်ဆံုးစကားတစ်ခွန်း…................................................. အားလံုးအဆင်ေြပြကပါေစ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  6 comments:

  Heartmuseum said...

  ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်...... ဒီစကားေတာ့ ြကိုက်တယ်ဗျာ...
  ြကံုရင်သံုးမယ်ေနာ့.......

  thonn thonn said...

  တစ်ထပ်တုိက် လံုးချင်းေလးဆို ဘယ်နှယ့်ေနမလဲဟင်။

  Dream said...

  ေဟး...ဒါမှတို့ဦးဦးကွ..
  ကဲ..ကဲ..ေပးတဲ့ဆုကိုရေစသတည်း.
  ရေစသတည်း.....
  ဟီးဟီး...

  မီးငယ် said...

  အစ်ကိုေရ ေကျးဇူးေနာ်...

  ကိုရင်ေနာ်ခင်ေလးငယ် said...

  "ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်"

  ဒါေလးကို ခိုက်တယ်ဗိျုး မိုက်မှမိုက်
  မလိမ်မာဘူးေပါ့...
  ဟီးးးးး

  ဇင်ေယာ် said...

  လက်ဆွဲေဆာင်ပုဒ်ေလးကို သေဘာကျတယ်ဗျာ။
  "ငါ့အိမ်ရဲ့ မျက်နှာကျက်ဟာ အေပါ်ထပ်ရဲ့ ြကမ်းြပင်ဆိုတာ အြမဲ သတိထားရမယ်"
  ဒါ ့အြပင် ကိုယ့်ြကမ်းြပင်ကလည်း သူများမျက်နှာကျက် ြဖစ်ေနတတ်တာမို ့ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာပဲဆုိြပီး လုပ်ချင်တိုင်းမလုပ်မိဖို ့ လိုတယ်ဆိုတာ သတိရလိုက်မိတယ်။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo