ငါ... လူမိုက်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels:

 • ေကာင်မေလးေရ......
  အစကတည်းက
  ပွင့်လန်းမယ့်ပန်းေတွအေြကာင်း....
  အချစ်လမ်းနဲ့ ကမ်းေတွအေြကာင်း .....
  အြဖစ်ဆန်းတဲ့ စခန်းေတွအေြကာင်း...
  ဘာလို့ ငါ့ကို ေြပာခဲ့သလဲ။
  အခုေတာ့ အြမဲစိမ်းသစ်ေတာေတွပဲ ေ၀ဆာလို့.....
  စခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းမှာ
  ငါ့ကို အစကတည်း ေြပာပါလားဟာ..
  အဲ့ေလာက် မပွင့်လန်းဖို့နဲ့
  အဲ့ေလာက် အချစ်မဆန်းဖို့ အေြကာင်းေပါ့။
  အခုေတာ့ အချစ်...အချစ် ဆိုတာကိုေတာင် မကဘဲ
  ချစ်တယ် ချစ်တယ် ဆုိတာကိုေတာင်
  ေလှာင်ြပတယ်....
  ရယ်ြကတယ်...
  ကဲ.... ငါ ဘယ်ေလာက် ရှက်ရမလဲ။

  ေကာင်မေလးေရ.......
  ြဖစ်နိုင်ရင် ငါ့အချစ်ကို ြမိုမချနိုင်ရင်ေတာင်မှ
  ေထွးမထုတ်ပါနဲ့။
  င့ါကို အြကိမ်ြကိမ် ကစားခဲ့တာေလးကိုေတာ့
  ြပန်ငဲ့ြကည့်ေပးပါ.....
  အချိန်ေတွ မလွန်ခင်ေပါ့..........။

  ငါ့ညကို ငါထုဆစ်ခဲ့တာ
  ဒါေပမယ့် အလွမ်းချည်းပဲ
  အလွမ်းတိုင်းလည်း မလှပခဲ့သလို
  လွမ်းတဲ့ညတိုင်းလည်း လမသာခဲ့ပါဘူး။
  ချစ်လွန်းလို့ ရူးတာကိုေတာင်မှ
  ဟားတိုက် ခံရေသးတယ်။
  ငါကိုယ်တိုင်က ေကျာက်ရုပ်ကို
  ချစ်ခဲ့မိတာလား.........သံယေတွြဖစ်လို့......။

  ဇာတ်လမ်းအစကေတာ့ ရွက်ဖျင်တဲနဲ့ပဲ
  သက်တမ်းကေတာ့ မြကာေသးဘူးေပါ့။
  ေမှျာ်လင့်ချက်ေလးကလည်း တြဖတ်ြဖတ်နဲ့
  ေလထဲလွင့်ေနတာေလ။
  ခံစားချက်ကေတာ့ မိုးေရထဲ ေမျာပါေနတာ
  ေြကွလွင့်ရွက်၀ါတိုင်းမှာ ရိှုက်သံေတွြမည်ေနတာ
  သတိထားမိလာတယ်။
  ငါကိုယ်တိုင်လည်း သိသားပဲ
  နင်ကိုယ်တိုင်ကေတာ့ သတိထားမိမလားပဲ
  ဘာမှမြဖစ်သလိုေနတတ်တာကိုေတာ့ ချီးကျူးတယ်။

  ငါ့အချစ်ကို တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့.......မင်း
  ငါ့အြပစ်ကိုေတာ့ ရှာတတ်သားပဲ ။
  "သက်ေရာက်မှုတိုင်းမှာ
  တန်ြပန်သက်ေရာက်မှုရိှတယ်"
  ေြပာခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ေဒါသထွက်မိတယ်။
  ငါက မင်းရဲ့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ကစားစရာ အရုပ်တစ်ရုပ်ပဲ။
  ြဖစ်ပျက်တာေတွကို ြပန်ြမင်တိုင်း
  ချစ်ခဲ့တာက အဆိပ်အလားပဲ...။

  ေကျာ်ြကားမှုကို အဲ့ေလာက်ေတာင် တပ်မက်လား
  အေဖာ်တလွှားနဲ့ ေပျာ်ပါးေနချင်ရင်
  ေမာ်ြကွားဖို့ေတာ့ မေကာင်းဘူး
  အဲ့ဒါ.....မင်းအတွက်
  ေဖာ်ထားတဲ့ ေဆးတစ်ခွက်လည်း ြဖစ်ရင်ြဖစ်မှာေပါ့။

  ငါ့ကို ေဘးလူလို့သေဘာထားေနရင်
  အစကတည်းက ေဖးကူဖို့လို့ ေြပာထားပါလား
  အခုေတာ့ ေသွးပူေအာင် ကစားြပီးမှ
  ေမ့မရေသးတဲ့ ရင်ခွင်ေဟာင်းနဲ့
  ေရှ့ဆက်မယ့် အနာဂတ်သားေကာင်တစ်ေယာက်အေြကာင်း
  ခဏခဏ ေြပာြပမေနစမ်းပါနဲ့
  ငါ့အတွက်ေတာ့ ငါ့ဟာ လူမိုက်တစ်ေယာက်ြဖစ်ေနြပီ။


  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  6 comments:

  နှင်းဆီနက် said...

  ေကာင်းပါတယ် လာခံစားသွားတယ်ေနာ် အဟဲ အကိုလူမိုက်ြကီးအစား ...

  ရွှန်းမီ said...

  ကဗျာ အရှည်ြကီးပဲ..။
  ခုမှ အချိန်ယူြပီး ေသချာြပန်ဖတ်ြဖစ်ပါတယ်။
  အြမဲစိမ်း ေကျာက်ရုပ်နဲ့ တူတဲ့ ေကာင်မေလးပံုြပင် ေပါ့..။

  ညီအကိုများ said...

  ကဗျာေကာင်းတယ်ဗျာ။

  မိုုးြကယ်

  thihanyein said...

  ငါ့ကို ေဘးလူလို့သေဘာထားေနရင်
  အစကတည်းက ေဖးကူဖို့လို့ ေြပာထားပါလား
  အခုေတာ့ ေသွးပူေအာင် ကစားြပီးမှ
  ေမ့မရေသးတဲ့ ရင်ခွင်ေဟာင်းနဲ့
  ေရှ့ဆက်မယ့် အနာဂတ်သားေကာင်တစ်ေယာက်အေြကာင်း
  ခဏခဏ ေြပာြပမေနစမ်းပါနဲ့
  ငါ့အတွက်ေတာ့ ငါ့ဟာ လူမိုက်တစ်ေယာက်ြဖစ်ေနြပီ။

  အဲဒီစာသားေလး ထိတယ်ဗျို့ မိုက်တယ်

  Mhu Darye said...

  လာဖတ်ြဖစ်တယ်ဆိုတာပဲ ေြပာချင်ေတာ့တယ်...။ အဆင်ေြပပါေစ။

  kolin said...

  ကဗျာေလးေတွ၊ စာေလးေတွကို ေတာ်ေတာ်သေဘာကျပါတယ်။ ဒါေပမယ့် တစ်ချို့စကားလံုးေတွအတွက်ေတာ့ ေတာ်ေတာ်စိတ်မေကာင်းြဖစ်မိပါတယ်။ ကုိယ့်ကုိကုိယ်ေသွးနားထင်ေရာက်ေနတယ်လုိ့လည်း ခံစားမိပါတယ်။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo