ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အာဏာရပါတီအေနနှင့် လိမ်လည်မှု စွဲဆိုချက်များြဖင့် ရင်ဆိုင်ေနရ၍ အကျပ်အတည်းများ ြဖစ်ေပါ်လျက်ရိှြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က အဂင်္ါေန့(၂-၉-၂၀၀၈)တွင် ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak Sundaravej ၏ ပါတီသည် ဒီဇင်ဘာလေရွးေကာက်ပွဲများတွင် ေရွးေကာက်ပွဲဆိုင်ရာ လိမ်လည်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ြခင်းေြကာင့် ၎င်း၏ ပါတီကို ဖျက်သိမ်းရန် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ေြကာင်း အစိုးရသတင်းဌာနများက သတင်းေပးြကပါသည်။

  အဆိုပါ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် People’s Alliance for Democracy (PAD) ဦးေဆာင်သည့် အစိုးရ ဆန့်ကျင်ေရး ဆန္ဒြပသူများနှင့် လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ်ကို ေထာက်ခံသူများအြကား ဘန်ေကာက်ြမို့ေတာ်တွင် အဓိကရုန်းများ ြဖစ်ပွားြပီးေနာက် ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak က အေရးေပါ်အေြခအေနကို ေြကညာသည့်ေန့တွင် ေပါက်ေပါက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  ဆန္ဒြပသူများအေနြဖင့် ြပီးခဲ့ေသာအပတ်က နိုင်ငံတေလှျာက် ေလဆိပ်(၃)ခုကိုပိတ်ခဲ့ြပီး ဘန်ေကာက်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်ကိုလည်း အလားတူ ြပုလုပ်လိမ့်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ရပါသည်။ ထိုသုိ့ ပိတ်ပစ်လိုက်ပါက အြကီးအကျယ် ဗရမ်းဗတာြဖစ်သွားေစမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ခရီးသွားအများစုသည် ဘန်ေကာက်အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ေလဆိပ်ကို ေလေြကာင်းခရီးစဉ် ချိတ်ဆက်မှုများ အတွက် အသံုးြပုေနြကသည့်အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။

  PAD ေခါင်းေဆာင် Mr.Sondhi Limthongku က မိမိတို့ေလဆိပ်ကို ေခတ္တပိတ်ပစ်ရန်သာြဖစ်ြပီး မိမိတို့၏ လှုပ်ရှားမှုကို သိသာထင်ရှားေစလိုေသာ လက္ခဏာတစ်ရပ်အြဖစ် ြပသလို၍ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကား ပါသည်။

  ဆန္ဒြပသူများအေနြဖင့် အေထွေထွသပိတ်ြကီးကို ဗုဒ္ဓဟူးေန့ (၃-၉-၂၀၀၈)ြပုလုပ်ရန် ေြကွးေြကာ် လျက်ရိှြပီး သမဂ္ဂ(၄၀)နှင့်အထက် ပါ၀င်ရန်သေဘာတူထားြပီးြဖစ်ေြကာင်းနှင့် နိုင်ငံကို ယာယီအားြဖင့် ပံုမှန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ြခင်းမြပုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ လက်ရိှအစိုးရအုပ်ချုပ်ေရးဌာနချုပ်ြဖစ်ေသာ အစိုးရအေဆာက်အအံုကို ဆန္ဒြပသူများက ဆက်လက်၀ိုင်းထားလျက်ရိှပါသည်။

  ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ People’s Power Party (PPP)ကို ဖျက်သိမ်းရန် တညီတညွတ်တည်း ဆံုးြဖတ်ချက်သည် ချက်ြခင်းထိေရာက်မှုမရိှဟု ေမှျာ်လင့်ရပါသည်။ ေကာ်မရှင်အေနြဖင့် အဆိုပါကိစ္စရပ်ကို ြပည်သူ့တရားစွဲဆိုေရးရံုးေတာ်သို့ တင်ြပမည်ြဖစ်ြပီး၊ ရံုးေတာ်မှ ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒြပု တရားရံုးသို့ ေနာက်ဆံုးအဆင့် ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက် တင်သင့်/မသင့် ဆံုးြဖတ်ရန် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စံုစမ်းစစ်ေဆးရဦး မည် ြဖစ်ပါသည်။

  အဂင်္ါေန့ (၂-၉-၂၀၀၈) ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်၏ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak အတွက် ေနာက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုြဖစ်ြပီး၊ ၎င်းအေနြဖင့် ေန့စဉ်နှင့်အမှျ အစိုးရဆန့်ကျင်ေရး ဆန္ဒြပပွဲ များနှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသူလည်း ြဖစ်ပါသည်။ တနည်းအားြဖင့် လမ်းေပါ်မှ ဆန္ဒြပမှုများနှင့် တရားရံုး ဆံုးြဖတ်ချက်များတို့၏ စိန်ေခါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ေနရသူြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အဂင်္ါေန့တွင် နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံ ဥပေဒကို လွှမ်းမိုး၍ အေရးေပါ်အေြခအေနကို ေြကညာခဲ့ြပီး တပ်မေတာ်အား တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတွက် တာ၀န်ယူရန် ခွင့်ြပုခဲ့ပါသည်။ အေရးေပါ်အေြခအေနဥပေဒသည် လူငါးေယာက်အထက် စုစည်းြခင်းနှင့် လူများအထိတ်တလန့်ြဖစ်ေစေသာ ရုပ်ပံုများထုတ်လွှင့်ြခင်းနှင့် ရုပ်ပံုများ ြဖန့်ေ၀ြခင်း စသည့်မီဒီယာအလုပ် များကို တားြမစ်ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ေန၀င်မီးြငိမ်း (Curfew)ထုတ်ြပန်ြခင်း မြပုေသးပါ။

  ၄၃ ြပည်နယ်ရိှ လုပ်ငန်းများမှ လုပ်သား (၂)သိန်းေကျာ်ကို ကိုယ်စားြပုေသာ အလုပ်သမား သမဂ္ဂများသည် စီမံချက်ြဖင့် ဗုဒ္ဓဟူးေန့ (၃-၉-၂၀၀၈)မှ စ၍ အစိုးရ ရံုးများကို ေရ၊လှျပ်စစ်နှင့် ဖုန်းလိုင်းများကို ြဖတ်ေတာက်သွားရန် အစီအစဉ်ရိှပါသည်။ ထိုင်းေလေြကာင်း ၀န်ထမ်းများအေနြဖင့် ဗုဒ္ဓဟူးေန့မှစတင်၍ ေလေြကာင်းလိုင်းအချို့ကို ေနှာင့်ေနှးေအာင်ြပုလုပ်မည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားြကပါသည်။ ကုန်လမ်း ပို့ေဆာင်ေရးလုပ်သားများ အေနြဖင့် ဘန်ေကာက်ြမို့၏ ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ၏ ၈၀%ကို ရပ်တန့်ပစ်မည်ဟု ေြပာပါသည်။ ရထားလုပ်သားများအေနြဖင့် ရထားကွန်ရက်လမ်းေြကာင်းများကို အြကီးအကျယ်ထိခိုက်ေအာင် ေဆာင်ရွက်ြပီး ြဖစ်ေနပါသည်။


  တပ်မေတာ် ဗိုလ်ချုပ် Anupong Paochinda က တပ်မေတာ်အေနြဖင့် အင်အားသံုးမည်မဟုတ် ပါေြကာင်း၊ ေထာက်ခံမှုလည်း ြပုလုပ်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ယခင်(၂)နှစ်ခန့်က ၀န်ြကီင်္းချုပ်ေဟာင်း Mr.Thaksin Shinawatra ကို ရာထူးမှထွက်သွားေအာင်ြပုလုပ်ခဲ့ေသာ အာဏာသိမ်းမှုမျိုးကိုလည်း ြပုလုပ်မည်မဟုတ်ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။ ထိုင်းရဲနှင့် တပ်များမှ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် ြပည်သူလူထုအား မည်သည့်နည်းနှင့်မှျ အင်အားအသံုးြပု၍ နှိမ်နှင်းမည် မဟုတ်ေြကာင်း၊ အကယ်၍ အင်အားအသံုးြပု၍ အာဏာသိမ်းမည်ဆိုပါက ြပဿနာကို ပိုမိုြကီးထွားေအာင် လုပ်ရံုသာေရာက်ပါေြကာင်း ၊ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ေြပာြကားသွားပါသည်။

  ယခုလက်ရိှအေြခအေနမှာ အမှားအယွင်း အတိမ်းအေစာင်းမခံေသာ အေြခအေနြဖစ်ေြကာင်း၊ ဘာပဲ မိမိတို့လုပ်လုပ်၊ ဘက်လိုက်ေထာက်ခံမှု မရိှေအာင် သတိထားေဆာင်ရွက်သွားမည် ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ ယခုအေြခအေနမှာ လူထုအဖွဲ့အစည်းြကီးအတွင်း သေဘာမတူညီေသာ အုပ်စု(၂)စုကွဲေနြခင်းြဖစ်ပါေြကာင်း ထပ်ေလာင်းေြပာြကားသွားပါသည်။

  လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak က အေရးေပါ်အေြခအေန ေြကညာြပီးေနာက် ၄င်ကိုယ်တိုင် ြပုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မိမိကိုလူဆိုးအြဖစ် ဘာေြကာင့် ြပည်သူများက ထင်ေနသည်ကို မိမိနားမလည်ပါေြကာင်း၊ မည်သူက ဘာေြကာင့် အြခားတစ်ဖက်၏အေြကာင်းကို မေြပာြကားသည်ကို မိမိ သိလိုပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  အြခားတစ်ဘက်ြဖစ်သည့် မိမိကိုယ်မိမိ People’s Alliance for Democracy (PAD)ဟု ေခါ်ဆိုေသာ ပါတီမှာ အလယ်အလတ် လူတန်းစား၊ ြမို့ြပနှင့်ေတာရွာ လူတန်းစားအချို့တို့ ေရာေနှာေနသည့် ပါတီ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏အြမင်မှာ ဒီမိုကေရစီသည် အလုပ်မြဖစ်ေြကာင်း၊ တစ်ခုတည်းေသာ ရည်မှန်းချက်မှာ လက်ရိှအစိုးရအေနြဖင့် အုပ်စိုးသူေနရာမှ ဆင်းေပးေရးပင်ြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားြကပါသည်။

  People’s Alliance for Democracy (PAD)အဖွဲ့၀င်များအေနြဖင့် ြပီးခဲ့ေသာေမလကစ၍ လမ်းေပါ်တွင် ဆန္ဒြပမှုများကို ြပုလုပ်ခဲ့ြပီး ၀န်ြကီးချုပ်ရံုး၏ အေဆာက်အအံုပတ်ပတ်လည်တွင် အေြခြပု၍ တစ်ပတ်ြကာေနထိုင်လျက်ရိှြပီး လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak ရာထူးမှ မနှုတ်မထွက်ြခင်း ဆက်လက်ေနထုိုင် သွားမည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရွှံ့များြဖစ်ေပါ်လျက်ရိှေသာေြမေပါ်တွင် လက်လုပ်တဲများနှင့် အိပ်စရာဖျာများကို အေဖာ်ြပု၍ ေနထိုင်လျက်ရိှေသာ ဆန္ဒြပသူများကို ဦးေဆာင်ေနသူမှာ ယခင် ထိုင်းစစ်တပ်ဗို်လ်ချုပ်ေဟာင်းနှင့် ဘန်ေကာက်ြမို့အုပ်ချုပ်ေရးမှူးေဟာင်းြဖစ်ခဲ့သူ Mr.Chamlong Srimuang ပင် ြဖစ်ပါသည်။

  အေရးေပါ်အေြခအေနေြကညာြပီးေနာက် ၎င်းက မိမိတို့အေနြဖင့် တိုက်ပွဲမြဖစ်မေန ၀င်သွားမည် ြဖစ်ေြကာင်း၊ မိမိတို့အတွက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် အကျဉ်းေထာင်များ လံုေလာက်စွာ မရိှေြကာင်း ေြပာြကားသွားပါသည်။


  Mr.Thaksin မှာသန်းြကွယ်ဆက်သွယ်ေရး လုပ်ငန်းရှင်ြကီးတစ်ဦးြဖစ်ြပီး၊ ၂၀၀၆ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလတွင် စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းြပီးေနာက် ရာထူးမှဆင်းေပးခဲ့ရြပီး အေမရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးေယာက်ြမို့တွင် တစ်နှစ်ေကျာ်ခန့် မိမိကိုယ်မိမိ ြပည်နှင်ဒဏ်ခံရသူအြဖစ် ေနထုိင်ေနရသူ ြဖစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် အေစာပိုင်းတွင် မိမိကိုလိုလားသူ အစိုးရအာဏာရြပီးေနာက် ြပန်လာ၍ မိမိအေပါ် စွပ်စွဲထားေသာ လာဘ်စားမှုများနှင့် အာဏာအလွဲသံုးစားြပုမှုများအေပါ် မဟုတ်မမှန်ေြကာင်း တရားရံုး၌ ြငင်းဆိုရန်အတွက် ြပင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

  ြပီးခဲ့ေသာလတွင် Mr.Thaksin ၏ဇနီး Mrs.Pojaman အေနြဖင့် ေြမယာလိမ်လည်မှုကိစ္စအတွက် ေထာင်ဒဏ်(၃)နှစ် အြပစ်ေပးခံရသည့်ေနာက် Mr.Thaksin အေနြဖင့် လန်ဒန်ြမို့သို့ ထပ်မံထွက်ေြပး ခဲ့ပါသည်။ လန်ဒန်တွင် နိုင်ငံေရးခိုလံှုခွင့် ေတာင်းခံထားပါသည်။ တရားရံုးမှ မိမိကို စွဲဆိုခဲ့ေသာ ြပစ်မှုများသည် နိုင်ငံေရးအရ ဖန်တီးထားေသာ ြပစ်မှုများသာြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak ကို ေ၀ဖန်ရာ၌ ၎င်းသည် Mr.Thaksin နှင့် ၎င်း၏ပါတီြဖစ်ေသာ People Power Party ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရရိှထားသူြဖစ်ြပီး၊ Mr.Thaksin ၏ ပါတီေဟာင်းကို အသက်ြပန်သွင်း ေနသူသာြဖစ်သည်ဟု ေ၀ဖန်ြကပါသည်။

  ငါးဦးပါ၀င်ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲေကာ်မရှင်က တညီတညွတ်တည်း အဂင်္ါေန့တွင် ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒြပု တရားရံုးေတာ်သို့ People Power Party ကို ဖျက်သိမ်းပစ်ရန် ေတာင်းဆိုထားသည့်မဲကို ေပးခဲ့ြကပါသည်။ အေြကာင်းမှာ ဇူလိုင်လတွင် ြပုလုပ်ခဲ့သည့် ေရွးေကာက်ပွဲလိမ်လည်မှုကို ပါတီေခါင်းေဆာင်တစ်ဦးက ကျူးလွန်ခဲ့ေြကာင်းအေပါ် အေြခခံခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  အစိုးရဆန့်ကျင်သူများ၏ Mr.Samakအေပါ် ကန့်ကွက်ချက်တစ်ခုမှာ လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak ပါတီအေနြဖင့် ပါလီမန်တွင် အဓိကအမတ်ေနရာအများစုကို ယူထားြပီး ၎င်းကိုေဘးကင်းေစရန်နှင့် Mr.Thaksin ကို တရားရံုးများ၏ စွဲဆိုမှုများမှ လွတ်ကင်းေစရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒကို ြပင်ဆင််ရန် အစီအစဉ် ရိှသည်ဟု ကန့်ကွက်ြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။

  သတင်းစာများ၏ သတင်းေပးပို့ချက်အရ လက်ရိှ၀န်ြကီးချုပ် Mr.Samak ပါတီအေနြဖင့် မိမိတို့ပါတီ ဖျက်သိမ်းရပါက Mr.Thaksin ပါတီ၏ေနရာအား People Power Party မှ ေနရာယူသကဲ့သို့ ယူနိုင်ရန် ြပင်ဆင်ဖွဲ့စည်းလျက်ရိှေြကာင်း သတင်းေပးပို့ြကပါသည်။


  ယခုလို ရှုပ်ေထွးေနေသာ အေြခအေနတွင် ဘန်ေကာက်ြမို့ေတာ်၏ဘ၀သည် လမ်းေပါ်ရိှ ဆန္ဒြပသူများေြကာင့် ထိခိုက်မှုမရိှသေလာက်အေနအထားတွင် ရိှပါသည်။ TV မှ နံနက်ခင်း အဓိကရုန်း ြဖစ်မှုပံုများကို ထပ်ခါတလဲလဲ ြပသလျက်ရိှေသာ်လည်း ၎င်းပံုများသည် ကမ္ဘာေပါ်ရိှ အဓိကရုန်းြဖစ်မှု သတင်းများနှင့် နိှုင်းယှဉ်ပါက ေြပာပေလာက်သည့် အေြခအေနမရိှေြကာင်း ေတွ့ရိှရမည် ြဖစ်ပါသည်။

  ဘန်ေကာက်အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာနှင့် ြပည်တွင်းေလဆိပ်များသည် ဖွင့်လျက်ရိှြပီး ဖူခက်နှင့် Krabi ေတာင်ပိုင်း အပန်းေြဖေနရာများရိှ ေလဆိပ်များမှာ လွန်ခဲ့ေသာ တစ်ပတ်ခန့်က ဆန္ဒြပသူများက ပိတ်ခဲ့ြပီးေနာက် ပံုမှန်လုပ်ငန်းများ လည်ပတ်လျက်ရိှပါသည်။ သို့ရာတွင် နိုင်ငံအများအြပားက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြငိမ်သက်ေြကာင်း ခရီးသွားလာေရးသတိေပးချက်များ ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ခရီးသွားလာေရး အရာရိှများက နိုင်ငံ၏ အြပံုးြဖင့် ြကိုဆိုေသာ ပံုရိပ်များနှင့် ယဉ်ေကျးပျူငှာမှုများသည် ပျက်စီးခဲ့ရြပီဟု ဆိုပါသည်။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo