ေမှှျာ်ေတာ့ ေမှျာ်လင့်ရတာပါပဲ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ဒီေန့ ကျွန်ေတာ့် ေြခေထာက် ပတ်တီးေြဖရမယ့် ေနေပါ့။ အရင်အတိုင်း ြပန်ေကာင်းပါေစလို့ ဆုေတာင်း ရတာပါပဲ။ ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ် ေတာ်ေတာ်ေလးကို တည်ြငိမ်ေအာင် ြကိုးစားထားပါတယ်။ အရင်အတိုင်း ြပန်ေကာင်းပါရေစဗျာ။ ကျွန်ေတာ့်စိတ်ေတွ ေရာက်တက်ရာရာ မြဖစ်ချင်ဘူး။

  9 comments:

  Dream said...

  ဘာြဖစ်လုိ့လဲဦးဦးရ..ဘာလို့ပတ်တီးစည်းထား
  တာလဲ...
  အင်းဦးဦးတေယာက်ကံေကာင်းပါေစ။
  စိတ်တင်းထားပါဦးဦး...

  သက်တန့် said...

  အရင်အတိုင်း အေကာင်းပကတိ ြဖစ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ် အကိုေရ...

  မိုးေသာက် said...

  ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲေတာ့ မသိဘူး အစ်ကုိေရ ..
  အေကာင်းပကတိ အတိုင်း ြပန်ြဖစ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ် ဗျာ

  ေအာင်ြကည်မင်း said...

  ကုိလင်းဦးေရ ....ဘာြဖစ်တာလည်းဗျ။ ဆုိင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်။ ခံစားေနရတဲ့ ေ၀ဒနာများ အားလုံး သက်သာေပျာက်ကင်းပါ ေစဗျာ။

  thonn thonn said...

  အေကာင်းပတိြကီးေတာ့ ချက်ချင်းြကီးြပန်ြဖစ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါေပမဲ့ တြဖည်းြဖည်း သက်သာသွားမှာပါ ၊ ေမှျာ်လင့်ထားတာထက်အများြကီး ပိုေကာင်းေစဖို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်ရှင်။ သိပ်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အဆင်ေြပသွားမှာပါ။ ေကျးဇူးြပုြပီး ေကာ်ဖီသိပ်မေသာက်ပါနဲ့လား။

  MgThaJan said...

  ဘယ်လုိြဖစ်ရတာလဲ ကိုလင်းဦးေရ အေကာင်းပကတိ ြဖစ်ပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးေနပါတယ်ဗျာ

  နှင်းဆီနက် said...

  အမေြပာစကားနားေထာင်ေနာ် အဟဲ ေကာ်ဖီြဖတ်ေတာ့အခုကစပီး
  နို့မို့ေြခေထာက်ကေပျာက်မှာမဟုတ်ဘူး
  ကိုယ့်ညီမစကားလဲနားေထာင် ဒါပဲ

  ဇနိ said...

  ေြခေထာက်အေြခအေနေလး အေြကာင်းြပန်ပါအံုး ။
  အဆင်ေြပေချာေမွ့ပါေစ
  မဇနိ

  ရွှန်းမီ said...

  ြပန်ေကာင်းသွားမှာပါ =)

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo