ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁၈) (သို့မဟုတ်) Rapper များသို့

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,

 • ဂီတ ဆိုတာကျွန်ေတာ်တို့ေတွရဲ့ နားခိုရာ အိုေအစစ်ေလးတစ်ခုပါ။ ဂီတတစ်ခုဟာ လူေနမှုတစ်ခု၊ ပတ်၀န်းကျင်တစ်ခု၊ အရာအားလံုး ေတာ်ေတာ်များများကို ကိုယ်စားြပုေနတာကို ေတွ့ရမှာပါ။ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် ဒီအနုပညာကို ခံုမင်နှစ်သက်ေနသူပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ ကမ္ဘာြကီး လူေနမှုအဆင့်အတန်းေတွ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမှျ ဂီတအမျိုးအစားေတွ အများြကီး ေပါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ေနရာတိုင်းမှာ ဂီတသံမျိုးစံုကို ြကားေနရပါြပီ။ ဂီတသံမျိုးစံု၊အမျိုးစားများစွာ ြကားေနရာကေန ြပဿာနာေပါင်းစံုနဲ့ ြငင်းြက၊ခံုြက ြဖစ်လာြကပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် ကမ္ဘာနဲ့ချီြပီးေြပာတယ်လို့ေတာ့ မထင်ပါနဲ့။ အခုေြပာမှာကေတာ့ ြမန်မာြပည်က ဂီတအေြကာင်းေလးေတွပါ။

  ေခတ်ေရစီးေြကာင်း၊ ေခတ်ေရစီးေြကာင်းဆိုြပီး ေြပာေနြကတယ်။ ေဆာ်ေနြကတယ်။ လူငယ်ေတွ ေရလဲသံုးတဲ့ စကားတစ်ခုပါ။ ေခတ်ေရစီးေြကာင်းအတိုင်း လိုက်တာကို လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ေခတ်တစ်ေခတ်ရဲ့ လူငယ်ေတွမှာ သူတို့ရဲ့ စံြပဇာတ်ေကာင်ေတွ၊ စံြပသီချင်းေတွ သူတို့ဘ၀ေလးေတွကို ထုဆစ်ေနတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ြငင်းနိုင်မလဲ။ အခုေတာ်ေတာ်များများဟာ Rap , Hip Hop ဆိုတဲ့ သီချင်းေတွကို အေတာ်ြကိုက်နှစ်သက်တာကို ေတွ့ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်လည်း နားေထာင်ြဖစ်တယ်၊ ြကိုက်ပါတယ်။ ခက်တာက Rapper အဆိုေတာ်ေတွ တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် အတင်းပုတ်ခတ် ေ၀ဖန်ြပစ်တင်ေနြကတယ်။ ဘယ်သူက ဒီကာရံေတွကို ဘယ်လိုထွင်ခဲ့တာ၊ဒီပွဲမှာ ငါကေတာ့ ဒီေကာင့်ကို ဘယ်လိုလုပ်ပစ်လိုက်မယ် ဆိုတာေလးေတွကို ေတွ့ေနရတယ်။ စိတ်၀မ်းေတွကွဲေနြကတယ်။ ဒါက Rap ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ် အချင်းချင်းြဖစ်ေနြကတာပါ။

  အဲ့မှာပဲ ပရိတ်သတ်က သူ့ပရိတ်သတ်၊ ကိုယ့်ပရိတ်သတ်ေတွက စကားေတွများြက။ သူတို့ြကိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူေတွရဲ့ ပဋိပက္ခဟာ ပရိတ်သတ်ဆီ ကူးစက်လာပါြပီ။ ရိုက်ပွဲေတွြဖစ်ြက၊ ရန်ေတွြဖစ်ြကနဲ့ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ဆိုးရွားစွာ ေတွ့ေနရပါတယ်။ ဟို Rapper ေလးကို မိန်းကေလးေတွက တမ်းတမ်းစွဲြဖစ်ေနေတာ့ ေယာကျ်ားေလးအများစုရဲ့ အြမင်ကတ်ြခင်းကို ခံရေတာ့တာပါပဲ။ Hip Hop က သက်သက်၊ Rap က သက်သက်ဆိုြပီး အြမင်ေတွလွဲမှားေနတာကိုလဲ ေတွ့ရြပန်ပါတယ်။ ရှင်းရမယ်ဆိုရင် Hip Hop ဆိုတဲ့ ေနထုိင်မှုပံုစံမှာ Rapသီချင်း ဆိုတဲ့သူေတွကို Rapper လို့ေခါ်ပါတယ်။ ဒါကို မသိြကဘူး။ ဇွတ်ကန်ြပီးေတာ့ကို ြငင်းေနြကပါတယ်။ ဆိုေနတဲ့သူေတွကေကာ မရှင်းြပဘူးလား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိြကတာလားေတာ့ မသိပါ။

  ြပီးေတာ့ စင်ေပါ်တက်ြပီး မင်းဘာကွ၊ ငါဘာကွနဲ့ ကိုယ့်အေြကာင်းကိုယ်ဆိုေနတာ ြမန်မာြပည်က Rapper အများစုရဲ့ ေရာဂါတစ်ခုလို့ ြမင်မိပါတယ်။ ငါကေတာ့ တတိယေြမာက်မျိုးဆက်သစ်ကွဆိုြပီး အတိလင်း ေြပာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေလး၊ J Me နဲ့ စင်ေပါ်မှာ ဆိုတဲ့အခါ ဒုတိယေြမာက် မျိုးဆက်သစ်ပါဆိုြပီး ေြပာြပန်ပါတယ်။ ေရှ့နဲ့ေနာက် လွဲေနတယ်။ တစ်ခုရိှတာက J Me ကုိ ကိုယ်စားြပုြပီး ေြပာတာလားေတာ့ မသိပါ။

  မင်းတို့ကကွာ .. ဂီတာြကီးကိုင်ြပီး ေလှျာက်ေအာ်ေနတာ ။ ြကည့်လို့ကိုမရဘူး......။ ဒီလို အားမနာတမ်း ေြပာေနြကတဲ့ Rapper ေတွလည်း ရိှပါေသးတယ်။ သူ့ ဂီတ ကိုယ့်ဂီတနဲ့ အြပိုင်ြကဲေနြကတာ ရိှုးပွဲတိုင်းမှာ ေတွ့ေနရတယ်။ ဟို Rocker ေလးကလည်း သူ့ဂီတမှ သူ့ဂီတဆိုြပီး ထေအာ်လိုက်ေသးတယ်။ Punk ေကာင်ေတွေတွ့ရင် ၀ိုင်းချကွာဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အရည်ြမင့်ေနတဲ့သူေတွလည်း ေတွ့ရြပန်ပါေသးတယ်။ အခု ေနာက်ပိုင်း အဖွဲ့ေတွ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေကာင်းလာပါတယ်။ ဆိုပံု ဆိုေပါက်ေလးေတွကအစ ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေကာင်းပါတယ်။ ေြပာရမယ်ဆိုရင် လူငယ်ေတွြကားမှာ ေရပန်းစားေအာင်၊ သူများထက်သာေအာင် Rapper အချို့ လုပ်နည်းကေတာ့ ဆင်ဆာမေပးေအာင် ဆိုတဲ့ အေခွေတွပါ။ ခပ်ရိုင်းရိုင်းကို ဆိုြကပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး ဆင်ဆာမေပးဘူးဆိုရင် လူေတွက ပိုြပီး စိတ်၀င်စားြကတယ်။ အဲ့လိုမျိုး နာမည်ြကီးလာတဲ့ Raper ေတွလည်း ရိှပါတယ်။ ဒါလည်း နာမည်ြကီးေအာင် လုပ်နည်းတစ်မျိုးလို့ပဲ ထင်ပါတယ်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်လိုပဲ အေကာင်းေြပာေြပာ သူဟာ နာမည်ြကီးချင်လို့ လုပ်တာပါပဲ။ နာမည်ြကီးချင်လို့ ကိုယ်ဟာကို ြမှှုင့်ြပီးဆိုရံုသာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး အြခားအဆိုေတာ်ေတွ၊ အြခားဂီတေတွကိုပါ ပုတ်ခတ် ဆိုြကပါတယ်။ ဟိုဘက်ကလည်း Hip Hop ဆိုတာ ဂီတ တစ်ခု မဟုတ်ဘူးလို့ မေြပာသင့်ပါဘူး။ ြပီးေတာ့ အသံုးအနှုန်းေလးေတွကလည်း မှားေနပါေသးတယ်။ ဒီဂီတဟာ ကမ္ဘာမှာ အားလံုး နှစ်သက်လက်ခံေနတာပါ။ ဒါကို သတိချပ်သင့်ပါတယ်။

  ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်တာက ကိုယ့်ဂီတကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားပါ။ သူများဂီတကို မပုတ်ခတ်ပါနဲ့။ အားလံုး ေစာင့်ထိန်းသင့်တာေတွကို ေစာင့်ထိန်းရပါမယ်။ Punk ေတွက မျက်နှာမသစ်ြကဘူး၊ သွားမတိုက်ြကဘူးကွ၊ Punk မှန်ရင် အဲ့ဒါေတွမလုပ်ပါဘူး၊ ဒါေြကာင့်သူတို့သွားေတွ မဲေနြကတာ၊ ....... ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ေလးေတွ လွဲမှားစွာ ကျင့်သံုးေနတာကို ကိုယ်တုိင် ြကံုဖူး ေတွ့ဖူးပါတယ်။ ြပီးေတာ့ ပူအိုက်လွန်းတဲ့ ရာသီမှာ ရှုပ်ေနေအာင် အထပ်ထပ်၀တ်ထားတဲ့ Rapper ေလးေတွကိုြကည့်ြပီး ေတာ်ေတာ်ေလးကို စိတ်ပင်ပန်းပါတယ်။ သူတို့ကေတာ့ သူတို့ကို Rapper ေလးေတွမှန်း သိေအာင် အြပည့်အစံုကို ၀တ်ထားြကတာပါ ။ အခု ြမန်မာနိုင်ငံက Rap အဆိုေတာ်များအေနနဲ့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ရာသီဥတုနဲ့ လုိက်မယ့် စတိုင်ေလးေတွကို ထွင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ သူတို့ အေနာက်တိုင်း အတိုင်း လိုက်၀တ်မှ Rapper ြဖစ်မယ်လို့ဆိုရင် မဟုတ်ေသးပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ကိုရီးယားက Rapper ေတွကို ြကည့်ပါ။ သူတို့ စတိုင်နဲ့ သူတို့၊ ကိုရီးယား Rapper စတိုင်ဆိုြပီးေတာ့ေတာင် နာမည်ြကီး ေနပါြပီ။ အဲ့လိုမျိုး ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံက Rap အဆိုေတာ်ေလးေတွ မလုပ်နိုင်ဘူးလား။

  ြပီးေတာ့ အခုေခတ် လူငယ်ေတွရဲ့ အြမင်ေလးေတွကို ေြပာင်းသင့်ပါတယ်။ ကိုတိုးြကီးတို့ကေတာ့ အဆင့်မရိှေတာ့ပါဘူးကွာ၊ ဘီယာဆိုင်မှာဆိုရတဲ့အဆင့်ကို ေရာက်ကုန်ြပီ........ ဆိုတဲ့ အေြပာမျိုးေတွကိုလည်း ြကားေနရပါတယ်။ သူ့ေခတ်နဲ့ သူ့ဂီတပါ။ တစ်ချိန်မှာလည်း ေနာက်ထပ် ဂီတစတိုင်အသစ်ေတွ အများြကီး ေပါ်လာဦးမှာပါ။ အဲ့အချိန်ကျရင် ဒီ Hip Hop လည်းေမှးမှိန်မသွားနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူအာမခံနိုင်မှာလဲ။ ြပီးေတာ့ Rap မှာလည်း ေကာ်ပီကူးတာေတွ ရိှတာပါပဲ။ ဒါကို ကုိယ်ပိုင်တီထွင်မှုလို့ ေြပာေြပာေနတာကေတာ့ မဟုတ်ေသးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ြပီးေတာ့ စကားေြပာတိုင်း Rap မြဖစ်ဘူးဆိုတာ အခုေနာက် Rapper ေလးေတွ ချြပေနတာ ၀မ်းသာစရာပါ။

  ကျွန်ေတာ် ဒီေဆာင်းပါးေရးတာဟာ Rapper နဲ့ Rap ေတွကို နှိမ်ချ၊ ရှုတ်ချတဲ့ ဆန္ဒ လံုး၀ မပါပါ။ ြဖစ်ေနတာေတွကိုသာ ေရးြပေနြခင်းသာ ြဖစ်ပါတယ်။ အားလံုးဟာ သူ့ပညာနဲ့ သူ ရိှြကသူချည်းပါပဲ။ အနုပညာသမားချင်း၊ အဆိုေတာ်ချင်း ေလးစားြကေစလိုပါတယ်။  လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရိှသည်.......................... လင်းဦး (စိတ်ပညာ)  4 comments:

  Layma said...

  အြမင်ချင်းတူပါတယ်..
  ေစာင်းေြမာင်း အပုတ်ချမှ သီချင်းတစ်ပုဒ်အြဖစ် ရပ်တည်နိုင်တဲ့ သီချင်းေတွ ... ဆင်ဆာမဲ့ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အသံုးေတွ နဲ ့ သီချင်းေတွ ဆိုေနတဲ့ ဟစ်ေဟာ့...ရက်ပါ ... အချို ့ကို စိတ်ကုန်ေနတာ အေတာ်ြကာပါြပီ ...။

  Freshup said...

  အရမ်းေကာင်းပါတယ်ဗျာ..။ အမှန်တရားေတွပါပဲ။ ခုေနာက်ပိုင်းရက်ပ်သီချင်းေတွက personal အေြကာင်းေတွအရမ်းများလာတယ်.. ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစို်င်းဆိုတာေတွလဲများလာတယ်။ အဲဒါမျိုးေတွကိုေတာ့ ဘာဂီတြဖစ်ေနပေစ ရှုံ့ချသင့်တယ်.. ပရိတ်သတ်ေတွဖက်က။

  အလှတရား said...

  အဲအြမင်ေလးကုိ ြကိုက်တယ်
  ဒီပုိစ့်ေလးကုိထပ်တင်ပါလား။

  ေတဇာ (လေရာင်လမ်း) said...

  ♫♫♫ ဟိုတစ်ဘက်ကမ်းက တရားေဒသနာ
  အာရုဏ်ဦးရဲ့ ြငိမ်းချမ်းမှုေလလား
  ပူေလာင်ကျွမ်းတဲ့ နှလံုးသားကိုယ့် အသည်းကို
  ဟန်ေဆာင်နှစ်သိမ့်ထားမယ်ေလ....။
  (ခင်၀မ်း)..... ♫♫♫
  လွတ်လပ်စွာ တူညီသွားပါတယ်...။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo