Georgia - Russia ေဂျာ်ဂျီယာနှင့် ရုရှားစစ်ပွဲြကီး အေြခအေနု (မျိုးြဖုတ်စစ်ပွဲ)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ရုရှားနှင့် ယခင်ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စုုေဂျာ်ဂျီယာတို့ တိုက်ခိုက်မှုအေြခအေနသည် ၉-၈-၂၀၀၈ (စေနေန့)တွင် စစ်ပွဲြကီးြဖစ်လုနီးပါး အေြခအေနသို့ ေရာက်ရိှခဲ့ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ ရုရှားမှ စစ်သေဘင်္ာများ ေစလွှတ်၍ ေြမြပင်တပ်ဖွဲ့များ ေြခကုတ်ယူြခင်းနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာတစ်ေလှျာက် ဗံုးြကဲမှုများကို ပိုမိုြပုလုပ်လာြခင်းေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။


  တိုက်ခိုက်မှုသည် ေဂျာ်ဂျီယာတပ်ဖွဲ့များက ရုရှားကိုလိုလားသည့် ေတာင်ဩစက်တီအာ (Ossetia) ြမို့ေတာ်ကို ြပန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ြကိုးပမ်းမှုမှ စတင်ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေတာင်ဩစက်တီအာ ေဒသမှာ ၁၉၉၀ခုနှစ်များ အေစာပိုင်းတွင် ေဂျာ်ဂျီယာမှ လက်ေတွ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် (De Facto Autonomy) ရရိှခဲ့ေသာေဒသ ြဖစ်ပါသည်။

  ရုရှားတပ်များ ပိုမို၀င်ေရာက်လာြခင်းနှင့် ဗံုးများြကဲချမှု ပိုမိုြပုလုပ်လာြခင်းေြကာင့် ရုရှားအေနြဖင့် ေတာင်ဩစက်တီအာနှင့် အက်ခါဇီးယား (Abkhazia)ကို သိမ်းပိုက်ရန် ဆံုးြဖတ်ချက်ကို ပိုမိုေပါ်လွင်လာေစ ပါသည်။ အဆိုပါ သီးြခားလွတ်လပ်ေသာေဒသများရိှ ြပည်သူများကို ရုရှားမှ ပါ့စ်ပို့စ်(passports)များ ထုတ်ေပး၍ ရုရှားနိုင်ငံသားများအြဖစ် ေြကြငာခဲ့ပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ မီေဟးဆာကာရှ်ဗီလီ (Mikheil Saakashvili)မှ ရုရှား၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ြကီးမားြပီး ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့် ေရနံပိုက်လိုင်းများကို သိမ်းပိုက်ရန်နှင့် ၎င်း၏အစိုးရကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။

  ရုရှား၀န်ြကီးချုပ် ဗလာဒီမာပူတင် (Vladimir V.Putin)သည် တရုတ်အိုလံပစ်မှ ထွက်ခွာ၍ စေနေန့ ညေနတွင် ရုရှားေတာင်ပိုင်းရိှ စစ်ြဖစ်ရာေနရာ ဩစက်တီအာ (Ossetia)ြမို့နှင့် နယ်နမိတ်ကပ်လျက်ရိှသည့် နယ်ြခားြမို့ ဗလာဒီကာကဇ် (Vladikavkaz) သို့ ေရာက်ရိှခဲ့ပါသည်။ အစိုးရ အသံလွှင့်ဌာနမှ ေြပာြကားသည်မှာ မစ္စတာပူတင်အေနြဖင့် ဗိုလ်ချုပ်များနှင့်ေတွ့ဆံုြပီး လက်ရိှသမ္မတ ဒီမီထရီမက်ဗီဒက်ဗ် (Dmitri A.Medvedev)၏ အာဏာကို လွှမ်းမိုး၍ စစ်ဆင်ေရးတာ၀န်များကို တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမည် ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားသွားပါသည်။

  မစ္စတာပူတင်မှ ေတာင်ပိုင်းဩစက်တီအာ၌ ြပည်သူဒါဇင်ေပါင်းများစွာေေသေြကြပီး ေထာင်ေသာင်း မက ြပည်သူများ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်ေနရသည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာကျန်းမာေရး၀န်ြကီးမှ ြပည်သူ (၈၀)ေကျာ်မှာ ေသဆံုးခဲ့ြပီး၊ အဆိုပါေသဆံုးမှုတွင် ဂိုရီြမို့(Gori) ဗံုးြကဲချရာ၌ ြပည်သူ အေယာက် (၄၀)အပါအ၀င် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။ ဂိုရီြမို့မှာ ေဂျာ်ဂျီယာြမို့ေတာ် တဘီလီဆီ (Tbilisi)၏ ေြမာက်ပိုင်းတွင် ရိှပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရအရာရိှက ြပည်သူအများဆံုးပါ၀င်သည့် လူ(၈၀၀)မှာ ဒဏ်ရာ ရရိှသွားေြကာင်းေြပာြကားပါသည်။နှစ်ဖက်ေြကညာေသာ ေသေြကဒဏ်ရာရသူများစာရင်းကို အတည် ြပုရန်မှာ ခက်ခဲလျက် ရိှပါသည်။


  ရုရှားနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာ အေြခအေနမှာ စစ်ေအးတင်းမာမှုပံုစံကို ြပန်လည်ြဖစ်ေပါ်ြပီး ေဒသတွင်း အေရှ့အေနာက် အာဏာလွှမ်းမိုးေရးအတွက် အားြပိုင်မှုများကို ြဖစ်ေပါ်ေစလျက် ရိှပါသည်။ (၉-၈-၂၀၀၈) စေနေန့တွင် ြပုလုပ်သည့် ကုလသမဂ္ဂလံုြခံုေရးေကာင်စီအစည်းအေ၀းအေနြဖင့် ယခုလက်ရိှ ပဋိပက္ခစစ်ပွဲအတွက် ေဆွးေနွးရာ၌ ဆံုးြဖတ်ချက်များ ချနိုင်ခဲ့ြခင်းမရိှခဲ့ပါ။


  ေဂျာ်ဂျီယာ အစိုးရအရာရိှများမှ ယခုလက်ရိှပဋိပက္ခစစ်ပွဲ ေြပြငိမ်းေစရန်မှာ အေမရိကန်အေနြဖင့် ပါ၀င်ေစလိုေြကာင်း၊ စစ်တပ်ြဖင့် ၀င်ေရာက်ြခင်းမဟုတ်ဘဲ ရုရှားတုိက်ခိုက်မှုကို ရပ်တန့်ရန် သံတမန် နည်းအရ ဖိအားေပးရန်ြဖစ်သည်ဟု ေြပာြကားပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရိှသည့် နိုင်ငံြဖစ်ေြကာင်း၊ ၎င်း၏နယ်နမိတ်တည်တံ့ေရးကို ေလးစားလိုက်နာရမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ စစ်ေရးအရ အြကမ်းဖက်ြခင်းနှင့် တပ်များြဖင့် ၀င်ေရာက်တုိက်ခိုက်မှုကို ရပ်တန်းမှ ရပ်ရန်ြဖစ်ေြကာင်းအြပင် ရုရှားမှ ဗံုးြကဲတိုက်ခိုက်မှုများကိုလည်း အဆံုးသတ်ရန်ြဖစ်ေြကာင်း သမ္မတဘွတ်ရှ်မှ ပီကင်းအိုလံပစ်ပွဲေတာ်တွင် ေြပာြကားေတာင်းဆိုခဲ့ပါသည်။

  ဥေရာပသမဂ္ဂအရာရိှများက စေနေန့အြဖစ်အပျက် ပဋိပက္ခြပင်းထန်မှုမှာ ရုရှာနှင့်ေဂျာ်ဂျီယာ နှစ်နိုင်ငံလံုးကို အြပစ်တင်ရမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးြဖစ်ေြကာင်း နှင့် ဥေရာပအထူးသံတမန်ကို အဆိုပါေဒသသို့ ေစလွှတ်မည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားသွားပါသည်။ အြခား အေနာက်နိုင်ငံအစိုးရအရာရိှများက ရုရှားသည် စစ်ေရးအရ ေလေြကာင်းနှင့် ေရေြကာင်းမှ အြပည့်အ၀ တိုက်ခိုက်ေနေြကာင်း၊ မိမိတို့အေနြဖင့် နိုင်ငံေရးအရလည်းေကာင်း၊ ဥပေဒေြကာင်း အရလည်းေကာင်း၊ သံတမန်နည်းလမ်းအရလည်းေကာင်း ေဆာင်ရွက်ရမည့် အေြခအေနသို့ ေရာက်ရိှေနပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကား သွားပါသည်။

  ရုရှားအေနြဖင့် အက်ခါဇီးယားြမို့ (Abkhazia)ကို ဒုတိယစစ်မျက်နှာဖွင့်လှစ်တိုက်ခိုက်ဟန် ရိှပါသည်။ ၎င်းြမို့မှာ ေတာင်ပိုင်းဩစက်တီအာ၏ အေနာက်ပိုင်းတွင် ရိှပါသည်။ ထို့ြပင် ကိုဒိုရီေဂျာ့ (Kodori Gorge)မှ ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်ကို ေမာင်းထုတ်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။


  ကိုဒိုရီေဂျာ့မှာ အက်ခါဇီးယားြမို့၏ ေတာင်ထူထပ်ရာေနရာြဖစ်ြပီး ၂၀၀၆ခုနှစ် ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံမှ အင်အားအသံုးြပု၍ သိမ်းပိုက်ထားေသာြမို့ ြဖစ်ပါသည်။ အက်ခါဇီးယားကို လက်ေတွ့ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ေနသည့် အစိုးရ၏ ေမတ္တာရပ်ခံချက်အရ ကုလသမဂ္ဂြငိမ်းချမ်းေရးတပ်ဖွဲ့များ ရုတ်သိမ်းြပီးေနာက် ရုရှားဂျက်ေလယာဉ်(၁၂)စီးက ၎င်းေနရာကို ဗံုးြကဲတိုက်ခိုက်ေနခဲ့သည်ဟု ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရ အရာရိှများက ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ရုရှားမှ ၎င်း၏ပင်လယ်နက်ရိှ ေရတပ်သေဘင်္ာများကို အက်ခါဇီးယား(Abkhazia) ကမ်းရိုးတန်း ဆိပ်ကမ်းြမို့ြဖစ်သည့် အိုချမ်ချီအာ (Ochamchire)သို့ ေစလွှတ်လိုက်ေြကာင်း၊ အေနာက်နိုင်ငံ အစိုးရများသို့ အသိေပးေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ေစလွှတ်ြခင်းမှာ ရုရှားတပ်များ ေြခချရန် ြဖစ်သည်ဟု ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရအရာရိှများက ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  မစ္စတာပူတင်မှ ေတာင်ဩစက်တီအာေဒသများကို လွတ်လပ်ေစရန်ေတာင်းဆိုမှုများသည် ခိုင်မာမှု မရိှေြကာင်း၊ ရုရှားအေနြဖင့် တပ်ရုတ်သိမ်းေပးရန် ရည်ရွယ်ချက်မရိှေြကာင်း၊ ဗိုေနြမဲ ကျားေနြမဲ အေြခအေနသို့ ြပန်သွားရန် မစဉ်းစားေြကာင်းြဖင့် ရုရှားအစိုးရရုပ်သံမှ ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ မစ္စတာဆကာရှီှဗီလီ (Mr.Saakashivilli)က ရုရှား၏ ေရနံြကွယ်၀မှုနှင့် ဥေရာပအေပါ် စီးပွားေရးအရ လွှမ်းမိုးချင်ေသာ လိုအင်နှင့် အေနာက်နိုင်ငံများမှ တိုက်ခိုက်ရန် တွန်းအားေပး မှုများေြကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာမှာ ယခင် ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စုမှ ေရနံနှင့် သဘာ၀ဓါတ်ေငွ့များ တင်ပို့ရန်အတွက် ြကားခံနိုင်ငံြဖစ်ြပီး ရုရှား၏ လက်၀ါးြကီးအုပ် တစ်ဦးတည်း ပိုင်ဆိုင်လိုမှုအတွက် အြခိမ်းအေြခာက်ခံေနရေသာ နိုင်ငံြဖစ်သည်ဟု ထပ်ေလာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတမှ ရုရှားတို့သည် ေလာင်စာပို့ရာလမ်းေြကာင်းကို ထိန်းချုပ်လိုြခင်း၊ ပင်လယ် ဆိပ်ကမ်းများလိုအပ်ြခင်းနှင့် ပို့ေဆာင်ေရး အေြခခံအေဆာက်အအံုလိုအပ်ြခင်းတို့ေြကာင့် လည်းေကာင်း၊ အဓိကအားြဖင့် မိမိတို့ကို ဖယ်ရှားလိုြခင်းေြကာင့်လည်းေကာင်း ြဖစ်သည်ဟု ထပ်ေလာင်းေြပာဆိုပါသည်။

  ရုရှားအစိုးရအရာရိှများက ေဂျာ်ဂျီယာကို ေနတိုး(NATO)အဖွဲ့၀င် ြဖစ်ေစလိုသည့် သမ္မတ ဆကာရှီဗီလီအား အေမရိကန်အစိုးရနှင့် ဆက်နွယ်မှုများေြကာင့် ယခုစစ်ေရးပဋိပက္ခကို ဖန်တီးရန် တွန်းအားေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ၎င်းအေနြဖင့် အေမရိကန်နိုင်ငံမှ မည်မှျအကူအညီရနိုင်မည်ကို သံသယြဖစ်လျက်ရိှေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံအေနြဖင့် အီရတ်စစ်ပွဲတွင် အေမရိကန်တို့ကို တပ်ဖွဲ့ေစလွှတ် အကူအညီေပးခဲ့ပါသည်။

  ေသာြကာေန့ (၈-၈-၂၀၀၈)တွင် ပင်တဂွန်အရာရိှများက ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရမှ အီရတ်တွင်ရိှသည့် ေဂျာ်ဂျီယာတပ်သား ၂,၀၀၀ခန့်ကို မိမိနိုင်ငံသို့ ေလေြကာင်းအကူအညီြဖင့် ြပန်ပို့ေပးရန် ေမတ္တာရပ်ခံ ထားပါေြကာင်း၊ အဆိုပါ ေမတ္တာရပ်ခံချက်အေပါ် စဉ်းစားေနပါေြကာင်းနှင့် သတ်မှတ်ထားေသာ လုပ်ထံုး လုပ်နည်းများအရ၊ အေမရိကန်အေနြဖင့် လုိက်ေလျာလိမ့်မည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသားလံုြခံုေရးေကာင်စီ အတွင်းေရးမှူးြဖစ်သူ အလက်ဇင်ဒါလိုမာယာ (Alexander Lomaya)က ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများအေနြဖင့် ရုရှားကျူးေကျာ်မှုကို ရပ်တန်းက မရပ်ေပးနိုင်ပါက ရုရှားတင့်ကားများနှင့် ရုရှားေလထီးတပ်များ ဥေရာပနိုင်ငံြမို့ေတာ်တိုင်းတွင် အေြခချလာမည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့မှုအေပါ် ရုရှားအစိုးရ အရာရိှများက ပဋိပက္ခကို ရှုပ်ေထွးေစရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်သည် ကျဉ်းေြမာင်းပါေြကာင်းြဖင့် ြပစ်တင်ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ရုရှားသမ္မတ မက်ဗီဒက် (Medvedev)က ြငိမ်းချမ်းေရး ြပန်လည်ရရိှရန်၊ မိမိတို့နိုင်ငံသားနှင့် ြငိမ်းချမး်ေရးတပ်သားများအေပါ် ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များက တိုက်ခိုက်မှုအေပါ် ကာကွယ်ေဆာင်ရွက်ေန ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရုရှားနိုင်ငံြခားေရး ၀န်ြကီးဆာေဂးလာရိုဗ် (Sergey V.Lavrov)က ေဂျာ်ဂျီယာတိုက်ခိုက်မှုသည် ေတာင်ပိုင်းဩစက်တီအာြမို့ရိှ ရုရှားနိုင်ငံသားများကို မျိုးြဖုတ်ရှင်းလင်းပစ်မှုပင် ြဖစ်ေြကာင်းနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ မစ္စတာဆာကရှီဗီလီ (Mr.Saakashvilli)နှင့် ၎င်း၏အေနာက်နိုင်ငံ မိတ်ေဆွများဟူ၍ ရည်ညွှန်းြပစ်တင်သွားပါသည်။ အေနာက်နိုင်ငံမိတ်ေဆွများမှာ အေမရိကန်နိုင်ငံြဖစ်ြပီး မစ္စတာဆာကရှီဗီလီ ၂၀၀၄ခုနှစ် သမ္မတရာထူးရရိှစဉ်ကတည်းက စစ်ေရးအကူအညီများကုိ အြကီးအကျယ် ေပးခဲ့ြခင်းြဖစ်သည်။


  ရုရှား၏ ပင်လယ်နက်ေရတပ်ဖွဲ့၏ အကူအညီြဖင့် စစ်ေလယာဉ်များနှင့်တင့်ကားများသည် ေတာင်ထူထပ်သည့်ြမို့ကေလးကို တိုက်ခိုက်လျက်ရိှပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရ အရာရိှများက မိမိတို့ အေနြဖင့် ယခုလို ရုရှားမှ အလံုးအရင်းြဖင့် ထိုးစစ်ဆင်နွှဲမှုအေပါ် အံ့ဩမိပါေြကာင်း ၀န်ခံ ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ရုရှားအေနြဖင့်လည်း ြပန်လည်ခုခံမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရလျက်ရိှပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များအေနြဖင့် ရုရှား၏ စစ်ေလယာဉ် (၂)စီးကို ပစ်ချခဲ့ေြကာင်း ရုရှားမှ ၀န်ခံခဲ့ပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာ အမျိုးသားလံုြခံုေရးေကာင်စီ အတွင်းေရးမှူး မစ္စတာ အလက်ဇင်ဒါလိုမာယာက ေဂျာ်ဂျီယာအေနြဖင့် ရုရှားဂျက်ေလယာဉ်(၁၀)စီး ဖျက်စီးခဲ့ေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။


  ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ၏ အနီးကပ်ပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်သူ ပါလီမန်အမတ် မစ္စတာဂျီဂိုဘိုကာရီအာေနာ (Mr.Gigo Bokarianot)က ေဂျာ်ဂျီယာအေနြဖင့် နည်းဗျူဟာကို ေလေြကာင်းကာကွယ်ေရးဘက်သို့ ဦးတည်ေြပာင်းလဲ ေဆာင်ရွက်ေနပါေြကာင်း ေြပာြကားသွားပါသည်။ ဂိုရီ (Gori)ြမို့တွင် ြပည်သူများက ပစ်ချြခင်း ခံရသည့် ဂျက်ေလယာဉ်မှ ရုရှားေလသူရဲ ခုန်ထွက်သွားမှုကို ြကည့်၍ လက်ခုပ်တီး အားေပးြကပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာ ရုပ်ြမင်သံြကားမှ ေလသူရဲ၏ ေသွးစွန်းေနေသာ ေလယာဉ်ေမာင်းဦးထုပ်ကို ြပသခဲ့ြပီး ေလသူရဲကို ဖမ်းမိထားေြကာင်း ေြကြငာသွားပါသည်။

  စစ်ပွဲစတင်သည်မှ (၃)ရက်အြကာတွင် ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံေပါ်၌ ပထမဦးဆံုးအြဖစ် ရုရှားဗျူဟာေြမာက် ဗံုးြကဲေလယာဉ်များကို ြမင်ေတွ့ခဲ့ရပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာတင့်ကားများသည် ရုရှားနှင့် ေတာင်ပိုင်း ဩစက်တီအာကို ဆက်သွယ်ထားေသာ တစ်လမ်းထဲရိှသည့်လမ်းကို ရုရှားေထာက်ပံ့ေရးလမး်ေြကာင်းအြဖစ် သံုးစွဲမှုမှ ရပ်တန့်ေအာင် တိုက်ခိုက်လျက် ရိှပါသည်။ သို့ရာတွင် ရုရှားအေနြဖင့် ေဂျာ်ဂျီယာြပည်နယ်ထဲသို့ တပ်များကို ပို့လွှတ်လျက်ရိှြပီး တိုက်ခိုက်မှုကို အနည်းဆံုး (၂)ဆြဖစ်ေအာင် ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရအရာရိှများက ရုရှားတပ်သား ၂၅,၀၀၀ အနည်းဆံုး ေတာင်ပိုင်းဩစက်တီအာတွင် ေရာက်ရိှေနြကြပီဟု ဆိုပါသည်။

  ြပည်သူများအေနြဖင့် နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုေအာက်သို့ ေရာက်ရိှေနပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များက ေတာင်ဩစက်တီအာြမို့ေတာ်ြဖစ်ေသာ တာရှ်အင်ဗာလီ (Tskhinvali)ကို အေြမာက်များြဖင့် ပစ်ခတ်လျက် ရိှပါသည်။ ရုရှားရုပ်ြမင်သံြကားမှ ပျက်စီးသွားသည့် အေဆာက်အအံုများနှင့် လူေနတိုက်ခန်းများကို ြပသခဲ့ပါသည်။

  ရုရှားစစ်ေလယာဉ်များအေနြဖင့် ေဂျာ်ဂျီယာြမို့ အနည်းဆံုး (၅)ြမို့ကို တိုက်ခိိုက်ခဲ့ပါသည်။ မျက်ြမင်သက်ေသအဆိုအရ၊ တီဆင်နာခီ (Tsenakhi)ြမို့တွင် ဘူတာရံု၊ ဂိုရီြမို့ (Gori)တွင် လူေနတိုက်ခန်း (၅)ခန်းနှင့် ပိုတီြမို့ (Poti)၏ ပင်လယ်နက်ဆိပ်ကမ်းတို့ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရ အရာရိှများက ရုရှား၏ေလယာဉ်များသည် အေရးပါသည့် ဘာကူ-တာဘီလီဆီ- ေဆဟန် (Baku-Tblisi-Ceyhan) ေရနံ ပိုက်လိုင်းကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။ အဆိုပါ ေရနံပိုက်လိုင်းမှာ British Petroleum (ြဗိတိသှျေရနံ ကုမ္ပဏီ)မှ ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှြပီး အာရှမှ အေနာက်နိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ေနေသာ ပိုက်လိုင်းြဖစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုခိုက်ြခင်း မရိှဟု ဆိုပါသည်။

  ရုရှားအာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့၏တပ်များသည် ေတာင်ပိုင်းဩစက်တီအာြမို့ေတာ်ကို ေဂျာ်ဂျီယာ ထိန်းချုပ်မှုေအာက်မှ နံနက်ပိုင်းတွင် ြပန်လည်သိမ်းယူခဲ့ပါေြကာင်း ေြပာြကားသကဲ့သို့ ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရ အရာရိှများက ၎င်းတို့၏တပ်များသည် မိမိတို့ ဆန္ဒအေလျာက် ြပန်လည်ဆုတ်ခွာေပးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် စေနေန့ (၉-၈-၂၀၀၈) ေနာက်ပိုင်းတွင် ေဂျာ်ဂျီယာတပ်တင့်ကားများနှင့် လက်နက်ြကီးများက ေတာင်ပိုင်းမှ တိုက်ခိုက်ြခင်းြဖင့် တိုက်ပွဲများ ြပင်းထန်စွာ စတင်ြဖစ်ပွားလျက်ရိှသည်ဟု ရုရှား ရုပ်ြမင်သံြကားမှ သတင်းေပးပို့ပါသည်။

  ရုရှားတပ်သား (၁၂)ဦး ေသဆံုးေြကာင်း ရုရှားကာကွယ်ေရး ၀န်ြကီးဌာန ဗိုလ်ချုပ်ြကီး အနာတိုလီ နိုဂိုဗီဆင် (Anatoly Nogovitsyn) ေြပာြကားချက်အရ သိရိှရြပီး ၊ ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံနှင့် စစ်ပွဲြဖစ်ေနြခင်း (state of war)ဟုတ်မဟုတ်ကို ၎င်းအားေမးြမန်းရာ၌ မဟုတ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။


  လမ်းများမှာ စစ်ေြပးဒုက္ခသည်များနှင့် ပိတ်ေနပါသည်။ ေတာင်ဩစက်တီအာ ြပည်သူများသည် ရုရှားသို့ ထွက်ေြပးတိမ်ေရှာင်လျက်ရိှြပီး ဂိုုရီြမို့( Gori)မှ ေဂျာ်ဂျီယာြပည်သူများသည် အေရှ့ေတာင် တဘလီဆီ (Tblisi)သို့ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရိှပါသည်။ ရုရှားက ေတာင်ဩစက်တီအာြမို့မှ ြပည်သူ ၃၀,၀၀၀ ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်လျက်ရိှေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  ကုိဖိုးတရုတ် said...

  သိပ်ေကာင်းတဲ့ သတင်းေဆာင်းပါးေလးပါဘဲ။ လံုြခံုေရးေကာင်စီကလည်း ဒီကိစ္စကို ထိထိေရာက်ေရာက် ကိုင်တွယ်ေြဖရှင်းနိုင်စွမ်း မရှိပါ။ ဒီကေန့ ကမ္ဘာမှာ လူအချင်းချင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင် ရင်းရင်းနှီးနှီး ေပါင်းသင်းေနထုိင်သွားြကမယ်ဆုိရင် ကမ္ဘာမှာ စစ်ြဖစ်စရာ အေြကာင်း မရှိေတာ့ပါဘူး။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo