အသက်မဲ့သွားခဲ့တဲ့ မနက်ြဖန်ေတွ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေကာင်မေလးေရ.........
  သံေယာဇဉ် ရစ်ပတ်လွန်းလို့
  ြဖစ်တည်လာတဲ့ ဒီအနာဂတ်မှာ
  ရပ်တည်မှုေတွ မျိုးစံုနဲ့ေပါ့...
  အလွမ်းေတာေတွကို နင်းြဖတ်
  ၀င်သက် ထွက်သက်နဲ့
  ကျိန်စာေတွချည်း မိခဲ့တယ်.....။

  ဟုတ်ပါသလား ေကာင်မေလးေရ....
  မင်းေသချာ စဉ်းစားပါ
  ရစ်ဖွဲ့မှုဆိုတဲ့ ြပယုဒ်တစ်ခုကို ချည်ထံုးြပီး
  အြပီသတ် အေသသတ်ခဲ့တာလား....
  ချစ်ရက်နဲ့ ေနတတ်ခဲ့သလား......
  ငါ့မှာေတာ့
  မင်းေကျနပ်ဖို့ ေြကွကျခဲ့ပါတယ်...။

  ေကာင်မေလးေရ........
  ဒဏ္ဍာရီတစ်ပုဒ်လို မြဖစ်ေစချင်ဘူး
  ပံုြပင်တစ်ပုဒ်လို မကျန်ရစ်ေစချင်ဘူး
  ငါ အားလံုးကို ခ၀ါချခဲ့တဲ့ ေကာင်ပါ....
  ြဖစ်လာခဲ့တဲ့ ြပဿနာတိုင်းမှာ ငါ့အမှားချည်းပဲေပါ့
  ဒါကို
  သစ္စာနဲ့ ေလျာ်ေပးမယ်ဆို ေကျေအးမှာလား...
  ြဖစ်တည်လာတဲ့ ခံစားမှုတစ်ခုအတွက်ေကာ
  မင်း.......... ေြဖတတ်ပါ့မလား.....။

  ငါ့သိက္ခာ .. ငါ့မာန... ငါ့အတ္တေတွ
  ဘယ်ေပျာက်လို့ ဘယ်ေရာက်မှန်း မသိခဲ့ဘူး..
  ဘာတဲ့... ငါ့အချစ်က
  စိတ်ဆင်းရဲမှုေတွပဲ မင်းကို ေပးေနတယ်လား...
  ဘာတဲ့... ငါက
  သိက္ခာမရိှတဲ့ လုပ်ရပ်ေတွကိုပဲ လုပ်ေနတယ်တဲ့လား...
  မီးေတာက်မှန်းသိရက်နဲ့ ခုန်ချချင်ခဲ့တဲ့ေကာင်
  ေရမလိုပါဘူး...တစ်ခါတည်း ၀ါးမျိုပစ်လိုက်ပါ...။

  မင်းသိရဲ့လား....
  ချစ်သူရဲ့ မျက်နှာကိုြမင်ဖို့
  ချစ်သူရဲ့ စကားလံုးေတွကို ဖတ်ဖို့
  ချစ်သူရဲ့ အြပံုးကို မှတ်ဖို့
  ငါ့မှာ အင်အားေတွသံုးခဲ့ရတယ်...
  မနက်ြဖန်ကို အသက်ဆက်ဖို့
  အားေဆးတစ်ခွက်ကို ငံ့လင့်ေနခဲ့တာပါ...
  ဒါေပမယ့် ေကာင်မေလးေရ....
  ေတွးတာနဲ့ တြခား
  မင်းက ထားခဲ့လိုက်တယ်၊
  ကဲ.......
  ငါ့မနက်ြဖန်ေတွ ဘာနဲ့ အသက်ဆက်ရမလဲ
  ငါချစ်သေလာက် မင်းမနှစ်သက်ဘူး....
  ငါြမစ်မှာ မျက်ရည်ေတွချည်းပဲ...
  ငါ့ရက်ေတွမှာ ဒဏ်ရာေတွချည်းပဲ...
  ေြဖပါဦး ေကာင်မေလးေရ..
  ငါ့အနာဂတ်မှာ ဆည်ေဆာက်ရဦးမလား...။

  ဟုတ်ြပီေလ....
  မင်း မနက်ေတွ လှပဖို့
  ငါ သစ္စာကို ေပးအပ်ခဲ့တာပဲ..
  မင်းမယံုြကည်မှေတာ့
  ဘာ အဓိပ္ပါယ် ရိှေတာ့မှာလဲ....
  ငါ့ထွက်သက် အထိေပါ့
  မင်း မြကိုက်တဲ့ အရာေတွအားလံုး
  ငါ ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်...
  ဒါဟာ မင်းအတွက် သတင်းေကာင်းတစ်ပုဒ်ေပါ့...
  social ဆန်စွာ တည်ေဆာက်ခဲ့တဲ့
  ငါ့ ေတာ့ပ်ေလး
  ဘယ်ေတာ့မှ မတက်ေတာ့ဘူး
  ချစ်သူမျက်နှာကို ြကည့်ချင်လွန်းလို့
  ြဖစ်တည်လာတဲ့ Video ချက်ေလး
  ငါမတက်ေတာ့ပါဘူးကွယ်....
  ကဲ့......
  ေကျနပ်ြပီလား ချစ်သူ....
  ငါ ဘာများ ေပးဆပ်ရဦးမလဲ ေကာင်မေလးရယ်....။

  ချစ်သူက သံသယစကားလံုးေတွနဲ့ပစ်ေပါက်ြပီး
  ေကျာလှည့်ခဲ့တဲ့ အခါ
  ငါ့ကမ္ဘာ့ဟာ တိမ်းေမှာက်သွားခဲ့တယ်
  ငါ့ညဟာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ခဲ့တယ်
  ငါ့မနက်ြဖန်ေတွ အသက်မဲ့ သွားခဲ့တယ်............။

  (၁၈-၈-၂၀၀၈ ၊ ည ၁၁း၄၅ တွင် ခံစားေရးဖွဲ့သည်) လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  5 comments:

  တင့်ထူးေရွှ said...

  ခံစားချက်ေတွြပင်းလှချည်လား အကို ၊ စကားလံုးတိုင်းကို အဓိပ္ပါယ်ေတွ အြပည့်ပဲ ။

  thonn thonn said...

  အယ် .. အဲေလာက်လည်း မငိုပါနဲ့ ကိုလင်းဦးရယ် ။ :P ဟိဟိ ၊ ေနာက်တာေနာ် စိတ်မဆိုးေြကး ။

  MYAT KA LAY said...

  hey fri lay,
  u are very clever.
  i like ur poem so much.
  is this ur really felling?
  cu
  hton

  Mhaw Sayar said...

  ဗျို့ ကိုလင်းဦးြကီး. ရင်ဘတ်ထဲက အသံေတွလားဗျ. စကားလံုးေတွ အားေကာင်းလွန်းေနလို့.

  လွမ်းဇာနည် said...

  ဒီ ကဗျာေလးကုိ အရမ်းြကိုက်မိပါတယ်
  ြဖစ်နုိင်ရင် ကျွန်ေတာ်ရ့ဲ
  “ရာဇ၀င်ထဲမှာ ေမာင့်ကုိ ထားရစ်ခ့ဲ” ကဗျာေလးလာ ခံစားပါလား ?
  ခံစားချက်တူေနမလားလုိ့
  www.lwanzarni.blogspot.com

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo