Abkhazia နှင့် Senaki ြကားရိှ Zugdidi ြမို့ကိုလည်း ရုရှားတို့က ထိန်းချုပ်လိုက်ြပီ (၁၂-၈-၂၀၀၈)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ရုရှားစစ်တပ်သည် ေဂျာ်ဂျီယာကို စစ်မျက်နှာနှစ်ခုခင်းြပီး တိုက်ခိုက်လျက် ရိှပါသည်။ ရုရှားတပ် များသည် ေဂျာ်ဂျီယာအလယ်ပိုင်းြမို့ြဖစ်သည့် Gori သို့ ဦးတည်တိုက်ခိုက်ရန်အတွက် ြမို့အြပင်သို့ ေရာက်ရိှ ေနသည်ြဖစ်သည်ဟု ရုရှားအရာရိှများက ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။


  ေထာင်နှင့်ချီရိှသည့် ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်နှင့် အရပ်သားများသည် Gori ြမို့မှ ြမို့ေတာ် Tbilisi သို့ ထွက်ေြပးလာေနြကြပီ ြဖစ်ပါသည်။ Gori သည် ေဂျာ်ဂျီယာအတွက် အလွန်အေရးပါသည့် ဆက်သွယ်ေရးလမ်းေြကာင်းေပါ်တွင် တည်ရိှေနပါသည်။

  ရုရှားကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးဌာနက ေြပာြကားရာတွင် ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ရန် Senaki ြမို့တွင် ရုရှားတပ်များ ချထားသည်ဟု ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။ ယခင်က Senaki သည် ေဂျာ်ဂျီယာတို့၏ စစ်ေရးအေြခစိုက်စခန်းေနရာ ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာ ြပည်ထဲေရး ၀န်ြကီးဌာနက Abkhazia နှင့် Senaki ြကားရိှ Zugdidi ြမို့ကိုလည်း ရုရှားတို့က ထိန်းချုပ်လိုက်သည်ဟု ေြပာြကား လိုက်ပါသည်။

  ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရကလည်း Tbilisi ြမို့ေတာ်ကို ကာကွယ်ရန် စစ်တပ်အင်အား ထပ်မံတိုးချဲ့ ထားလိုက်ပါသည်။ ရုရှားတို့က စစ်ဆင်ေရးသည် ြငိမ်းချမ်းေရးထိန်းသိမ်းရန်သာြဖစ်ြပီး ြမို့ေတာ် Tblisi ကို ၀င်ေရာက်တုိက်ခိုက်ရန် အြခိမ်းေြခာက်ဟုဆိုေသာ်လည်း ေဂျာ်ဂျီယာဘက်ကမူ ၀င်ေရာက်လာမည်ကို စိုးရိမ်လျက် ရိှြကပါသည်။


  သမ္မတဘွတ်ရှ်က ေဂျာ်ဂျီယာကို တိုက်ခိုက်ြခင်းေြကာင့် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ရုရှားတို့၏ ရပ်တည်မှုကို ထိခိုက်ေစသည်ဟု ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ကမ်းလှမ်းချက်ကို ရုရှားတို့က လက်ခံရန် အေမရိကန်က တိုက်တွန်းလျက် ရိှပါသည်။

  ရုရှားသံအမတ်ြကီးက ကုလသမဂ္ဂ၏ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ဆံုးြဖတ်ချက်မူြကမ်းကို လက်မှတ် မေရးထိုးနိုင်ဟု ေြပာြကားလိုက်ြပီး ြပင်သစ်အရာရိှများက အဆိုြပုထားသည့် ကမ်းလှမ်းချက်မူြကမ်း တွင်လည်း အေရးြကီးသည့် ေဒသများ ပါ၀င်ြခင်းမရိှဟုဆိုကာ ပစ်တင် ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။ သံအမတ်ြကီးက အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးမူြကမ်းတွင် ေတာင်Ossetiaကို ယခင်ေဂျာ်ဂျီယာတို့မှ ကျူးေကျာ်၀င်ေရာက်ြခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ေဖာ်ြပထားြခင်းမရိှဟု ေထာက်ြပထားပါသည်။


  ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတက စစ်ေလယာဉ်များ ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတနန်းေတာ်တွင် ပျံ၀ဲေနမှုေြကာင့် လံုြခံုသည့်ေနရာသို့ သွားရမည်ဟု ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။ ရုရှားစစ်ေလယာဉ် ၁၈/၁၉ စီးခန့်ကို ပစ်ချနိုင်ခဲ့ြပီး ေထာင်နှင့်ချီြပီး ရုရှားစစ်သားများ ကျဆံုးခဲ့သည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ရုရှား ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးက ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံတွင် ရုရှားစစ်တပ်တင့်ကား (၆၀၀)နှင့် စစ်သား (၂၅,၀၀၀)ခန့်ရိှြပီး တိုက်ပွဲ၀င်စစ်ေလယာဉ် (၄)စီးသာ ဆံုးရံှုးခဲ့ပါသည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ရုရှားသည် ေဂျာ်ဂျီယာကို၀င်ေရာက်ရန် စိတ်၀င်စားမှု မရိှေသာ်လည်း ေတာင် Ossetia ရိှ ြပည်သူများနှင့် ြငိမ်းချမ်းေရးထိန်းသိမ်းသည့် တပ်ဖွဲ့များအား ကာကွယ်ရန်တာ၀န်ရိှသည်ဟု ရုရှားက ဆုိပါသည်။


  ရုရှား ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးဌာနက ေတာင် Ossetia ြမို့ေတာ်ကို လံုြခံုေရးယူထားသည့် ေဂျာ်ဂျီယာ လံုြခံုေရးတပ်ဖွဲ့၀င်များကို ဖမ်းဆီးြပီး လက်နက်များ သိမ်းယူခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ရုရှားကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးဌာန Colonel-General Anatoly Nogovitsyn ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်သည် ေတာင်Ossetia တွင် လူများအစုလိုက် သတ်ြဖစ်မှု ကျူးလွန်သည်ဟု အခိုင်အမာ ေြပာဆိုထားြပီး တိုက်ပွဲြဖစ်စဉ်က အရပ်သားများ ပုန်းေအာင်းေနသည့် တိုက်ခန်းများသို့ လက်ပစ်ဗံုးများြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  တိုက်ပွဲအြပင်းအထန် (၄)ရက်ြဖစ်ြပီးေနာက် ေတာင် Ossetia ြမို့ေတာ်သည် စစ်မီးေြကာင့် ေလာင်ကျွမ်းပျက်စီးခဲ့ြပီး အနည်းဆံုး လူ(၂,၀၀၀)ခန့် ေသဆံုးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာ စစ်တပ်သည် တနဂင်္ေနွေန့ အေစာပိုင်းကတည်းက Tskhinvali မှ စတင်ဆုတ်ခွာသွားပါသည်။ ေတာင် Ossetia သည် လူဦးေရ (၇၀,၀၀၀)ခန့်ရိှသည့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရေဒသြဖစ်ြပီး ြပည်သူအများစုက ေြမာက် Ossetia နှင့် ေပါင်းစည်းြပီး ရုရှား၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအြဖစ် ရပ်တည်ရန် လိုလားလျက် ရိှပါသည်။ ရုရှားအစိုးရက ေတာင် Ossetia အစိုးရကို ေထာက်ပံ့ေပးလျက်ရိှြပီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ထုတ်ေပးကာ ရုရှားလူမျိုးများအြဖစ် အသိအမှတ်ြပု ေခါ်ဆိုေနြကပါသည်။


  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo