www.Khitlunge.com.mm ၊ Myanmar.com နှင့် usda တို့ ဖွင့်၍မရ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • မေန့က ကျွန်ေတာ် ညေနပိုင်းေလာက် ေခတ်လူငယ်ဖွင့်လိုက်ေတာ့ ဖွင့်လို့မရဘူး၊ ဘယ်လိုြဖစ်ေနသလဲဆိုေတာ့ Sever is too Busy ဆိုြပီး ြပေနတယ်။ ဒါနဲ့ USDA ကို ဖွင့်လိုက်ြပန်ေရာ ရတယ်။ ကျွန်ေတာ်ဒီေန့ စံုစမ်းြကည့်တယ်။ ကိုမင်းေကျာ်ကလည်း သူလည်းမသိဘူးြဖစ်ေနတယ်လို့ ေြပာြပန်ေရာ။ အြခားဆိုက်ေတွပါ ြဖစ်လာနိုင်တဲ့ အေနအထား ြဖစ်ေနတယ်။ ဒီေန့ USDA ဖွင့်ြကည့်လိုက်ေတာ့ လံုး၀မရေတာ့ဘူး။ အဲ့မှာ လူထုအသံမှာ အခုလို ကိုမင်းမင်းေရးထားတာကို ေတွ့ရတယ်.........  မြကာေသးခင်က ြဖစ့်ပွားခဲ့ေသာ DoS ( Denial of Service ) ြဖင့် တုိက်ခုိက်ခံရမှုအတွင်းသုိ့ ြပည်ပ အေြခစုိက် မီဒီယာ ဌာနများြဖစ်သည့် DVB, MIzzimaBurmese, Hittaing နှင့် ြပည်တွင်းမှ လွှင့်တင် ထားေသာ

  mysteryzillion.com, native-myanmar.com, myanmarchat-online.org, mgeeks.org တုိ့၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာ များကုိ တုိက် ခုိက်ခံရြပီးမြကာ မှီ ကာလအတွင်းမှာ Myanmar.com နှင့် www.khitlunge.com.mm ကုိ တန်ြပန်တုိက်ခုိက်လာသည့် အေနြဖင့် ပိတ်ဆုိ့ ထားလုိက်ြကေြကာင်း သိရှိရပါသည်။ DVB နှင့် Hittaing အင်တာနက် စာမျက်နှာ များမှာ မှုလအတုိင်းြပန်လည် ြကည့်ရှုနုိင်ြကြပီြဖစ်ေသာ် ကျန် ဝဘ့်ဆုိဒ့် များမှာ ပိတ်ဆုိ့ ခံေနရဆဲြဖစ်ေြကာင်းေတွ့ ရှိေနရပါတယ်။ အဆုိပါ တုိက်ခုိက်မှု မှာ ယဉ်လမ်းေြကာင်းအတွင်း ယဉ်အသွားအလာများ ြပည့်ကျပ်လာေအာင် ြပုလုပ်ြပီး၊ ေနာက်ဆုံးမှာ ယဉ်လမ်းပိတ်ဆုိ့ သွားေအာင် လုပ်သည့်နှယ်၊ ကွန်ပျူတာအလုံးေပါင်းများစွာကုိ အဆုိပါ စာမျက်နှာသုိ့ အဆက်မြပတ် သွားလာဖတ်ေစြပီး ဝဘ့်ဆုိဒ့်အား ပိတ်ဆုိ့ကာ ခက်ခဲမှု ြဖစ်လာေစရန် ရည်ရွှယ်သည့် တုိက်ခုိက်နည်းမျိုးြဖစ်ပါသည်။


  အဆုိပါ တုိက်ခုိက်နည်းမျိုးကုိ CNN နှင့် Al-jazeera ကဲ့သုိ့ေသာ ကုမ္မဏီများ အပါအဝင် တြခားေသာ မီဒီယာ ဌာနများလည်း မြကာခဏ တုိက်ခုိက်ခံခဲရပါတယ်။ အတုိက်အခုိက် ခံရေသာ ဆာဗာ များအတွင်းသုိ့ ဝင်ေရာက် ရန် မလုိအပ် သည့် အြပင် အဆုိပါ စာမျက်နှာ များသုိ့ အေဝးမှ ထိန်း၍ ေပးပုိ့ လုပ်ေဆာင်သည့် ယခုလုိ နည်းပညာ ေြကာင့် ကာကွယ် တားဆီးရန် မလွယ်ကူေသးေသာ်လည်း မြကာခင် ကာလ အတွင်း မှာေတာ့ ကာကွယ် ဟန့်တားနုိင်မည့် နည်းလမ်း ရှိလာမည် ြဖစ်ေြကာင်း ြမန်မာနည်းပညာရှင် တစ်ဦးက ေြပာဆုိသွားခဲ့ ြပီး၊ ြမန်မာ နည်းပညာ ရှင်များ ပူးေပါင်း၍ လည်း အေြဖရှာ သွားနုိင်လိမ့်မည်ထင်ေြကာင်း သတင်းရရှိပါသည်။

  မင်းမင်း ( လူထုအသံ )

  အဲ့ေတာ့ ကျွန်ေတာ်စဉ်းစားတာက အြခားဆိုက်ေတွကိုပါ လုပ်လိုက်ရင် ဒုက္ခပဲလို့ေပါ့ဗျာ။ အဲ အခုစမ်းြကည့်ေတာ့ ေခတ်လူငယ်က ြပန်ရေနြပန်ေရာ၊ ရေတာ့လည်း ေနာက်တစ်ခုကို ဆက်ြကည့်လို့မရေတာ့ြပန်ဘူး။ ခက်ပါ့။ နည်းပညာေတွက ဘယ်လိုေတွလည်းေတာ့ ကျွန်ေတာ်လည်း နားမလည်ေတာ့ဘူး။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  3 comments:

  myooo.nyan said...

  လိုက်လို့မမှီဘူး ကိုလင်းဦးေရ.. အေတာ်လှျာထွက်ေနြပီဗျ ဗဟုသုတရေအာင်ေရာ ြကိုသတိေပးတာပါ ေကျးဇူးပါ

  weenyinthit said...

  ဂလုိေတွေြကာင့်မရတာလား .. သိပါဘူး.. site ေတွဘာြဖစ်လုိ့ ပိတ်လုိက်တာလဲဆုိြပီး စဉ်းစားေနတာ...

  Thaung said...

  ကျွန်ေတာ်တို့ကေတာ့ နည်းပညာေတွကို သိပ်နားမလည်ပါဘူး websites ေတွဖွင့်လို့မရရင် စိတ်ညစ်တာပဲသိတယ်။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo