ဘီလ်ဂိတ်စ် မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်ကုမ္ပဏီြကီးမှအနားယူြပီ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ဘီလ်ဂိတ်စ်သည် ၎င်း ကုိယ်တုိင် ကမ္ဘာ့အြကီးမားဆုံး ေဆာ့ဖ်၀ဲ ကုမ္ပဏီြကီး တစ်ခု ြဖစ်ေအာင် စတင်တည်ေထာင်ေပးခဲ့ေသာ မုိက်ခရုိ ေဆာ့ဖ် ကုမ္ပဏီြကီး နှင့်ေနာက်ဆုံးခွဲခွာ ေတာ့မည့် ေသာြကာေန့က မျက်ရည် လည်ရွဲ နှင့်ကုမ္ပဏီကုိ နှုတ်ဆက် ခဲ့သည်။

  မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်ကုမ္ပဏီကုိ တွဲဖက်တည်ေတာင်ခဲ့သူ အသက် ၅၂ နှစ် အရွယ်ရှိ လုလင်ငယ် မျက်နှာေပါက်နှင့် ြငီးေငွ့ဖွယ် ဟန်ပန် မူရာရှိေသာ ဂိတ်စ် သည် ဘီလ် နှင့် မီလင်ဒါဂိတ်စ် ေဖာင် ေဒးရှင်းကုိအာရုံစူးစုိက် ေဆာင်ရွက် နုိင်ေတာ့ မည်ြဖစ်သည်။

  ဂိတ်စ်၏ အနားယူမည့် နှုတ်ဆက်ပွဲသုိ့ ကံစမ်းမဲြဖင့် တက်ေရာက် ရန် ေရွးချယ် ထားသည့် မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ် ၀န်ထမ်း ၈၀၀ ေကျာ် ေရှ့ေမှာက်တွင် ဂိတ်စ်က သူ၏ဘ၀သည် ေဆာ့ဖ်၀ဲ ဆုိင်ရာ လုပ်ငန်းနှင့် မယုံြကည်နုိင်ေလာက်ေအာင် ေကာင်းြကသည့် လူများနှင့် အလုပ်လုပ်ရြခင်းြဖစ်ေြကာင်း ေြပာသွား ခဲ့သည်။

  ၀ါရှင်တန်ြပည်နယ် ရက်မွန်းြမို့ရှိ မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်ကုမ္ပဏီ ပရ၀ဏ်အတွင်း ၌ ကျင်းပခဲ့သည့် နှုတ်ဆက်ပွဲ၌ အမှု ေဆာင်အရာရှိချုပ် စတိဗ်ေဘာလ်မာ လည်း ရှိေနခဲ့သည်။

  မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်နှင့် ၎င်းင်း၏ ြကီးကျယ် သည့် လုပ်ငန်းြကီးများ ေဆာင်ရွက်ေန ြခင်းကုိ တစ်ေန့မှ ေမ့နုိင်မှာမဟုတ် သည့်အြပင် ကုိယ်တုိင်ပါ၀င်ချင်ေနမှာ ြဖစ်ေြကာင်း ဂိတ်စ်က ေြပာခဲ့သည်။

  ၁၉၇၅ ခုနှစ်က ေမာ် ေတာ်ကားဂုိေဒါင်တစ်ခု တွင် ဂိတ်စ်နှင့်အတူ မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်ကုိစတင် လက်တွဲတည်ေထာင် သူ ေပါလ်အယ်လင် သည်လည်း ေသာြကာ ေန့ည၌ကျင်းပခဲ့သည့် ဂိတ်စ်အား နှုတ်ဆက် ဂုဏ်ြပုညစာစားပွဲသုိ့ တက်ေရာက်ခဲ့သည်။

  ဂိတ်စ်သည်အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကစ၍ ၀ါရှင်တန် ြပည်နယ်၌ ကွန်ပျူတာများ ပရုိဂရမ် ေရးဆွဲြခင်းကုိ စတင် လုပ်ခဲ့သည်။

  ဂိတ်စ်၏ဖခင်ြဖစ်သူ ၀ီလျံဂိတ်စ် စီနီ ယာနှင့် ဗီဒီယုိ ေတွ့ဆုံေမးြမန်းမှုကုိ မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ် ၀က်ဘ်ဆုိက်မှာ တင်ြပ ခဲ့ရာ၌ သားြဖစ်သူ ဂိတ်စ်သည် ငယ်စဉ် ကတည်းကပင် မေရာင့်ရဲနုိင်သည့် သိလုိစိတ် ြပင်းြပသူတစ်ေယာက်ြဖစ်ခဲ့ သည့်အြပင် အလွန်စာဖတ်၀ါသနာပါ သူ၊ စာေတာ်သူတစ်ေယာက် ြဖစ်ခဲ့ သည်ကုိ ဂုဏ်ယူချီးကျူးြပီး ေြပာြကား ခဲ့သည်။ ဂိတ်စ်သည် ၎င်းင်း၏ ဗဟုသုတ သိလုိစိတ်ြပင်းြပမှုနှင့်အတူ ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် ဟားဗတ်တက္ကသုိလ်သုိ့ စတင်တက် ေရာက်ခဲ့သည်။

  ဟားဗတ်တက္ကသုိလ်၌ စတိဗ်ေဘာလ် မာကုိ ေတွ့ခဲ့ရာမှာ ေဘာလ်မာသည် မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိင်း ြဖစ်လာခဲ့ြပီး ၂၀၀၀ ြပည့်နှစ်၌အမှု ေဆာင် အရာရှိချုပ်ြဖစ်လာခဲ့သည်။

  ဟားဗတ်တက္ကသုိလ်၌ နှစ်နှစ်ြကာ တက်ေရာက်ခဲ့ြပီးေနာက် မိဘများ၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင့် ဂိတ်စ်သည်တက္ကသိုလ် မှ ထွက်ခဲ့ြပီး ေပါလ်အယ်လင်နှင့်အတူ မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်အား တည်ေထာင်ရန် စတင်ြကိုးပမ်းခဲ့သည်။

  (စားပွဲတုိင်းနဲ့အိမ်တိုင်းမှာကွန်ပျူတာ ရှိရမယ်)ဟူသည့် ေဆာင်ပုဒ်ကုိ မုိက်ခရုိေဆာ့ဖ်က ထွင်ခ့ဲသည့်အြပင် ကွန်ပျူတာတုိင်း ၎င်းင်းတုိ့၏ေဆာ့ဖ်၀ဲကုိ အသုံးြပု ြကေစရန်ကုိလည်း ြကိုးပမ်း ခဲ့သည်။
  All-Channel.com

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  thonn thonn said...

  ေကာင်းတယ် အကိုရာ .. ကမာ္ဘနဲ့ချီတဲ့ သတင်းထူးေတွတင်ေပးတာ ..ဖတ်ရသူေတွအတွက်လည်း အရမ်းအကျိုးရှိတယ် (စားပွဲတုိင်းနဲ့အိမ်တိုင်းမှာကွန်ပျူတာ ရှိရမယ်)ဆိုတဲ့ေဆာင်ပုဒ်ကိုလည်း ေတာ်ေတာ်သေဘာကျတယ် ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo