ကျွန်ေတာ်၏ ဂစ်တာသင်တန်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ကျွန်ေတာ် ဒီဂစ်တာသင်တန်း blog ေလးကို အခုမှ လုပ်ခဲ့တာေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါေပမယ့် အေြကာင်း အမျိုးမျိုးေြကာင့် ထပ်မေရးြဖစ်ခဲ့တာပါ။ Blog များမှာလည်း လင့်ထားတာ ေတွ့ရလို့ အလွန်၀မ်းသာ မိပါတယ်။ အားလည်းနာမိခဲ့တယ်။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ပိုစ့်အသစ်ေတွ ဆက်မေရးနိုင်ခဲ့လို့ပါ။ အခုေတာ့ ြပန်ေရးေနပါြပီ ။ ၀ါသာနာရှင်များ၊ စိတ်၀င်စားသူများနှင့် Blog မိတ်ေဆွေတွကို ဖိတ်ေခါ်ပါတယ်။
  LinOo’s Guitar Lessons

  Mozila နဲ့ ြကည့်ရင် ပိုြပီး အဆင်ေြပနိုင်ပါတယ်။( ကျွန်ေတာ်၏ သင်ြကားမှုများသည် ဂစ်တာကို ယခုမှ စ ကိုင်၊ စ တီးေသာ ၀ါသနာရှင်များကိုသာ ရည်ညွှန်းပါသည်။ သို့ပါ၍ အဆင့်တစ်ခုချင်းကို လံုး၀နားလည်ေအာင် အေသးစိတ် ြပထားပါသည်။ တတ်ြပီး၊ သိြပီးသူများမှ ဒီေလာက် အေသးစိတ် မလိုဟု ထင်ေကာင်းထင်နိုင်ပါသည်။ ထို့ေြကာင့် ထပ်ေြပာပါမည်။ ယခုမှ တီးတတ်ချင်ေသာသူများကိုသာ ရည်ရွယ်ပါသည်။)
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  4 comments:

  XyBo said...

  အားေပးေနပါတယ်....

  myooo.nyan said...

  ကိုလင်းဦးေရ.. အနုပညာသမား ပီသတယ်ဗျာ.. အားကျလို့ ေလးစားေနပါတယ်ဗျာ..

  မသက်ဇင် said...

  အြမဲတမ်းဘယ်အရာမဆို ြဖန့်ေ၀ေပးတတ်တဲ့ကိုလင်းဦး

  ေစတနာကိုေလးစားလျက်
  မသက်ဇင်

  ေက.တီ.အမ် said...

  ကိုလင်းဦးေရ ...
  အသံ File ေလးေတွပါ
  နားေထာင်ဖို့ လုပ်ေပးထားရင်
  ပိုအဆင်ေြပမလားလို့
  အြကံေပးြကည့်တာပါ
  ကျွန်ေတာ်ေတာ့ လာအားေပးသွားတယ်ဗျာ

  ခင်မင်ေလးစားလျက်
  ေက.တီ.အမ်

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo