အဲ့ဒီ့ေန့က ကျွန်ေတာ် ထီးမပါလာခဲ့ဘူး......

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • လိုသမှျရေနတဲ့
  ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ တက္ကသိုလ်ဆိုင်ေလးကေန အထွက်
  သူ့ကို ကျွန်ေတာ် ေတွ့ခဲ့ရတယ်...
  ဦးချစ်ဆီမှာ လက်ဖက်ရည် မေသာက်ချင်ေတာ့ဘူး၊
  သစ်ပုတ်ပင်မှာ သီချင်းမဆိုချင်ေတာ့ဘူး၊
  ကံေကာ်ပင်ေအာက်ကေန ေရာင်းရင်းေတွကို
  မေစာင့်ချင်ေတာ့ဘူး၊
  ကတ္တီပါ ဖိနပ်ေတွအေြကာင်း
  မေဆွးေနွးချင်ေတာ့ဘူး၊
  သူဟာ ကျွန်ေတာ်ရဲ့ ြမက်ခင်းသစ်
  သူဟာ မိုးေတွေခါ်လာသလို
  ေနွလိုပဲ ပူေလာင်ြပတတ်သူပါ။
  သက်တံကိုေတာင်
  အေရာင်တိုးချင်ေနသူ၊
  တကယ်ေတာ့ ..........

  သူဟာ
  စာအုပ်ရဲ့ အနှစ်သာရနဲ့
  တန်ဖိုးကို နားမလည်သူေပါ့ ။
  စာအုပ်ကို ၀ယ်ြပီး
  ေရထဲ လွှင့်ပစ်ရင်ပစ်မယ်၊
  ေကျာ်ဖတ်ရင် ဖတ်မယ်၊
  ဒါမှမဟုတ်.......
  တစ်ခုကေတာ့
  အဲ့ေန့က သူ
  ကျွန်ေတာ့်စာအုပ်ကို ၀ယ်ခဲ့တယ်၊
  ေကျာ်ပဲ ဖတ်သလား၊
  ေရထဲကိုပဲ လွှင့်ပစ်သလားဆိုတာ
  ကျွန်ေတာ်မသိခဲ့ဘူး၊
  ေသချာတာ တစ်ခုကေတာ့
  သူ ... ကျွန်ေတာ့်ရင်ဘတ်ကို
  ဖတ်ခဲ့တယ်.... ။

  ကဗျာေကာက်ေြကာင်းေတွနဲ့
  တမလွန်ကို ယှဉ်ထိုးေနသူတစ်ေယာက်ကို
  ယမမင်းက ဖိတ်ေခါ်ခဲ့တဲ့ ေန့ေပါ့။
  စားပွဲေပါ် ဓါးေထာက်ြပီး
  ကျိန်ခိုင်းေနေလရဲ့။
  အချစ်ဆိုတာ ြပယုဂ်တစ်ခုလား
  ေမတ္တာဆိုတာ နီရဲေနတဲ့
  မျက်၀န်းတစ်စံုလားတဲ့။
  ကျွန်ေတာ်က ေြဖလိုက်တယ်
  အခုလို ရွာေနတဲ့ မိုးလိုပဲ
  မည်းြပီး ညိုေနတဲ့ ေန့ေတွရိှသလို
  ေနသာရင်းလည်း ရွာတဲ့ေန့ေတွရိှတယ်။
  သတိထားရမှာက
  ခင်ဗျား ထီးရိှေနဖို့ပဲလို့ ။

  ဘယ်သူက
  ေတွးမှာလဲ..
  ဒီလိုအြဖစ်ပျက်မျိုးကို ။
  ဘယ်သူက
  ြကံုဖူးမှာလဲ
  ဒီလို သူစိမ်းဆန်မှုမျိုးကို။
  နှလံုးသား အဓိပတိလမ်းမှာ
  အေအးပတ် ခဲ့တယ်။
  သူက
  အြခားတစ်ေယာက်နဲ့
  ကူးလား ေလှျာက်ြဖတ်
  အမူးသမား တစ်ေယာက်လို
  ေအာ်ေအာ်ေြပာေနတဲ့ အြပံုးများ
  မိုးေပါက်ေတွြကားက
  ကျွန်ေတာ့်မျက်ရည်ေတွ ေရာေနတာ....
  တစ်ချက်ရိှုက်တိုင်း
  မိုက်ခဲ့သမှျ ေြကေစဖို့
  ဆုေတာင်းပါတယ် ၊
  ေသချာတာကေတာ့
  အဲ့ဒီေန့က ကျွန်ေတာ် ထီးမပါလာခဲ့ဘူး။
  တကိုယ်လံုးရွှဲလို့ေပါ့။ .........။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)
  (ည ၁၁း၄၀ အချိန်တွင် ခံစား ေရးဖွဲ့ပါသည်)

  10 comments:

  wynn.sun said...

  အချစ်မပါလဲ ထီးေလးေတာ့ ပါလာသင့်တာေပါ့အကိုရာ.. :)

  Synchro 305 ~ said...

  အချစ်ဆိုတာ ြပယုဂ်တစ်ခုလား
  ေမတ္တာဆိုတာ နီရဲေနတဲ့
  မျက်၀န်းတစ်စံုလားတဲ့။
  ကျွန်ေတာ်က ေြဖလိုက်တယ်
  အခုလို ရွာေနတဲ့ မိုးလိုပဲ
  မည်းြပီး ညိုေနတဲ့ ေန့ေတွရိှသလို
  ေနသာရင်းလည်း ရွာတဲ့ေန့ေတွရိှတယ်။
  သတိထားရမှာက
  ခင်ဗျား ထီးရိှေနဖို့ပဲလို့ ။


  ဒါေလးေတာ်ေတာ်ြကိုက်တယ်ဗျာ
  အစ်ကိုေရ
  ကျွန်ေတာ်ငမိုက်သားကလည်းထီးမရှိဘူးဗျာ
  အဲ့ေတာ့စိုရွှဲေနတာေပါ့
  အေအးမိြပီးဘယ်ေန ့ေသမလဲမသိဘူး
  ေသသွားလည်း.........
  ၀တ်ကျွတ်သွားတာေပါ့ေလ။

  ကဗျာေလးေတာ်ေတာ်ြကိုက်တယ်။
  တူညီစွာခံစားမိလို ့ပါ။
  အားေပးေနပါတယ်ခင်ဗျာ။

  ညိမ်းညို said...

  အကို ထီးေလးတစ်ေချာင်းပိုင်ေနပါေစလို့ ဆုေတာင်းေပးပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ တခါတခါ အဲသည်လို စိုရွှဲသွားရတာကိုက အရသာဗျ :)
  ေပျာ်ရွှင်ချမ်းေြမ့ပါေစခင်ဗျာ ။

  ရွှန်းမီ said...

  :-) .. .
  ေလးတာချင်း အတူတူ ေရဗူး ေဆာင်တတ်ေပမယ့် ထီးမယူတတ်ဘူး .. .

  Heartmuseum said...

  မိုးကိုချစ်လို့ ထီိးပါလဲ မေဆာင်းဘူး။
  သူ့ရဲ့ သူစိမ်းဆန်မှုကိုလည်း ချစ်လို့
  ေပျာ်ေပျာ်ြကီး လွမ်းေနတယ်။
  မိုးေရနဲ့ ေရာြပီး ငိုမိတာကလွဲရင်ေပါ့ေလ............

  Han Thit Nyeim said...

  ဂိမ်းသီအိုရီ (Game Theory) ဆိုတာ သချင်္ာမှာ ရှိတယ်ဗျ။ မိုးရွာမရွာ ထီးယူဖို့ သင့်မသင့် ကိုယ့်ဟာကိုယ် တွက်လို့ရတယ်ဗျ။ အဲ... ရည်စားလာမလာေတာ့ တွက်လို့ရမယ် မထင်ဘူး။

  ေယာြဖူ said...

  ကဗျာကို လာခံစားသွားတယ်
  ကဗျာကို ....ြကိုက်သွားြပီ

  ေယာြဖူ said...

  ထီးတစ်ေချာင်းရှိရံုနဲ ့ေတာ့ မိုးမစိုဘူးလို ့
  ငါမထင်မိဘူး မိုးကသည်းရင် စိုမှာပဲ
  မေတာ်တဆ နာဂစ်လိုမျိုး ြကံုလာခဲ့ရင်ေရာ
  မိုးရွာတဲ့ အေြခအေနေပါ်ကို မူတည်ြပီး
  ထီးေဆာင်းသင့်ရင်ထီး
  မိုးကာ၀တ်သင့်ရင်မိုးကာ
  လံုြခံုတဲ့ေနရာကို ထွက်ေြပးသင့်ရင် ထွက်ေြပးရလိမ့်
  မယ်လို ့ငါထင်တယ်
  အဟဲ
  :P

  သဇင်ဏီ said...

  ဒီကဗျာေလး ေတာ်ေတာ်ေကာင်းတယ် ကိုလင်းဦးေရ =)
  အားေပးေနပါတယ်

  Mhu Darye said...

  ဟုတ်တယ်.. ဘယ်ေတာ့မှ ထီး မယူတတ်ခဲ့ဘူး။
  ဘယ်တတ်နိုင်မလဲ...
  း(
  ကဗျာ ေတွ ြပန်လှန်ဖတ်ြဖစ်ရင်း ချန်ခဲ့တဲ့ ေြခရာပါ..။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo