ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁၇)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ဓမ္မရံသီမဂ္ဂဇင်း၊ဧြပီလ၌ပါရိှေသာ စာေရးသူ၏ တရားစခန်းမှာ ေဆာင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ တရားစခန်းတစ်ခုက စာေရးသူအား ဤသို့ေရးရေကာင်းလားဟု တရားစွဲရန် ြပုလုပ်ေနြကသည်ဟု ြကားသိရပါသည်။ စာေရးသူက မည်သည့်တရားစခန်းဟု အမည်ေဖာ်ေရးသားခဲ့ြခင်း မဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ေရး မေရးခဲ့ပါ။ ယခု ဤေဆာင်းပါး ေရးချိန်အထိေတာ့ ဘာမှ မထူးြခားေသးပါ။ အကယ်၍ ရံုးမှဆင့်ေခါ်လှျင်လည်း ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ရိှပါသည်။

  တရားစခန်းတစ်ခု၌ မလိုလားအပ်ေသာ အရာများ ြဖစ်ေပါ်ရတတ်ြခင်း၏ အေြကာင်းရင်းမှာ တရားြပဆရာ (ရဟန်း၊ သံဃာ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်)နှင့် တရားစခန်းြဖစ်ေြမာက်ေရးအဖွဲ့ (ရဟန်း၊သံဃာ၊လူပုဂ္ဂိုလ်)အချို့တို့၏ သတိလက်လွတ် အြပုအမူတို့ေြကာင့် ြဖစ်ေပါ်လာြခင်းက များပါသည်။ ဤ၌ တရားစန်းမှာ သည်လိုတရားြပ ဆရာမျိုးလည်း ရိှပါသည်ဟု ေဖာ်ြပလုိပါသည်။ စာေရးသူနှင့် ထိုတရားြပဆရာရဟန်းတို့ အကျွမ်းတ၀င် ခင်မင်ြခင်း( ပုဂ္ဂိုလ်ေရး) မရိှပါ။ သို့ေသာ် စာေရးသူ၏ ၀ါသနာအတိုင်း ထိုရဟန်းဆရာ၏ တရားြပပံုကို ေလ့လာမိပါသည်။ စာေရးသူက ထိုဆရာ ရဟန်းေတာ်အား ဓါတ်ပံု၊ အမည်၊ေနရပ်( သီတင်းသံုးရာေကျာင်း)တို့ကို ေဖာ်ြပခွင့်ြပုရန် ေလှျာက်ထားပါသည်။ ခွင့်မြပုခဲ့ပါ။

  ထိုဆရာရဟန်းေတာ်ကား သက်ေတာ် ၅၀၊ ၀ါေတာ် ၃၀ ရိှပါြပီ။ ေတာင်တွင်းြကီး၊ ြပည်၊ေအာင်လံြမို့သွား ေမာ်ေတာ်ကားလမ်းနှင့် မနီးမေ၀း ေတာရွာတစ်ရွာ၏အနီး ေတာရေကျာင်းတစ်ေကျာင်း၌ သီတင်းသံုးပါသည်။ နိုင်ငံေတာ် သစ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ သစ်ထုတ်လုပ်ေရးများ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုေကျာင်းထဲသို့ ေရာက်သွားြကပါသည်။ ေရေသာက်၊ အေမာေြဖ၊ ဆရာေတာ်နှင့် တစ်ခါတစ်ရံေတွ့၍ မေတွ့ရေသာ အခါက များပါသည်။ ေကျာင်း၌ ဘာမှ ထူးထူးဆန်းဆန်းမရိှ။ ေကျာင်းေစာင့်မရိှ။ ေခွး ေမွးမထား။ တစ်ခါတစ်ရံ ေကျာင်း၀ိုင်းအတွင်း သစ်ပင်များမှ သစ်ရွက်ေြခာက်များကို တံြမက်လှည်း သန့်ရှင်းေရးြပုလုပ်ထားသည်ကို ေတွ့ရသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သစ်ရွက်ေြခာက်များြဖင့် ရှုပ်ေပွေနတတ်ပါသည်။

  ေကျာင်းကေလး၏အနီင်္းတွင် ေရေနွးကျိုမီးဖိုဟု ထင်ရသည့် ထင်းမီးဖိုတစ်ခု၊ ၎င်းအနီး၌ တစ်ေချာင်းေထာက် သံုးခွေရအိုးတစ်လံုးတင် စင်ကေလးနှင့် ေသာက်ေရအိုးတစ်လံုးမှျသာ ရိှပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ထိုရဟန်းေတာ်နှင့် ပက်ပင်းေတွ့ပါက ၊ ကိုင်း.........ဒါယကာတို့ နားြက.........နားြက၊ ဟုိမှာ ေသာက်ေရစင်ပါ၊ ေရေသာက်ြကပါဟု နှုတ်စကားဆိုကာ တြခားဘက်လှည့်ထွက်သွားတတ်ပါသည်။ စကားများများ ြကာြကာမေြပာတတ်ပါ။ ကားသမားများက အထာသိြက၍ စကားများများ ဆက်မေလှျာက်ြကပါ။ ပါလာေသာ ေငွေြကး၊ ၀တ္ထု၊ မုန့်ပဲသေရစာ၊ ဖေယာင်းတိုင်၊ လက်ဖက်ေြခာက်များကို ဆရာေတာ်အား ကပ်လှူြကပါသည်။ ဆရာေတာ်က ေငွေြကး၀တ္ထု လံုး၀ လက်မခံပါ။ မုန့်ပဲသေရစာတို့ကို ၊ ဒါယကာတို့ ေတာထဲမှာဆာရင် စားဖို့ ဆိုကာ ြပန်စွန့်ပါသည်။ ဖေယာင်းတိုင်နှင့် လက်ဖက်ေြခာက်ထုပ်ကိုေတာ့ လက်ခံထားပါသည်။

  ေကျာင်းကေလးကလည်း ၄-ပင် ေကျာင်း၊ အင်ဖက်မိုး၊ အင်ဖက်ကာမှျသာ။ ေကျာင်းအတွင်း၌ သပိတ်ေြခနှင့် သပိတ်တစ်လံုး၊ ယပ်တစ်ေချာင်းသာ ရိှပါသည်။ အြခား ထူးထူးေထွေထွပစ္စည်း မရိှပါ။ ဆရာေတာ်က ေဆးလိပ်မေသာက်၊ ကွမ်းမစားပါ။ ဆရာေတာ်ကား ေတာရေကျာင်းကေလးတွင် အချိန်ြပည့် တရားအားထုတ် ေနတတ်ပါသည်။ အေရးြကီးမှသာ ရွာထဲက လူြကီးများနှင့် စကားလက်ခံေြပာပါသည်။ နွားေကျာင်းသား၊ ထင်းရှာ၊ ၀ါးရှာသူများကို လံုး၀ စကားရှာမေြပာပါ။

  နံနက် ၉-နာရီခန့် ရွာဘက်သို့ ဆွမ်းခံထွက်ပါသည်။ သပိတ်တွင် ဆွမ်းဟင်းထည့်ရန် သီးြခားခွက် မပါပါ။ ဆွမ်းေရာ ဟင်းပါ တစ်ေပါင်းတည်း အလှူခံပါသည်။ ဆွမ်းခံရာ၌ စားေသာက်ရံုမှျ အလှူခံပါသည်။ စားသံုး ဘုဉ်းေပးေလာက်ေအာင်ရလှျင် ေကျာင်းသို့ လှည့်ြပန်ပါသည်။ မည်သည့် အရပ်ေဒသ၊ ေကျးရွာကမဆို တရားစခန်းဖွင့်၍ တရားြပသေပးပါရန် ပင့်ပါက လုိက်ြကွ၍ တရားြပသေပးသည်။ ဆရာေတာ်က တရားအားထုတ်မည့်သူ မည်မှျရိှသနည်းဟု ေမးပါသည်။ တရားအားထုတ်မည့်သူ ၁၀ဦးမှ ၅၀ဦးအထိသာ လက်ခံ တရားြပသေပးပါသည်။

  တရားစခန်း၏လက်ခံေကျာင်း ေကျာင်းထိုင်ဆရာေတာ်၊ သံဃာေတာ်တို့ လိုလိုလားလား ခွင့်ြပုချက်ကို အဓိကထားကာ တရားစခန်းဖွင့် တရားြပေပးပါသည်။ တရားစခန်း၌ စည်းကမ်းချက်အချို့ထားပါသည်။ တရားြပဆရာေတာ်အတွက် ဆွမ်း၊ ဆွမ်းဟင်းများ ချက်ြပုတ် မကပ်လှူရပါ။ တရားအားထုတ်သူများ တစ်ဦးချင်း ကိုယ့်အစီအစဉ်ြဖင့် ကိုယ့်အစားအစာ စားေသာက်ရပါသည်။ ထို့ေြကာင့် တရားစခန်း၌ အာဟာရအတွက် အလုပ် မရှုပ်ေတာ့ပါ။ ဆရာေတာ်မှ ဆွမ်းခံချိန်တွင် တစ်ပါးတည်း ဆွမ်းခံထွက်ကာ ရရာဆွမ်းကို ဘုဉ်းေပးပါသည်။ ေန့ဆွမ်းတစ်နပ်သာ ဘုဉ်းေပးပါသည်။ ေန့လယ်၊ သို့မဟုတ် ညေန၊ ညချမ်းများတွင် အချိုရည်၊ အချိုပုလင်း၊ ဘိလပ်ရည်များ မဘုဉ်းေပးပါ။ မန်ကျည်းေဖျာ်ရည်တစ်မျိုးသာ ကပ်လှူ၍ ဘုဉ်းေပးပါသည်။ နံနက်ေစာေစာ၌ ဆန်ြပုတ်တစ်ပန်းကန် ဘုဉ်းေပးသည်။

  တရားစခန်းကို ၇-ရက်၊ ၉-ရက်၊ ၁၀-ရက် သင့်သလို ဖွင့်လှစ်ြပသပါသည်။ တရားအားထုတ်လိုသူ ကျား-မ- ြကီး- ငယ် မေရွး တရားအားထုတ်နိုင်ပါသည်။ ေယာဂီ၀တ်စံုကို ၀တ်ရမည် မသတ်မှတ်ပါ။ ရိှပါက ၀တ်နိ်ုင်ပါသည်။ အြခားအ၀တ်ြဖင့်လည်း ၀တ်၍ တရားထုိင်နိုင်ပါသည်။ နံနက်၊ ေန့လယ်၊ ည တရာထိုင်ချိန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ အာနာပါန ကစ၍ စိတ်အာရံုကို စိတ်ြဖင့် ြပန်လည်ထိန်းေကျာင်း ေစာင့်ြကည့်ြခင်းနည်းကို ြပသပါသည်။ အားလပ်ချိန်တွင် သီးသန့်တရားေဟာြခင်း မြပုပါ။ အများနှင့်ဆိုင်ရာ တရားအားထုတ်နည်း မှားယွင်းချက် ြပုြပင်နည်းမှျသာ ေဟာေြပာပါသည်။

  တရားစခန်းသတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆံုးချိန်မတိုင်မီ တရားစခန်းဖွင့်၍ သံုးေလးငါးရက် ရေသာအခါ တရားစခန်းမှ ထွက်လိုက ထွက်ခွင့်၊ အိမ်ြပန်ခွင့်ေပးပါသည်။ တရားထုတ်သူက တရားြပဆရာကို မြကိုက်၍ြဖစ်ေစ၊ နည်းကို မနှစ်သက်၍ြဖစ်ေစ တရားအားထုတ်မှုမှရပ်၍ သွားလိုက သွားခွင့်ေပးပါသည်။ သို့ေသာ် ြပန်၀င်ြခင်းကိုေတာ့ လံုး၀လက်မခံေတာ့ပါ။ စည်းမရိှ ၊ ကမ်းမရိှ မဟုတ်ပါ။ တရားအားထုတ် (တရားထုိင်)ေနစဉ် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တရားမေြပာရ၊ လျက်ဆား မလျက်ရ၊ မန်ကျည်းေစ့၊ ကွာေစ့ မစားရ။ တရားထိုင်နားပါက ဆရာေတာ်နှင့် တစ်ဦးချင်း ေဆွးေနွးနိုင်ပါသည်။ တရားစစ်ြခင်းပါ။ ဆရာေတာ်က လိုအပ်သမှျသာ ေြပာဆို ြပန်ြကားပါသည်။

  ဤဆရာေတာ်၏ တရားစခန်းကား ေြခာက်ေသွ့လှသည်။ တိတ်ဆိတ်ြငိမ်သက်လှသည်။ ဘာသံမှျ မြကားရ။ အသံချဲ့စက် အသံုးမြပုပါ။ ြပင်ပလူများ မရှုပ်ပါ။ ေ၀ယျာ၀စ္စ ထမ်းေဆာင်စရာမရိှသြဖင့် ေ၀ယျာ၀စ္စ ထမ်းေဆာင်ကူညီရသူများ မရိှပါ။ တရားပွဲတွင် ၀တ္ထုေငွေြကး၊ ပစ္စည်းပစ္စယ ဘာမှျမလို။ အလှူခံရြခင်းလည်း မရိှသြဖင့် ဘာဂုဏ်ြပုလွှာမှ ေပးစရာမလိုပါ။

  တရားစခန်းကား ြပီးေလြပီ။ သိမ်းေလြပီ။ ဆရာေတာ်အား သကင်္န်း၊ မုန့်ပဲသေရစာ စသည့် လှူဖွယ်၀တ္ထုများ ၀ိုင်း၀န်းလှူြကပါသည်။ လှူဖွယ်၀တ္ထုများကို အားလံုးလက်ခံ၍ တရားစခန်းေကျာင်းထိုင် ဆရာေတာ်အား ချက်ချင်း ြပန်လှူခဲ့ပါသည်။ ြပီးမှ ေရစက်သွန်းချ အမှျေပးေ၀ပါသည်။ တရားြပဆရာေတာ်က အမိန့်ရိှသည်မှာ ရဟန်းမှာ ဘာပစ္စည်းကိုမှ လိုေလးေသးမရိှ၊ ြပီးြပည့်စံုေနပါြပီ၊ ရဟန်းက သပိတ်တစ်လံုးနဲ့ သကင်္န်းသံုးထည်ရိှလှျင် ရပါြပီ ဟု တိုတိုနှင့် လိုရင်း အမိန့်ရိှကာ ြပန်ြကွသွားတတ်ပါသည်။

  ကိုင်း....... သည်လို တရားစခန်းကေလးများ တစ်ြပည်ေထာင်လံုး လိုအပ်- မလိုအပ်၊ ေကာင်း- မေကာင်း၊ သင့်- မသင့် စဉ်းစားြကည့်ြကေစလိုပါသည်။ တကယ်တမ်းေြပာရလှျင် ဘယ်တရားစခန်းပွဲမှာ တရားအားထုတ်သည် ြဖစ်ေစ၊ တရားကို အမှန်တကယ် ေတွ့ြမင်ဖို့က အဓိက မဟုတ်ပါလား။ ဒီအေြကာင်းေြကာင့် ၊ ဒီအတွက်ေြကာင့်၊ ဒီလိုတရားစခန်းဖွင့်၍ ဒီလို တရားြပတတ်ေသာ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ရိှလျက်ပါဟု သိြကေစရန် တင်ြပေရးသားရြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  4 comments:

  wynn.sun said...

  တကယ်ကို ြကည်ညိုမိပါတယ်.. ဒီလိုေအးြမတဲ့ေနရာမျိုးကို မုဒံုဖားေအာက်ေတာရမှာ တစ်ခါေတွ ့ဖူးပါတယ်.. ကွျန်ေတာ် မလုပ်နိုင်ေသးေပမယ့် အဲဒီလိုေနရာမျိုးမှာ တရားစခန်း၀င်လိုစိတ် ရှိပါတယ်.. တစ်ေန ့ေန ့ေပါ့.. (ဟူး.. ခက်တာက ေသမင်းက အဲဒီတစ်ေန ့ေန ့ကို ေစာင့်ပါမလား.....)

  khunhein said...

  မဂင်္လာပါကိုလင်းဦး..ကိုလင်းဦးရဲ့"ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်" ပို့စ်အားလံုးကိုဖတ်ြပီးမှဒီမှာတစ်ခါထဲ ေြပာချင်တာေြပာလိုက်တာပါ။ အလွန်ေကာင်းပါတယ်။ တကယ်ြဖစ်ပျက်ေနတာကိုသံုးသပ်ချက်ေတွကအလွန
  ်ေကာင်းပါတယ်ဗျာ..ကျွန်ေတာ်ကမြကာေသးခင်မှစြပီး
  ဘေလာဂ့်လုပ်ထားတဲ့ငတိေလးပါ။ ကိုလင်းဦးဆီက ပညာသင်ချင်တာေတွအများြကီးရှိပါတယ်။ဂစ်တာနဲ့ပတ်
  သက်ြပီးေတာ့ပါ။အချိန်ရမှပါခင်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ့်အတွက် အေရးမြကီးပါဘူး။တြဖည်းြဖည်းမှေလ့လာလဲရပါတယ်။
  ဂစ်တာတီးတာေတာ့၅နှစ်ေကျာ်ပါြပီ။ဆရာေကာင်းနဲ့သင်ခဲ့တာ
  မဟုတ်ေတာ့အေြခခံမပိုင်ခဲ့ပါဘူး..တတ်တဲ့သူငယ်ချင်းေတွကိုပဲ
  ဆရာတင်ြပီးဟိုစပ်စပ်ဒီစပ်စပ်သင်ခဲ့ရတာပါ။အေြခခံကို ေသချာေလ့လာချင်ေနတာ ဘယ်လိုစရမလဲမသိလို့ပါ။ တကယ်လို့ကိုလင်းဦးအချိန်ရှိမယ်ဆိုရင်ဂစ်တာအေြခခံေလးေတ
  ွြပန်သင်ချင်လို့ပါခင်ဗျာ..ကျွန်ေတာ့်ေမးလ်ကkhunhein@gmail.com ပါ။ အားလပ်ချိန်ရှိမှပါခင်ဗျာ..ပို့စ်ေတွဆက်ေရးပါလား။ အားေပးေနပါ့မယ်။

  ေကျာက်တာ said...

  ဆရာလင်း အခု ပုိ့စ်ေလးကုိ သိမ်းထားချင်ပါတယ် ။ခွင့်ြပုရင် လာယူပါမယ် ကျေနာ် Cbox မှာ ဆရာ ေရာက်တတ်ပါတယ် ။ြကုံရင် ခွင့်ြပု မြပု မိန့်ြကားခဲ့ပါခင်ဗျား။
  ေစာေစာကေတာ့ ကျေနာ်က စာဖတ်ရင် ေနရာတစ်ခုကုိ အကုန်ဖတ်တဲ့ အကျင့်ရှိေပမယ့် ေနာက်ပိုင်း အကျင့်ပျက်ေနတယ်။အဲဒီအချိန်မှာဆရာ့ေနရာ ေရာက်ြဖစ်ေတာ့ အကုန် မဖတ်ြဖစ်ဖူး ..အခု ေဆာင်းပါးဖတ်ြပီး အကုန်ြပန်ဖတ်ဖုိ့ သတိရပါြပီ။

  လင်းဦး(စိတ်ပညာ) said...

  ေကျာက်တာ>>ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်... အဆင်ေြပပါေစခင်ဗျာ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo