ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၁၆) (သို့) ကာရံမပါ ကဗျာမဟုတ်တဲ့လား

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ဟုတ်ကဲ့..............။ ကဗျာနဲ့ပတ်သက်ြပီး ဒီေဆာင်းပါးေလး ေရးဖို့ ြဖစ်လာခဲ့ြပန်ြပီ။ ရာစုနှစ်တစ်ခုြပီး တစ်ခု ေကျာ်ြဖတ်ြပီး၊ ေခတ်ေတွက ေြပာင်းလာတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ ဘာေတွ တိုးတက်လာခဲ့သလဲ။ စာေပနဲ့ ပတ်သက်ြပီး လူေတွ ဘယ်ေလာက် အြမင်ေြပာင်းလာသလဲ။ စာေပတိုးတက်မှုကေကာ ရိှလာခဲ့ရဲ့လား၊ အဆင့်အတန်းတစ်ခုကို ေရာက်ြပီလား.....စာေပအဆင့်အတန်းြမင့်လာတယ်ဆိုတာေကာ ဘာေတွနဲ့တုိင်းလို့ သိလာရတာလဲ...... စသြဖင့် ေမးခွန်းေပါင်းစံုနဲ့ ...။

  ကဗျာဆရာ.... သူဟာ ကဗျာဆရာတစ်ေယာက်၊ ေသာြကာနဲ့ ရယ်စရာမဂ္ဂဇင်းေပါ်မှာ ြငင်းလာြကတဲ့၊ ေမးလာတဲ့ စကားတစ်ခု။ ေကာင်းပါြပီ။ ကျွန်ေတာ်ေြပာပါ့မယ်။ အစ်ကိုဟာ ကဗျာဆရာတစ်ေယာက်ဆိုတာထက် မျက်လံုးစံုမိှတ်ြပီး ကိုယ့်အြမင်ကိုပဲ အမှန် လုပ်ေနတဲ့သူပဲလို့ ကျွန်ေတာ်ထင်ပါတယ်။ အစ်ကို ေအာင်ြမင်ခဲ့တဲ့ ကဗျာေတွ အများြကီးပါ။ ကျွန်ေတာ်ဟာ ေခတ်ေပါ်ကဗျာေမာ်ဒန်ကို ချစ်ြမတ်နိုးသလို ဂန္ဓ၀င်ကိုလည်း မပစ်ပယ်ဘူးဆိုတာ သိေစချင်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ဟာ ေမာ်ဒန်မှ ေမာ်ဒန်၊ ဂန္ဓ၀င်ဆိုတာြကီးကို ေြမာင်းထဲထိုးထားတဲ့သူ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် ေလးလံုးစပ်ကဗျာေတွကို ေရးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ အစ်ကိုသိပါတယ်။

  ဟုတ်ပါြပီအစ်ကို။ အစ်ကိုက ေမာ်ဒန်ကဗျာဟာ ဘာစည်းမှ မရိှ၊ ြဖစ်ကလက်ဆန်း ေရးထားေသာ ကဗျာများ ဆိုြပီး ေဆာင်ပါးေတွေရးြပီး ေမာ်ဒန်ကဗျာဆရာများကို ထိုးနှက်ေရးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်တာက အစ်ကို့အေနနဲ့ ဂန္ဓ၀င်ကဗျာများ( ချုပ်ြပီးေြပာလိုက်တာပါ)ကို စွဲလန်း ြမတ်နိုးစွာ ေရးတယ်ဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်တာက ဂန္ဓ၀င်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ေမာ်ဒန်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ေလး။ အစ်ကို ေြဖြကည့်စမ်းပါ။

  အစ်ကိုေြဖမှာက ဂန္ဓ၀င်ဆိုတာ သူ့စည်း၊ သူ့နည်းနဲ့ေရးထားတာကွ၊ မင်းတို့ ေမာ်ဒန်ကဗျာဆိုတာေတွက စာေရးသလိုပဲ ၊ ဒါကို ကဗျာလို့ သတ်မှတ်လို့ မရဘူး....... အဲ့လိုပဲ ေြဖမှာပါ။ ေြဖလည်းေြဖခဲ့ဖူးတယ်၊ ေြပာလည်း ေြပာဖူးတယ် မဟုတ်လား။ အတန်းထဲမှာ ေမာ်ဒန်ကဗျာ (ေခတ်ေပါ်ကဗျာ) ေရးြကတဲ့ ကေလးေတွကို အစ်ကိုက အြမဲတမ်း ရံှု့ချေြပာဆိုေလ့ ရိှတယ်မဟုတ်လား။ ြပီးေတာ့ အဆင့်အတန်း မရိှတဲ့ကဗျာ၊ မင်းတို့ေြကာင့် ငါတို့ ြမန်မာကဗျာအဆင့်အတန်း နိမ့်ကျတယ် ဆိုြပီး ေြပာဆိုေလ့ရှိှတယ် မဟုတ်လား။ ဒီမှာ အစ်ကို .... သူတို့မှာ သူတို့ခံစားချက်၊ သူတို့ရဲ့ ရင်ထဲက စကားကို ချြပေနတာ။ အစ်ကိုတို့ ဂန္ဓ၀င်ကဗျာေတွကေကာ ရင်တွင်းက လာတာမဟုတ်ဘူးလား။ ကတယ်တမ်းေြပာရရင် အစ်ကိုတို့ အခုေြပာေန၊ ေရးေနြကတဲ့ ဂန္ဓ၀င်ကဗျာဆိုတာဟာလည်း တစ်ေခတ်က ေမာ်ဒန်ြဖစ်ခဲ့တာပဲ။ ဒါကို အစ်ကိုတစ်ေယာက် သိပါရဲ့လား။ သူ့ေခတ် သူ့ေခတ်အခါက သူဟာ ေမာ်ဒန်ပါပဲ ။ ဟိုးေခတ်အခါကေကာ လူပုဂ္ဂိုလ်ေတွ ကဗျာေရးြကလား။ ရဟန်းစာဆိုေတာ်ေတွပဲ ေပါ်ေပါက်ခဲ့ဖူးတာ ေတွ့မှာပါ။ ေနာက်ပိုင်းမှ လူပုဂ္ဂိုလ်ေတွက ေရးလာြကတာ မဟုတ်လား။

  ြပီးေတာ့ ကဗျာကို ကဗျာလို ဖတ်ဖို့ေြပာေတာ့ ...မင်းတို့ဟာက ကဗျာေတွမှ မဟုတ်တာ....လို့ ေြပာတယ်ေနာ်။ ကာရံပါမှ၊ အလံုးေရေတွနဲ့ ေရးမှ ကဗျာလို့ ေခါ်သလားအစ်ကို။ လွတ်လပ်ကာရံကို အစ်ကို သေဘာေပါက်ရဲ့လား။ Rhythm ကိုေကာ အစ်ကို သေဘာေပါက်ပါရဲ့လား။ ေမာ်ဒန်ကဗျာဆိုတာေတွကလည်း ရင်တွင်းကလာတဲ့ ခံစားချက်ေတွကို ေဖာ်ြပချက်တစ်ခုပါ။ ေဖာ်ြပချက်တစ်ခုမှာ အမှန် ၊ အမှားေတွနဲ့ ြငင်းဦးမလို့လား။ ေဖာ်ြပချက်တစ်ခုမှာ ကာရံပါရမယ်တဲ့လား။ ကာရံမပါ ကဗျာမဟုတ်လို့ ေြပာဦးမလို့လား။ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တုိင် ကာရံေတွကို နှစ်ြခိုက်တယ်။ ကာရံကို ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာလူမျိုးေတွ အရမ်းကို နှစ်ြခိုက်ြကတယ်။ ေခတ်ေဟာင်းသမားေကာ၊ ေခတ်သစ် လူငယ်ေတွေကာ ကာရံကို နှစ်သက်ြကတယ်။ အများစုလို့ ြခံုြပီး ေြပာတာပါ။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ အခုဆိုေနြကတဲ့ Hip Hop ကုိပဲြကည့်။ ကာရံနဲ့ဆိုေတာ့ လူငယ်ေတွ ြကိုက်ြကတယ်။ ဒါဟာ ကာရံကို နှစ်သက်ြကတယ်ဆိုတာ ြပတာပဲ ။

  ြပီးေတာ့ အစ်ကိုက ေရးသား၊ ေမးလာပါတယ်။ ေမာ်ဒန်ေတွကို ေကျာင်းသံုးသင်ရိုးစာအုပ်မှာ မထည့်သွင်းသင့်ပါေြကာင်း။ ေမာ်ဒန်ကဗျာေတွကို ေတာ်ရံု ေကျာင်းသား (ေကျာင်းသားအားလံုးနီးပါး) နားမလည်နိုင်ပါေြကာင်း၊ ကန့်ကွက်ခဲ့တယ်။ ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ့်က ြပန်ြပီး ေြပာချင်၊ ေမးချင်လာတယ် အစ်ကို။ ေမာ်ဒန်ကိုပဲ နားမလည်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဂန္ဓ၀င်ကိုလည်း ေကျာင်းသားေတွ နားမလည်ပါဘူး။ အစ်ကို မယံုဘူးဆိုရင် အခု သင်ရိုးစာအုပ်ထဲက ခက်ဆစ်ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ေလးကို ြဖုတ်ြပီး ေကျာင်းသားေတွကို ကဗျာဖတ်ြကည့်ခိုင်းပါလား။ နားလည်နိုင်ပါ့မလား။ ဥပမာ- ေနွဦးကာလ ြမူထေသာအခါ ကဗျာကို ဖတ်ြကည့်ခိုင်းြကည့်၊ ရင်းေထာင် ရင်းစွဲ = ဆိုတာကို ေကျာင်းသားေတွ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ခက်ဆစ်ဆိုတဲ့ ဖွင့်ဆိုချက်ေလးကို ဖတ်ြပီးမှ နားလည်ြကရတာပါ။ ဒါေြကာင့် ေမာ်ဒန်ကဗျာကို ေကျာင်းသံုးစာအုပ်ေတွမှာ ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။

  ေနာက်တစ်ခုက အစ်ကိုက ေမာ်ဒန်ကဗျာဆရာြကီးလို့ အမည်သမုဒ်ခံရတဲ့ ဆရာြကီးဦးသာနိုးကို အြပစ်ဖို့ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်တာက ေမာ်ဒန်ကဗျာကို ဆရာြကီးဦးသာနိုး မသယ်လာလည်း အြခားလူေတွ သယ်လာမှာပါ။ ေမာင်စိန်၀င်း(ပုတီးကုန်း)ေတာင် ေမာ်ဒန်ကို လက်ခံေနပါြပီ။ သူကိုယ်တိုင် စာေပေဟာေြပာပွဲမှာ ဧရာ၀တီကဗျာကို ဖတ်ြပခဲ့တယ် မဟုတ်လား။ အစ်ကို့အေနနဲ့ ဂန္ဓ၀င်ကို မပစ်ပယ်သလို ေမာ်ဒန်ကိုလည်း မရံှု့ချပါနဲ့လို့ ေတာင်းဆိုပါရေစ။ စာေရးဆရာ တာရာမင်းေ၀ ေြပာသလို ကျွန်ေတာ်တို့ကို နားလည်မှုေလးနဲ့ပဲ ခံစားြကည့်ေပးပါ။

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  Mintasay said...

  You have right to do anything u want

  ေတဇာ (လေရာင်လမ်း) said...

  မှန်ပါတယ်...။ ကာရံပါမှ စည်းစနစ်မှန်မှရယ်လို့ ကန့်သန်ထားလိုက်ရင် ခံစားချက်ကိုေဖာ်ထုတ်ဖို့ ခက်ပါမယ်။
  တစ်ခါတစ်ခါ ခံစားချက်ကေနေသွဖည်ြပီး ကာရံေတွ၊ စကားလံုးအလှအပေတွရဲ့ ေသွးေဆာင်တာခံရြပီး (ကိုယ်တိုင်) ခံစားချက်ကတြခား၊ ထွက်လာတဲ့ ကဗျာကတစ်ဖံု ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ ခပ်ညံ့ညံ့ေကာင်ေလး မို့လို့လားေတာ့ မသိပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကာရံနေဘနဲ့ ကဗျာဆန်တာေတွ မေရးြဖစ်ေြကာင်းပါ။ (မေရးနိုင်ဘူးပဲ ေြပာပါရေစေတာ့ဗျာ)
  အဲ ...ဒါနဲ့ ခံစားချက်ကို စကားလံုးေလးေတွြဖစ်ေအာင် ပံုေဖာ်ြကည့်ပါတယ်။ ေပေစာင်းေစာင်းစာသားေလးေတွေတာ့ ရပါရဲ့...။ မေခါ်ဘဲေရာက်လာတဲ့ ကာရံေတွ ထပ်ေနြပန်ပါေရာ...။ ကဲ...။
  ဟုတ်ပါတယ်အစ်ကို...။ ကျွန်ေတာ့် (တစ်ေယာက်ထဲ) အေနနဲ့ေတာ့ ကဗျာကို ေရးတတ်သလိုေရးပါတယ်။ ေရးချင် စိတ်ေပါ်လာသလိုေရးပါတယ်။ ကဗျာြဖစ်လား မြဖစ်လားေတာ့ ကျွန်ေတာ်လည်း မဆံုးြဖတ်တတ်ပါဘူး။
  မြဖစ်လည်း ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ေရးတဲ့ကဗျာ(လိုလို)ေလးေတွ ကျွန်ေတာ် ြပန်ဖတ်ြဖစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့...။
  (ဆရာ) ေမာင်ေချာနွယ်...၊ ေအာင်ချိမ့်.. ြကိုက်ပါတယ်။
  ြ(ကို)ကည်ေဇာ်ေအးရဲ့ နိမိတ်ပံုေလးေတွကို နှစ်သက်ပါတယ်။
  (ကို)ေဇယျာလင်းကို ြကိုက်သလိုလိုပါပဲ။ (နားေတာ့ မလည်ပါဘူး)
  အစ်ကို့ ကဗျာေတွဘက် သွားဦးမှ.. ၀ှစ်...။
  :P

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo