ကုလသမဂ္ဂအတွင်းေရးမှူးချုပ် Mr.Ban အေနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံမှ နိုင်ငံြခား အကူအညီကို လက်ခံေြကာင်း သေဘာတူညီချက် ရရိှြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • (လွန်ခဲ့ေသာ နာရီ ၂၂ နာရီက)

  ကုလသမဂ္ဂ အေထွေထွအတွင်းေရးမှူးချုပ် Mr.Ban Ki-Moon က ေသာြကာေန့တွင် ေြပာြကားရာ၌ လှျို့၀ှက်သည့် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ကို ဆိုက််ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ေြကာင့် အသက်ရှင်ကျန်ရိှေနသူများအား အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး အကူအညီေပးမှုကို လက်ခံရန် တွန်းအားေပးခဲ့ြပီးေနာက် ၊ ၎င်းက ကမ္ဘာမှ ြမန်မာကို ေစာင့်ြကည့်ေနပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။


  နှစ်နာရီနီးပါးခန့် စစ်အစိုးရေခါင်းေဆာင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှနှင့် ေဆွးေနွးြပီးေနာက်၊ Mr.Banက ေြပာြကားရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှက နိုင်ငံြခားမှ ေဘးဒုက္ခကယ်ဆယ်ေရး ကျွမ်းကျင်သူများကို လက်ခံရန် သေဘာတူညီချက် ရရိှခဲ့ပါသည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ မုန်တုိင်းတိုက်ခတ်ြပီးေနာက် သံုးပတ်အြကာတွင် လူဦးေရ ၁၃၃,၀၀၀ ဦးသည် ေသဆံုး ေပျာက်ဆံုးခဲ့ရပါသည်။

  Mr.Ban က ေြပာြကားရာ၌ မုန်တုိင်းဒဏ်ခံရြပီးေနာက် မိမိအားေတွ့ဆံုရန် ြငင်းဆိုခဲ့သည့် စစ်အစိုးေခါင်းေဆာင်နှင့် ေြပာြကားခွင့်ရရိှခဲ့သည့်အတွက် အားတက်မိပါေြကာင်း၊ ြမန်မာနိုင်ငံအေနြဖင့် ေပးခဲ့ေသာ ကတိအတိုင်း လက်ေတွ့ကျသည့် တိုးတက်လုပ်ေဆာင်မှုများကို လုပ်ေဆာင်ရန် လိုအပ်ပါေြကာင်း ေြပာြကား ခဲ့ပါသည်။

  ရန်ကုန်ြမို့တွင် ြပုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ္ပ၌ Mr.Ban က ကမ္ဘာမှ ေစာင့်ြကည့် ေနပါေြကာင်း၊ အေကာင်အထည်ေဖါ်ေရး အပိုင်းသည် အဓိက ကျပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားပါသည်။ ၎င်းက ေြပာြကားရာ၌ ၂.၄ သန်းရိှ အသက်ရှင်ကျန်ရိှသူများ အေနြဖင့် အေရးေပါ်အကူအညီများကို အမှန်တကယ် လိုအပ်ပါေြကာင်း၊ အေြကာင်းမှာ အကူအညီေပးသည့်ပစ္စည်းများ ေထာက်ပံ့ရာ၌ ေဆာင်ရွက်မှုများသည် ေချာေမွ့မှု မရိှြခင်းနှင့် နိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံြခားမှ ကယ်ဆယ်ေရး ကျွမ်းကျင်သူများ ၀င်ေရာက်ခွင့်ကို ြငင်းပယ်ခဲ့သည့်အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ေမလ(၂)ရက်နှင့် (၃)ရက်ေန့များတွင် ဆိုက်ကလုန်း နာဂစ်သည် နိုင်ငံ၏ေတာင်ပိုင်း ဧရာ၀တီြမစ်၀ကျွန်းေပါ်ေဒသကို စိစိညက်ညက် ဖျက်ဆီးခဲ့ပါသည်။ လာမည့်ရာသီတွင် စိုက်ပျိုးမည့် အသက်တမှျ အေရးြကီးေသာ စပါးကွင်းများကိုလည်း သံုးမရသည့် အေနအထားသို့ ေရာက်ရိှေစပါသည်။

  Mr.Ban က ေြပာြကားရာ၌ မေန့က (ြကာသာပေတးေန့) တွင် ဧရာ၀တီြမစ်၀ကျွန်းေပါ် ေဒသ အေပါ်သို့ ပျံသန်းခဲ့ပါေြကာင်း၊ မိမိအေနြဖင့် ၀မ်းနည်းေြကကွဲဖွယ်ရာများကို ြမင်ေတွ့ခဲ့ရပါေြကာင်း၊ မိမိတို့၏ အသက်၊ မိမိတို့၏ မိသားစုအတွက် ြကိုးပမ်းခဲ့သမှျသည် တစ်ခဏအတွင်း ပျက်စီးခဲ့ရပါေြကာင်း၊ မိမိအေနြဖင့် သဘာ၀ေဘးအန္တရာယ်ဆိုးြကီးကို စိုးရွံ့မိပါေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ြပင်ပ ကမ္ဘာ၏လှုပ်ရှားမှု အေြကာင်းရင်းများကို နက်ရိှုင်းစွာ သံသယရိှသည့်အေလျာက် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှနှင့် စစ်အစိုးရအဖွဲ့သည် နိုင်ငံြခားသား အေြမာက်အများကို ခွင့်ြပုရန်အတွက် ပူပန်မှု ရိှခဲ့ြပီး ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေရပိုင်နက်များတွင် ေထာက်ပံ့ေရးပစ္စည်းများအြပည့်တင်ထားသည့် ြပင်သစ်နှင့် အေမရိကန် စစ်သေဘင်္ာများမှ အကူအညီများကို ြငင်းပယ်ခဲ့ပါသည်။

  Mr. Ban က ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှအား အကူအညီများကို ချက်ြခင်း ေဘးဒုက္ခသင့်သူများ၏ လက်၀ယ်အေရာက် မေပးအပ်နိုင်ခဲ့ပါလှျင် ဒုက္ခသည်များအေနြဖင့် ပိုမို အသက်ဆံုးရှုံးမည်ဟု ကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့များက သတိေပးခဲ့သြဖင့် စွမ်းအားြပည့် ကယ်ဆယ်ေရး လုပ်ငန်းများကို အရိှန်ြမှင့်တင် ေဆာင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါေြကာင်း တုိက်တွန်းေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  Mr.Ban က အစိုးရအား ေြပာြကားရာ၌ ဗီဇာေပါ်လစီ လွတ်လပ်ခွင့်ြပုရန်နှင့် နိုင်ငံြခား ကယ်ဆယ်ေရး ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် သတင်းစာ ဆရာများကို ေနှာင့်ေနှးြခင်းမရိှဘဲ ၀င်ခွင့်ြပုရန်၊ သို့မှသာ ြမန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်စွာနှင့် ထိေရာက်စွာ ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများ ေဆာင်ရွက်နိုင်မည် ြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ကယ်ဆယ်ေရးအကူအညီ ထိေရာက်စွာေဆာင်ရွက်ေရးအတွက် ညိှနိှုင်း ေပါင်းစည်းေဆာင်ရွက်မှုတွင် ြဖစ်ေပါ်ေနသည့် အခက်အခဲကိစ္စရပ်များအေပါ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီး သန်းေရွှ အေနြဖင့် အေတာ်အတန် ေပျာ့ေြပာင်းမှုရိှလာပါေြကာင်း၊ ယခု သေဘာတူညီချက်ရလဒ်များကို လျင်ြမန်စွာ အေကာင်အထည်ေဖာ်နိုင်မည်ဟု ေမှျာ်လင့်ပါေြကာင်း Mr. Ban က ေြပာြကားသွားပါသည်။

  သို့ရာတွင် ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်အတွက် ြမန်မာနိုင်ငံမှ လတ်တေလာ အတည်ြပုချက် ေပါ်ေပါက်လာြခင်း မရိှေသးပါ။ လှူဒါန်းသည့် သူများထံမှ တန် ေထာင်ေပါင်းများစွာ အကူအညီများကို ြကိုဆိုလက်ခံခဲ့ေသာ်လည်း စစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံြခားမှ ကယ်ဆယ်ေရးကျွမ်းကျင်သူများကို ဗီဇာေပးြခင်းမှ ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါသည်။

  ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ သေဘာတူညီချက်ကိုMr.Ban ၏ ထင်ရှားေသာြဖစ်ရပ်ြဖစ်မည့် လည်ပတ်မှုခရီးစဉ်၏ ဒုတိယေြမာက်ေန့တွင် ရရိှခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ Mr. Ban အေနြဖင့် ရာစုနှစ် (၄)နှစ်ေကျာ်ြပီးေနာက် ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ပထမဦးဆံုးအြကိမ် ကုလသမဂ္ဂအတွင်းေရးမှူးချုပ်အေနြဖင့် ေရာက်ရိှခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။

  ကယ်ဆယ်ေရးအုပ်စုအေနြဖင့် သတိနှင့် သေဘာတူညီချက်ကို ြကိုဆိုခဲ့ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေရာက်ရိှေနသည့် လက်တစ်ဆုပ်စာသာရိှသည့် နိုင်ငံြခားကယ်ဆယ်ေရးအဖွဲ့ကို ရန်ကုန်တွင်သာ အများစုေနေစြပီး ေဘးဒဏ်ခံရသည့် ြမစ်၀ကျွန်းေပါ်ေဒသများသို့ သွားေရာက်နိုင်ြခင်းမှ ကန့်သတ်ထားေသာေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။

  အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံြဖစ်သည့် ထုိင်းနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်မှ ေြပာေရးဆိုခွင့် ရိှသူ Mr.Paul Risley က အေရးြကီးသည့် ကိစ္စမှာ ရန်ကုန်မှ ေဘးသင့်ေဒသများသို့ သွားေရာက်နိုင်ေရးသည် အဓိက ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ဥေရာပ သမဂ္ဂအကူအညီေပးေရး အြကီးအကဲ Mr.Louis Michel က ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ သေဘာတူညီ ချက်ေြကာင့် စိတ်သက်သာရာ ရပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။

  ေသာြကာေန့တွင် Mr.Ban သည် ထုိင်းနိုင်ငံသို့ ြပန်ြပီးေနာက် စေနေန့တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ငလျင်ဒဏ်သင့်ေသာ ဇုံသို့ သွားေရာက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ Mr. Ban သည် တနဂင်္ေနွေန့တွင် ြမန်မာနိုင်ငံသို့ ြပန်လာြပီး ြမန်မာနိုင်ငံကယ်ဆယ်ေရးြကိုးပမ်းမှုကို အကူအညီေပးသည့် အလှူရှင် နိုင်ငံများ၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ ညီလာခံေဆွးေနွးပွဲသို့ တက်ေရာက်မည်ြဖစ်ပါသည်။

  စေနေန့တွင် Mr.Ban သည် ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ေြမေပါ်တွင် မရိှြခင်းမှာ ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံ ဥပေဒအသစ်အတွက် ေနာက်တစ်ြကိမ် ြပည်လံုးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲကို အစိုးရအေနြဖင့် ကျင်းပြပုလုပ်မည် ြဖစ်သည့်အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဆိုက်ကလုန်းမုန်တုိင်းဒဏ် သင့်ေနသည့်ြကားက ြပုလုပ်မှုအတွက် ေ၀ဖန်မှုများ ေပါ်ေပါက်ခဲ့ပါသည်။

  ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒသစ်အေပါ် အတည်ြပုရန် မဲေပးမှုသည် ၁၉၉၀ ခုနှစ် အေထွေထွ ေရွးေကာက်ပွဲြပီးသည့်ေနာက် ပထမဦးဆံုးအြကိမ်အြဖစ် ြမန်မာနိုင်ငံတွင် ေပါ်ေပါက်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲတွင် အတိုက်အခံပါတီြဖစ်သည့် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ပါတီမှ မဲအြပတ်အသတ်ြဖင့် အနိုင်ရရိှခဲ့ေသာ်လည်း သူမအေနြဖင့် အကျယ်ချုပ်ကျခဲ့ပါသည်။

  ပထမအြကိမ် ဆန္ဒခံယူပွဲကို မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရြပီးေနာက် တစ်ပါတ်အြကာတွင် ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒကို ြပည်သူများက ၉၂%မှျ ေထာက်ခံခဲ့ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒသည် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်၏ပါတီအား ရံုးဖွင့်လှစ်ခွင့်မှ အြမဲတမ်း ပိတ်ပင်ထားမည် ြဖစ်ပါသည်။

  1 comments:

  Manuel said...

  http://magosconelbalon.blogspot.com/

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo