(၂၀-၅-၂၀၀၈) အဂင်္ါေန့၊ ကင်တာကီနှင့် အိုရီရွန်ြပည်နယ်(၂)ခုတွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ ြပည်နယ်အဆင့် ေရွးေကာက်ပွဲများ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,

 • ဘာရက်အိုဘားမား
  အိုရီရွန်ြပည်နယ်တွင် မဲအေရအတွက်၏ (၆၃)%ြဖင့် အနိုင််ရရိှခဲ့
  ြပည်နယ်နှင့် ေဒသအဆင့် (၂၈)ခုတွင် အနိုင်ရ
  မဲေပးသူ (၁,၉၅၆)ဦး ရရိှ


  ဟီလာရီကလင်တန်
  ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် မဲအေရအတွက်၏ (၆၅)%ြဖင့် အနိုင်ရရိှ
  ြပည်နယ်နှင့်ေဒသအဆင့် (၂၀)ခုတွင် အနို်င်ရ
  မဲေပးသူ (၁,၇၇၆)ဦး ရရိှ


  ေရွးေကာက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည့် ေနရာများ
  Hillary Cliton အေနြဖင့် ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် အြပတ်အသတ် အနုိင်ရရိှသကဲ့သို့ အိုရီရွန်ြပည်နယ်တွင် Obama အေနြဖင့် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၏ သမ္မတေလာင်းအမည်စာရင်းအတွက် ယှဉ်ြပိုင်ပွဲတွင် မဲေပးကိုယ်စားလှယ် အများစု၏ မဲကို ရရိှခဲ့ပါသည်။

  Clinton အေနြဖင့် ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် အမှတ် ၃၀ထက် ရရိှခဲ့ေသာ်လည်း Obama အေနြဖင့် အိုရီရွန် ြပည်နယ်တွင် မဲေပးသူကိုယ်စားလှယ် (၅၁)ဦးကို ရရိှခဲ့သြဖင့် အနည်းဆံုး သတ်မှတ်ချက်ကို ေကျာ်လွန်ရရိှသွားသည်ဟု CNN သတင်းဌာနက ခန့်မှန်းပါသည်။

  Obama အေနြဖင့် ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် အနည်းဆံုး မဲေပးကိုယ်စားလှယ် (၁၄)ဦးကို ရရိှခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းြကပါသည်။ CNN သတင်းဌာနက ြပည်နယ်နှင့် ေဒသအဆင့်ဆင့် အားလံုးတွင် မဲေပးသူဦးေရ ၃၂၅၃ဦး အနက် ၁၆၂၇ဦးကို ရရိှသည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။ Obama ၏ ထိပ်တန်းဗျူဟာမှူး David Axelrod က မဲေပးသူ ကိုယ်စားလှယ်အများစုကို ရရိှမှုသည် အေရးြကီးေသာ သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခု ြဖစ်ေသာ်လည်း သမ္မတေလာင်း ယှဉ်ြပိုင်ပွဲလမ်းဆံုးမဟုတ်ေသးေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။

  ဒီမိုကရက်တစ်အေနြဖင့် သမ္မတေလာင်းအမည်စာရင်း ရရိှရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၂၆ဦး အေရအတွက်ကို မည်သူမှျ ရနိုင်ြခင်း မရိှေသးေြကာင်း ေတွ့ရိှရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပါတီအရာရိှများနှင့် ေရွးေကာက်ပွဲ တင်ေြမှာက်ခံရေသာအရရိှများ ပါ၀င်သည့် မဟာမဲေပးကုိယ်စားလှယ်များ (Superdelegates)က ဩဂုတ်လတွင် ကျင်းပမည့် ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဗင်းရှင်းညီလာခံတွင် သမ္မတေလာင်းယှဉ်ြပိုင်ပွဲ၏ အမည်စာရင်းကို အဆံုးအြဖတ်ေပးမည့်မဲကို ေပးြကလိမ့်မည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။

  Obama အေနြဖင့် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲကို ဆက်လက်ေမှျာ်လင့်လျက်ရိှြပီး ရီပါဘလီကန်ပါတီမှ John Mac Cain ကို ဦးတည်တုိက်ခိုက်လျက် ရိှပါသည်။ John Mac Cain ၏ ေပါ်လစီများသည် ေြပာင်းလဲမှုကို ကိုယ်စားမြပုဟု ေ၀ဖန်ခဲ့ပါသည်။ Clinton အား သူမ၏ သတ္တိ၊ သူမ၏စွမ်းေဆာင်မှုနှင့် သူမ၏ ဇွဲရိှမှုကို Obama က ချီးကျူး ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  Clinton က မိိမိေအာင်ပွဲရရိှမှုအတွက် သူမကို ေထာက်ခံသူများအား ေအာင်ြမင်မှုကို လက်ကမ်းေပးသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေြကာင်း၊ ယေန့ညသည် အေရးြကီးသည့် ေအာင်ပွဲတစ်ခုကို မိမိတို့ ရရိှခဲ့ပါေြကာင်းနှင့် မိမိကို ယံုြကည်မှုရိှေြကာင်းြပသည့်အေနြဖင့် မဲေပးသည့်အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ Clinton အေနြဖင့် ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် Obama ကို အသက်အပိုင်းအြခားအားြဖင့် ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ၀င်ေငွ အပုိင်းအြခားအားြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ ပညာေရးအပိုင်းအြခားအားြဖင့်ေသာ် လည်းေကာင်း အားလံုးတွင် အနိုင်ရရိှခဲ့ပါသည်။

  လက်ရိှမဲရံုများ၏ အဆိုအရ ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် ၈၉% မဲေပးသူများမှာ လူြဖူများ ြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့ထဲတွင် Clinton က ၇၂.၂၂ ရာခုိင်နှုန်း ရရိှခဲ့ပါသည်။ ၉% မဲေပးသူများမှာ အာဖရိက-အေမရိကန်လူမျိုးများြဖစ်ြပီး ၎င်းတို့က Obama ကို ၈၇.၇ ရာခို်င်နှုန်းြဖင့် မဲေပးခဲ့ြကသည်။ မဲရံုများ၏ အဆိုအရ Clinton ၏ ေထာက်ခံသူ ၃ပံု ၂ပံုက ၎င်းတို့အေနြဖင့် Obama ကို မဲေပးမည့်အစား ရီပါဘလီကန်ကိုသာ မဲေပးမည်၊ သို့မဟုတ် မဲမေပးဘဲ ေနမည်ဟု ဆိုပါသည်။

  Clinton ၏ ေထာက်ခံသူ ၄၁%က Mc Cain ကို မဲေပးမည်ြဖစ်ြပီး ၂၃%က မဲမေပးဟု ဆိုပါသည်။ မဲရံုများ၏ အဆိုအရ ၃၃%သာ Obama ကို အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲတွင် မဲေပးမည်ဟု ဆိုပါသည်။ ယခုအေရအတွက်အရ Obama ၏ အေြခအေနကို ပိုမိုဆိုးရွားေစပါသည်။ ယခင်အပတ် အေနာက် ဗာဂျီးနီးယားြပည်နယ်တွင် Clinton ကို မဲေပးသူများ၏ ၃၆%သည် Obama ကို ေထာက်ခံမည်ဟု ဆိုခဲ့ြကပါသည်။

  Obama က ေြပာြကားရာ၌ မိမိတို့ပါတီအေနြဖင့် လာမည့်လများအတွက် စည်းရံုးမှုနှင့် စွမ်းအင်များ လိုအပ်ပါေြကာင်း၊ မိမိတို့ပါတီ၏ ြပည်နယ်အဆင့် ေရွးေကာက်ပွဲများသည် ရှည်ြကာြပီး ခက်ခဲစွာ ယှဉ်ြပိုင်ရပါေြကာင်း၊ မိိမိတို့ခရီး၏ အခက်အခဲဆံုးနှင့် အေရးအပါဆံုးအပိုင်းသည် ေရှ့တွင် ရိှေနပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ Obama သည် Clinton ကို ြပည်နယ်အဆင့်နှင့် ခရိုင်အဆင့်များတွင် ြပည်နယ်အေရအတွက်အရလည်းေကာင်း၊ ေကျာ်ြကားမှု မဲအေရအတွက်အရ လည်းေကာင်း၊ အသာရရိှထားေသာ်လည်း ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီြပိုင်ပွဲတွင် အနိုင်ရရိှြပီဟု ေြကြငာြခင်း မြပုမိရန် သတိထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။ အေြကာင်းမှာ Obama အေနြဖင့် လံုေလာက်ေသာ မဲေပးသူ အေရအတွက် မရရိှေသးသကဲ့သို့ Clinton အေနြဖင့် အနိုင်ရရန် အခွင့်အေရးရိှေနဆဲ ြဖစ်ပါသည်။ သူမအား အြကမ်းဖျဉ်းအားြဖင့် ကိုယ်စားလှယ်များ (Superdelegates) ၈၀၀ ခန့်က ေထာက်ခံပါက သမ္မတေလာင်း အမည်စာရင်းကို ရရိှနို်င်သည့် အေြခအေနရိှေနပါသည်။

  Clinton က ကင်တာကီြပည်နယ်တွင် မိမိအေနြဖင့် သမ္မတေလာင်းအမည်စာရင်းထွက်သည်အထိ ယှဉ်ြပိုင်သွားမည်ြဖစ်ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် ယေန့၊ မနက်ြဖန် သို့မဟုတ် ေနာက်ေန့တည်းနှင့် အနိုင်မရရိှနိုင်ေြကာင်း ေြပာြကားသွားခဲ့ပါသည်။ Clinton အေနြဖင့် ြပည်နယ်ဆင့်များတွင်သာ ဦးေဆာင်နိုင်ခဲ့ြပီး ခရိုင်အဆင့်များတွင် ဦးေဆာင်နိုင်ြခင်း မရိှသည့်အြပင် ေကျာ်ြကားမှုမဲကိုလည်း ဖေလာ်ရီဒါ ြပည်နယ်များတွင်သာ ရရိှခဲ့ပါသည်။ Clinton က ြပည်နယ်များတွင် မိမိအနိုင်ရရိှခဲ့ေသာ ေရွးေကာက်ပွဲ မဲအေရအတွက် စုစုေပါင်းမှာ ၃၀၀ ရိှပါေြကာင်း၊ ရီပါဘလီကန်ပါတီကဲ့သို့ ဥပေဒြခင်း တူညီပါက ယခုပင် ပါတီ၏ သမ္မတေလာင်း အမည်စာရင်းရရိှြပီြဖစ်ေြကာင်း၊ သို့ရာတွင် မိမိတို့၏ ဥပေဒမှာ မတူညီသည့်အတွက် မည်သူသည် ေရွးေကာက်ပွဲ မဲအေရအတွက်၂၇၀ကို ရရိှမည်ကို တွက်ချက်ရမည်ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ မိမိ၏ ြပိုင်ဘက် Obama သည် စုစုေပါင်း ၂၁၇မဲ ရရိှထားပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။


  ကျွန်ေတာ် ဤေဆာင်းပါးေရးနုိင်ရန်အတွက် BBC နှင့် CNN သတင်းဌာနများမှ သတင်းများအား ဆီေလျာ်ေအာင် ြပန်ဆုိ ေရးသားပါသည်။ သို့ြဖစ်ပါ၍ တစ်စံုတစ်ရာ အမှားအယွင်းပါသွားခဲ့ပါလှျင် မိမိဘာသာြပန် ညံ့ဖျင်းမှု၊ မိမိ၏ တာ၀န်သာ ြဖစ်ပါေြကာင်း .....
  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo