ကိုညိမ်းညိုသို့ ေတာင်းပန်ြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ကျွန်ေတာ် ဒီေန့မနက် CBOX ထဲမှာေပါ့ေလ။ ေတွ့လုိက်ရတာက စိုးမိုးပါတဲ့ခင်ဗျာ။ သူက BLOGGER လားေတာ့ မသိပါ။ သူက ကျွန်ေတာ်ဟာ ကဗျာကးူယူ၊ ခိုးယူသူအြဖစ်ေရထားတာကိုဖတ်ရပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်လန့်သွားတယ်။ ေနာက်ထပ် ြပဿနာကေတာ့ လာြပန်ြပီေပါ့လို့။ ဒါနဲ့ သူဘယ်သူလဲေပါ့။ သူေြပာတဲ့ ကဗျာကို ကျွန်ေတာ်သွားြကည့်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ အလုပ်က လာြပန်ေရာ။ အဲ့ဒါေြကာင့်မို့ ဆက်ြပီး မြကည့်မိေသးဘူး။ အလုပ်ြပီးလို့ ေန့လည် ၁၂း၅၀ ေလာက်မှာေပါ့ေလ။ ကျွန်ေတာ့် BLOG ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ စေတွ့တာကေတာ့ ကိုညိမ်းညိုရဲ့ Message ေလးပါ။ ဟိုက် ဆိုြပီးေတာ့ေတာင် ေအာ်ရတဲ့အထိပဲ။ ကိုညိမ်းညိုဆိုရင်ေတာ့ သူ့BLOG ကို ကျွန်ေတာ်သိတာေပါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ သူ့BLOG ကို သွားလိုက်တယ်။ ေအာ်... ဒီလိုကိုးဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်ေတာ် ေတာ်ေတာ်ေလး စိတ်မေကာင်းဘူးခင်ဗျ။ ဒါ ကျွန်ေတာ့် ရင်တွင်းစကားပါ။ ကျွန်ေတာ်တို့ဆိုတာ ကဗျာစာေပေပါ်ချစ်စိတ် အြပည့်အ၀ ရိှသူေတွပါ။ ကိုညိမ်းညိုရဲ့ ကဗျာမှန်းမှ ကျွန်ေတာ်မသိတာ။ ြပီးေတာ့ လာေအာ်သွားတဲ့ ကိုစိုးမိုးကို ေြခရာခံဖို့ကလည်း မရိှ။ ြပီေတာ့ ကိုညိမ်းညို ေြပာသလို ကဗျာေရးသူ နာမည်ကို ေြပာင်းလိုက်ရင်ေတာ့ ေတာ်ေသးတာေပါ့တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်ေတာ် ကဗျာေရးသူနာမည်ကို လံုး၀ မသိပါ။ သူငယ်ချင်း စစ်ဗိုလ်မှ ပို့လိုက်တဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်။ ြပီးေတာ့ တင်ေပးဖို့ ေတာင်းဆိုလို့ တင်လိုက်တာ။ ဘယ်လိုပဲ ြဖစ်ြဖစ် ကျွန်ေတာ့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှု။ ကျွန်ေတာ်၏ တာ၀န်သာ ြဖစ်ပါတယ်။ အဲ့အတွက် ကိုညိမ်းညုိကို အနူးအညွတ် ေတာင်းပန်ပါတယ်။ ကဗျာဖျက်ေပးဆို ဖျက်ေပးပါ့မယ်။ ဒါဟာ ခွင့်လွတ်စရာ လံုး၀မြဖစ်တဲ့ စာေပ ကျူးေကျာ်မှုတစ်ရပ်ပါ။ ဒါကို ကျွန်ေတာ်နားလည် ြပီးသားပါ။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ ကျွန်ေတာ်ကိုယ်တိုင် ခံစားဖူးလို့ပါပဲ။ ကျွန်ေတာ့်သီချင်းေတွ Shadow ြဖစ်သွားတဲ့အခါ အရမ်းခံစားရတာပဲ ခင်ဗျ။ ဒါေြကာင့်မို့လို့ပါ။ ဒါေြကာင့် မို့လို့ ဒီေနရာကပဲ ၀န်ခံတာပါ။

  9 comments:

  nyein nyo said...

  အကို့ ပို့စ်ဟာ ြပည့်စံုလံုေလာက်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ် စိတ်လဲရှင်းပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တင်ထားတဲ့ ပို့စ်ကို ြပန်ြဖုတ်လိုက်ပါြပီ။ ကဗျာမှာ စစ်သားပါတဲ့အပိုဒ်ေလးကိုြဖုတ်ြပီး ေရးသူနာမည်ပါချိန်းထားတာေတွ့ေတာ့ တအားနာကျင်သွားလို့ပါ။ အဲသည်အပိုဒ်ေလးမပါဘဲနဲ့ေတာ့ ကျေနာ့်ကဗျာေလး ြပည့်စံုတယ်မထင်မိလို့ပါ။ ကာလံေဒသံ အဂ္ဂဓနံအရ ဘေလာ့ေပါ်မတင်ြဖစ်ေပမဲ့ ဒီကဗျာကို ကျေနာ်စိတ်သန့်စွာနဲ့ ေရးခဲ့တာမို့ပါ။ အခုလို ဂရုတစိုက် ြပန်လည်ေြဖြကားေပးတဲ့အတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ေပျာ်ရွှင်ချမ်းေြမ့ပါေစ .. :)

  ခင်မင်စွာြဖင့်
  ညိမ်းညို

  ညိမ်းညို said...

  ကဗျာကေတာ့ တင်မယ်ဆိုရင်လဲ ကျေနာ်ေရးထားတဲ့မူရင်းအတိုင်းအပိုဒ်စံုေအာင် တင်ေစလိုပါတယ်။ မတင်လိုရင်လည်း တစ်ပုဒ်လံုး ြဖုတ်ထားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား။

  ခင်မင်စွာြဖင့်
  ညိမ်းညို

  မင်းကျန်စစ်။ said...

  သူငယ်ချင်း စစ်ဗိုလ်က ဘယ်သူပါလိမ့် သူငယ်ချင်းေရ။ ဘယ်စာအုပ်က ဘယ်သူေရးထားတာလို့ ေြပာြပီး တင်ရင်ေတာ်ေသးတယ်ေနာ်။ ကိုယ့်စည်းေလးေတွ ကိုယ်ထိမ်းရင်း အားလံုး အဆင်ေြပေစချင်တယ်ဗျာ။

  BLACK DREAM said...

  အခုလုိ ြပန်လည်တာ၀န်ယူ ေြဖရှင်း ၀န်ခံတဲ့အတွက် ေလးစားပါတယ်...။

  khine said...

  ဒီလိုမှေပါ့ ကဗျာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူေတွအတွက် တအားနစ်နာပါတယ်။ ဒါမျုိးကိစ္စေတွက ေနာက်မြဖစ်ရင် အေကာင်းဆံုးပါပဲ။ ကိုက ကဗျာကိုယူသံုးမယ်ဆိုရင်လည်း ကဗျာေရးသူရဲ့အမည်ကို ြပည့်ြပည့်စံုစံုေဖာ်ြပသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။...

  မှျားြပာ said...

  အခုလို့ အဆင်ေြပသွားတဲ့အတွက် ေလးစားပါတယ်ဗျာ ...။
  ကိုညိမ်းညို ေြပာသလိုပဲ ... ကဗျာကိုတင်မယ်ဆိုရင် မူရင်းအတိုင်း အပုဒ်စံုေအာင် တင်ေပးေစလိုပါတယ် ...။

  SoeMoe said...

  ဒီကဗျာကိစ္စကိုလာေရးတဲ့သူကေလးေယာက်ရှိပါတယ်.. message ေတွဖျက်လိုက်ေတာ့...ခုလိုဝန်ခံလိုက်ေတာ့အားလံုးစိတ်ရှင်းတာေပါ့..သူငယ်ချင်းစစ်ဗိုလ်ဘယ်သူလည်းသိရရင်ပိုေတာင်ေကာင်းအုံးမယ်...ေကျးဇူးတင်ပါတယ်....

  စိုးထက် - Soe Htet ! said...

  ကိုလင်းဦး ေရ ...
  ချီးယားစ် ... ဂုဏ်ြပုပါတယ် ...

  ကိုညိမ်းညို လည်း ေကျးဇူး ...  အားလံုး အဆင်ေြပ ေပျာ်ရွှင် ြကပါေစ :)

  ဘလူးဖီးနစ် said...

  ခုလို အချင်းချင်း အဆင်ေြပသွားတာ ကို ၀မး်သာမိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ခွင့်လွှတ်ေပးနိုင်တဲ့ ကိုညိမ်းညိုကိုေရာ မသိလို့ မှားခဲ့ေပမယ့် တာ၀န်ယူရဲတဲ့ ကိုလင်းဦး ကိုေရာ ေလးစားစွာ ခင်မင်မိပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က ၂ ေယာက်စလံုးရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ပါဗျာ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo