ဆိုင်ကလုန်းမုန်တုိင်း တိုက်ခတ်ခံရေသာ ြမန်မာနိုင်ငံေဒသများတွင် ြပည်လံုးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ြပုလုပ်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ြမန်မာစစ်အစိုးရအေနြဖင့် ကယ်ဆယ်ေရးအတွက် အြပည်ြပည် ဆုိင်ရာ အကူအညီေပးသူများကို လက်ခံရန်ကတိြပုြခင်းအတွက် ကုလသမဂ္ဂမှ ြကိုဆိုစဉ်၊ စစ်အစိုးရအေနြဖင့် ဆိုက်ကလုန်းနာဂစ်ေြကာင့် ပျက်စီးသွားေသာေဒသများတွင် ြပည်လံုးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပသွားမည်ြဖစ်ပါသည်။

  ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒမူြကမ်းအတွက် မဲေပးမှုကို ယေန့ (၂၄-၅-၂၀၀၈) ယခင်ြမို့ေတာ်ေဟာင်း ရန်ကုန်နှင့် ဧရာ၀တီြမစ်၀ကျွန်းေပါ်ေဒသရိှ ြမို့နယ်(၄၇)ြမို့နယ်တွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆုိပါြမို့နယ် များမှာ လွန်ခဲ့ေသာ သံုးပတ်ခန့်က ရွာများ ၊ ေကာက်ပဲသီးနှံများနှင့် ေမွးြမူထားသည့် တိရစ္ဆာန်များသည် ေရေဘးေြကာင့် ပျက်စီးဆံုးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ အေမရိကန်အေနြဖင့် အဆိုပါမဲေပးြခင်းကို ရှုံ့ချခဲ့ပါသည်။ အေမရိကန်မှ ေြပာြကားရာ၌ အဆိုပါ အေြခခံဥပေဒမှာ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုကို ြကာရှည်ရန် ရည်ရွယ်ြခင်း ြဖစ်ြပီး ကယ်ဆယ်ေရးလုပ်ငန်းများကို အာရံုြပုရမည့်အစား ၎င်းအေြခခံဥပေဒအတွက်သာ ေဇာင်းေပးခဲ့ြခင်းကို ရှုံ့ချေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။

  အေြခခံဥပေဒအတွက် မဲေပးပွဲ ကျင်းပမှုသည် အစစ်အမှန် မဟုတ်ေြကာင်း အေရှ့ေတာင် အာရှနိုင်ငံများအဖွဲ့၏ အေမရိကန်သံအမတ် Mr.Scot Marciel က ယခုအပတ် ၀ါရှင်တန်တွင် ကျင်းပသည့် ညီလာခံ ြကားနာပွဲ ေြပာြကားသွားြခင်းြဖစ်ပါသည်။

  ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် (၂-၅-၂၀၀၈)နှင့် (၃-၅-၂၀၀၈)ေန့တွင် ေလတုိင်နှုန်း ၁နာရီ ၁၂၀မိုင် (၁၉၀ ကီလိုမီတာ)ြဖင့် ကျေရာက်ခဲ့ြပီးေနာက် လူေပါင်း တစ်သိန်းသံုးေသာင်းေကျာ် (၁၃၀၀၀၀ ေကျာ်) ေသေြကေပျာက်ဆံုးခဲ့ရပါသည် ။ ကုလသမဂ္ဂခန့်မှန်းသည်မှာ အကူအညီလိုေနေသာ လူဦးေရ ၂.၄သန်း၏ ေလးပံုတစ်ပံုသာ အကူအညီများ ရရိှေြကာင်း ခန့်မှန်းပါသည်။ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းေရးမှူး မစ္စတာ ဘန်ကီးမွန်းက ယခုအပတ်တွင် အုပ်ချုပ်ေနသူ ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပို၍ များြပားစွာ ေဘးသင့်ေဒသများသို့ ေရာက်ရိှေရးအတွက် ဖိအားေပး ေဆွးေနွးခဲ့ပါသည်။

  ယမန်ေန့က ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှက Mr.Ban အား ၎င်းတို့ အစိုးရအေနြဖင့် ကယ်ဆယ်ေရး အတွက် အကူအညီေပးမည့်လူများကို လူမျိုးမခွဲြခားဘဲ ခွင့်ြပုမည်ဟု ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  Mr. Ban မှ သတင်းေထာက်များကို ေြပာြကားရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးြကီးသန်းေရွှသည် ယခုကိစ္စရပ် အတွက် လံုး၀ေပျာ့ေြပာင်းမှုရိှပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။ စစ်အစိုးရ ေခါင်းေဆာင်မှ ရန်ကုန်ေလဆိပ်ကို အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ အကူအညီများ ြဖန့်ြဖူးရာေနရာ အြဖစ်လည်းေကာင်း၊ အဆိုပါ အကူအညီများကို ေလဆိပ်မှတဆင့် အကူအညီေပးရန်လိုအပ်ေသာ ေနရာများသို့ ပုဂ္ဂလိက သေဘင်္ာများြဖင့် ထပ်ဆင့်ေပးပို့ နိုင်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ကယ်ဆယ်ေရးေအဂျင်စီများက စစ်အစိုးရ၏ ကတိြပုမှုကို ြကိုဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် မည်မှျအထိ ြမစ်၀ကျွန်းေပါ်ေဒသရိှ အမှန်တကယ်လိုအပ်သည့် ေနရာများသို့ ေရာက်ရိှနိုင်မည်ဆိုသည်မှာ ရှင်းလင်းမှု မရိှပါေြကာင်း ေြပာြကားပါသည်။ World Vision မှ Steve Goudsward က စစ်အစိုးရ၏​ ကတိြပုမှုသည် လက်ေတွ့တွင် မည်မှျထိေရာက်မှုရိှမည်ကို ေစာင့်ြကည့်ရမည် ြဖစ်ပါေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ Mr.Oxfam က ယမန်ေန့ေြကြငာချက်ကို သတိနှင့်ြကိုဆိုလိုက်ပါေြကာင်းနှင့် ကယ်ဆယ်ေရး အတွက် ေနှာင့်ေနှးမှုြဖစ်ေစသည့် ြကိုးနီစနစ်ကို ဖယ်ရှားေပးရန် ေတာင်းဆိုလုိက်ပါသည်။

  မနက်ြဖန် ရန်ကုန်ြမို့တွင် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ြကီးမှ ြကီးမှူးကျင်းပသည့် လှူဒါန်းသူများ၏ ညီလာခံေဆွးေနွးပွဲတွင် ၄၅ နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ေဒသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ တက်ေရာက်ရန် စာရင်းေပးသွင်းထားပါသည်။ အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အေနြဖင့် ကယ်ဆယ်ေရးအတွက် အားထုတ်ြကိုးပမ်းမှုကို ပိုမိုတိုးတက်ေစရန် အာရံုစိုက် ေဆာင်ရွက်မှုကို အလိုရိှေသာ်လည်း အုပ်ချုပ်သူ ဗိုလ်ချုပ်များက ြပည်လည်ထူေထာင်ေရးအတွက် ေငွေြကးေထာက်ပံ့မှုကို အလိုရိှြကပါသည်။

  သဘာသေဘးအန္တရာယ်ကျေရာက်ြပီး (၂)ပတ်အြကာ ေဘးဒဏ်မှ လွတ်ကင်းေသာ ေနရာများတွင် ယေန့အဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒအတွက် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ြပုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစုိးရသတင်းဌာနများက ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒအတွက် ၉၂.၄%က ေထာက်ခံခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ Mr.Marciel က အဆိုပါ ရလဒ်သည် အသိအမှတ်ြပုရန် ခိုင်လံုမှု မရိှဟု ဆိုပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒကို အမျိုးသားညီလာခံက အစည်းအေ၀းေခါ်ယူ၍ ၂၀၀၄ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ြပီး ြပီးခဲ့ေသာ စက်တင်ဘာလက မူြကမ်းြပီးစီးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ မူြကမ်းေရးဆွဲရာ၌ လူဦးေရ ၄၈သန်း ရိှသည့်အနက် ေဒါ်ေအာင်ဆန်ုးစုြကည် ေခါင်းေဆာင်ေသာ အတုိက်အခံပါတီြဖစ်သည့် အမိျုးသားဒီမိုကေရစီနှင့် လူမျိုးစုအုပ်စုများကို ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။

  စစ်အစိုးရမှ ြပည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲသည် ြပည်တွင်းေရးကိစ္စရပ်ြဖစ်သြဖင့် ကုလသမဂ္ဂမှ ေလ့လာသူများကို မဲေပးပံုကို ေစာင့်ြကည့် စစ်ေဆးခွင့်မြပုဟု ဆိုခဲ့ပါသည်။ အတည်ြပုမည့် ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒတွင် လွှတ်ေတာ်(၂)ရပ်စလံုး၌ အမတ်ကိုယ်စားလှယ်ေနရာ ၂၅%ခွင့်ြပုထားြပီး ဥပေဒကို ြပင်ဆင်လုိပါက ဥပေဒြပုသူအများစု၏ ၇၅% ရရိှရန် လိုပါသည်။

  အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒသည် ၊ အသက်(၆၂)နှစ် ရိှြပီး လွန်ခဲ့ေသာ ၁၈နှစ်က ပါတီရံုးလုပ်ငန်း ခွင်မှ အကျယ်ချုပ်အြဖစ် ၁၂နှစ်တာမှျ ေနခဲ့သူနှင့် ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် ေသဆံုးခဲ့ေသာ ြဗိတိန်လူမျိုး Mr. Michael Aris ကို လက်ထပ်ခဲ့သည့် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်ကို တားြမစ်ထားပါသည်။

  ြမန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ေသာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Mr.Ibrahim Gambari က မတ်လတွင် ေြပာြကားခဲ့ရာ၌ စစ်အစုိုးရအေနြဖင့် နိုင်ငံအား အရပ်သားအုပ်ချုပ်ေရးအြဖစ် ြပန်လည်လွှဲအပ် နိုင်ရန် စဉ်းစားေနပါေြကာင်း၊ လွှဲအပ်မှုပံုစံသည် စစ်တပ်အေနြဖင့် ပါလီမန်တွင် အမတ်ေနရာရရိှရန် အာမခံခဲ့သည့် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတေဟာင်း ဆူဟာတို အစိုးရအဖွဲ့ပံုစံနှင့် အလားတူမည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။

  ဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒမူြကမ်းသည် သမ္မတအား အေရးေပါ်အေြခအေနေြကညာြပီး အုပ်ချုပ်မှု အာဏာကို စစ်ဦးစီးချုပ်အား တစ်နှစ်လွှဲအပ်ရန် ခွင့်ြပုထားပါသည်။ အဆိုပါ မူြကမ်းသည် စစ်တပ်မှ အုပ်ချုပ်စဉ်ကာလအတွင်း အရာရိှများအား ဥပေဒေြကာင်းအရ ကာကွယ်ထားြပီး၊ တပ်မေတာ်အဖွဲ့၀င်များအတွက် ကာကွယ်ေရး၊ လံုြခံုေရးနှင့် နယ်စပ်ေဒသေရးရာများနှင့် ဆိုင်ေသာ ၀န်ြကီးေနရာများကို သီးသန့်ထားရိှ ခွင့်ြပုထားပါသည်။

  ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့် နိုင်ငံေရးတုိက်ပွဲ၀င်သူများက စစ်အစိုးရအား ယခုလတွင် ထိန်းသိမ်းသည့်ကာလ ကုန်ဆံုးမည့် ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်အား ထိန်းသိမ်းြခင်းမှ လွှတ်ေပးရန် ေတာင်းဆိုထားပါသည်။

  နိုင်ငံေတာ်ကာကွယ်ေရး ဥပေဒအရ၊ အစိုးရသည် လံုြခံုေရးကို ထိပါးနိုင်သည်ဟု မှတ်ယူသူအား ဥပေဒေြကာင်းအရ တရားဆွဲဆိုြခင်းမြပုဘဲ ငါးနှစ်တာမှျ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်ဟု ြပဌာန်းထားေြကာင်း၊ Burma Campaign U.K . နိုင်ငံေရးတိုက်ပွဲ၀င်သူများက ဆိုပါသည်။ ေဒါ်ေအာင်ဆန်းစုြကည်အား ၂၀၀၃ခုနှစ် ေမလက စ၍ အကျယ်ချုပ်အြဖစ် ထိန်းသိမ်းခဲ့ပါသည်။

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo