အသိေပး ေြကြငာြခင်း (ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်အား အသိေပး ေြကြငာြခင်း)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ကိုသီဟနဲ့ေတွ့ေတာ့ အေြကာင်းစံု သိရေတာ့ စိတ်မေကာင်း ြဖစ်ရပါတယ်။ အဘယ်ေြကာင့်ဆိုေသာ် ကွန်ြပူတာ ဂျာနယ်မှ www.all-channel.com အား ေရးထားသည်ကို သိလိုက်ရသည်။ ေရးထားသည် ဆိုသည်ေလာက်နှင့် စိတ်မေကာင်းြဖစ်ရသည်မဟုတ်။ သူေရထားသည်ကိုလည်း ြကည့်ပါဦး ....

  www.all-channel.com

  အထက်ပါ ကွန်ြပူတာဂျာနယ်ရဲ့ ေြကြငာချက်ဟာ မှားယွင်းေနပါတယ်။

  ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ေဖေဖါ်၀ါရီလ၊ အမှတ် ၁၆၈ မှာထုတ်ေ၀ခဲ့တဲ့ ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ်မှာ ကျွန်ေတာတို့ရဲ့ www.all-channel.com အေြကာင်းေလးကို သတင်းတစ်ပုဒ် အေနနဲ့ ေဖာ်ြပခဲ့ပါတယ်။ အခုလို အေရးတစ်ယူ ေရးသားေဖာ်ြပေပးတဲ့ ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့သားေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ all-channel မှ ေကျးဇူး အရမ်းတင်ပါတယ်။ သို့ေသာ်လည်း အဲဒီသတင်းမှာ အမှားေတွ ပါလာတာေြကာင့် ကျွန်ေတာ်တို့ all-channel အဖွဲ့သားများ အေတာ်ေလးကုိ စိတ်ညစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါေြကာင့် ြပန်လည်ေြဖရှင်းတဲ့ အေနနဲ့ ဒီသတင်းေလးကို ေရးသားချင်ပါတယ်။

  ကျွန်ေတာ်တို့ www.all-channel.com ဟာ ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ်မှာ ေဖာ်ြပထားသလို MCC ရဲ့ Team-X ကေန တာ၀န်ယူ ေရးသားခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့နဲ့ MCC ဟာလည်း ဘယ်လိုမှ ပတ်သက်မှု မရှိပါဘူး။ ဒီ website ကို စလုပ်ရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ြမန်မာအားလံုးအတွက် ေနရာတစ်ခုတည်းမှာ သိချင်တာေတွ အကုန်လံုးကို သိနိုင်ေစဖို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စလုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီ website ကို develop လုပ်တဲ့ webmaster ကေတာ့ လက်ရှိမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ေကာက်ြမို့မှာ ေကျာင်းတက်ေနတဲ့ ABAC ရဲ့ ေကျာင်းသားများ ြဖစ်ပါတယ်။ Official Site ကို 2007 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (1) ရက်ေန့မှာ Launch လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းတုန်းကေတာ့ ဒီေလာက် အခန်းကဏ္ဍေတွ မစံုလင်ေပမယ့် All-Channel အဖွဲ့သားများရဲ့ ြကိုးစားမှု၊ သူငယ်ချင်းများရဲ့ ၀ိုင်း၀န်းကူညီမှု၊ ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ ကူညီမှုေြကာင့် 2007 ခုနှစ်ကုန်ပိုင်း ေလာက်မှာ ပိုမိုစံုလင်တဲ့ ကဏ္ဍအသစ်များကို မိတ်ဆက်ေပးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ေနာက်ေနာင်မှာလည်း ြမန်မာေတွ အားလံုးအတွက် သတင်းအချက်အလက်ေတွကို တစ်ေနရာတည်းမှာ ေပးနိုင်မယ့် အေကာင်းဆံုး ဆိုဒ်တစ်ခု ြဖစ်လာေအာင် လုပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တုိ့ All-Channel ကိုလာေရာက် ဖတ်ရှုြကတဲ့ readers များ၊ memebers များကို ေကျးဇူး အထူးတင်ရှိေြကာင်း ေြပာြကားရင်း www.all-channel.com သည် MCC နဲ့ လံုး၀ သက်ဆိုင်မှု မရှိပါေြကာင်း ကွန်ပျူတာ ဂျာနယ် အယ်ဒီတာ အဖွဲ့များနှင့် စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအား အသိေပးေြပာြကားလိုပါတယ်။


  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)  2 comments:

  SBTVD said...

  Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the SBTVD, I hope you enjoy. The address is http://sbtvd.blogspot.com. A hug.

  Pinkgold said...

  အင်း
  ငါ့သူငယ်ချင်းတိုင်း သူ့ သူငယ်ချင်း ြဖစ်ေတာ့တာပဲ

  ေကာင်းပါတယ် ေကာင်းပါတယ်

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo