ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၁၃)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • သြကင်္န်ကားြပီးဆံုးခဲ့ေလြပီ ။ သြကင်္န်ရက်အတွင်း ရိပ်သာနှင့် အေြကာင်းေြကာင်းေြကာင့် IC မဏ္ဍပ်နှင့် ကူးချည် သန်းချည် လုပ်ခဲ့သူကား ကျွန်ေတာ်ပင်။ သြကင်္န်တွင်း အြဖစ်အပျက်များကား ေအာချေလာက်သည်။ ေရသန့်ဘူးစာ မိခဲ့ရေလေသာ အဆိုေတာ်နှင့် သရုပ်ေဆာင်များကား သနားစရာပင်။ ထိုအေြကာင်းများအား ေနာက်မှ ေရးေတာ့မည်။ ယခု ေရးချင်၊ ေြပာချင်ေသာ အေြကာင်းအရာကား.........

  ကျွန်ေတာ်တို့ရပ်ကွက်နှင့်အနီးတွင် ကိုးဘွဲ့ရဆရာေတာ်မှ ေကျာင်းများ ေဆာက်လုပ်ကာ ေကျာင်းထိုင် ေနပါသည်။ ဆက်လက်ြပီး ေကျာင်းေဆာင်များ ေဆာက်လုပ်ေနပါသည်။ ကျွန်ေတာ် ဆရာေတာ်ဆီသို့ သွားေရာက် တရားနာေလ့ရိှပါသည်။ ဆရာေတာ်ကား ကိုးဘွဲ့ရဆရာေတာ်ဟု နာမည်ြကီးေနေသာ အရှင်အာစာရလကင်္ာရ ။

  သြကင်္န်တွင်း ြဖစ်ပျက်ေနေသာ အေြခအေနများ ဆရာေတာ်နှင့် ေြပာြဖစ်ပါသည်။ ဆရာေတာ်က ....“ြမို့ထဲမှာ အရထူးေနြကတာကိုး ဒကာရဲ့” ။ ကျွန်ေတာ်က ဘယ်လိုအရထူးေနတာပါလဲဘုရားလို့ ေမးေလှျာက်မိေတာ့ “အရထူး အရူးထေနြကတာေလ” တဲ့ ။ “ ဒကာေလး မှတ်ထား၊ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဒဿနတစ်ခုကေတာ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်ြဖစ်ရင် ကိုယ်ခံ ၊ ဒါပဲ ဒကာရ။ ကိုယ်အခု ဘာေတွလုပ်ေနလဲ။ ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ဒကာမတစ်ဦးက ဖုန်းဆက်တယ်၊ အရမ်းေပျာ်တာပဲ ဘုန်းဘုန်းရယ်တဲ့၊ ေပျာ်မှာေပါ့။ ဘုန်းဘုန်းေြပာခဲ့တာပဲ ၊ အေပျာ်ရှာသူက အေပျာ်ရမှာပဲ။ ကုသိုလ်ရှာတဲ့သူက ကုသိုလ်ရမယ်။ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ြပီးရင် ကိုယ်ြဖစ်ရင် ကိုယ်ခံရမှာပဲေလ မဟုတ်လား ဒကာရ ”။ ဘုန်းဘုန်းေြပာသည်များမှာ အမှန်ပင်ြဖစ်သည်။ မူးချင်လို့ ေသာက်သည်။ ေသာက်ြပီးရင်ေတာ့မူးမည်၊ မူးြပီးလှျင်ေတာ့ ရမ်းမည်။ ေနာက်ဘ၀ထိ အကျိုးဆက်က မေသးလှပါ။

  “ြပီးေတာ့ အခု သြကင်္န်းတွင်း ရဟန်းခံြကတဲ့သူေတွထဲမှာ ေဗဒင်အလိုအရ လာခံတဲ့သူေတွလည်း ရိှပ့ါ။ သာသနာအတွက် ရင်ေလးစရာပါပဲ” ။ ဟုတ်ပါသည်၊ ဗုဒ္ဓသာသာနာေတာ်အတွက် တကယ့်ကို ရင်ေလး စရာများပါပင်။ “တစ်ခါက ဘုန်းဘုန်းရဲ့ တရားပွဲတစ်ခုမှာ ဒကာမ တစ်ဦးကိုေမးပါတယ်။ နတ်နဲ့ ငါနဲ့ ဘယ်သူ့ကို ပိုေြကာက်သလဲလို့ေမးတာ့ အဲ့ဒကာမက ဘာေြပာလဲဆိုေတာ့ နတ်ကို ပိုေြကာက်ပါတယ်လို့ ေြဖတယ် ဒကာေလးရ၊ ဘာလို့ ပိုေြကာက်သလဲလို့ ေမးြပန်ေတာ့ နတ်က ကိုင်တယ်ဘုရား၊ သူကိုင်ရင် ေြကာက်ဖို့ေကာင်းတယ်ဘုရားလို့ ြပန်ေြဖတယ် ဒကာေရ ၊ နတ်ကို ယံုစားြကသူများ တယ်ခက်တာပဲ ”။ ဟုတ်ပါသည် ၊ ယခု သြကင်္န်တွင် အိမ်နားမှ လူတစ်ဦးမှ ရဟန်းခံချင်ရက်နဲ့ မခံရေသးဘူးဗျာဟု ေြပာပါသည်။ ကျွန်ေတာ်က ရဟန်းခံတာများ ခံလို့ရတာပဲဟုဆိုေတာ့ ထိုသူက၊ ကျွန်ေတာ်တို့ ရိုးရာနတ်ကို မကန်ေတာ့ရေသးဘူးဗျ၊ သူ့ကို ကန်ေတာ့ြပီးမှ ရဟန်းခံလိ်ု့ရမှာဗျ တဲ့ ။ ေကာင်းေရာဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကို ရဟန်းေဘာင်၊ သာသနာ့ေဘာင် ၀င်တာများ ရိုးရာနတ်ဆီကို ခွင့်ေတာင်းရေသးသတဲ့။ ြကားရလို့မှ မေကာင်းပါ။ ထိုသူလို ဗုဒ္ဓဘာသာ အမည်ခံများကား များသထက်များလာပါသည်။

  ကျွန်ေတာ်လည်း ထိုအေြကာင်းများကို
  မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာေပါ်တွင် ေရးသားခဲ့တာလည်း မနည်းေတာ့ပါ။ ေဗဒင်ဆရာတို့ကား ကျွန်ေတာ့်အား ေချာင်းရိုက်ချင်ေလာက်ေအာင် ြဖစ်ခဲ့ရပါသည်။ Sun Day Talk အစီအစဉ် ြကည့်ြဖစ်လိုက်ပါသည်။ ေဗဒင် နက္ခတ်ဆရာနှစ်ေယာက်နှင့် ေတွ့ဆံုေမးြမန်းြခင်းတစ်ခုပါ။ ေမးသူကလည်း ေမး၏။ ေြဖသူကလည်း ေြဖ၏၊ မယံုချင်လည်း မယံုြကနှင့်ဟုလည်း ဆိုေသး၏။ သူတို့ကလည်း အချက်ကျကျ ေြပာြကသည်။ ကျွန်ေတာ် ထိုအစီအစဉ်အားြကည့်ရင်း ေတာ်ေတာ်ေလး စိတ်ထိခိုက်ရသည်။ ဆရာေတာ်များနှင့် ကျွန်ေတာ်တို့လို စာေရးဆရာများမှာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကို လူေတွသိရိှနားလည်ေအာင်၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ကိုးကွယ်တတ်ေအာင် အားြကိုးမာန်တက် ြကိုးစားေနချိန်တွင် ထိုသုိ့ေသာ အစီအစဉ်များလုပ်ြပီး ြပြခင်းမှာ မေကာင်းပါ။ ဆက်သွယ်စံုစမ်းြကည့်ေတာ့ ပညာရပ်တစ်ခုအား ေလးစားေသာအားြဖင့် စီစဉ်တင်ဆက်ြခင်းြဖစ်ေြကာင်း သိရပါသည်။ ဘယ်သို့ပဲြဖစ်ြဖစ် မေကာင်းပါ။ လူေတွ ပိုြပီး လမ်းမှားကို ေရာက်ေတာ့မည်။

  ေနာက်တစ်ခု ေြပာချင်သည်မှာ ကျွန်ေတာ်သည် နိုင်ငံေရးလုပ်ေနေသာသူတစ်ေယာက် မဟုတ်ပါ။ သုိ့ေသာ်လည်း ေြပာသင့်သည်ထင်၍ ေြပာရပါဦးမည်။ မဲရံုကိုသွားရန်၊ ေထာက်ခံမဲေပးရန် ရုပ်သံအစီအစဉ် များမှ ေန၍ ထုတ်လွှင့်ေနပါသည်။ ြပည်သူေတွထဲမှ ြပည်သူများက ေမးလာေသာ စကားများအား ကျွန်ေတာ်ေြပာြပပါမည်။ ဖွဲ့စည်းပံု အေြခခံဥပေဒထဲတွင် မည်သို့ေသာအချက်များပါသည်ကို ြပည်သူများ မသိြကေသးပါ။ ပါ၀င်ေသာအချက်များကို မဖတ်ဘဲ မည်သို့ ေထာက်ခံမဲ ေပးရမည်နည်း၊ ဒါ ေမးခွန်း တစ်ခုပါ။ ဒီေမးခွန်းသည် တိုင်းြပည်၊ နိုင်ငံအတွက် အင်မတန် အေရးပါေသာ ေမးခွန်းတစ်ခုပင် ြဖစ်သည်ဟု ကျွန်ေတာ်ထင်သည်။ အစိုးရမှ ထိုဖွဲ့စည်းပံုအေြခခံဥပေဒစာအုပ်အား သက်ဆုိင်ရာ ြမို့နယ် စာြကည့်တိုက် များတွင် ေပးပို့ြပီးြဖစ်ေြကာင်း၊ စာအုပ်ဆိုင်များတွင်လည်း ၀ယ်ေရာက်ဖတ်ရှု့နိုင်ေြကာင်း ေြကြငာသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။ တကယ်တမ်း စဉ်းစားြကည့်လှျင် မည်သူမှ ၀ယ်မဖတ်ဟု ကျွန်ေတာ်ထင်သည်။ တစ်ေန့လုပ်မှ တစ်ေန့စားရသည့်သူများဆိုလှျင် ပိုဆိုးမည်။ ကျွန်ေတာ် အြမင်မှားသည်လားေတာ့ မေြပာတတ်ပါ။ ပထမဦးဆံုး မဲဆန္ဒေပးရန်ဟုုေြကြငာြပီး အခုေတာ့ ေထာက်ခံမဲေပးရန်ဟု ေြကြငာသည်။ ဆန္ဒမဲနှင့် ေထာက်ခံမဲ ၊ ဒီ စကားစု နှစ်ခုသည် အဓိပ္ပါယ် ေတာ်ေတာ်ေလးကွာသည်ကို သတိြပုမိမည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် အစုိးရကို ဆန့်ကျင်ြပီး ေြပာေနြခင်းမဟုတ်ပါ။ ြဖစ်ေနတာေတွကို ေြပာေနြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ထိထိေရာက်ေရာက် ေထာက်ခံေစချင်လှျင် ဖတ်ြဖစ်ေအာင် လုပ်ရမည်သာ ြဖစ်သည်။ တစ်လမ်းလှျင် တစ်အုပ်ဆိုရင်ေကာ မေပးနိုင်ဘူးလား၊ ဒါ ကျွန်ေတာ့ဘက်က စဉ်းစားြကည့်ြခင်းသာြဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံေရးနှင့် ပတ်သက်လှျင်ကား ကျွန်ေတာ်သည် မူလတန်းအဆင့်သာ ရိှပါလိမ့်မည်။ သို့ေသာ်လည်း ြပည်သူေတွ ေမးေသာေမးခွန်းသည် ေမးသင့် ေမးထိုက်ေသာ ေမးခွန်းပင် ြဖစ်သည်။ အစိုးရအေနြဖင့် ေဟာေြပာပွဲများတက်တိုင်း ေထာက်ခံသည်ဟု မမှတ်ေစလိုပါ။ ေထာက်ခံမဲစာရင်းသုိ့လည်း မထည့်သွင်းေစလိုပါ။ ဆက်လက် ေရးသား ေဖာ်ြပပါဦးမည်။

  ေစတနာများစွာြဖင့်
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)

  8 comments:

  Welcome said...

  ထပ်တူထပ်မှျပါ......
  ေြပာမထွက်တဲ့စကားေတွကုိ ေြပာေပးတဲ့အတွက်...

  ြမန်မာြပည်ကိုလွမ်းတယ် said...

  အကိုလင်းဦးေရးလိုက်ရင် စိတ်၀င်စားစရာ
  ေကာင်းတဲ့ရှုေထာင့်ေတွဘက်ကေတွးေရး
  တာြကီးပဲေနာ်။စိတ်၀င်စားစွာေစာင့်ဖတ်ေန
  ပါတယ်။

  Han Thit Nyeim said...

  ေကာင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်ေတာ်ြကားဖူးတဲ့စကားတစ်ခွန်း ရှိတယ် `ြပချင်ရင် အရင်ရှိေအာင်လုပ်´ တဲ့။ ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ေတာ့ ြပလို့မရတာ အမှန်ပါပဲ။

  ေမမိုးမခ said...

  ေလးစားပါတယ် အေပျာ်ရှာလို့ အေပျာ်ရတယ် တရားရှာရင်တရားရမှာပဲ။ ေကာင်းေသာပိုစ်ေလးပါ

  MYAT KA LAY said...

  သူငယ်ချင်းေလး
  အရမ်းစိတ်၀င်စားဖို့ေကာင်းတာပဲ
  ဖတ်ရတာအရမ်းအဆင်ေြပတယ်
  ေရးထားတာေတွကအရမ်းေကာင်းတယ်
  သြကင်္န်မှာေပျာ်ရွှင်ခဲ့တယ်ေပါ့
  ကုသိုလ်ေတွလည်းရခဲ့တယ်ေပါ့
  လံုေမ

  Pinkgold said...

  ေကာင်းတယ် လင်းဦး...
  ခုမှ လာဖတ်ြဖစ်တယ်.. ေထာက်ခံမဲ နဲ့ ဆန္ဒမဲ မတူဘူးဆိုတာ အဘ ေတွကို သိေစချက်တယ် အဘ များ ေပါ့ ဟား ဟား

  MYAT KA LAY said...

  သူငယ်ချင်းေလး
  ကဗျာရပ်၀န်းမှာ နင့်ကဗျာေလးနှစ်ပုဒ်
  ကိုဖတ်လိုက်ရတယ်
  ေနာက်လည်းများများေရးေနာ်
  ဒို့ေတွအြမဲသူငယ်ချင်းေကာင်း
  ေတွလိုဆက်ဆံြကမယ်ေနာ်
  နင်ငါ့ကိုဘယ်ေတာ့မှမေမ့ရဘူးေနာ်
  အြမဲအားေပးေနမယ်
  လံုေမ(ထံု)

  Heartmuseum said...

  ကိုလင်းဦးေရ... အေတွးေလးေကာင်းတယ်ဗျာ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo