ေကျာက်တံတားြမို့နယ်နှင့် ပန်းဘဲတန်းြမို့နယ်တို့တွင် ြဖစ်ပွားခဲ့ေသာ ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်သတင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေကျာက်တံတားြမို့နယ်၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧြပီ ၂၀ ၁၉၅၅ ချိန် ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်
  ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧြပီ ၂၀ ၁၉၅၅ ချိန်တွင် ေကျာက်တံတားြမို့နယ်၊ (၃)ရပ်ကွက်၊ (၃၆)လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလ လမ်းေထာင့် အနီးရိှ “ABC” စားေသာက်ဆိုင်ေဘး (၃၆)လမ်းတွင် ရပ်ထားသည့် တက္ကစီ ယာဉ်အမှတ်(ခခ/၁၀၂၉) SUBARU အမျိုးအစား ယာဉ်ေရှ့ဘက်ြခမ်းနှင့် ဘယ်ဘက်ပလက်ေဖာင်းြကားတွင် ဗံုးေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ေပါက်ကွဲမှုေြကာင့် အဆိုပါယာဉ် ေရှ့ေလကာမှန် အက်ကွဲြခင်း၊ ဘယ်တံခါး ပိန်ချိုင့်ြပီး မှန်အက်ကွဲြခင်း၊ ေနာက်ဆွဲတံခါးမှန်ကွဲြခင်းများနှင့် ေရှ့ဘီးေပါက်ြခင်းများ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်စဉ်ေနရာ၏ တစ်ဘက်ယာဘက်ြခမ်းအနီးတွင် ေြကာင်နက်တစ်ေကာင် ဗိုက်ပွင့်ေသဆံုးေနသည်ကို ေတွ့ရိှရြပီး လူတစ်ဦးတစ်ေယာက်မှျ ထိခိုက်ြခင်း မရိှခဲ့ပါ။ ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်အနီး ရပ်ထားသည့် ခခ/၁၀၂၉ ယာဉ်မှာ ၂၀၀၈၊ ဧြပီ ၁၉ ၁၉၀၀ အချိန်မှ စတင် ကားရပ်ထားြခင်းြဖစ်ေြကာင်း၊ ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှာ ေဒါ်ယာဉ်ေမညွန့် (၅၅)နှစ်၊ (ဘ)ဦးဘသန်း၊ (အမှတ် ၁၀၉၊ ပထမထပ်၊ ၃၆လမ်း၊ ၃ ရပ်ကွက်၊ ေကျာက်တံတား ြမို့နယ် ေနသူ) ြဖစ်ေြကာင်း သိရပါသည်။ အဆိုပါယာဉ်မှာ ယင်းေနရာအနီးတွင် ေန့စဉ်ရပ်ထားေလ့ရိှသည့် ယာဉ်ြဖစ်ေြကာင်း သိရသည်။

  ပန်းဘဲတန်းြမို့နယ်၌ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဧြပီ ၂၀ ၂၁၁၀ ချိန် ေပါက်ကွဲမှုြဖစ်စဉ်
  ၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဧြပီ ၂၀ ၂၁၁၀ ချိန်တွင် ပန်းဘဲတန်းြမို့နယ်၊ (၁၁)ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်ေအာင်ဆန်းလမ်းနှင့် (၃၂)လမ်းေထာင့်ရိှ “ကုန်သည်ြကီးများဟိုတယ်” ေနာက်ဘက်တွင် ရပ်ထားေသာ ေဒါ်လှြကည် (ဘ)ဦးစံလွင်၊ အမှတ်(၁၈)၊ မေနာ်ဟရီလမ်း၊ ေဌးြကွယ်ရပ်ကွက်၊ မလွှကုန်း၊ တာေမွြမို့နယ်ပိုင် TOYOTA CORONA GX SALON အြဖူေရာင် ပ/၇၀၆၂ ယာဉ်ေအာက်တွင် ဗံုးေပါက်ကွဲမှု ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ေပါက်ကွဲမှုေြကာင့် ၀မ်းဗိုက်ေအာက် လမ်းေပါ်တွင် (၅)လက်မအကျယ် (၂)လက်မခန့်ရိှ ကျင်းတစ်ခုြဖစ်ခဲ့ြပီး၊ ယာဉ်ေနာက်ထိုင်ခံုနှင့် ယာဘက်ေြခနင်း ပျက်စီးြခင်း၊ ယာဉ်ြကမ်းြပင် (၁၂)လက်မခန့်ေပါက်ြခင်း၊ ေနာက်ဘန်ကာဘာ ြပုတ်ထွက်ြခင်း၊ ေနာက်ေလကာမှန် ြပုတ်ထွက်ြခင်း၊ ၀ဲအလှဆင်တန်းြပုတ်ြခင်း၊ ၀ဲေရှ့ဘီး ေပါက်ြခင်း၊ ၀ဲအချက်ြပမီး ြပုတ်ြခင်းတို့ ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။ ေပါက်ကွဲမှုေြကာင့် ကုန်သည်ြကီးများ ဟုိတယ်မှ ၀န်ထမ်းြဖစ်သူ စိုးေဇာ်ဟိန်း(၂၀)နှစ် (House Keeping)သည် ေြခေထာက်တွင် ဗံုးစ အနည်းငယ် ထိမှန်ဒဏ်ရာ ရရိှခဲ့ေြကာင်း၊ အဆုိပါ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်သည် ကုန်သည်ြကီးများဟိုတယ် လံုြခံုေရးကင်မရာတပ်ဆင်ထားေသာ ေနရာတွင် ရပ်တန့်ထားြခင်း ြဖစ်သြဖင့် လံုြခံုေရးကင်မရာအား ြပန်လည်စစ်ေဆးရာ ၂၁၀၀ အချိန်ခန့်၌ တီရှပ်မီးခိုးေရာင်၊ သရီးကွာတား ေဘာင်းဘီနက်ြပာေရာင် ၀တ်ဆင်ထားေသာ အရပ်(၅)ေပ၊ (၆)လက်မခန့် အသားလတ်၊ ဆံပင်ဂုတ်ေထာက်၊ နဖူးေြပာင်၊ မျက်နှာသွယ်၊ အသက်(၃၀)နှစ်ခန့်ရိှသူ အမျိုးသားတစ်ဦးမှ ကျွတ်ကျွတ်အိတ် အစိမ်းေရာင်ြဖင့် ထုတ်ထားေသာ အထုပ်တစ်ထုပ်ကို ေမာ်ေတာ်ယာဉ် ၀မ်းဗိုက်ေအာက်သို့ ထည့်သွင်းခဲ့သည်ကို ေတွ့ရိှရေြကာင်း သိရိှရသည်။

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)


  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo