ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၁၂)့

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ြမတ်စွာဘုရားသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ် ၂၅၀၀ေကျာ်မှ စ၍ ေသရည်ေသရက် လံုး၀မေသာက်ရန် တားြမစ်ေတာ်မူခဲ့ ပါသည်။ ြမန်ြမန်ေသတတ်၍ ေသရည်ဟု ေခါ်ဆိုြခင်းြဖစ်သည်။ မိန့်ေတာ်မူသည့်အတိုင်း လံုး၀မေသာက်ဘဲ ေနနိုင်ြကြပီး၊ အသက်ဉာဏ်ေစာင့်သွားပါက သက်တမ်းေစ့ေနသွားနိုင်သူ အများအြပားရိှသည်။

  ယခုအခါ စီးကရက်၊ ေဆးေပါလိပ်၊ ကွမ်း၊ မူးယစ်ေဆး၊ စိတ်ြကွေဆးများကို လံုး၀မေသာက်သံုးြကရန် ေရးသား ဆံုးမြကေသာ်လည်း အရက်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မူ အလွန်အကျွံမေသာက်ရဟုသာ ေလှျာ့ေလှျာ့ေပါ့ေပါ့ သတိေပးေနတတ်ြကသည်ကိုေတွ့ရပါသည်။ ဆိုရှယ်ေသာက်၊ အိပ်ေပျာ်စား၀င်ေစရန် အနည်းအကျဉ်း စေသာက်ရာမှ အရက်ချိုး(ဂျိုး)ြဖစ်ြပီး၊ အိမ်ေထာင်ပျက်၊ ဘ၀ပျက် ေတွ့ေနြကပါလျက် နည်းနည်းြဖင့် ေသာက်နိုင်သည်ဟု အြကံြပုေနြကသည်မှာ ယေန့လူငယ်များ အမှတ်မှားြကကာ အရက်ချိုး(ဂျိုး) ြဖစ်ေစရန် လမ်းြပေပးသည်နှင့် တူလှသည်။

  ြဗိတိန်ြပည်မှ လစ်ဘာရဲလ်ဒီမိုကရက် နိုင်ငံေရးပါတီမှ ေခါင်းေဆာင် ချားလ်စ်ကယ်နယ်ဒီ ဆိုသူသည် အရက်ချိုး (ဂျိုး)ြဖစ်ေန၍ ဘ၀ပျက်ကာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလတွင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်လိုက်ရသည်ကို သင်ခန်းစာ ယူသင့်ြကေပသည်။ ယခုအခါတွင် အချို့ အရက်ကုမ္ပဏီများသည် ေဘာလံုး၊ ေဂါက်သီးကစားမှုများကို အကာအကွယ်ယူ စပွန်ဆာလုပ်၍ ြမို့ေပါ်တွင်လည်းေကာင်း၊ ေနရာအများတွင်လည်းေကာင်း၊ ဂျာနယ်နှင့် မဂ္ဂဇင်းများတွင်လည်းေကာင်း အရက်ေြကာြငာများ တရား၀င်ေြကာ်ြငာေနသည်ကို ေတွ့ရပါသည်။

  အစိုးရမှ အရက်ကို မီဒီယာမှ မေြကာ်ြငာရဟု တားြမစ်ထားသည်ကို တစ်ဖက်လှည့်နှင့် အလည်လုပ် ေြကာ်ြငာေနြခင်း ြဖစ်သည်။ ေငွမျက်နှာြကည့်၍ ဤသို့ မေြကာ်ြငာေစသင့်ပါ။ အမျိုးသမီးပိုစတာများနှင့်လည်း ဆွဲေဆာင်ကာ ေြကာ်ြငာကပ်ေနြကသည်။ မျိုးဆက်သစ်တို့ အရက်ချိုး (ဂျိုး)များ အြဖစ်ေစရန် ကာကွယ်ေပးရမည့် ၀တ္တရားများ ရိှပါသည်။ အရက်ေသာက်မှ ေခတ်မီသည်ဟူေသာ အယူအဆကို ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် လံုး၀ လံုး၀ ကန့်ကွက် ေရးသားရပါသည်။
  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  ြမန်မာြပည်ကိုလွမ်းတယ် said...

  အရက်ကိုြကိုက်လို.ေကာ၊ေခတ်မီချင်လို.ေကာ
  စံုေနေအာင်ဆင်ေြခေပးြကြပီးေသာက်တတ်
  ြကတယ်ေနာ်။အကိုလင်းဦးကန်.ကွက်တာ
  ေမေတာ့ ေထာက်ခံပါတယ်။

  Welcome said...

  အထိမ်းအမှတ်ေန့ေတွကများေတာ့ ရက်ဆက်ပဲ
  အထိမ်းအမှတ်ေန့မရှိေတာ့လည်း စေနမုိ့၊ တနဂင်္ေနွမုိ့ နဲ့ သူငယ်ချင်းေတွ အေြကွေစာသွားတဲ့ သာဓကေတွ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ ချစ်သူ ပါမစ် မရလုိ့ပါ ရရင် လက်နှစ်လံုးထဲ.... ေနာက်တာ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo