ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့အြမင် (၁၁)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ယခု သြကင်္န်ေရာက်ရန် နီးကပ်လာြပီြဖစ်၍ သြကင်္န်သီချင်းေခွများ ထွက်ရိှလျက်ရိှပါသည်။ ထိုသြကင်္န်ေခွများတွင် သီဆိုသူများဖက်မှ အပင်ပန်းခံ၍ ေစတနာများစွာြဖင့် သီဆိုထုတ်ေ၀ေသာ အေခွများ ပါသကဲ့သို့ သြကင်္န်တွင် ေပါ်ြပူလာြဖစ် ေရပန်းစားရန်အတွက် ြဖစ်သလို ရိုက်ကူးသီဆိုထားေသာ အေခွများလည်း ပါ၀င်ြကသည်။ သြကင်္န်ဆိုသည်မှာ ြမန်မာလူမျိုးများအတွက် နှစ်သစ်ကိုြကိုဆိုေသာ ပွဲေတာ်ဟူ၍ သတ်မှတ်ထားသည်။ နှစ် သစ်တစ်ထက် သစ်သလို ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့် သီချင်းများမှာလည်း ပိုမိုအဆန်းထွင်လာြကသည်။

  ယခုထွက်ရိှေသာ သြကင်္န်သီချင်းေခွတစ်ချို့တွင် ဘာမှ အနှစ်သာရမရိ်ှေသာ သီချင်းများကို ေတွ့ရိှေနရပါသည်။ ေအာ်ြကသည်၊ ဆိုြကသည်၊ ခုန်ေပါက် ကခုန်ြကသည်၊ ဒါပါပဲ။ သူသီဆိုေသာသီချင်းမှာ ဘာအဓိပ္ပါယ်မှန်းမသိ။ သံစဉ်ကလည်း အရင် ြမန်မာြပည်က အဆိုေကျာ်ြကီးများ အြခားနိုင်ငံမှ ကူးခဲ့ေသာ ေကာ်ပီ သီချင်းများသာ။ ေကာ်ပီဆိုလို့ အြပစ်ေြပာေနြခင်း မဟုတ်ပါ။ အနှစ်သာရ မရိှြခင်းကို ဆိုလိုပါသည်။ အဆိုေတာ် ေဇာ်ပိုင် သီဆိုထွက်ရိှေသာ သြကင်္န်သီချင်းေခွကို နားေထာင်ရာ အမှန်တကယ် ေကာင်းပါသည်။ ကချင်၊ ခုန်ချင် ၊ ြမူးချင်သည်ဆိုပါက ြမန်မာ ဒီေဂျများထွက်ေနသည်ပဲ။ အဲ့ဒါေတွနဲ့ ကခုန်လို့ရသည်။ ခက်သည်က ဘာေတွ ဆိုေနမှန်းမသိေသာ အေခွတွင် ေပါက်ကရဆိုတတ်ေသာ အဆိုေတာ်သစ်များကို လက်ခံရန်စိတ်နှလံုးသွင်းထားေသာ်လည်း ထိုအဆိုေတာ်သစ်များမှာ အဓိပ္ပါယ်မရိှ၊ ခံစားလို့မရသည့် သီချင်းများကို ဆိုေနသည်။ ဟိုဘက်ထိပ် ေြပးလိုက်၊ ဒီဘက်ထိပ်ေြပးလိုက်နှင့်၊ နာမည် အနည်းငယ်ရေနြပီ ြဖစ်ေသာ အဆိုေတာ်မေလးကလည်း ကလိုက်သည်မှာ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာမျက်လံုးနှင့်ဆိုရေသာ် အလွန်ရိုင်းပါသည်။ ရိုက်သည့် ဒါရိုက်တာကလည်း တကယ့် ြမင်ကွင်းေတွကို ေရွး၍ ရိုက်ြပသည်။ ပုရိသ ေယာကျ်ားတို့ အြကိုက်ပင်။ သူတို့ကေတာင် ြပရဲ၊ ရိုက်ရဲေသးသည်မှေတာ့ ဒီဘက်က ေယာကျ်ားများ ြကည့်ရဲရေတာ့မည်ေပါ့။

  ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ေြပာချင်ပါေသးသည်။ သြကင်္န်တွင် ေခတ်နှင့်အညီ၀တ်ဆင်ချင်ပါသည် ဆိုေသာ သူများ၊ အကျီင်္များကို ၀တ်ဆင်ရာတွင် ပါးပါးေလးများ မ၀တ်ပါနှင့်။ ကားနှင့်လည်သူ အမျိုးသမီးများ ထမိန်မ၀တ်သင့်ပါဟု ေြပာချင်သည်။ ဒီလူြကီးက ြမန်မာ့ဓေလ့ကို အေလးထားသည်လည်းေြပာေသး၊ ထမိန်မ၀တ်ပါနဲ့လို့လည်း ေြပာသည်ဟု ေတွးပါလိမ့်မည်။ အချို့ ေရပက်သူအများစုမှာ မီးသတ်ပိုက်များနှင့် ပက်ေနြက၍ ြဖစ်ပါသည်။ မီးသတ်ပိုက်နှင့်ပက်သည်ထက် မိန်းကေလး၏ အေပါ်ေအာက်ကို သိမ်းကျံုးြပီး ပိုက်နှင့် ထိုးြခင်းပင်။ ထိုအချိန် ထမိန်သာ၀တ်ထားပါက .....?။ ေြပာမယ့်သာေြပာေနရသည်။ သြကင်္န်တွင် ထမိန်၀တ်ေသာ ြမန်မာမိန်းကေလးများ အင်မတန်ရှားပါသည်။ လံုး၀မရိှသေလာက်ပင်။ အကျီင်္၀တ်ထားသည်မှာ ေရစိုလှျင် အထဲထိ အတိုင်းသား ြမင်ရသည်ထိ ၀တ်တတ်ြကေသာ ြမန်မာမိန်းကေလး အလွန်များပါသည်။ လာမည့်သြကင်္န်တွင် ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများအား ထိန်းထိန်း သိမ်းသိမ်း ၀တ်ြကပါရန် ေစတနာထား ေရးသားရပါသည်။

  ကျွန်ေတာ်တို့ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်သစ်ကူးပွဲေတာ်ဟု ေခါ်ဆိုြကေသာ သြကင်္န်ပွဲေတာ်ြပီးသွားတိုင်း သတင်းများ ြကားေနရသည်မှာ လူေသဆံုးသတင်း အများဆံုးြဖစ်သည်ကို ေတွ့ြကရပါလိမ့်မည်။ ြပီးခဲ့သည့်နှစ်က ကျွန်ေတာ် IC မဏ္ဍပ်တွင် လက်မှတ်ရ၍ သွားြကည့်ပါသည်။ လူများမှာ ကခုန် ေပျာ်ြမူေနြက၊ သီချင်းလိုက်ဆိုေနြကနှင့် ေတာ်ေတာ်ေလးကို ေပျာ်ဖို့ေကာင်းပါသည်။ ဘီယာဆိုသည်ကိုလည်း လမ်းေဘးမှာ ဒီအတိုင်း ခွက်နှင့် ချေရာင်းေနသည်ကိုလည်း ေတွ့ရပါသည်။ သို့နှင့် တံတားအတိုင်း အပျင်းေြပ လမ်းေလှျာက်ထွက်ခဲ့ပါသည်။ ေနရာကား ကန်ေတာ်ြကီး ြဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်တစ်ေယာက်တည်းလားဟု ေမးဖွယ်ရိှ၏။ ဟုတ်ပါ၏။ ကျွန်ေတာ်သည် တစ်ေယာက်တည်း သွားရတာကို ပိုမို သေဘာကျတတ်ပါသည်။ အေပါင်းအသင်းနှင့် သိပ်မသွားပါ။ ကျွန်ေတာ်ြကည့်လိုက်ေတာ့ ကန်စပ်တွင် ေယာကျ်ားေလး ေလးဦင်္း ေရချိုးေနပါသည်။ အားလံုးကေတာ့ မူးေနဟန် ရိှသည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း ဟုိြကည့် ဒီြကည့်နဲ့ တံတားေပါ်မှာေပါ့ေလ။ ထို ေယာကျ်ားေလးဦးမှာ တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် စရင်း စရင်း ေရလယ်ဘက်ကို ေရာက်သွားသည်။ ထိုထဲမှ လူငယ်တစ်ဦးသည် ေအာက်က ဆွဲချလိုက်သည့်အလား ြမှုပ်သွားပါသည်။ သူ့သူငယ်ချင်းများမှာ ကုန်းေပါ်သို့ တက်ေြပးြကသည်။ ေအာ်ြကသည်။ လူေတွက အများြကီး ၀ုိင်းြကည့်ရံုမှလွဲ၍ တစ်ေယာက်မှ မဆင်းကယ်ြကပါ။ လံုြခံုေရး ရဲ ငါးဦးေြပးလာပါသည်။ ြပီးေတာ့ ဆင်းြကည့်သည်။ “ အနစ်ြကီးကွ” ဆိုြပီး ရဲ ငါးဦးစလံုး ကမ်းေပါ် ြပန်တက်လာသည်။ အေပါ်ကေန ဘယ်အချိန်စြဖစ်သလဲ စသြဖင့် ကျန်ခဲ့သူ သူငယ်ချင်းများအား ေမးေနသည်။ ကယ်ရမည့်သူကို မကယ်ပါ။ ေတာ်ေတာ်အားကိုးရေသာ ရဲများပင် ။ ေြပးလာတုန်းကေတာ့ သူတို့ပဲ ကယ်တင်ေတာ့မလိုလို။
  ထိုရဲများ ေမးြမန်းေနသည်မှာ နာရီ၀က်ေလာက်ြကာခဲ့သည်။ ခဏြကာလာေတာ့ စည်ပင်မှ အသက်(၅၀)အရွယ် အဘြကီးတစ်ဦး ေရာက်လာ ပါသည်။ သူက အကျီချွတ်ြပီး ၀ါးလံုးတစ်လံုးကိုင် ဆင်းြပီး ေရငုပ်ရှာေလသည်။ ေရလယ်အနီးတွင် ေတွ့ပါြပီ။ သူက ကမ်းေပါ်မှ အြခား ေရကူးတတ်သူများအား ေခါ်ပါသည်။ သံုးေယာက်ေလာက် ဆင်းလိုက်သွားသည်။ သို့နှင့် ေရနစ်သူအား ကမ်းေပါ်သို့ သယ်ခဲ့ြကသည်။ ကမ်းေပါ်ေရာက်ေသာ် အသက်မရိှပါ။ ကယ်ဆယ်သူ အဘိုးြကီးသာ မေရာက်ခဲ့ပါက အေလာင်းေတာင် ရမည်မဟုတ်။ သြကင်္န်တွင် အလွန်အကျွံ မမူးြကဖို့ ေြပာချင်ပါသည်။ ဒီအြဖစ်အပျက်က ကိုယ်ေရှ့မှာ ြဖစ်ပျက်သွားေသာ အြဖစ်အပျက်။ သြကင်္န်ရက်များကုန်ဆံုးသွားေသာအခါတွင်ကား ေသဆံုးသတင်းများ တန်းစီြပီး ထွက်လာပါေတာ့သည်။ နှစ်သစ်ကို ြကိုဆိုေသာပွဲကား အလွန်အကျည်းတန်လှ တကား။
  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)


  5 comments:

  pandora said...

  အချက် အေတာ်များများ သေဘာတူပါတယ် အထူးသြဖင့် ၀တ်စားတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ေပါ့

  Emily said...

  အကုိေရ ေြပာသင့်ေြပာထိုက် ေရးသင့်ေရးထိုက်တဲ့ ပို့စ်တခုပါ။ မိန်းကေလးေတွ အေရာင်နုေတွ ၀တ်တာလည်း အထင်းသား ြမင်ေအာင် တမင် ၀တ်ထားသလား ေအာက်ေမ့ရပါတယ်။ အြဖူ၊ ပန်းေရာင် စသည်ြဖင့်ေပါ့။ ဒီလို ေရစိုချိန်ကျေတာ့ အနက်ကို မ၀တ်ကျဘူး ခင်ဗျ။ အဲလိုေတာ်ြကတာ။ သြကင်္န်မှာ ေယာက်ျားေလးေတွလဲ အမူးလွန်တာ၊ ရန်ြဖစ်တာ အရမ်းများတယ်။ ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ေနာက်ထပ်လည်း အခုလို ပို့စ်ေကာင်းေတွ အများြကီး တင်နိုင်ပါေစခင်ဗျာ။

  စိုးထက် - Soe Htet ! said...

  မှန်တယ် ... ေတာ်ေတာ်ေလးကို ြပင်သင့်ြပီ :)

  Aung Thu said...

  ေကာင်းပါတယ်..အခုလုိမျုိး ြမန်မာရုိးရာသြကင်္န်မှာ သရုပ်ပျက်ယဉ်ေကျးမှုေတွထွန်းကားေနထာဟာ အရိုးစွဲေနရင် ေနာက်လာမည့် ေနာက်လာေနာက်သား ေတွအသိမှတ်မှားနုိင်ပါတယ်...များများေြပာထားသင့် ပါတယ်...ကျွန်ေတာ်အြမင်ကေတာ့ ြမန်မာယဉ်ေကျးမှု ကိုဖီလာြဖစ်ေစမဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ လူထုအတွင်း ေနထုိင်သွားလာမှုေတွကို ဥပေဒနဲ့ထိန်းချုပ်ဖုိ့လုိတယ် နုိင်ငံြကိးတစ်ချုိ ့ မှာလည်း ဥပေဒေတွနဲ့ထိန်းချုပ်ထား တာကိုေတွ ့ရပါတယ်

  Aung Thu said...

  ေကာင်းပါတယ်..အခုလုိမျုိး ြမန်မာရုိးရာသြကင်္န်မှာ သရုပ်ပျက်ယဉ်ေကျးမှုေတွထွန်းကားေနထာဟာ အရိုးစွဲေနရင် ေနာက်လာမည့် ေနာက်လာေနာက်သား ေတွအသိမှတ်မှားနုိင်ပါတယ်...များများေြပာထားသင့် ပါတယ်...ကျွန်ေတာ်အြမင်ကေတာ့ ြမန်မာယဉ်ေကျးမှု ကိုဖီလာြဖစ်ေစမဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ လူထုအတွင်း ေနထုိင်သွားလာမှုေတွကို ဥပေဒနဲ့ထိန်းချုပ်ဖုိ့လုိတယ် နုိင်ငံြကိးတစ်ချုိ ့ မှာလည်း ဥပေဒေတွနဲ့ထိန်းချုပ်ထား တာကိုေတွ ့ရပါတယ်

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo