ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၁၀)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • အခုေြပာမည့် အေြကာင်းကိစ္စမှာ သတင်းမှားများ ြကားေနရ၍ မေနသာေတာ့ပဲ ေရးလိုက်ရြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်သည်မှာ သတင်းများကို ေရးရာတွင် မိမိ၏သတင်း ခိုင်မာ မှန်ကန်မှုရိှမှသာ ေရးသားေဖာ်ြပ သင့်ြကပါသည်။ သတင်းမှာ ခိုင်မာမှုမရိှဘဲ သတင်းဦးေအာင်တင်ြခင်းသည် စာဖတ်သူများအား လွဲမှားေသာ အေတွး ၊ မှားယွင်းေသာ သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ ေပးြခင်းပင် ြဖစ်ပါသည်။

  Air Bagan ေလယာဉ် ြဖစ်ပျက်သွားသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းများ အမျိုးမျိုး ြကားသိေနရပါသည်။ ရရိှသည့်သတင်းအား မိမိလိုရာဆွဲသွင်းြပီး သတင်းေပးြခင်းမှာ စိတ်ပျက်ဖွယ်ေကာင်းလှပါသည်။ ကျွန်ေတာ် အခုေရးမည်မှာ ေလယာဉ်တိမ်းေမှာက်မှု၏ ြဖစ်ပျက်ရသည့်အေြကာင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အတိတလင်း ေရးသားေဖာ်ြပမည် ြဖစ်ပါ၏။

  ၁၉-၂-၂၀၀၈ ရက်ေန့၊ ပူတာအိုမှ ြမစ်ြကီးနားသို့ ပျံသန်းမည့် Air Bagan ေလယာဉ်။ ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ခရီးသည် ေယာကျ်ား(၃၆)ဦး၊ ခရီးသည် အမျိုးသမီး (၁၆)ဦး နှင့် ေလယာဉ်၀န်ထမ်း (၈)ဦး ပါ၀င်ပါသည်။ ေလယာဉ်စတင်ထွက်ခွာြပီး ေြပးလမ်းေြကာင်းေပါ် အချိန်ယူချိန်တွင် ေလယာဉ်မှူးမှာ အေရးေပါ်အချက်ေပး မီးနီတစ်လံုး အချက်ြပေနသည်ကို ေတွ့ရိှလိုက်ပါေတာ့သည်။ ထို ေလယာဉ်မှူးမှာ ေလယာဉ် အန္တရာယ် ကျေရာက်ေတာ့မည်ကို ချက်ချင်းသိလိုက်ပါသည်။ ေလယာဉ်မှာလည်း ေြပးလမ်းေြကာင်းေပါ်တွင် တက်ရန် အချိန်ယူေနချိန်၊ အရိှန်ကလည်း ရေနြပီ။ သူဘာကိုမှ မစဉ်းစား အေြကာင်းမြကားနိုင်ေတာ့။ ေလယာဉ်ကို ချက်ချင်းရပ်ရန် ဘရိတ်ဘားကို ဆွဲယူလိုက်ပါေတာ့သည်။ ေလယာဉ်မှာ အရိှန်ြဖင့် တိမ်းေစာင်းေမှာက်သွား ပါေတာ့သည်။ ေလယာဉ်မှူးမှာ လက်များ ေပါက်ြပဲ ဒဏ််ရာရသည်မှလွဲ၍ အေသအေပျာက် မရိှခဲ့ပါ။ ေလယာဉ်မှာေတာ့ ေလယာဉ်ဦးေခါင်းေြကသွားကာ၊ ေလယာဉ်၏ ၀ဲဘက်ေတာင်ပံ ကျိုးသွားြပီး ဘယ်ဘက် အင်ဂျင် ြပုတ်ကျခဲ့ပါသည်။ ခရီးသည်များလည်း ဒဏ်ရာရခဲ့ပါသည်။ အရှိန်မှာ မများေသး၍သာ ေတာ်ေတာ့သည်။

  ထိုအြဖစ်အပျက်ကို ေသချာ စမ်းစစ်ြကည့်လိုက်ေသာအခါ ေလယာဉ်မှူးသည် စိုးရိမ်လွန်ကဲခဲ့သည်။ သူတတ်ထားေသာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အေတွ့အြကံုများကို အသံုးမချနိုင်ခဲ့ပါ။ သူ့ကို အြပစ် ေြပာေနြခင်း မဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ်ဆိုလှျင် ထိုမီးနီသည် တကယ့်အန္တရာယ် ြဖစ်နိုင်ေသာ အချက်ြပမီး ြဖစ်သည်။ ထိုမီးနီသည် ေလးလံုးရိှပါသည်။ မီးနီ ေလးလံုးလံုး လင်းသည့်တိုင်ေအာင် ေလယာဉ်သည် ေလေပါ်တွင် ၄၅မိနစ် ပျံသန်းရန် အချိန်ရပါေသးသည်။ ထို့ေနာက်မှသာလှျင် အန္တရာယ်ြဖစ်ေစနိုင်ပါသည်။
  ြဖစ်ပွားချိန်တွင် မီးနီမှာ တစ်လံုးသာလှျင် လင်းေနပါသည်။ ကျန် မီးနီ သံုးလံုးလင်းဖို့အြပင် အချိန် (၄၅)မိနစ် ရိှပါေသးသည်။ ေလယာဉ်မှူး အေနနှင့် အချိန်များစွာရပါသည်။ အေြကာင်းြကားဖို့အချိန်ေတွအများြကီး ရိှေသးသည်။ ေလယာဉ်ကို အရိှန်သတ်ရန် အချိန်ေတွ အများြကီးရိှပါေသးသည်။ သူ့ဘက်က ြကည့်ြပန်လှျင်လည်း ေလယာဉ်ေပါ်တွင် ပါလာေသာ ခရီးသည်များအား ဒုက္ခမေရာက်ေစရန် ြပုလုပ်ခဲ့ြခင်းသာပင်။

  သို့ေသာ်လည်း အချိန်များစွာရိှပါလျက် ထိုသို့ြပုလုပ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်၍ မြဖစ်သင့်ေသာ ဆံုးရံှုးမှုများ ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ ခရီးသည်များ အထိတ်တလန့် ြဖစ်ခဲ့ရသည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများ ရခဲ့ရသည်။ ေလယာဉ်အား မတက်မီ ေသချာစွာ စစ်ေဆးသင့်ပါသည်။ ြပီးခဲ့ေသာ ၂ရက်ေန့တွင်လည်း ဂျက်တစ်စင်း အတက်တွင် ေလယာဉ်၀ဲဘက်မှ မီးများေလာင်ေနသည်ကို ေတွ့ရသည်။ သို့ေသာ်လည်း ေလယာဉ်ကို ေကာင်းစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ေပသည်။ ကျွန်ေတာ်တို့နုိင်ငံ ြမန်မာ့ေလေြကာင်းတာ၀န်ရိှသူများ အေနနှင့် ေလယာဉ်ကို ေကာင်စွာ စစ်ေဆးြပီးမှ ထွက်ခွာရန် ခွင့်ြပုသင့်ပါသည်။

  ကျွန်ေတာ် ထပ်ေလာင်း ေြပာဆိုချင်သည်မှာ သတင်းအမှားများအား ေပးြခင်းပင်ြဖစ်ပါသည်။ မန္တေလး မီးေလာင်မှုတွင်လည်း လူအများ အထင်လွဲမှုများြဖစ်ေအာင် သတင်းများကို ချဲ့ကားကာ ေရးသားြကသည်။ မီးသတ်ဌာနမှ ြကိုးစားမှုများကိုေတာ့ ေဖာ်ြပြခင်း မရိှခဲ့ပါ။ ထိုအေြကာင်းများအား ကိုဂျူလိုင်မှ အကျယ်တ၀င့် ေရးသားေဖာ်ြပခဲ့ြပီးြဖစ်၍ ကျွန်ေတာ့် အေနနှင့် မေဖာ်ြပေတာ့ပါ။

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  Ko Boyz said...

  I'm not sure the accuracy for the pictures of the damaged airplane which I had received a week ago thru chain mail. But, it seems the plane was broken in half. Is it photo-shoped or real picture? Got no clue already. In this time of rapid media, self judgment is not enough anymore. Juz my 2 cents !

  ~J-Quen ~ said...

  ေလယဉ်မထွက်ခွာခင်မှာ ေသချာစစ်ေဆးဖို့လိုသလို ေလယာဉ်မှုးေတွကိုလည်း ေသချာေလ့ကျင့်သင်တန်းေပးဖို့လိုတယ်လို့ထင်မိတယ်။ တခုခုြကံုေတာ့ ဗျာယာခတ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုတာ အေတွ့ြကံုနည်းတာလဲပါနိုင်တယ်။ လူအများြကီးကို သယ်ယူပို့ေဆာင်ေပးဖို့ တာ၀န်ယူတဲ့ေလယာဉ်မှုးတစ်ေယာက်အေနနဲ့ မှန်းလို့မရတဲ့ေဘးဥပဒ်တွက် အြမဲတမ်းအဆင့်သင့်ြဖစ်ေအာင် ၊ ြပသာနာကိုေခါင်းေအးေအးထားေြဖရှင်းတက်ေအာင် ေလ့ကျင့်ေပးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ (ဒါကေတာ့ ညီမအထင်ေတွမို့ အမှားပါရင် သီးခံေပးပါ)

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo