မေသခင် ဗုဒ္ဓေဗဒင် ေမးသင့်သည်

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေဗဒင် ဟူေသာ အသံုးအနှုန်းသည် လူအများစု၏ စိတ်အစာတစ်ခု ြဖစ်ေနပါသည်။ များေသာအားြဖင့် ေလာဘစိတ်၏ ဆာေလာင်မှုေြကာင့် ေဗဒင်ကို စားသံုးတတ်ြကသည်။ ကံတရားကို ေဘးဖယ်၍ ဉာဏ်နှင့် ၀ီရိယကို အရင်းတည်ကာ လူေနမှု ြမင့်မားေအာင် ြကံေဆာင်ြကိုးစားတတ်ြကသည်။

  အေြကာင်းေကာင်းသည် ြဖစ်ေစ၊ ဆိုးသည်ြဖစ်ေစ၊ အကျိုးတရားေကာင်းဖို့ အြမဲတမ်း ေမှျာ်လင့်ထားြကသည်။ ေမှျာ်လင့်သလို ြဖစ်မလာေသာအခါ (အကျိုးတရား မေကာင်းေသာအခါ) မိမိ၏ ပင်ကိုအသိဉာဏ်များပင် ေမှးမိှန်ကာ ေဗဒင်ကို စားသံုး၍ ေလာဘစိတ်ကို ေြဖသိမ့်ြကသည်။ ဒီထက်ပို၍ ြမှင့်တင်ေပးြကသည်။ လူ့ေလာက စီးပွားေရး အဆင်မေြပမှုများကို ြကည့်လှျင် များေသာအားြဖင့် ကံ၊ ဉာဏ်၊ ၀ီရိယ သံုးမျိုးလံုး ရိှေနြကသည်ကို ေတွ့ရပါမည်။ အတိတ်ကံ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကံများ ေကာင်း၍ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ြဖင့် ဆံုးြဖတ်ဆင်ြခင်ကာ ၀ီရိယ ထားတတ်ြကပါသည်။ အချို့လည်း အတိတ်ကံနှင့်ပင် အေတာ်ြကာ ေကာင်းကျိုးချမ်းသာ ခံစားတတ်ြကရ ြပန်ပါသည်။ အတိတ်ကံ အနည်းငယ်ေကာင်း၍ ပစ္စပ္ပန်ကံ မေကာင်းေသာအခါ အတိတ်မေကာင်းဘဲ ပစ္စုပ္ပန်ကံ အနည်းငယ်ေကာင်းေသာအခါတို့၌ လည်းေကာင်း မေကာင်းကျိုးကို ခံစားရတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ................

  ေလာကေဗဒင်
  “ေသာြကာသားသမီး ြဖစ်လို့ အြမစ်အညွန့်ြဖစ်တဲ့ ပိေတာက်သားကို ဘုရားထု ကိုးကွယ်ပါ၊ ဂုဏ်ေတာ်ကိုးပါး ပုတီးစိပ်ပါ။ ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း မနက် ကိုးေခါက်၊ ည ကိုးေခါက် ရွတ်ပါ။ တနလင်္ာ သားသမီးနဲ့ မေပါင်းပါနဲ့။ စီးပွားတူ မလုပ်ပါနဲ့။ တိရစ္ဆာန်များကို အစာေကျွးြပီး ၀မ်းေြမာက်၀မ်းသာ ြဖစ်ေနပါ။ ရဟန်းသံဃာ သက်ြကီး ရွယ်အိုများအား ဆန် ဆီ ဆား ေဆး လှူေပးပါ။ ဆင်းရဲသူများအား အ၀တ်အထည် လှူပါ။ မိမိေမွးေန့တွင် ညအိပ် အ၀တ်အစား အေဟာင်းများကို ေြခသည်း-လက်သည်း -ဆံပင် စသည်တို့နှင့် အတူ ေြမြမှုပ်ပါ။ ေရေမှျာပါ” စသည် စသည်ြဖင့် .......။

  (မခိုင်းသင့်) ယုတ္တိမရိှေသာ ယြတာ
  နက္ခတ်ေကာင်းကို ေမှျာ်လင့်ေစာင့်စားေနေသာ လူမိုက်အား ေကာင်းကျိုးတရားသည် ေကျာ်လွန်ခဲ့ေလြပီ။ ေကာင်းေသာအလုပ် လုပ်ေနချိန်တွင် နက္ခတ်ေကာင်းြဖစ်သည်။ အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ေသာ နက္ခတ်သည် အသိဉာဏ်ရိှေသာ လူသားအား အဘယ်သို့ေသာ ေကာင်းကျိုးများ ေပးနိုင်ပါမည်နည်း။ ေကာင်းေသာအလုပ် မှန်သမှျကို လျင်ြမန်စွာ လုပ်ပါ။ မေကာင်းမှုဆိုလှျင် တတ်နိုင်သမှျ အချိိန်ဆွဲပါ။ မေကာင်းမှုြကံစည်၊ ြပုလုပ်၊ ေြပာဆိုချင်ေသာ မိမိစိတ်ကို တားြမစ်ပါ” ဟု ြမတ်ဗုဒ္ဓက မိန့်ေတာ်မူပါသည်။

  ကိေလသာအြပည့် ရိှေနေသးေသာ သိဒ္ဓတ္တမင်းသား ေတာထွက်ချိန်၌ ရက်ရာဇာ၊ ြပဿဒါး မေရွးချယ်ခဲ့ေပ။ ေကာင်းေသာအလုပ်မှန်းသိ၍လည်း အချိန်မဆွဲခဲ့ပါ။ သတ္တ၀ါမှန်သမှျတို့၏ ေရှ့ေဆာင်လမ်းြပသဖွယ် ြဖစ်ခဲ့ပါေပ၏။ စံနမူနာ ယူထိုက်ပါေပ၏။ ကိေလသာအားလံုး ကင်းစင်ြပီးေသာ ြမတ်ဘုရား၏ မိန့်မှာချက်၊ လုပ်ေဆာင်ချက်တို့သည် ပို၍ ပို၍ လိုက်နာ ကျင့်သံုးသင့်လှေပေတာ့သည်။

  ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ၊ ပိေတာက်သား ဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါ၏ဟု မည်သည့် ကျမ်းဂန်၊ မည်သုိ့ေသာ ပညာရှင်များက မိန့်ေလသနည်း။ ဂုဏ်ေတာ်ကိုးပါးနှင့် ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်း ရွတ်ပါဆိုေသာ ေဗဒင်ေဟာချက်ကိုသာ ယံုြကည်ေနလှျင် အားကိုးေနလှျင်၊ ဓမ္မံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိနှင့် ကိုက်ညီပါမည်ေလာ။ တနလင်္ာ သားသမီးကို မေပါင်းပါနဲ့ဟု ေဗဒင်က ေဟာဆိုရာတွင် တနလင်္ာသားသမီးသည် ေလးစား ဆည်းကပ်ထိုက်ေသာ ရဟန်းပညာရိှ၊ လူပညာရိှ ြဖစ်ခဲ့ေသာ် ေရှာင်ရှားရန် သင့် မသင့် စဉ်းစားရပါလိမ့်မည်။ ေကျးဇူးရှင် မိဘ၊ ဆရာသမား ြဖစ်ခဲ့ေသာ် မည်သို့ ဆက်ဆံရပါမည်နည်း။ ေဗဒင်ေြကာင့် ထိုသူတို့အား မဆည်းကပ်မိေသာ် မည်မှျ အကျိုးယုတ်နိုင်သည်ကို တွက်ဆမိပါ၏ေလာ။ ေန့ခုနှစ်ေန့ (ရှစ်ေန့) တွင် ဘယ်ေန့သားြဖစ်ြဖစ် လူမိုက်ဆိုလှျင် မေပါင်းပါနှင့်။ ေရှာင်ြကဉ်ပါ။ ပညာရိှကို ဆိုလှျင် မှီ၀ဲဆည်းကပ်ပါ ဟူေသာ မဂင်္လာတရားေတာ်လာ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်ြကားချက် ရိှပါသည်။ စဉ်းစားြကပါကုန်။

  ငါးပိထုပ်ေသာဖက်ကို ငါးပိနံ့ ကူးစက်တတ်သလို ေတာင်ဇလပ်ပန်းထုပ်ေသာ ဖက်ကိုလည်း ေတာင်ဇလပ်ပန်း၏ ရနံ့ ကူးစက်တတ်ပါသည်။ လူမိုက်နှင့် ေပါင်းသင်းမိ၍ အသိဆိုး၊ ဉာဏ်ဆိုးများ စွဲကပ်ခဲ့ေသာ် ကံမေကာင်းခဲ့ေသာ် မိမိ၏ အ၀တ်အစား၊ ဆံပင်၊ ေြခသည်း၊ လက်သည်းတွင်မက ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလံုး ေရေမှျာေသာ်လည်း အဆိုးတရားများ ေပျာက်ကွယ် မသွားနိုင်ပါေပ။ အဆိုးတရားများ စွဲကပ်ြမဲ စွဲကပ်ေနမည်သာ ြဖစ်သည်။

  ြမတ်ဘုရား၏ တပည့်သာ၀က များစွာတို့မှာ ဘုရားလမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သံုးကျင့်ြကံြက၍ ကိေလသာ ကုန်ခမ်းြကေသာ်လည်း တိတိ္ထလမ်းစဉ်ြဖင့် ခန္ဓာကိုယ်ေရစိမ်ကျင့်ေသာ်လည်း ကိေလသာအညစ်အေြကး မကုန်သူေတွ များစွာရိှခဲ့ြကပါသည်။

  တိရစ္ဆာန်များကို အစာေကျွးြပီး ၀မ်းေြမာက် ၀မ်းသာ ြကည့်ေနပါြပီး ြပုလုပ်ြကေသာအခါ ေသာမနဿသဟဂုဏ် ဉာဏ၀ိပ္ပယုတ် သသခင်္ါရိက ကုသိုလ် ြဖစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကုသိုလ်ကံသည် ဘ၀ေပါင်းတစ်ရာအထိ သက်ရှည်၊ ဆင်းလှ၊ ချမ်းသာရ၊ ဗလ ဉာဏ်ပညာ အကျိုးငါးပါးကို ေပးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ်ေတာ်များ၊ ပဋ္ဌာန်း ၂၄ ပစ္စည်းများကိုလည်း ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရင်း အနက်အဓိပ္ပါယ်များကို နားလည်သေဘာေပါက်ပါက မေရမတွက်နိုင်ေသာ ကုသိုလ်တရား ရနိုင်ပါသည်။ သရဏဂံု သီလရိှေသာ သက်ြကီးရွယ်အိုများ၊ ရဟန်းသာမေဏများအား လှူဒါန်းမိပါက ဘ၀အသေခင်္ျ အကျိုးငါးပါးကို ရပါသည်။ သို့ေသာ် ေဗဒင်ဆရာက ယြတာ ေချခိုင်းမှ လုပ်ြကသည်။ မိုက်မဲေလစွ ။


  “ဗုဒ္ဓေဗဒင်”ဟူေသာ စကားလံုးသည် စာေရးသူ၏ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပါ။ တိပိဋကဓရ ဆရာေတာ်ဘုရားြကီး ၀ါဆိုသကင်္န်းကပ်လှူပွဲတွင် သပ္ပူရိသဒါနတရား ေဟာြကားခဲ့စဉ်က ထည့်သွင်းမိန့်ြကားသွားေသာ စကားေတာ် ြဖစ်ပါသည်။

  ဆရာေတာ်ြကီးက “အမျိုးသမီးေရာ၊ အမျိုးသားေရာ သက္ကစ္စဒါန မပါြကရင် ဒါနေြကာင့်ေတာ့ အေြခွအရံ ပရိသတ်ေတွ ေပါပါတယ်။ သို့ေသာ် ကိုယ့်ပရိသတ်အေပါ်မှာ ဩဇာမေညာင်းဘူး။ ဒါဟာ “ဗုဒ္ဓေဗဒင်”လို့ ဆိုနိုင်တာေပါ့” ဟု မိန့်ြကားခဲ့ပါသည်။

  ေဆးဆရာသည် လူနာအေပါ် ေစတနာထားကာ ေရာဂါေပျာက်ကင်း သက်သာေရးအတွက် ေဆးခါးြဖစ်ေနေသာ်လည်း ထိုေဆးကို ေမွှးသည်၊ ေအးသည်၊ ဆိမ့်သည်၊ အ၀င်ေကာင်းသည် စသည်ြဖင့် လူနာေသာက်ချင်လာေအာင် ေြပာဆို၍ တိုက်သကဲ့သို့ ဆရာေတာ်ြကီးကလည်း လူတို့အြကိုက်နှင့်ေလျာ်စွာ ေဗဒင်ဟူေသာ အသံုးအနှုန်းနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ မိန့်ြကားခဲ့ြခင်း ြဖစ်ဟန်တူပါသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မေဆးသည်ကား ေဆးခါးြကီး မဟုတ်ပါ။ သို့ေသာ်လည်း သတ္တ၀ါအများက မေသာက်သံုးချင်ြကေပ။ ဘ၀ေပါင်းများစွာ၊ ကာလေပါင်းများစွာ ရင်းနှီးရှာေဖွထားခဲ့ရေသာ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ စကား(တရား)ေတာ်ကို ယံုြကည်ပါလှျင်-

  အခါတစ်ပါး၌ ြမတ်စွာဘုရားရှင်သည် ေကာဠိယနိဂံုး၀ယ် သီတင်းသံုးေနေတာ်မူ၏။ ေကာဠိယ၏သား ဒီဃဇာဏု မည်ေသာ အမျိုးသားက-
  “အရှင်ဘုရား ၊ တပည့်ေတာ်တို့သည် ေလာကီစည်းစိမ် ခံစားလျက် သားမယားြဖင့် ေနြကပါကုန်၏။ အေမွှးနံ့သာ သံုးစွဲပါကုန်၏။ ေရွှေငွရတနာတို့ကိုလည်း နှစ်သက်ပါကုန်၏။ ေလာကီလူ့ေဘာင်တွင် ေနြကရေသာ တပည့်ေတာ်တို့အား ဤဘ၀၊ ေနာက်ဘ၀များ၌ စီးပွားဥစ္စာ ြကွယ်၀ချမ်းသာနိုင်ေသာ တရားနည်းလမ်းေကာင်းများ ညွှန်ြပေတာ်မူပါ”ဟု ေလှျာက်ထား၏။
  ထိုအခါ ြမတ်စွာဘုရားရှင်က-
  “ချစ်သား၊ ဤေလာကတွင် လူတစ်ဦးသည် အသက်ေမွး၀မ်းေကျာင်း တစ်မျိုးမျိုးြဖင့် အသက်ေမွးရသည်။ မည်သည့်အလုပ်မျိုးကို လုပ်သည်ြဖစ်ေစ ၊ ထိုအလုပ်၌ ကျွမ်းကျင်မှု ရိှရမည်။ မပျင်းမရိ လံု့လရိှရမည်။ စူးစမ်း နိှုင်းချိန်တတ်ေသာ ဉာဏ်စွမ်းလည်း ရိှရမည်။ စီမံခန့်ခွဲတတ်ရမည်။ ဤသို့ေသာ အေြကာင်းတရားနှင့် ြပည့်စံုလှျင် ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါနှင့် ြပည့်စံုသည်ဟု မှတ်ရမည်။ ဥဋ္ဌာနသမ္ပဒါနှင့် ြပည့်စံု၍ တရားသြဖင့် ရရိှလာေသာ စီးပွားဥစ္စာတို့ကို ရန်သူမျိုးငါးပါး မဖျက်ဆီးနိုင်ေအာင်လည်း ေစာင့်ေရှာက်တတ်ရမည်။ ဤသည်ကို အာရက္ခ သမ္ပဒါဟု မှတ်ရမည်။ မိမိေနရာ၊ ြမို့၊ ရွာ နိဂံုး၌ သဒ္ဓါ သီလ စေသာ မိတ်ေဆွေကာင်း အရည်အချင်းနှင့် ြပည့်စံုသူများ၊ ြကီးပွားေရး၊ စီးပွားေရး စသည်တို့၌ ေအာင်ြမင်ေနြကကုန်ေသာသူများနှင့် ေပါင်းသင်း ဆက်ဆံရမည်။ မိတ်ေဆွေကာင်းနှင့် ေပါင်းသင့်ေသာသူသည် ထိုမိတ်ေဆွေကာင်း၏ အရည်အချင်းေကာင်းပံုကို အတုလိုက်၍ မိမိလည်း သဒ္ဓါတရားေကာင်းသူ၊ သီလရိှသူ၊ ြကီးပွားေအာင်လုပ်နိုင်သူ ြဖစ်လာမည်။ အသိ အလိမ္မာ တိုးပွားလာတတ်သည်။ ဤသည်မှာ ကလျာဏ မိတ္တသမ္ပဒါ၏ အေြကာင်းအကျိုး ြဖစ်သည်။ သမဇီ၀ိတ သမ္ပဒါနှင့် ြပည့်စံုဖို့လည်း လိုေပေသးသည်။ မိမိရှာေဖွရရိှထားေသာ စီးပွားဥစ္စာကို ၀င်ေငွ ထွက်ေငွ စနစ်တကျ မှျတေအာင် အသက်ေမွးတတ်ရမည်။ ဤ သမ္ပဒါတရားေလးပါးတို့နှင့် ြပည့်စံုသူတိုင်း ဤဘ၀၊ ေနာက်ဘ၀တို့၌ စီးပွားဥစ္စာ ြကွယ်၀ချမ်းသာေပလိမ့်မည် ချစ်သား ” ဟု မိန့်ြကားခဲ့ပါသည်။

  မျက်ေမှာက်ေလာက ချမ်းသာသူအများကို ေလ့လာြကည့်ပါ။ ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ ယြတာ သမ္ပဒါေလးပါးနှင့် ြပည့်စံုေနသည်ကို ေတွ့ြမင်ရပါလိမ့်မည်။ ယေန့ေခတ် လူငယ်အများစုက လက်ေတွ့၀ါဒ (သိပ္ပံ၀ါဒ) ကို ယံုြကည်လက်ခံြကသည်။ သိပ္ပံ၀ါဒထက် ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ါဒက တိကျ ေသချာပါသည်။ မှန်ကန်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓယြတာေြကာင့် လက်ငင်းချမ်းသာ သွားြကေသာ သူေဌး သူြကွယ်တို့ကို စာေပးများ၌ ေတွ့ရသည်။ သူတို့လုပ်ေသာ ယြတာများမှာ -
  (၁) လှူဖွယ် ၀တ္ထု စင်ြကယ်ြခင်း
  (၂) ေစတနာသံုးတန် ြပဠာန်းြခင်း
  (၃) အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာြဖစ်ြခင်း
  (၄) ထိုအလှူခံပုဂိ္ဂုလ် နိေရာဓသမာပတ်မှ ထြခင်း တို့ ြဖစ်ြကပါသည်။


  မေသခင် ဗုဒ္ဓေဗဒင် ေမးသင့်သည်
  ဤစာရှုသူ မိတ်ေဆွများ၊ ေဗဒင်ကို ယံုြကည်အားကိုးပါလှျင် သင်မေသခင် ဗုဒ္ဓေဗဒင်ကို ေမးသင့်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓ ယြတာ ေချသင့်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓေဟာြကားေသာ ဗုဒ္ဓေဗဒင်ကား စြကာ၀ဠာအထိ ထွက်ေဖာက်၍ ထာ၀ရ မှန်ကန် ေနမည် တကား ။

  (ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ြပန့်ပွားေရးဘေလာ့ဂ်တွင်လည်း ဘာသာေရးပိုစ့်များ ဖတ်ရှု့နိုင်ပါသည် )

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)


  5 comments:

  kaunghtutaung said...

  ရည်ရွယ်ချက်ေကာင်းပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တစ်ေယာက်ပါ။ ေဗဒင်ေတွက ဟိန္ဒူယဉ်ေကျးမှုကလာတယ်လို့ မှတ်သားဘူးပါတယ်။ နိမိတ်ဖတ်ြခင်း၊ ေဗဒင်၊ ယာယီ၊ယြတာ စတာေတွဟာ ဘုရားမတိုင်ခင်ကတည်းက ထွန်းကားခဲ့ြပီး၊ ယံုြကည်တဲ့သူေတွအတွက် မှန်ကန်အကျိုးရှိတဲ့ သာဓကေတွလည်း ရှိခဲ့ဘူးတဲ့အတွက် သူတို့ကို တစ်ကဏ္ဍထားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။

  mayyamin said...

  အတတ်နိုင်ဆံုးလိုက်နာကျင့်သံုးနိုင်ေအာင်ြကိုးစားပါ့မယ်
  ေမယမင်း

  Heartmuseum said...

  သတိ သမ္ပဒါတရားေလးပါး ကို လူြပိန်းနားလည်ေအာင် ရှင်းြပထားတာေလး ေကာင်းသဗျ။

  Heartmuseum said...

  သတိ သမ္ပဒါတရားေလးပါး ကို လူြပိန်းနားလည်ေအာင် ရှင်းြပထားတာေလး ေကာင်းသဗျ။

  Rita said...

  ဒီလို post မျိုး ဖတ်ရတာ အင်မတန်မှ ဝမ်းသာမိပါတယ်။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo