ဘဘဆရာြကီး အီြကာေကွးရဲ့ ေပျာ်မှာေပါ့ ........ သူတို့ ေပျာ်မှာေပါ့

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • မိုးတွင်းကာလ ြဖစ်လင့်ကစား ဟိုနား ဒီနား ေြပာက်တိ ေြပာက်ကျား ပူးေနာင်ချပ်ြခိမ်း ေနာင်ချပ်ြခိမ်း ဆိုင်းသံြဖင့် နတ်က ေနသည်ကို ြမင်ရသည်။ မိုးေတွက တအံုးအံုးရွာ၊ ဆိုင်းက တြငိမ့်ြငိမ့်တီး၊ နတ်က မနားတမ်းက၊ ြကည့်တဲ့လူေတွက မိုးစိုခံ ၊ မိုးပက်ခံြပီး ထီးေဆာင်းြကည့်၊ အလုပ်ြကီး အကိုင်းြကီးေတွဆိုတာ သူတို့မှ အစစ်။ “နတ်ကရာ ြကည့်ေမာ့”ဟု ေရှးလူြကီးများ ဆိုရိုးစကားရိှသည်။ ဘာမဟုတ် ညာမဟုတ် နတ်၀င်သည်ေတွ မူးရူး ခုန်ေပါက် ကေနသည်ကို အလုပ်ပျက်ခံ၊ အချိန်ကုန်ခံ၍ သွားြကည့်သူက ရိှေသးသည်။

  “နတ်ရူးဘံုေြမှာက်” ဟုလည်း စကားရိှြပန်သည်။ ၃၇-မင်း နတ်များမှာ ဘာဘံုမှ မရိှ။ ဘံုမေြပာနှင့် ေလးတိုင်စင်ေတာင် မရိှ။ သူတို့ကို ကိုးကွယ်သူေတွက ေဆာက်ေပးမှ စင်နှင့်ေနရသည်။ နတ်ရူးဘံုေြမှာက် စကားထက် “နတ်ရူးဗံုေြမှာက်” စကားကို ဂုရုေကွး ပိုသေဘာကျသည်။ ပူးေနာင်ချပ်ြငိမ်း ေနာင်ချပ်ြခိမ်းဟု ဆိုင်းသမားက ဗံုနှင့်ေြမှာက်ေပးလုိက်လှျင် နတ်၀င်သည်က အရူးပမာ ခုန်ေပါက်ေြမာက်ြကွကာ ေကွးေနေအာင် ကသည် မဟုတ်ပါေလာ။ ဒါကို ေခါင်းြဖူစွယ်ကျိုးေတွက လက်အုပ်ချီမိုး ရိှခိုးကာ (ကျွန်ေတာ်မျိုးမ အမိုက်အမဲေလးေတွကို ခွင့်လွှတ်ပါ) တဲ့ ။ အမိုက်အမဲေလးေတွ မဟုတ်။ အမိုက်အမဲြကီးေတွ ြဖစ်သည်။ သူတို့ အရွယ်မှာ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာြမတ်သံုးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမည်။ ဘာမဟုတ်သည့် နတ်ေတွကို သွားကိုးကွယ်ေနြခင်းမှာ မိုက်မဲြခင်း ြဖစ်သည်။ ထို အမိုက်အမဲြကီးများကား ငယ်ရွယ်စဉ်က စ၍ ယခုအရွယ်အထိ အစဉ်တစိုက် ရူးလာေသာ နတ်ရူးများသာ ြဖစ်ေပသည်။

  ကနားစီးနှင့် အင်တာဗျူး
  “တုတ်စာရိှလားေဟ့............”
  အိမ်ေပါက်၀တွင် ရပ်ြပီး ခုနှစ်ေမာင်းတင်၍ ဟစ်လိုက်ေသာ ဂုရုေကွး၏အသံေြကာင့် တစ်အိမ်လံုး ေယာက်ယက်ခတ်သွားသည်။ အတန်ြကာမှ (ရိှပါတယ်၊ ကျွန်ေတာ်မျိုးမ တုတ်စာ ရိှပါတယ်) ေညှာင်နာနာ ေြဖသံနှင့်အတူ အိမ်တံခါးပွင့်လာသည်။ တံခါး၀တွင် ေယာကျ်ားစစ်စစ်ဧကန်ြဖစ်ပါလျက် အားနွဲ့သည့် မိန်းမသားလို ကနွဲ့ကလျ ရပ်ေနေသာ ကနားစီး ဥက္ကလာ တုတ်စာ။
  “ေဟာေတာ့၊ ဒုက္ခပဲ။ အကုသိုလ်ေတာ့ အြပားလိုက် ကပ်ပါြပီ။ ဂျာနယ်ထဲက ေရးလိုက်တာနဲ့တင် ကျွန်ေတာ်မျိုးမတို့ ေြကာက်ြပီးသားပါ။ ခုလို အိမ်တိုင်ရာေရာက် လိုက်လာတယ်ဆိုေတာ့..........”
  ဂုရုေကွးကို ြမင်လိုက်သည်နှင့် အေြခာက်တုတ်စာ ပျာေနေအာင် ေြကာက်သွားသည်။ ပက်ပင်းသား မိထားြပီ ဆိုေတာ့ ထွက်ေြပး၍လည်း မရေတာ့ ။

  “အကုသိုလ် အြပားလိုက် ကပ်တာေတွ၊ အလံုးလိုက် ေဆာင့်တာေတွ၊ အေတာင့်လိုက် ၀င်တာေတွ ဒါေတွထား။ အိမ်အထိ လိုက်လာတာက နင့်ကို ဗျူးစရာရိှလို့ လိုက်လာတာ။ သစ်သားကို ပန်းပုထု ၊ ေဆးြခယ်ြပီး နင်တို့ လုပ်စားေနတဲ့ အရုပ်ေတွနဲ့ ပတ်သက်ြပီး ေမးစရာေတွ ရိှတယ်”
  “ဟုတ်ကဲ့ ......ေမးပါ....ေမးပါ ”
  “နင်တို့ရဲ့ အရုပ်ေတွက မျက်လံုးြပူးြပူးတို့၊ ပါးစပ်ြပဲြပဲတို့၊ သွားေခါေခါတို့ ဒါမျိုးေတွချည်းပဲ။ ဓါးထမ်းတာတို့၊ ကျားေဘးက ရပ်ေနတာတို့ ၊ ေခါင်းမှာ ချိုနှစ်ေချာင်း ေပါက်ေနတာတို့ ဒါေတွလဲ ပါေသးတယ်။ ဒါက နတ်ယံုသူေတွ၊ အသိဉာဏ် အဆင့်နိမ့်တဲ့သူေတွကို ေချာက်ထားတာ မဟုတ်လား”
  “ဂုရုြကီးကလဲ ၊ ဒီလို ြပူးေချာက်၊ ြဖဲေချာက်ထားမှ သူများတို့ အလုပ်ြဖစ်တာ၊ သူတို့ေြကာက်ြပီး ကနားြကီး ေပးရမယ်၊ မေပးရင် ဘာြဖစ်မယ်၊ ညာြဖစ်မယ် ၊ ဘာညာကိွကွ၊ ကနားခွင်ရိုက်လိုက်ေတာ့.....ေဟာ.... သူများတို့လဲ ဖွတ်ကလိ ဒဂင်္ါးေတွ အထပ်လိုက်ရတယ်။ သူများတို့နဲ့ ပူးတွဲလုပ်စားေနတဲ့ နတ်ဆိုင်းသမားေတွလဲ စို့စို့ပို့ပို့ ရတယ်”

  “နင်တို့ အရုပ်ေတွရဲ့ မျက်ခွက်ကို မိုးဒီတို့၊ ေမာ့စ်တို့၊ အရိုင်းတို့၊ ကုသိုလ်တို့လို စပ်ြဖဲြဖဲရုပ်ေတွ ထုြကည့်စမ်း၊ ဘာြဖစ်မလဲ”
  “နတ်ယံုတဲ့သူေတွ ဘယ်ေြကာက်ေတာ့မလဲ၊ ရယ်ကုန်ြကမှေပါ့။ တမင် မေြကာက်ေြကာက်ေအာင် ေချာက်ထားတာပါလို့ ဆိုေနမှ..... ဟင့် ...သူများေြပာရင်း ေြပာရင်းနဲ့ အတွင်းေရးေတွ ေပါ်ကုန်ေတာ့မယ်”
  “ေအး........ ငါကလည်း မေပါ်ေပါ်ေအာင် ဗျုးမှာပဲ။ ကနားေတွမှာ နဖူးသည်း ပိတ်စကို ဘာေြကာင့် အနီေရာင် သံုးသလဲ။ နတ်၀င်တာလဲမဟုတ်။ အင်ြပီးလိမ်ြပီး တစ်ကိုယ်လံုး ဓါတ်လိုက်ခံရသလို တုန်တုန် တုန်တုန်လှုပ်တဲ့ အခါ နင်တို့ေခါင်းမှာ ဘာလို့ ပ၀ါနီေတွ ပတ်ထားတာလဲ။ နင်တို့ ရင်ဘတ်မှာ ဘာေြကာင့် ပ၀ါနီေတွ စည်းထားတာလဲ”
  “ဂုရုြကီးကလဲ... အနီေရာင်က အပူေရာင်ေလ။ လူေြကာက်ေအာင် တမင်အနီေရာင်ကို သံုးတာ”
  “ကနားနဖူးစည်းကို အေအးေရာင်ြဖစ်တဲ့ အစိမ်းနု၊ အြပာနုေလးေတွ သံုးမယ်၊ ေခါင်းစည်းပ၀ါ၊ ရင်စည်းပ၀ါေတွကို အေရာင်နုနု၊ အေရာင်ေဖျာ့ေဖျာ့ေလးေတွ သံုးမယ်ဆိုရင်.....”
  “နတ်ေတွဟာ ေြကာက်စရာ အေကာင်းဘဲ ဖက်နမ်းချင်စရာ ေကာင်သွားမှေပါ့လို့ ”

  “ငါငယ်ငယ်က ဓနုြဖူမှာ ေနကတည်းက ယိမ်းက ဖူးတယ်။ အရပ်ြပဇာတ်ေတွ ကတယ်။ ေရွှမန်းသဘင်မှာ ေရှ့ပိုင်းြပဇာတ် ဒါရို်က်တာ လုပ်ဖူးတယ်။ ဇာတ်အေြကာင်း၊ ဆုိင်းအေြကာင်း အထိုက်အေလျာက် တီးမိ ေခါက်မိတယ်။ ဇာတ်ဆိုင်း၊ ဗလာဆိုင်း၊ နတ်ဆိုင်း ဆိုင်းသံုးမျိုးမှာ နတ်ဆိုင်းက ပတ်မများကို ထုရတယ်။ စည်ကို များများေခါက်ရတယ်။ ဒါဟာ နတ်ကေနတဲ့ နင်တို့ကို မေြမာက်ေြမာက်ေအာင် လုပ်ေပးတာပဲ။ ဆိုင်းနဲ့ ပံ့ပိုးေပးရတာပဲ။ နတ်ရူဗံုကပ် ေရှးစကားအတုိင်း နင်တို့ ကလို့ရေအာင် ဗံုနဲ့ ေြမှာက်ေပးတာပဲ”
  “မှန်ပါတယ် ဂုရုြကီး။ ကနားပွဲမှာ ဘင်ဂျိုေတွ၊ မယ်ဒလင်ေတွ၊ စန္ဒရားေတွ၊ တေယာေတွ၊ ေြခာက်လံုးပတ်ေတွနဲ့ သီချင်းြကီး တူရိယာအဖွဲ့လို လုပ်လို့ မရဘူး။ စည်တိုနှစ်လံုး၊ သံုးလံုးထားြပီး တမင် မဆူဆူေအာင်၊ နားမြငီးြငီးေအာင် ၊ အရပ်အေခါ် (ဆူတီး)ေပါ့။ နားနားတီးေပးရတယ်။ နာနာေခါက်ေပးရတယ်။ နတ်ဆိုင်း အဆိုေတာ်ကလဲ အသံကုန် အသံြပဲနဲ့ နာနာဆိုေပးရတယ်။ ဆိုင်းသမားေတွကလဲ ေဟးလား၀ါးလားနဲ့ နနာေအာ်ေပးရတယ် ။ သူများတို့တစ်ေတွ နာနာေအာ်ေလး ကနားရှင် နာနာအထိနာေလ၊ ဖွတ်ကလိ ဒဂင်္ါးေတွ သိန်းချီနာြပီ မဟုတ်လား”

  “ဆိုင်းသမားနဲ့ နင်တို့ပင်းြပီး ကနားရှင်ကို ေြမှာက်လံုးကေလးေတွ၊ ပင့်လံုးကေလးေတွ လုပ်တာ ငါသိထားတယ်။ ေလ့လာထားတယ်။ ဥပမာ - ဒကာဆိတ်က ကနားေပးတယ် ဆိုပါေတာ့။ နင်တို့ ဘာဆိုသလဲ (ေန့ေရာ ညေရာ အေရာင်မမှိန် တကာဆိတ်တို့ အိမ်)၊ ငါေပျာ့ ေပးတယ်ဆိုလဲ (ေန့ေရာ ညေရာ အေရာင် မမှိန် ဟာြကူလီ ငေပျာ့တို့အိမ်) ၊ ဒါပဲ မဟုတ်လား။ ကနားရှင် နာမည်သာေြပာင်းသွားတယ်။ ေြမှာက်လံုး ပင့်လံုးကေတာ့ ဒါပဲ ”
  “ဂုရုြကီးက အကုန်သိေနေတာ့ သူများတို့ ေရှ့ေရး ရင်ေလးစရာပဲ”
  “ဘာမှ ရင်ေလးမေနနဲ့။ နတ်ကေတာ် အတွင်းေရးဆိုြပီး နံပါတ်စဉ်တပ်ြပီး ေလှျာက်ေရးဖို့ အချက်အလက်ေတွ စုထားြပီးြပီ။ အလျဉ်းသင့်တဲ့အခါ ဂျာနယ် တစ်ေစာင်ေစာင်ကေန ငါဖွင့်ချမယ်။ နင်တို့ အရုပ်ေတွမှာ ဘာတန်ဖိုးရိှလဲ”
  “သူများတို့ ဒါေတွနဲ့ လုပ်စားေနတာပဲ၊ သူများတို့ အသိဆံုး၊ ဘာတန်ဖိုးမှ မရှိဘူး”

  “နတ်ယံုတဲ့သူေတွ၊ အသိဉာဏ် နိမ့်ပါးတဲ့ သူေတွကို အရုပ်နဲ့ေချာက်၊ အေရာင်နဲ့ေချာက်၊ အတီးနဲ့ ေချာက်ြပီး နည်းမျိုးစံုနဲ့ လုပ်စားေနတဲ့ နင်တို့တစ်ေတွ အရုပ်ကို ေြကာက်သလား၊ ငါ့ကေလာင်ကို ေြကာက်သလား”
  အီြကာေကွး

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  1 comments:

  Heartmuseum said...

  ကွျန်ေတာ် ဖတ်ဖူးသလိုပဲဗျ။ြမန်မာ့ဓနထဲမှာမှတ်တယ်.
  ြကာေတာ့ြကာြပီဗျ။ြပန်တင်ေပးတာေကျးဇူးတင်သဗျ။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo