ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၉)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • “အလိမ္မာ စာမှာရိှသည်” ဟူေသာ စကားကို များေသာအားြဖင့် ြကားဖူးြကသည်။ ဖတ်ဖူးြကသည်ဟု ဆိုရပါမည်။ စာေပကို ဖတ်၍ အသိဉာဏ်ြကွယ်၀လျက် လိမ္မာေသာသူတို့ ြဖစ်သွားြကသည်ကိုလည်း ေတွ့ြကံုဖူးြကပါမည်။ စာေပကို ဖတ်ေသာ်ြငားလည်း အသိဉာဏ်မတိုးပွားဘဲ ဆုတ်ယုတ်သွားသူတို့ကိုလည်း ေတွ့ြမင်ေကာင်း ေတွ့ြမင်ခဲ့ြကပါမည်။ ြကားဖူးေကာင်း ြကားဖူးခဲ့ြကပါမည်။ ထို့ေြကာင့် စာေပတိုင်းတွင်ရိှေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့သည် လူသားအားလံုးအတွက် လိမ္မာေရးြခား ရိှနိုင်ပါသလား။ စဉ်စားသံုးသပ်ြကည့်ချင်စရာ ေကာင်းပါသည်။

  စာေပဟု ဆိုရာ၌ ဗရုတ်သုတ်ခ အေတွးအေခါ်တို့ ပါ၀င်ေသာ စာေပ၊ ေလးနက်ေသာ ဘ၀အသိအြမင်တို့ကို ေပးနိုင်ေသာစာေပ၊ ဘာသာေရး၊ လူမှုေရး၊ စီးပွားေရး စသည့် အေတွးအေခါ်တို့ ပါ၀င်ေသာစာေပဟူ၍ စာေပ အမျိုးမျိုး ရိှပါမည်။ ဤေနရာ၌ ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်သည်မှာ ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်ေသာ အေတွးအေခါ်တို့ ပါ၀င်သည့် စာေပတို့ကိုသာလှျင် အဓိကြဖစ်ပါသည်။

  စာေပသည် အဆိပ်အေတာက် ကင်းရပါမည်။ ဘာသာေရးစာေပသည် အြခားေသာစာေပတို့ထက်ပို၍ အဆိပ်အေတာက် ကင်းနိုင်ရပါမည်။ အဆိပ်ပင်ကို ေရးေလာင်းေပးလှျင် ထုိအဆိပ်ပင်သည် ြကီးထွားရှင်သန် လာပါမည်။ အဆိပ်ပင်သည် လူတို့အား ေကာင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ ပို၍ အကျိုးေပးပါမည်။ ထို့အတူ အဆိပ်အေတာက်မကင်းေသာ ဘာသာေရးစာေပတို့သည်လည်း လူတို့၏ အေတွးအေခါ် အယူအဆတို့ကို အေကာင်းထက် အဆိုးဘက်သို့သာ ဦးတည်ေစပါလိမ့်မည်။ မှန်ကန်ေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ကို သတ်ြဖတ်ပစ်ရာလည်း ေရာက်သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါမည်။ ထုိ့ေြကာင့် အဆိပ်အေတာက်မကင်းေသာ စာေပတို့ကို ဘာသာေရး စာေရးဆရာတို့အေနြဖင့် လံုး၀ မေရးသားသင့်ပါ။ ဘာသာေရးစာေပတို့ကို ြမတ်နိုး လိုက်စားေနသူတို့ အေနြဖင့်လည်း လံုး၀ မဖတ်သင့်ဟု ထင်ပါသည်။

  ြမန်မာနိုင်ငံသည် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆံုးကိုးကွယ်ြကသည်ဟု ကမ္ဘာက သိေနြက၏။ ကမ္ဘာက သိေနြကသည့်အတိုင်း ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ပီသဖို့ လိုပါသည်။ “ပီသဖို့”ဆိုရာ၌ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားေတာ်နှင့်အညီ ချမှတ်ထားေသာ လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သံုးြခင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ လိုက်နာကျင့်သံုးြခင်းသည် ချမှတ်ထားေသာ လမ်စဉ်တို့ကို သိေနမှ ြဖစ်နိုင်ပါမည်။ ထိုအခါ လမ်းစဉ်တို့ကို သွန်သင်ြပမည့်သူ၊ လမ်းစဉ်ကို မီးေမာင်းထိုးြပမည့်သူတို့ လိုအပ်လာပါမည်။ လိုအပ်ချက်တို့ကို ြဖည့်ဆည်း ေပးနိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဆရာေတာ်များ၊ ဘာသာေရးတတ်ကျွမ်းသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ဘာသာေရး အေတွးအေခါ်တို့ကို တိကျမှန်ကန်စွာ ေရးသားြကေသာ စာေရးဆရာတို့ပင် ြဖစ်ြကပါ၏။

  ယခုအခါ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ စာေပေလာက၌ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်စေသာ စာေစာင်တို့ အများအြပား ေပါ်ထွက် ေနြက၏။ တချို့ မဂ္ဂဇင်း ၊ ဂျာနယ်တို့သည် ဘာသာေရး သီးသန့်မဟုတ်ြကေသာ်လည်း ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်သည့် ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာတို့ ပါ၀င်ထည့်သွင်းတတ်ြက၏။ ပါ၀င်ထည့်သွင်းထားေသာ ေဆာင်းပါး၊ ကဗျာတို့ကိုလည်း ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားေတာ်နှင့် ညီ မညီ အယ်ဒီတာတို့က သံုးသပ်သင့်ပါသည်။ မိမိတို့ အမှန်တကယ် မသိလှျင်လည်း တတ်ကျွမ်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံ ေမးြမန်း၍ မိမိတို့ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်တို့၌ ထည့်သံုးသင့်ပါက ထည့်သံုးရပါမည်။ ပယ်သင့်ပါက ပယ်ရပါမည်။ ြပင်ဆင်သင့်ပါက ြပင်ဆင်ရပါမည်။ သို့ြဖစ်မှသာ စစ်မှန်ေသာ ဘာသာေရး၊ အသိပညာတို့ကို တိုးပွားေစေသာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာစာေပတို့ ြဖစ်လာပါမည်။

  လူတို့သည် အစွဲအလန်း အလွန်ြကီးမားြကပါသည်။ ေလှနံ ဓါးထစ်၊ တစ်သမတ်တည်း ယူဆတတ်သူ၊ ငါထင်တာမှန်သမှျ လံုး၀မှန်ကန်သည်ဟု ယူဆတတ်သူတို့ အများအြပား ရိှြကပါသည်။ ထိုသူတို့ထံသုိ့ ဟုိဟာ ဟုတ်နိုး၊ ဒီဟာ ဟုတ်နိုးစသည့် အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ကို ညစ်နွမ်းေစေသာ ေယာင်၀ါး၀ါးစာေပတို့ ေရာက်ရိှသွားပါက အမှန်သည် အမှားြဖစ်၍ အမှားသည် အမှန်ြဖစ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ မြဖစ်ခဲ့လှျင်ေသာ်မှ ငါဖတ်ဖူး ြကားဖူးခဲ့သည်က တစ်မျိုး၊ ယခု ဖတ်လိုက်ရသည်က တစ်မျိုး၊ ဘယ်အရာက မှန်ပါလိမ့် စသည်ြဖင့် သံသယကို ထံုမွမ်းထားေသာ အြမင် အေတွးတို့ြဖင့် ဘာသာေရး အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆများ ကျဉ်းေြမာင်း သွားနိုင်ပါသည်။

  ထင်ရှားေသာ ဥပမာကို ြပရလှျင် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓစာေပ၌ လံုး၀မပါရိှေသာ “သူရဿတီမယ်ေတာ်”သည် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟု ခံယူထားြကသူအချို့က ဗုဒ္ဓ၏ ပိဋကတ်သံုးပံုကို ေစာင့်ေရှာက်ေသာ နတ်သမီးအြဖစ် လက်ခံယူဆေနြက၏။ ထိုအယူအဆအား ကျွန်ေတာ် လံုး၀ ကန့်ကွက်ပါသည်။ ေနာက်တစ်ခုက သာသနာေတာ် အနှစ်ငါးေထာင်တွင် ဘုရားရှင်ထားေတာ်မူခဲ့ေသာ သာသနာ အနှစ် နှစ်ေထာင်ငါ့ရားသည် ကုန်ဆံုးသွားြပီြဖစ်၍ ယခုအခါ သိြကားမင်း ေစာင့်ရှာက်ေသာ သာသနာအနှစ် နှစ်ေထာင့်ငါးရာသာ ကျန်ေတာ့သည်ဟု ယူဆလက်ခံေနြကသူတို့က ရိှေသး၏။ ထိုအရာတို့သည် စာေပေရးသားမှုမှတစ်ဆင့် ေပါ်ေပါက်လာေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ပင် ြဖစ်ပါသည်။

  စာေပေရးသားေသာ စာေရးဆရာတို့ ရိှေနပါလှျင် စာေပကို ဖတ်ရှုေနြကေသာ စာဖတ်ပရိသတ်လည်း ရိှေနပါမည်။ ထိုအခါ စာေရးဆရာဟု အမည်ခံထားသူတို့၌ လံုး၀တာ၀န်ရိှသွားြပီဟု ဆိုရပါမည်။ ဘာေြကာင့် ဤသို့ ေြပာဆိုရပါသနည်းဟု ေမးလာခဲ့လှျင် အေြဖသည် ရှင်းရှင်းေလးပင်ြဖစ်ပါ၏။ “လူအများစုတို့သည် ယံုလွယ်ြကေသာေြကာင့်” ဟု ေြဖရပါလိမ့်မည်။ ယံုလွယ်ြကသူတို့၏ သန္တာန်၌ မှားယွင်းသည့် အေတွးအေခါ်၊ ေယာင်၀ါး၀ါးြဖစ်ေစမည့် အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ ၀င်ေရာက်သွားနိုင်သည့် စာေပတို့ကို ေရးသားြခင်း၊ ေဖာ်ြပြခင်း မြပုသင့်ပါ။ ေရးသားေဖာ်ြပလှျင်လည်း ထိုစာေပသည် “အလိမ္မာ စာမှာရိှသည်”ဟူေသာ ဆိုရိုးစကားကို ဖျက်ဆီးရာေရာက်သည်။ စာဖတ်ပရိသတ် အေနြဖင့်လည်း ေကျာ်လွှား၍ ဖတ်ရှု့သင့်ပါသည်။

  ဘာသာေရးစာေစာင် အမည်ခံထားေသာ မဂ္ဂဇင်းတစ်ချို့၌ပင် ဘာသာေရးနှင့် လံုး၀မပတ်သက်ေသာ ေယာင်၀ါး၀ါးစာေပတို့ ပါလာတတ်၏။ ဥပမာ-သက်သက်လွတ်စားမှ အကျင့်ြမတ်သေယာင်ေယာင်၊ မီးလွတ်၊ ေရလွတ် စားသံုးမှ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ြဖစ်သေယာင်ေယာင်၊ ဘယ်ရိပ်သာသို့သွား၍ တရားအားထုတ်လိုက်ပါမှ တရားထူးေတွ့သေယာင်ေယာင် စသည့် ေယာင်ေြခာက်ဆယ် အေရးအသားတို့ြဖင့် အမွှမ်းတင် ေရးသားြကသည်တို့ ြဖစ်၏။ ထိုအေရးအသားတို့တွင် “ရဟန္တာ”ဆိုသည်က ပါြပန်ေသး၏။ ရဟန္တာ မရိှဟု မဆိုလိုပါ။ သာသနာေတာ် မကွယ်ေပျာက်သေရွ့ ရဟန္တာ မဆိတ်သုဉ်းေြကာင်း ပိဋကတ်ေတာ်စာေပ၌ အခိုင်အမာ ရိှပါသည်။ သို့ေသာ် အေရးအသားတို့ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ရိှ့ဖို့လိုပါသည်။ အထက်၌ ေဖာ်ြပခဲ့ေသာ ေရးသားမှုမျိုးသည် သဒ္ဓါတရားကို ထက်သန်ေစနို်င်ေသာ်လည်း အသိပညာတို့ကိုေတာ့ ထက်သန်ေစနို်င်မည် မဟုတ်ပါ။

  အသိပညာ တိုးပွားေစေြကာင်းကို ေရးသားလိုလှျင်လည်း သက်သက်လွတ်စားသံုးမှုေြကာင့် ကိုယ်ခန္ဓာသည် မည်သို့ မည်ပံု ကျန်းမာေရးနှင့် ညီညွတ်သည်၊ မည်သုိ့မည်ပံု အာဟာရနှင့် ညီညွတ်သည် စသြဖင့် ကျန်းမာေရးရှုေထာင့် အသီးသီးမှ ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။ ဘာသာေရးရှုေထာင့်တို့တွင်လည်း ထို့အတူ မှန်ကန်ေသာ သံုးသပ်တင်ြပမှုမျိုးတို့ကိုသာ ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။

  ဘာသာေရးရှုေထာင့်တို့၌ “နိဗ္ဗာန်”သည် မည်ကဲ့သို့သေဘာ အဓိပ္ပါယ်ရိှသည်ကို လည်းေကာင်း၊ “ကံကံ၏ အကျိုးတရား”တို့သည် ဘယ်ပံု၊ ဘယ်ကဲ့သို့ေသာ ဥပမာနှင့် တူသည်ကို လည်းေကာင်း၊ “ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ”သည် ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ရိှသည်ကိုလည်း ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် မဆန့်ကျင်ေသာ သံုးသပ် တင်ြပမှုတို့ြဖင့် ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။ ရဟန္တာနှင့် ပတ်သက်လှျင် “ဘယ်ြမို့၊ ဘယ်ေဒသ၌ရိှေသာ ပုဂ္ဂိုလ်သည် အကျင့်သီလနှင့် အလွန်ြပည့်စံုေနြပီး ရဟန္တာဟု ထင်ရေြကာင်း ၊ ရဟန္တာတမှျြဖစ်ေြကာင်း” စသည်ြဖင့် ေရလာေြမာင်းေပး စကားမျိုး၊ ထင်ေယာင်ထင်မှားြဖစ်ေစနိုင်ေသာ စကားမျိုးတို့ြဖင့် ေရးသားတင်ြပမှုမျိုး မြပုသင့်ပါ။ ထို့ေြကာင့် စာေပေရးသားေနြကေသာ စာေရးဆရာတို့သည် မိမိတို့ေရးသား တင်ြပမှုသည် အဆိပ်အေတာက် ကင်း မကင်း ဆိုသည်ကို အြမဲတမ်း သတိထား၍ ေရးသားတင်ြပသင့်ပါသည်။

  “အများသိလှျင် ဤ ကို ကျွဲ” ဖတ်ချင်ြကေသာ ယခုေခတ်၌ ဘာသာေရးနှင့် ပတ်သက်လာလှျင် အမှားအယွင်း ြဖစ်ေစနိုင်ေသာ အေတွးအေခါ်၊ အယူအဆတို့ ပါ၀င်သည့် ေရးသားမှုတို့ကို ေရးသားတင်ြပြခင်း မြပုလုပ်ပါရန် ထပ်မံ၍ ေမတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ကျွန်ေတာ့်အေနြဖင့် “အားလည်းနာတယ်၊ ေြပာလည်းေြပာချင်ပါတယ်၊ ေြပာလည်းေြပာြပီးသည့် အေနအထားလည်း ြဖစ်သွားပါြပီ ”။

  ေနာက်ဆံုးေြပာချင်သည်မှာ “ချွန်ချင်လွန်းလှျင်လည်း တံုးတတ်သည်၊ သွန်သင်လွန်းလှျင်လည်း မုန်းတတ်သည်” ကိုသာ ရင်တွင်းခံယူ ေရးသားလိုက်ရပါသည်။

  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  3 comments:

  Emily said...

  သိြကားသာသနာ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ပတ်သတ်ြပီး ကျွန်ေတာ် ေမးြကည့်ဖူးတယ်ဗျ။ ကျွန်ေတာ်တို့ ြမို့က ဆရာေတာ်ြကီးတစ်ပါးကိုပါ။ ဘုန်းဘုန်းက ေဟာပါတယ် သိြကားသာသနာဆိုတာ မရှိပါဘူးတဲ့။ ဘုရားသာသနာပဲ ရှိပါတယ်တဲ့။ သာသနာ ကွယ်ေပျာက်မှာစိုးတဲ့ အတွက် သိြကားက ေစာင့်ေရှာက်လို့ပဲ ရပါတယ် လို့ မိန့်ေတာ်မူပါတယ်။ ကိုလင်းဦး ေြပာသလိုပဲဗျ တချုိ့ ဘာသာေရး မဂ္ဂဇင်းေတွမှာ အြမင်လွဲေအာင် ေရးတတ် သားတတ်ြကတယ်။ ကိုယ်ကသိလွန်းလို့ေတာ့ မဟုတ်ပါ ကိုယ့်စိတ်ထဲ မရှင်းလှျင် နားမလည်လှျင် ဆရာေတာ်ြကီးေတွဆီ ဆည်းကပ် ေမးြမန်းလို့ သိရတာေတွပါ။ ပို့စ်ေတွ ေကာင်းတယ် အကိုေရ။ အားေပးေနပါတယ်။

  မင်းကျန်စစ်။ said...

  သူငယ်ချင်းေရ ကွဲကွဲြပားြပား နားလည်သွား၇တယ်။ အရင်က နည်းနည်းေရာ ေနတာ။ အတိုက်အခံေတွေတာ့ သိပ်မြဖစ်ပါနဲ့။ ရန်များေနအံုးမယ်။ ေစတနာပါ သူငယ်ချင်း။

  Kyaw Moe Nyan said...

  ဆရာလုပ်တာေတာ့မဟုတ်ပါဘူး။ စကားပုံအမှန်က အများညီလှျင် ဤ ကို ကျွဲဖတ် လို့ထင်တယ်။ ကျေနာ် အမှတ်မှားတာလဲြဖစ်ချင်ြဖစ်မှာေပါ့။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo