ကျွန်ေတာ်သိသမှျ(၆) သို့မဟုတ် တင့်တယ်ေသာ သာယာေသာ “ရှီေကွတ”

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ကဲေရာ့..... ဤသည်ကား အချို “ ဟာ ဆရာေကျာင်းကလည်း ဘာတံုးဗျာ”၊
  ေဟ့ေကာင်ေရ .... အခုြပည်သွားမှာဆိုေတာ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ေပါင်းေထာင်ေကျာ်တုန်းကလည်း မဟာသမ္ဘ၀နဲ့ စူဠသမ္ဘ၀ကို မယ်ေတာ်မိဖုရားြကီးက ရာဇ၀င်ထဲမှာ “စြမိန်စာတို့ကို ဤသည်ကား အချဉ်၊ ဤသည်ကားအချိုဟု အမှတ်ေပး၍ အေသအချာထားသိုြပီးမှ သားေတာ်နှစ်ေယာက်တို့ကို မစက်မရက် ငိုယိုဖက်ရမ်း၍ ေဖာင်နှင့် ဧရာ၀တီြမစ်တွင် ေမှျာလိုက်၏” လို့ ဆိုတာကိုးကွ။ လှမ်းေပးေနတဲ့ ဆီးထုပ်ေတွကိုယူရင်း ညီေမာ်က “ ဟာ စိတ်ေနာက်တယ်ဗျာ” လို့ ြငီးတွားရင်း ကားကို ေမာင်းထွက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ေလးက လယ်ကွင်းေတွရဲ့ အစပ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်။ လမ်းေကာင်တဲ့ ြပည်လမ်းေပါ်မှာ ကားက ရိပ်ရိပ်ေြပးေနတယ်။ လယ်ကွင်းစိမ်းစိမ်းေတွရဲ့ အစပ်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်။ လယ်ကွင်းစိမ်းေတွရဲ့ အနားသတ်မှာ ရွာအုပ်အုပ်ေလးေတွက ြမင်ေနကျ ပန်းချီကားေလးေတွ တစ်ချပ်ြပီးတစ်ချပ် ေြပာင်းသွားသလို တစ်ရွာြပီးတစ်ရွာ ကျန်ခဲ့တယ်။ မျဉ်းြပိုင်သစ်ပင်ေတွ ကလည်း ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ ကျန်ခဲ့တယ် ။

  မဟာသမ္ဘ၀တို့ ေဖာင်ေမှျာခဲ့တဲ့ခရီးကေရာ ဒီလိုပဲ ကမ်းနာက သစ်ပင်ေတွ ရိပ်ခနဲ ရိပ်ခနဲ ကျန်ခဲ့မှာပဲလား ၊ ရာဇ၀င်ဆရာ စစ်ကိုင်းေကျာ်မှပဲ ြမင်ရေတာ့မှာေပါ့ ။ ဆရာေကျာင်းအိမ်မှာ လာေနတဲ့ စစ်ကိုင်းက ကားပွဲစား ဦးညွန့်လိှုင် ေြပာေြပာေနတဲ့ ဘီလူးမညီေနာင် ဇာတ်လမ်းလို့ ညီေမာ်က လှည့်ေမးတယ်။ “ေအး ဟုတ်တယ်”
  “မင်းတို့ စစ်ကိုင်း ဘယ်ကစြဖစ်တာလဲဆိုေတာ့ မျက်စိမြမင်တဲ့ မဟာသမ္ဘ၀တို့ ေဖာင်ေပါ်ကို ဘီလူးမညီေနာင် တက်ေတာ့ ” ဆိုတာနဲ့ “ေတာ်ေတာ့ ...မင်းဟာက ဘီလူးမ ညီေနာင်ရယ်လို့ မရိှပါဘူးကွာ” ဆိုတာနဲ့ သူ့ခမျာ စစ်ပင်ြကီးေတာင် မကိုင်းလိုက်ရပါဘူး။ “ ဒီေခတ်က ညွန့်ဦးလိှုင်သာရိှရင် မင်းသားေတွဆီက ပွဲခေတာင်းဦးမှာဟ၊ ေကာဥ္စြပင်ေရာက်ေတာ့ ဘူးသီးေြခာက်နဲ့ ေရခပ်ေနတဲ့ ရေသ့တူမ ေဗဒါရီကိုေတွ့တာနဲ့ ေပးစားေရာ ၊ အဲ့ဒီက ေမွးတဲ့ ကေလးက ဒွတ္တေဘာင်ြဖစ်တာပဲ၊ မင်းတို့လည်း ြပည်ေရာက်ရင် ြမစ်ဆိပ်သွားြပီး ဘူးသီးေြခာက်နဲ့ ေရခပ်တဲ့ ေကာင်မေလး သွားရှာေပါ့ ။ ကျွန်ေတာ်လည်း ေဘး၀ဲယာကိုြကည့်ရင်း လုိက်ပါ လာခဲ့ေတာ့တယ်။


  မိုးညို သို့ ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ေလးကို ညီးေမာ်က လှမ်းဖတ်တယ်။ “ဆရာေကျာင်း အဲ့ဒီမိုးညိုေပါ့ ”။ ဘာလဲဟ ..ကဲကဲ လုပ်ပါဦး၊ မင်းကလည်း သမိုင်းထဲက မိုးညိုကို ဆွဲသွင်းေတာ့မယ်ေပါ့။ ညီေမာင်က သွားြဖဲရင်း ဆက်ေြပာတယ်။ “ဟယ်လို....မိုးညို ရဲစခန်းကပါလားခင်ဗျာ၊ ကျွန်ေတာ့်သမီးစိုးစိုးကို သိန်းတန်ဆိုတဲ့ေကာင် ခိုးသွားလို့ပါ”။ “ကိုသိန်းတန် ကိုသိန်းတန် စိုး သေဘင်္ာေပါ်တက်ခဲ့မယ်”ဆိုတဲ့ စိုးမိုးေမတ္တာထဲက မိုးညိုေလ။ ကျွန်ေတာ်အပါအ၀င် အားလံုး၀ိုင်းရယ်ြကတယ်။ကျွန်ေတာ်က “ကဲ...ေတာ်ပါြပီ၊ မင်းဇာတ်လည်းေကာင်းပါတယ်။ မဟာသမ္ဘ၀ဇာတ်နဲ့ ေပါင်းလိုက်ရင်ေတာ့ အို ကိုသမ္ဘ၀......ကိုသမ္ဘ၀ ....စန္ဒမုခိ ေဖာင်ေပါ်တက်ခဲ့မယ် ြဖစ်ကုန်ေတာ့မယ်။
  စိုးသေဘင်္ာေပါ် တက်ခဲ့မယ်ဆိုေတာ့ မတက်နဲ့ မတက်နဲ့ ကိုသိန်းတန်ေတာင်မှ ၀ရမ်းနဲ့ စီးလာတာတဲ့” ၊ ရယ်သံေတွက ကားရဲ့ေနာက်မှာ ပျံ့လွင့် ကျန်ရစ်ခဲ့ြပန်တယ်။

  ြမို့ေတွစိပ်လာလို့ ရှုပ်ေနတဲ့ လူေတွကို ြကည့်ရင်း ညီေမာ့်ကို ကျွန်ေတာ်ြကည့်လိုက်ေတာ့ ဟွန်းကို တတီတီ တီးေနတယ်။ စိုးနိုင်က အိပ်ေနြပီ ။ ကိုယ့်အာရံုေတွ ကိုယ်ပုိင်သွားြကြပီမို့ ရှုပ်ေနတဲ့လမ်းေဘးက လူေတွကို ေကျာ်ြပီး လယ်ကွင်းေတွဘက်ကို ေငးေနမိတယ်။ အာရံုထဲမှာေတာ့ အစ်ကို ပန်းပုဆရာတစ်ေယာက် ေြပာေြပာေနတဲ့ “ရှီေကွတ” “ရှီေကွတ”လို့ ေမးေတာ့ သေရေခတ္တရာကို ေြပာတာတဲ့၊ အရင်တုန်းက ပျူလိုေနမှာေပါ့။ တကယ်ေတာ့ ကျွန်ေတာ်ဟာ ြပည်မှာေမွးတဲ့ ြပည်သားတစ်ေယာက်ပါ။ ဒါေပမယ့် ရန်ကုန်မှာ ြကီးြပင်းခဲ့ရတာ။ အခုေတာ့ ေမွးရပ်ကို ခရီးသွားတစ်ေယာက်ဧည့်သည်အေနနဲ့ သွားေနရတယ်။ ေဒါက်တာသန်းထွန်း စာအုပ်မှာေတာ့ ြဂ့ီေက္မြတလို့ ေရးတယ်။ “ခရစ် ၈၀၁ ခုနှစ်မှာ တရုတ် ဧကရာဇ်ဆီကို ပျူတီး၀ိုင်း ေစလွှတ်ဖူးတယ်။ ပျူေတွ သီဆိုတီးမှုတ်ပံု အရမ်းေကာင်းလို့ တရုတ်ေတွက ချီးမွမ်းတယ်။


  ပျူြမို့ေတာ်ရဲ့နာမည် ြဂီ့ေက္မြတကို ြမန်မာေတွက ပီသေအာင် မေခါ်နိုင်လို့ သေရေခတ္တရာလို့ ေခါ်ေနြကတာ ြဖစ်တယ်။ နန်ေကျာင်လူမျိုးေတွက သေရေခတ္တရာြမို့ကို ခရစ်နှစ် ၈၃၂ မှာ ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ၉ ရာစုနှစ်ေရာက်ေတာ့ အြပီးတုိင် ဖျက်ဆီးတာ ခံခဲ့ရတယ်။ ခုလို ပျက်စီးသွားတဲ့ ပျူဟာ ြပန်ြပီင်္း မထူေထာင်နိုင်ေတာ့လို့ တြဖည်းြဖည်း ြမန်မာနဲ့ေရာြပီး မျိုးဆက်ြပတ် သိမ်ေကာခဲ့ရတယ်။ ြဂီ့ေက္မတရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က တင့်တယ်ခမ်းနားတဲ့ ေြမအရပ်လို့ ဆိုလိုတယ်။ အခု ြပည်အေရှ့ ေတာင်ဘက်ေလးမိုင်ေလာက် အကွာမှာရိှတဲ့ ေမှာ်ဇာရထားဘူတာ ၀န်းကျင်ြဖစ်ပါတယ်” တဲ့။


  အဲ့ဒီသက္တတဘာသာနဲ့ ခန့်ညားထည်၀ါတဲ့ ေြမလို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ “ြဂီ့ေက္မြတ”ကို ဘယ်တုန်းက သေရေခတ္တရာလို့ အသံထွက်ခဲ့ြကတာလဲ၊ ငါလည်း ပီသေအာင် မေခါ်နုိင်ဘူး။ ပထမဆံုး နားထဲေရာက်ေအာင် သွင်းေပးတဲ့ အစ်ကိုပန်းပုဆရာရဲ့ အညာေလသံနဲ့ သူ့အသံထွက်အတိုင်း “ရှီေကွတ”ကိုပဲ စွဲေနတယ်။ ရှီေကွတ သေရေခတ္တရာလို့ပဲ ေခါ်ချင်တယ်။ ကဲ ..ေရာက်ေအာင်လာခဲ့ပါြပီ။ သေရေခတ္တရာ ရှီေကွတေရ ခန့်ညားထည်၀ါတဲ့ ေြမနဲ့ ြပည်ြမို့ေရ။


  သေရေခတ္တရာကို ပထမဆံုးကွင်းဆင်း သုေတသနြပုခဲ့သူဟာ ြမန်မာြပည်မှာ ပထမဦးဆံုး ေရှးေဟာင်း သုေတသန တာ၀န်ခံြဖစ်သူ ေဒါက်တာ အီး ဖိုးချမ်းမာ (Dr.E.Forchamer)ြဖစ်ပါတယ်။ ၁၈၉၀ မှာ ကွယ်လွန်တဲ့ သူ့ရဲ့ သေရေခတ္တရာြမို့ေဟာင်း အစီရင်ခံစားများကို (၁၈၈၂-၈၃)ေတွမှာ ြဗိတိသှျ ြမန်မာအုပ်ချုပ်ေရး အစီရင်ခံစားများမှာ ေတွ့နုိင်ပါတယ်။ ၁၉၆၆-၆၇ က ေရှးေဟာင်းသုေတသန ဦးစိန်ေမာင်ဦးက တူးေဖာ်တယ်။ တူးေဖာ်ချက် အစီရင်ခံစာေတွရယ် ၊ တရုတ်မန်ချူးကျမ်းက မှတ်တမ်းထားတာေတွရယ်၊ ခမ်းနားထည်၀ါတဲ့ ေြမေပါ် ေြမေအာက်က ရတဲ့ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ရုပ်တုေတွ၊ အြခားပစ္စည်းေတွအရ သမိုင်းဆရာေတွ ေြခရာေကာက်ခဲ့တဲ့ သေရေခတ္တရာက (၁) ရာစုက (၉) ရာစုထိ ထွန်းကားခဲ့တယ်။ မဟာယနနဲ့ ေထရ၀ါဒ ေရာေထွးေနရာက (၄)ရာစုေလာက်မှာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကား ထင်ရှားလာခဲ့တယ်။ မူလက ပျူအက္ခရာ မရိှေသာ်လည်း အိန္ဒိယြပည်ေတာင်ပိုင်းက အက္ခရာနဲ့ ပါဠိစာေပကို အေြခခံြပီး (၅)ရာစုေလာက်မှာ ပျူစာေပဆိုြပီး ကိုယ်ပုိင်စာေပ ေပါ်ေပါက်လာခဲ့တယ်။


  ြမန်မာနိုင်ငံမှာေတွ့ရတဲ့ ြမို့ေဟာင်းေတွထဲမှာ အြကီးဆံုးြမို့ရိုးြကီးကို တည်ေဆာက်ခဲ့တယ်။ ြမို့ကို အုတ်နဲ့စီြပီး အ၀ုိင်းပံုသဏ္ဍာန် ေဆာက်ခဲ့တယ်။ ြမို့ကို တစ်ပတ်ေလှျာက်ရင် တစ်ရက်ခရီးြကာမယ်။ (၉)မုိင်ပတ်လည် ကျယ်၀န်းြပီး တံခါး (၁၂)ေပါက်နဲ့ ေနတယ်။ အခု(၉)ေပါက် တူးေဖာ်လို့ရတယ်တဲ့။ ြမို့သူ ြမို့သား အားလံုးဟာ ြမို့ရိုးထဲမှာ ေနထိုင်ြကတယ်။ ေြမာက်ပိုင်းမှာ လယ်ယာေြမေတွပါ ထည့်သွင်းထားတာရယ်။ အေရှ့ေတာင်ဖက်မှာ (၃)ထပ်ြမို့ရိုး၊ ေတာင်ဖက်နဲ့ အေနာက်ဖက်မှာ (၂)ထပ်ြမို့ရိုးတို့ ကာထားလို့ ရန်သူလာေရာက် ထုိးေဖာက်ေနတတ်တယ်လို့ ထင်ရတယ်။ တရုတ် ထန်မင်းဆက် (၆၀၆-၉၁၈) ခရစ်နှစ် ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းေတွအရ ဘုရင်ဟာ ေရွှြကိုးခတ်တဲ့ ထမ်းစင်စီးတယ်။ သိပ်ေ၀းရင် ဆင်စီးတယ်။ မိဘုရား ေမာင်းမ အများအြပားရိှတယ်။ ြမို့ေတာ် တံတိုင်း၀န်းကျင်ကို စဉ့်အုပ်နဲ့စီထားတယ်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒီ ဘုန်းြကီးေကျာင်းေတွ ရိှတယ်။ လူအများဟာ ေမတ္တာေရှ့ထားြပီး သူ့အသက်ကို သတ်ဖို့၀န်ေလးတယ်။ အသက်ခုနစ်နှစ်ေရာက်ရင် ကျားေရာ၊ မ ပါ ဆံရိတ်ခါ ဘုန်းြကီးေကျာင်းမှာ သံဃာအေစာင့်အေရှာက်ကို ခံရတယ်။ အသက်နှစ်ဆယ်ေကျာ်လို့မှ ဘုရားတရားေတာ်ကို မေပျာ်လှျင် ဆံပင်ကို ြပန်ရှည်ေစြပီး အိမ်သူတို့ အမှုကို ြပုေစတယ်။ ပိုးေကာင်ငယ်ေလးရဲ့ အသက်ကို မသတ်ချင်လို့ ပုိးအစစ်ကို မ၀တ်ဆင်ြကပါဘူး။ လူေတွ့ရင် လက်ေမာင်းကို လက်နဲ့ အြပန်အလှန်ကိုင်ြပီး နှုတ်ဆက်ြကတယ်။ ပျူတို့ရဲ့ ယဉ်ေကျးသိမ်ေမွ့ပံုကေတာ့ အံ့မခန်းပါပဲ။ အိမ်ေထာင်ရိှတဲ့ အမျိုးသမီးေတွက ဦးေခါင်းထိပ်မှာ ဆံကိုအေခွထံုးြပီး ေငွနဲ့ပုလဲ တန်ဆာေတွဆင်တယ်။ ပိုးချည်ထည် အြပာေရာင်၀တ်တယ်။ ပိုးပ၀ါပါးပါးတစ်စကို ြခံုြပီး ယပ်ေတာင်ကိုင်ကာ အြပင်မှာ လမ်းေလှျာက်ေနတာကလည်း အခုေတာင် စိတ်မျက်စိမှာ ြမင်ေယာင် လာေတာ့တယ်။ ရှီေကွတ ေရာက်ရင်ေရာ သူတို့အရိပ်ေတွ ြမင်ရဦးမှာလား။


  ကားက ြမို့တစ်ြမို့ကို ြဖတ်သန်းတယ်။ ေဈးတန်းဆိုင်တန်းကိုြမင်ေတာ့ ကားေမာင်းေနတဲ့ ညီေမာ်က လူးလွန့် လှုပ်ရှားလာတယ်။ ဘီယာေသာက်ရေအာင်တဲ့။ “ဟာ .....မေသာက်နဲ့ ..ြပည်ေရာက်ေတာ့မယ်ထင်တယ်” လို့ ေြပာတာနဲ့ “သြကင်္န်မိုး ဇာတ်ကား ြကည်ဖူးလား”။ ညီေမာ် လုပ်ြပန်ြပီ ။ ဘာဇာတ် ကဦးမယ် မသိဘူး။ ကဲ လုပ်ပါဦး မင်းရဲ့ ဇာတ်။ “ဟဲ ဟဲ ခင်သန်းနုက ေနေအာင်ဆီေရာက်လာြပီး ဇင်၀ိုင်းကို သြကင်္န်ကား ေပးလိုက်ဖို့ ေြပာတာေလ၊ ဆရာ ကေလးေတွကို ေပျာ်ခွင့်ေပးလိုက်ပါ ဆရာ ” ဆိုတာေလ။ အခုလည်း ကျွန်ေတာ်တို့ကို ဘီယာတိုက်ပါ။ ကေလးေတွကို ေပျာ်ခွင့်ေပးလိုက်ပါ ဆရာ ။ ကျွန်ေတာ်က “ေအး....ဆိုးေတာ့ မဆိုးဘူး၊ ဒါေပမယ့် မတိုက်ေတာ့ဘူး၊ ဆက်ေမာင်းြကပါစို့ကွာ ။ ေရာက်ေတာ့မှ မင်းတို့ ေသာက်ချင်ေသာက်” ။ စိုးနိုင်က ေထာက်ခံတယ်။ ဟုတ်တယ်။ ေရာက်ေတာ့မယ်။ နားရေအာင် ြမန်ြမန်ေမာင်း။ ညီေမာ်က ကားကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ အရှိန်ကို ြမှင့်တယ်။ အနိမ့်အြမင့် ရှည်ရှည်နဲ့ လမ်းေပါ်မှာ ကားက ေြပးေနတယ်။ စိုးနိုင်က လှည့်ြပီးေမးတယ်။ “ဟုိတယ်မှာ အရင်နားမှာ မဟုတ်လား။ နက်ြဖန်မှ ေမှာ်ဇာ သွားမှာေပါ့” ။ “ေအး ... ဟုတ်တယ်၊ ဘုရားေတာ့ အရင်၀င်မယ်ေလ ၊ ြပည်ေရွှဆံေတာ်ကို ကန်ေတာ့ြပီးမှ မဂင်္လာဟိုတယ်ကို သွားမယ်” ။ ဒီကျွန်းေတာြကီး ေကျာ်ရင် ေရာက်ြပီလို့ ကျွန်ေတာ်က သတိေပးလိုက်တယ်။


  ကျွန်းေတာလွန်ေတာ့ မိေချာင်းရဲ ကုန်းတက်ကို ေရာက်ပါြပီ။ ဒီေနရာေလးေရာက်ေတာ့ ညီမေလးကို အရမ်းသတိရတယ်။ ညီမေလးနဲ့ အတူ ဒီဧရာ၀တီ ြမစ်ကမ်းမှာ ဟိုဘက်ကမ်း ေရွှဘံုသာမုနိဘုရားနဲ့ ေန၀င်ချိန်အလှကို နှစ်ေယာက်အတူ ထိုင်ြကည်ဖူးတယ်။ အခုေတာ့ ညီမေလးနဲ့ ဘ၀ေတွက ြခားသွားြပီ။ ေကာင်းရာဘံုကို ေရာက်ဖို့ပဲ ဆုေတာင်းမိပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ငိုချင်လာတယ်။ စိတ်ထိန်းြပီး ေဘးကိုြကည့်လိုက်ေတာ့ ဗုိလ်ချုပ်ေြကးရုပ်ကို ပတ်ေနပါြပီ။ ဒီေြကးရုပ်ကို ထုတဲ့အထဲမှာ အစ်ကို ပန်းပုဆရာ ပါတယ်။ သူေြပာဖူးတာက “Mounment အရုပ်ေတွထုရင် ထားမဲ့ေနရာက ဘယ်ေနရာလဲ ၊ ြကည့်တဲ့ သူေတွနဲ့ ဘယ်ေလာက်အကွာမှာ ထားရမှာလဲ၊ ေနက ဘယ်ကထွက်တာလည်း ၊ Lightingက ဘယ်ကေပးမှာလည်း ထည့်တွက် ရတယ်ကွ၊ ေြကးရုပ်ဆိုေတာ့ အလင်းြပန်တတ်ေတာ့ အဲ့ဒါေတွ ထည့်တွက်ရတယ်။ အေဖာင်းအြကွနဲ့ ရိှရတာ၊ ေြပာင်ေချာြကီးဆိုရင် အလင်း၀င်ြပီး လံုးေချာြကီးနဲ့ မတူေတာ့ဘူး”တဲ့။ အခုေတွ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ေြကးရုပ်ကေတာ့ ေမှာင်ခါစြဖစ်ေနလို့ ဘာမှာ ထင်ထင်ရှားရှား မြမင်ရပါဘူး။ အစ်ကို့ လက်ရာကို တစ်ပတ် ပတ်ြကည့်ြပီး ချီးကျူးလိုက်တယ်။ ြပီးေတာ့ ေရွှဆံေတာ် ဘုရားဆီကို ဆက်ထွက်လာေတာ့တယ်။


  ဘုရား ရင်ြပင်ေတာ်ကို တစ်ပတ်ပတ်ေနတုန်း ညီေမာင်က ေဖာက်လာြပန်ြပီ။ “ဒီေနရာမှာေပါ့ဗျ” ။ ဟ ...လုပ်ြပန်ြပီ၊ ဘာဇာတ်လည်းမသိဘူး။ “ဦးဘချစ်က မြမ၀င်းနဲ့ ဘုရားလာဖူးေနတုန်း ရဲသားေလးတစ်ေယာက် လိုက်လာြပီး ဦးဘချစ် ဦးဘချစ် ...ပုလိပ်မင်းြကီးေခါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ....လို့ ဗိုလ်ေအာင်ဒင် ဒီနယ်ေရာက် ေနတယ် ြကားလို့ ဖမ်းဖို့ လိုက်ေခါ်တာေလ၊ ဒီဘုရားေပါ်မှာေပါ့” ။ ကျွန်ေတာ်က “ေအးေအး သိတယ်၊ မင်း ေနာက်ဆက်တွဲ ဘာြဖစ်သလဲဆိုတာ သိလား၊ သူ့ကို လာေခါ်တဲ့ ပုလိပ်ေလးကို ဦးဘချစ်က မြမ၀င်းကို ြပန်ပို့ ခိုင်းြပီး ထွက်သွားေတာ့ ပုလိပ်ေလးက မြမ၀င်းကို ဘာေြပာတယ်သိလား။ မြမ၀င်း မြမ၀င်း ဦးဘချစ် မရိှတုန်း လင်ငယ် မေနချင်ဘူးလားတဲ့ ” ဆိုေတာ့ အားလံုး ရယ်လိုက်ြကတာကို ဘုရားဖူးေတွ မျက်ေစာင်းထိုးြကလို့ ဘုရားေပါ်က အြမန်ဆင်းြပီး မဂင်္လာ ဟိုတယ်ဆီိကို ဦးတည် ေမာင်းလိုက်ပါေတာ့တယ်။


  ဟိုတယ်မေရာက်ခင် ြမို့သစ်ြကီးရိှပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ blogger မင်းကျန်စစ် ေနတဲ့ ေနရာေပါ့။ ြမို့သစ်ြကီးကို ေကျာ်လာေတာ့ ဘုရားြကီးတစ်ဆူကို ေတွ့ပါြပီ။ အဲဒါ ပျူေတွရဲ့ လက်ရာ ဘုရားြကီးပါ။ ြပည်-ေအာင်လံသွား ကားလမ်းရဲ့ အေရှ့ဖက်မှာဆိုတဲ့ ဘုရားြကီးေပါ့ ။ ဆင်းြပီးေတာ့ ဓါတ်ပံုရိုက်တယ်။ ြမို့ေဟာင်းရဲ့ အြပင်ဘက် အေ၀းဆံုးမှာ တည်ခဲ့တဲ့ ဘုရားဆိုေတာ့ ပျူေတွြငိမ်းချမ်းသာယာခဲ့ြကတဲ့ အချိန်ေတွမှာ တည်ခဲ့မှာေပါ့။ ဒီဘုရားြကီးနားကေန နာမည်ြကီးလှတဲ့ ပျူအရိုးအိုးြဖစ်တဲ့ ေကျာက်အိုးြကီး (၃)လံုးကို ၁၉၁၁-၁၂ တုန်းက ဘုရားေတာင်ဘက် ကိုက်၂၀၀ကေန တူးေဖာ်ေတွ့ရိှတယ်။ အဲဒီတုန်းက ေဒါက်တာ စီအိုဗလက်ဒင်က ြကိုးစားဖတ်ေပးခဲ့ေတာ့ ေကျာက်အရိုးအိုးေတွရဲ့ ပတ်လည် ကမ္ဗည်းစာေတွအရ ၃၅ခုနှစ်တွင် သူရိယ၀ိြကမင်း မိဖုရားကွယ်လွန်သည်။ ၅၀ြပည့်နှစ် ၅လတွင် သူရိယ၀ိြကမမင်း နတ်ရွာစံသည်။ သက်ေတာ် ၆၄နှစ်။ ၅၇နှစ် ၂ လ ၊ ၂၄ရက်တွင် ဟရိ၀ိြကမမင်း နတ်ရွာစံသည်။ သက်ေတာ် ၄၁နှစ်၊ ၇လနှင့် ၉ရက်။ ၈၀ြပည့်နှစ်၊ ၂လ၊ ၄ရက်ေန့တွင် သီဟ၀ိြကမမင်း နတ်ရွာစံသည်။ သက်ေတာ် ၄၄နှစ် ၉လနှင့် ၂၀လို့ေတွ့ရလို့ ပျူေတွကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ ့ရှီေကွတမင်းေတွရဲ့ နာမည်ကို သိခွင့်ရခဲ့ြကတယ်။ ပညာရှင်ေတွကေတာ့ ခရစ်နှစ်ဘယ်ေလာက်ကလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ြပီး အေြဖထုတ်ြကတုန်းပဲ။ ခရစ်နှစ် ရိှသလို ြမန်မာနှစ်ရိှသလို၊ ပျူနှစ်လည်း ရိှတာေပါ့ ။ ခရစ်နှစ်နဲ့ ြမန်မာနှစ်ကေတာ့ ၆၃၈နှစ်ေပါင်းလိုက်ရင် ရပါရဲ့။ ပျူေတွက သူတို့နှစ်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ခဲ့လဲဆိုတာ တိတိကျကျ မသိနုိင်ေသးဘူးေလ။


  ေဒါက်တာသန်းထွန်း ေဆာင်းပါးဖတ်ဖူးတယ်။ “အြကီးဆံုးြဖစ်တဲ့ ေကျာက်အိုးကို ဘုရားေထာင်ဘုရားေဘးမှာ ေတွ့တယ်။ သံုး ေလးပိုင်းတစ်ပိုင်း ေပ ြမင့်တယ်၊ လံုးပတ် (၇)ေပရိှတယ်။ ေရွှကျင်တဲ့လူေတွ ေတွ့ြပီး အိုးထဲက လိုချင်ေတွယူြပီး ဘုရားနားမှာ ပစ်ခဲ့တာြဖစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့သာ အရိုးမီးေသွးကို သွန်ြကဲမပစ်ဘဲရပါရင် ေရဒီယိုကာဗွန် (C.14)နည်းနဲ့ စစ်ေဆးြပီး ရက်စွဲေဖာ်နုိင်မှာြဖစ်ပါတယ်။ တကယ့်၀မ်းနည်းစရာ ဆံုးရံှုးမှု ြဖစ်ပါတယ်” တဲ့ ။ နှေမျာ၀မ်းနည်းစိတ်အေတွးနဲ့ပဲ မဂင်္လာဟိုတယ်ထဲကို ချိုးေကွ့၀င်ခဲ့ြကပါတယ်။ ညီေမာ်ကို ေြပာြပေတာ့ “ဒီေကာင်ေတွ ဉာဏ်နည်းတာကိုး...အ၀ါေရာင်မှ ေရွှလို့ထင်တဲ့ ေကာင်ေတွ” တဲ့။ ဟိုတယ် ဧည့်ြကိုခန်းမှာ အရင်ဆံုး ေမှာ်ဇာကို ဘယ်လိုသွားရမလဲေမးေတာ့ လက်ကမ်းစာေစာင်ေလးထုတ်ေပးြပီး ဒီကေန ၁၅မိနစ်ေလာက် ကားနဲ့ေမာင်းရင် ေရာက်ပါတယ်။ မနက်မှပဲ သွားြကပါလားလို့ ညွှန်းပါတယ်။ သူ့ဟုိတယ် လက်ကမ်းစာေစာင်ထဲက ေြမပံုမှာ ေမှာ်ဇာဆိုတဲ့ ေနရာေလးကို လက်နဲ့ ေထာက်လိုက်တယ်။ ညီေမာ်က ဒါ ရှီေကွတပဲ။


  ဟိုတယ်မှာ ညအိပ်ရင်းနဲ့ ညီေမာ်နဲ့ စိုးနိုင်ကို ကျွန်ေတာ်သိသမှျေတွ ေြပာြပပါတယ်။ ဘယ်တုန်းက ရှီေကွတ ပျက်သွားလဲဆိုေတာ့ ခရစ်နှစ် ၈၃၂နှစ်မှာ နန်ေကျာင်လူမျိုးေတွက ရှီေကွတကို လာေရာက်ဖျက်ဆီးသွားကာ သံု့ပန်းအြဖစ်နဲ့ လူ ၃၀၀၀ေကျာ်ကို ဖမ်းသွားြပီး ေကျတုန်ေခါ် ယွန်နန်ဖုအမည်ရိှတဲ့ နန်ေကျာင်တို့ရဲ့ အေရှ့ဖက် ြမို့ေတာ်မှာ ကျွန်ြပုထားတယ်။ နန်ေကျာင်က ဘယ်ကလဲဆိုေတာ့ အခုြမန်မာနဲ့ တရုတ်နယ်စပ်နားဆီကကွာ ဆိုတာ့ ညီေမာ်က “ကျွန်ေတာ် ကွန်ြပူတာဂိမ်းထွင်ဦးမယ်ဗျာ၊ အဲ့ဒီဂိမ်းထဲမှာ ရှီေကွတနဲ့ နန်ေကျာင်ထည့်ြပီး ရှီေကွတဖက်ကေန နန်ေကျာင်ကို နိုင်ေအာင်တိုက်မယ်ဗျာ ” တဲ့ ။ ကျွန်ေတာ်က “ေအးေအး....ထွင် ရေအာင်ထွင်၊ ဂိမ်းနာမည်ကို Red Alert ရှီေကွတလို့ ေပး။ ြမို့ရိုးကို တံတုိင်း ၂ထပ် ၃ထပ်လုပ်၊ ေခတ်အဆက်ဆက်နဲ့ မင်းနာမည်ေတွက ြဂီြပဘု၀မန၊ ဇယစြန္ဒ၀ရ်မန်၊ ဟရိ၀ိြကမ၊ သူရိယ၀ိြကမ၊ သီဟ၀ိြကလို့ ပညာရှင်ေတွ ေဖာ်ေပးခဲ့တယ်။ မင်းကေရာ ဘယ်မင်းလက်ထပ်ေရွးမှာလဲ၊ အ၀တ်အစား (Costume design )ကို ငါေရးေပးမယ်။ အမျိုးသမီးေတွက နှင်းဆီေသွး ေနအရုဏ်ေရာင် အကျင်္ီ၀တ်၊ ထဘီအြပာေရာင်၀တ်တယ်။ ေရာင်စံုပုတီးအနီြကား အနက်ြကားေတွဆွဲတယ်။ ေငွေြကးအြဖစ် သေရေခတ္တရာ ဒဂင်္ါးပံုေတွရိှတယ်” ။


  အဲဒီပျူေတွဘယ်ေရာက်သွားလဲလို့ ညီေမာ်က ေမးြပန်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်က “၁၀ရာစုကျေတာ့ သေရေခတ္တရာက မင်းေနြပည်ကေန ေလှျာ့ကျသွားြပီး၊ ပျူေတွက ေနာက်၀င်လာတဲ့ ြမန်မာေတွနဲ့ ေရာသွားြပီ။ ပျူေတွကလည်း မွန်ဂိုလိွုက်အနွယ်၀င်ေတွပဲ၊ သူ့စာကလည်း လံုးချင်း အဓိပ္ပါယ်ေတွပဲ၊ ြမန်မာနဲ့ အနွယ်တူေတွပါပဲ။ ပုဂံေခတ်မှာလည်း အထင်အရှားရိှေနတာကေတာ့ ေလးဘာသာေရးထိုးခဲ့တဲ့ ရာဇကုမာရ် ေကျာက်စာပဲ ။ အဲဒီေကျာက်စာမှာ ပျူစာတစ်ဖက်ပါတယ်။ ပျူေတွရိှေနေသးတာ အေသအချာေပါ့။ ၁၀၄၄ခုနှစ်မှာ အေနာ်ရထာနန်းတက်ြပီး ြမန်မာေတွက ကျယ်၀န်းတဲ့ စည်းလံုးတဲ့ ြမန်မာနိုင်ငံေတာ်ြကီးကို တည်ေထာင်နိုင်သွားြပီဆိုေတာ့ အဲဒီထဲမှာ ပျူေတွပါသွားြပီေပါ့ ။ ညီေမာ် မင်းရဲ့ Red Alert ရှီေကွတ ကွန်ပျူတာဂိမ်းထဲမှာ ထည့်ရမှာ ရိှေသးတယ်။ ခရစ်နှစ် ၈၀၁ခုနှစ်မှာ ပျူဂီတအဖွဲ့ဟာ တရုတ်ဧကရာဇ်ဆီကို နန်ေကျာင်က လွှတ်တဲ့ သံအဖွဲ့မှာ လိုက်ပါသွားရဖူးတာကို တရုတ်ေတွ မှတ်တမ်းတင်ထားရိှတယ်။ အဆိုအတီးနဲ့ ေဖျာ်ေြဖခဲ့ရတယ်တဲ့ ။ ကြပေဖျာ်ေြဖပံုအလွန်ေကာင်းတယ်လို့ မှတ်ထားတယ်။ သဘင်သည် အားလံုး နှင်းဆီေသွး ေနအရုဏ်ချည်ထည်ကို ၀တ်ထားတယ်။ လက်ေြခတို့မှာ ေရွှြဖင့်ြပုလုပ်၍ ရတနာစီြခယ်ေသာ လက်ေကာက်ေြခကျင်းများ၀တ်တယ်၊ ေရွှဦးရစ်ဖွဲ့၍ ေရွှနားေတာင်းပန်တယ်။ ဆံထံုးြမဲေအာင် ငှက်ေမွှးနုနုနဲ့ ြပုလုပ်ခဲ့တဲ့ အစွပ်ကိုသံုးတယ်။ မကြပမီ ကကွက်အေြကာင်း ရှင်းလင်းေြပာြကားတယ်။ တူရိယာအတီးအမှုတ်နဲ့ စည်းချက်ကျေအာင် ကတယ်။ တစ်ြကိမ်ကရင် ၂ေယာက်၊ ၄ေယာက်၊ ၆ေယာက်၊ ၈ ေယာက်၊ ၁၀ ေယာက် ထွက်၍ ကတယ်တဲ့၊ ကဲ.....ဘယ်ေလာက်လှမလဲ ေတွးြကည့်လုိက်ကွာ၊ ေအး ...........အဲ့ဒီအဖဲွ့ထဲမှာ မင်း SPY ထည့်လိုက်ေပါ့။ ဒါဆို မင်းဂိမ်းေတာ်ေတာ် လှသွားြပီ။ စိုးနုိင်ကို 3D လုပ်ခိုင်းေပါ့” ။ ေြပာလို့ြပီးေကာ ညီေမာ်နဲ့ စိုးနိုင်တို့လည်း သူတို့ဂိမ်းြကီးကို ဆက်ေတွးရင်း ကျွန်ေတာ်လည်း ရှီေကွတကို ဆက်ေတွးရင်း အိပ်လုိက်ပါေတာ့တယ်။


  မနက်လင်းေတာ့ မဂင်္လာဟိုတယ်ရဲ့ ေရကန်ေလးေပါ်က ေရကြပင်ေဆာင်းေလးေပါ်မှာ နံနက်စာ စားြပီး ေမှာ်ဇာကို ချီတက်ြကပါတယ်။ မိနစ်နှစ်ဆယ်ေလာက်ေမာင်းြပီးေနာက် လယ်ကွက်ေတွရဲ့ အလယ်က အုပ်အုပ်ဆုိင်းဆိုင်းနဲ့ ေမှာ်ဇာကို လှမ်းြမင်ရပါြပီ။ ကတ္တရာလမ်းြမင့်ြမင့်ေပါ်ကေန နိမ့်ဆင်းရင်း ချိုးေကွ့လိုက်ေတာ့ တစ်ချိန်က တင့်တယ်ခမ်းနားြပီး ကျက်သေရရိှတဲ့ ရှီေကွတေပါ် နင်းမိြကြပီေပါ့။ ြကက်သီးေတာ့ ထမသွားပါဘူး။ လွမ်းေမာဖွယ်စိတ်ေတာ့ တကယ်ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ပျံ့နှံ့သွားတာကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ အချိုးအေကွ့ေလးေတွနဲ့ ရွာလမ်းေလးကိုြဖတ်ြပီး ရွာလယ်လမ်းဆံုေလးမှာ စည်ကားေနလို့ ကားကိုရပ်လုိက်တယ်။ လက်ဖက်ရည်ကိုြမင်ေတာ့ ညီေမာ်က ကားေပါ်ကဆင်းရင်း “ပျူေခတ်မှာ လက်ဖက်ရည် အရင်ေသာက်ြကေအာင်ဗျာ” တဲ့။ ကျွန်ေတာ်တို့ကလည်း မြငင်းြကပါဘူး။ ေရတမာပင်ေလးေအာက်မှာ လံုြခံုေအးချမ်းတဲ့ စိတ်နဲ့ လက်ရည်ထုိင်ေသာက်ပါတယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ ကုန်စံုဆိုင်ေလးနဲ့ မီးခိုးေရာင် တယ်လီဖုန်းရံုေလးရိှတယ်။ စိုးနုိင်ကေမးတယ် “ေဟ့ေကာင် ညီေမာ်....မင်းအိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပါလား၊ ပျူေခတ်က ဖုန်းဆက်ေနတာပါလို့” ။ အေမးအြမန်း စံုစမ်းလုပ်ေတာ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ဆုိင်လံုးပဲ ၀ုိင်းညွှန်ြကတယ်။ အဲ့ဒီ တည့်တည့်က ေမှာ်ဇာြပတိုက်၊ အဲ့ဒီေဘးမှာ နန်းေတာ်ရာ၊ ဆက်သွားရင် ဗိဿနိုးသခင်္ျိုင်း လက်ညိှုးေတွ ၀ိုင်းညွှန်ြကတယ်။ စမူစာေတွြပွတ်သိပ်ေအာင်စီထားတဲ့ ဗန်းြကီးရွက်လာတဲ့ ကုလားြကီးတစ်ေယာက် ၀င်လာလို့ ၀ယ်စားြကေသးတယ်။ လမ်းေပါ်မှာ မိန်းကေလးတစ်ေယာက် ပန်းစက်ဘီးကို စီးရင်းြဖတ်သွားေတာ့ ညီေမာ်က “အဲဒါ ပျူဂီတ အဖွဲ့ကလား၊ နှင်းဆီေသွးေန အရုဏ်အကင်္ျီေတာ့ မဟုတ်ဘူး၊ တီရှပ်ြကီးနဲ့ဗျာ” တဲ့။ ပိုက်ဆံရှင်းြပီးေတာ့ ညီေမာ်က Wall Sheet ေတွ ကပ်ဦးမယ်တဲ့။ ပျူေခတ်ကို ေြကာ်ြငာထိုးသည်ေပါ့။ သူ့အေခွထွက်တုန်းက ြပည်ြမို့မှာ ေခါင်းတံုးနဲ့ ဂစ်တာပိုက်ထားတဲ့ သူ့ပံုြကီးေတွ လိုက်ကပ်ဖူးတယ်။ အခု VCD ကာရာအိုေက Wall Sheet ေတွ ယူလာပါတယ်။ တစ်ခုက မျက်လံုးြပူြပူးြကီးနဲ့ အငဲပံု၊ ေနာက်တစ်ခုက သရုပ်ေဆာင် ဖူးစံုက ဂစ်တာြကီးပိုက်လို့ အတင်းြကီး ြပံုးြပေနတဲ့ပံု။ ကျွန်ေတာ်တို့ ကားေပါ်မှာ ထိုင်ေနတုန်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲမှာ ညီေမာ်က ေြကာ်ြငာကပ်ေနတယ်။ စိုးနုိင်က လုိက်ကူတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲက လူေတွကလည်း ၀ိုင်းေတာင်းလို့ အလကားေ၀ေနတဲ့ ညီေမာ်က ေပျာ်ေနပါတယ်။ စမူစာ ကုလားြကီးကေတာင် တစ်ခု ယူသွားေသးတယ်။ ညီေမာ် ကားေပါ်တက်ရင်း ကျွန်ေတာ်တို့ကို လှည့်ေြပာပါတယ်။ “အငဲပံုေတွကျေတာ့ သိပ်မေတာင်းြကဘူး၊ ေကာင်မေလးေတွပံုပဲ လုြကတယ်”တဲ့ ။ ကျွန်ေတာ်က “ ေအး.....အငဲြကီး မသိေစနဲ့ဦး .....ငိုေနဦးမယ်” ။ အငဲနဲ့ ဖူးစံုတို့ကို ပျူေခတ်မှာ ထားခဲ့ြပီလို့ ေြပာရင်း ညီေမာ်က ကုက္ကိုပင်ြကီးရဲ့ေအာက်က ေမှာ်ဇာြပတိုက်ဆိုတဲ့ ၀န်းတံခါးထဲကို ကားကို ဦးတည် ေမာင်းလိုက်ပါေတာ့တယ်။


  ဧည့်သည်မှတ်တမ်းမှာ လက််မှတ်ထိုးလိုက်ြပီး သေရေခတ္တရာ ေရှးေဟာင်းယဉ်ေကျးမှုနယ်ေြမ လမ်းညွှန်စာရွက်ကို ၀ယ်ြပီး ြပတိုက်ကို လုိက်ြကည့်ြကတယ်။ ပျူအက္ခရာ၊ အရိုးြပာထည့်တဲ့ ေကျာက်အိုး၊ ဌာပနာတိုက် ေကျာက်ြပားဖံုး၊ နံရံကပ်ရုပ်ြကွ၊ ေြမအရိုးအိုး၊ ေရာင်စံုပုတီးေစ့၊ ေငွဒဂင်္ါးြပား၊ သံမိှုများ၊ ပျူသဘင်သည် ငါးေယာက်ေြကးရုပ်တုဓါတ်ပံု၊ ေခါင်းကျိုးေနေသာ ရုပ်ပွားများ၊ စံုလင်ေအာင် ခင်းကျင်းထားသမှျ အတွက် ရှာေဖွစုေဆာင်း ေဖာ်ထုတ်ြပသထားတဲ့ ေရှ့ကပညာရှင်များရဲ့ ေကျးဇူးဂုဏ်ကို အမှန်တကယ် ထင်ြမင်လာပါတယ်။ ြပတိုက်တာ၀န်ခံေရာက်လာြပီး မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းေပးပါတယ်။ နန်းေတာ်ရာကို ပတ်ြကဦးမလားဆိုြပီး ြပတိုက်ေနာက်ေကျာဆီကို လက်ညိှုးထိုးြပီး ညွှန်တယ်။ သဲေချာင်းေတွကို ြဖတ်ရမယ်လို့ သတိေပးတယ်။ ဗိဿနိုးမိဖုရားသခင်္ျိုင်းက ဒီမှာလို့ ေြမပံုေပါ်ကို လက်ေထာက်ြပတယ်။ ြပတိုက် လမ်းညွှန်စာရွက်ထဲက သေရေခတ္တရာ ြမို့ေဟာင်းေြမပံုက ေဟာဒါပါပဲ။
  ြပတိုက်က ြပန်အထွက်မှာ ပျူဂီတသဘင်သည် ငါးေယာက် ေြကးရုပ်ဓါတ်ပံုေရှ့မှာ ရပ်ေနတဲ့ ညီေမာ်က “အရိုင်းကို လူရွှင်ေတာ်အြဖစ် လက်ခံရမယ်ကွ”၊ “ ဘာ လို့တုန်း” ။ “ ဒီပံုြကည့်ပါလား ၊ ဂီတသဘင်သည်ထဲမှာ ဒီေကျာကုန်းကုန်းနဲ့ လူပျက် လူရွှင်ေတာ်ေလးထည့်ထားတာ ြကည့်ပါလား၊ လူရွှင်ေတာ်က ပျူေခတ်ကတည်းက ရိှတယ်ဆိုတာ ြပတာပဲ၊ ကိုအရိုင်းကို ေတွ့ရင် ခင်ဗျားကို လက်ခံြပီလို့ ေြပာရမယ်..ဟာဟား”။ “ဟာ ဟုတ်မှာေပါ့ .. Live Show ေတွမှာ ကိုအရိုင်းြကီး Presenter လုပ်လုပ်ေနတာ ဒါေြကာင့်ေပါ့။ ဒါေပမယ့် ဒီအရုပ်က လူရွှင်ေတာ် ကိုအရိုင်းေလာက် မနန့်ပါဘူးဗျာ” ။ ( ကိုအရိုင်းေရ...ခင်လို့စတာပါ...စိတ်မဆိုးပါနဲ့)။ ကျွန်ေတာ်တို့နဲ့ ေရာရယ်ေနတဲ့ ြပတိုက်တာ၀န်ခံေတွကို နှုတ်ဆက်ြပီး ေမှာ်ဇာြပတိုက်ေဘးက ကွင်းြပင်ထဲကို ကားကို ေမာင်းထွက်လိုက်တယ်။ ချံုပုတ်ေတွြကားထဲကို ကားတိုး၀င်ေတာ့ ရပ်ြကည့်ေနတဲ့ ကုလားအဘိုးြကီး တစ်ေယာက်က “ ေဟ့ လူေတွ ဘယ်ကိုတုံး”တဲ့။ ကားကို ေနာက်ဆုတ်ရင်း “ေဘာေဘာြကီးဘုရားနဲ့ ဗိဿနိုး ဘုရင်မ သခင်္ျိုင်းကိုသွာမလို့” ဆိုေတာ့ “ဒီလမ်းက သွားလို့မရဘူး၊ သဲေချာင်းကို ြဖတ်ရမှာ၊ ခင်ဗျားတို့ သွားလို့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကဲပါဗျာ.......ကျုပ်ပဲ လိုက်ြပပါ့မယ်” ဆိုြပီး ကားေပါ်တက်တယ်။ ေကျးဇူးတင်တယ် အစ်ကိုရယ်ဆိုြပီး စိုးနိုင်က ေရတိုက်ေနတယ်။ ေကျးဇူးတင်မဆံုးေအာင် လိုက်ပို့တဲ့လူြကီးနာမည်က ဦးတင်ေမာင်တဲ့။ “ကျုပ်အိမ်က ဟိုမှာလို့ ”ေမှာ်ဇာြပတိုက် ေတာင်ဘက်ဆီကို လက်ညိှုးထိုးြပတယ်။ ကျုပ်က ဟိန္ဒူတဲ့။ နွားေမွးြပီး နွားနို့ေရာင်းတာတဲ့။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ စိတ်ကေတွးလိုက်ေသးတယ်။ အယူ၀ါဒစံု ကိုးကွယ်ခဲ့ြကတဲ့ သေရေခတ္တရာရယ် ယံုပါြပီလို့။

  ဒါနန်းေတာ်ရာပဲလို့ ဖုန်ေတွထူတဲ့ လမ်းေပါ်ကေနအတက်မှာ ဦးတင်ေမာင်က ြပတယ်။ ကျွန်ေတာ့ေဘးမှာ အုတ်ရိုးေဟာင်းြကီး ဘွားခနဲြမင်လိုက်ရတယ်။ ကဲ ကားနဲ့ပဲ ပတ်ရင်ေရာဘယ်ေလာက်ြကာမှာလဲ။ ပတ်ြကည့်ရေအာင် ဆိုြပီး ဆက်လက်ေမာင်းပါတယ်။ ကာက တရိပ်ရိပ်အေြပးမှာ သစ်ပင်ချံုနွယ်ေတွ ဖံုးေနတဲ့ နန်းေတာ် တာြမို့ရိုးြကီးက ကျွန်ေတာ်တို့ကားအေပါ်မှာ မိုးြပီး တရိပ်ရိပ် လိုက်ြကည့်ေနတယ်။ စိတ်အာရံုမှာ ေဟာဒီလမ်းေပါ်မှာ သွားေနြကတဲ့ အေြခွအရံေတွနဲ့ ယပ်ေတာင်ကိုင်ထားတဲ့ ပျူအထက်တန်းစား အမျိုးသမီးြကီးကို ြမင်ေယာင်တယ်။ တစ်ေယာက်လက်ေမာင်းကို တစ်ေယာက်ကိုင်ြပီး စကားေြပာေနြကတဲ့ အမျိုးသားေတွကို ြမင်ေယာင်တယ်။ ဒါ (၁၇၀၀) ေပနဲ့ (၁၁၂၅ )ေပကျယ်တဲ့ နန်းေတာ်ရာြကီးေပါ့။ ေြမာက်ဘက်ြမို့ရိုးလို့ ထင်တာပဲ၊ ဩဇာပင်ေတွက ပင်စည်ေတွေဖွးလို့ ေတာထေအာင်ေပါက်ေနတယ်။ ေရအိုင် စပ်စပ်ေလးေဘးမှာ ပျိုးခင်းေလးက စိမ်းြပီးစိုေနတယ်။ ေြမနီလမ်း ရှည်ေမျာေမျာကိုေတွ့ေတာ့ ဦးတင်ေမာင်က အဲဒီကိုချိုးလိုက်လို့ ေြပာပါတယ်။ လမ်းအလယ်က လမ်းခင်းဖို့ပံုထားတဲ့ ေြမနီခဲပံုေတွေပါ်က ကားကလွတ်ေအာင်ေမာင်းြပီးေတာ့မှ ေရှ့ကို ဆက်သွားလို့မရေတာ့ေအာင် ေြမနီပံုြကီးက ဟည်းထေနတယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လူနှစ်ေယာက်က ေြမပံုြကီးေဘးမှာရပ်ေနတယ်။ ဦးတင်ေမာင်ကိုေတွ့မှ နှုတ်ဆက်ြပီး သွားလို့မရဘူး၊ လမ်းက အခုမှ ခင်းေနတာလို့ ေြပာပါတယ်။ ဦးတင်ေမာင်ကို ေနာက်တစ်နည်း လမ်းညွှန်ေနတယ်။ ကာကြပန်ေကွ့လို့ မရေတာ့လို့ ေနာက်ြပန်ဆုတ်ရတယ်။ အဲ့ဒီနှစ်ေယာက်က ြပတုိက်မှူးနဲ့ အင်ဂျင်နီယာလို့ ဦးတင်ေမာင်က ေြပာပါတယ်။ ေရှာင်ဖယ်လို့မရေတာ့ပါ။ သဲေချာင်းတစ်ခုကို ဦးတင်ေမာင်က ေခါင်းေဆာင်ြပီး ြဖတ်တယ်။ ကုန်းေစာင်းနှစ်ခုြကားက လမ်းြကမ်းြကီးကို တက်တယ်။ လွင်ြပင်ကျယ်ကျယ်ြကီး တစ်ခုေတွ့တယ်။ ပဲစဉ်းငံု ရိုးြပတ်ခင်းအလယ်မှာ ရွက်ဖျင်တဲြကီးထိုးြပီး နို်င်ငံြခားသားတစ်ေယာက် ထိုင်ေနတယ်။ အဲဒီလူကို ဦးတင်ေမာင်က လှမ်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ ဦးတင်ေမာင်က “အဲ့ဒီလူက ဩစေြတးလျက လူေလ။ ေြမြကီးေတွကို ေလ့လာေနတာ၊ စာတမ်းတင်ဖို့ ဆိုလားဗျာ ” တဲ့ ။ ညီေမာ်က သစ်တယ်ဗျာလို့ ေအာ်တယ်။ ကားက စိမ်းေနတဲ့ ေမြမို့ပန်းခင်းြကီးတစ်ခုေဘးက ကပ်ြပီးြဖတ်တယ်။ ေရာင်စံုပန်းေတွက ဖူးပွင့်ေနလိုက်တာမှ ေ၀ေ၀ဆာဆာမို့ ကားေပါ်က လှမ်းြပီး ဓါတ်ပံုရိုက်ြကပါတယ်။ ေဘးမှာ ြမယာပင်ေတွ ေတာထေနတဲ့ လမ်းေြပေြပေလးေပါ် ကားေခါင်းတည့်ေတာ့ ဟိုဟာ ေဘာေဘာြကီးလို့ ဦးတင်ေမာင်က ြပပါြပီ။ အ၀င်၀မှာ ဒဟတ်ေတာေလး တစ်ခုရိှတယ်။ တရားစခန်းေလးတဲ့။ အေ၀းကပဲ ြကည့်ချင်လို့ ကားကို ရပ်ပါတယ်။ ထီးတည်းေပါက်ေနတဲ့ ဒဟတ်ပင်ြကီးကိုမှီြပီး ေဘာေဘာြကီးဘုရားကို ြကည့်တယ်။ ဘုရားကိုေရာ တည်ခဲ့ြကတဲ့သူေတွကိုေရာ ၊ ထိန်းသိမ်းခဲ့ြကတဲ့ သူေတွကိုေရာ ရည်ရွယ်ြပီး ကန်ေတာ့လိုက်ပါတယ်။ ဓါတ်ပံုရိုက်ြပီးချိန်မှာေတာ့ ဘုရားေလးကလမ်းအတိုင်း နိုင်ငံြခားသူတစ်ေယာက် လွယ်အိတ်တစ်ေစာင်းလွယ်ြပီး ေရဘူးကတစ်ဖက်၊ ေမြမို့ပန်းေလးက တစ်ဖက်နဲ့ ြပံုးြပရင်း ြဖတ်သွားတယ်။ ဟိုင်းလို့ ညီေမာ်က နှုတ်ဆက်ရင်း သစ်ြပန်ြပီဗျာလို့ ေအာ်ြပန်ေလေရာ။ ဦးတင်ေမာင်က ေလ့လာေရးလာတာတဲ့။ ခင်ဗျားတို့လိုပဲတဲ့ ။ ေဘာေဘာြကီးဘုရား ပစ္စယံေပါ်တက်ြပီး တစ်ပတ်ပတ်ြကတယ်။ ေပြကိုးတိုင်းဦးမှာလားလို့ စိုးနုိင်က ရွဲ့ြပီးေမးလို့ ကျွန်ေတာ်က “ မတိုင်းပါဘူးကွာ၊ ဒါေရှးအကျဆံုးေစတီ၊ ဉာဏ်ေတာ်အြမင့် ၁၅၃ေပရိှတယ်၊ ငါဖတ်ြပီးြပီဟ”လို့ ြပန်ေြပာလိုက်ပါတယ်။ ေစတီြကီးရဲ့ အေနာက်ေတာင်လို့ထင်ရတဲ့ေထာင့်ရဲ့ မန်ကျည်ပင်ြကီး တစ်ပင်ေအာက်မှာ ဒန်းအစိမ်းေရာင်ေလး တစ်ခုရိှတယ်။ ဒန်းရဲ့အေပါ် သံတန်းမှာ ပိုးပ၀ါအစိမ်းေရာင်ေလးေတွ ချည်ထားတယ်။ ဒန်းေပါ်မှာ ပန်းအိုးနဲ့ ပန်းေြခာက်ေလးေတွေတွ့တယ်။ ဆန်းတယ်ထင်လို့ ဦးတင်ေမာင်ကိုေမးေတာ့ “အဲဒါ ဗိဿနိုး ဘုရင်မြကီးကို ပူေဇာ်ထားတာဗျ။ ဒါပန်ထွာဘုရင်မြကီးနယ်ေြမေလဗျာ” တဲ့ ။

  ကဲ လာပါြပီ ....။ ကျွန်ေတာ်နဲ့ လမိုင်း မကပ်ေတာ့တာေပါ့ခင်ဗျာ။ သူ့နတ်ကျွန်းေလးတဲ့။ တကယ်ဆို ပန်ထွာ နယ်ေြမမှ မဟုတ်တာ။ တင့်တယ်ြပီး အသေရရိှတဲ့ နယ်ေြမပါ။ ကျန်စစ်မင်း (၁၀၈၄-၁၁၁၃) လက်ထက်မှာ ေရးထိုးခဲ့တဲ့ မွန်ေကျာက်စာမှာ ဗိဿနိုးရေသ့သည် ဂ၀ံပေတ့ ရဟန္တာ၊ သိြကားမင်း၊ ၀ိသြကံုနတ်သား၊ ကဋကမ္မ နဂါးမင်းတို့နှင့်အတူ သေရေခတ္တရာြမို့ကို တည်ေထာင်ဖန်ဆင်းလိမ့်မည်ဟု ြမတ်စွာဘုရားက ဗျာဒိ်တ်ေတာ် ထားခဲ့ေြကာင်း ေရးထိုးထားတဲ့ ေကျာက်စာအရကိုပဲ ရှီေကွတြမို့ြကီးဟာ ေရှးကျြပီး ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်းလှပါြပီ။ အလွန်ြကီးကျယ်ခဲ့ြပီး ဘုရားရှင်ဆီက ဗျာဒိတ်ရခဲ့ြပီး ေရှးလူေတွ အစဉ်အဆက်ဆက် စွဲမက်ခဲ့ြကတဲ့ အိပ်မက် ြဖစ်ခဲ့ြပီေပါ့။ ဒီေတာ့လည်း ဒဏ္ဍာရီ ပံုြပင်ေတွေရာ၊ တိကျတဲ့ သမိုင်းအချက်အလက်ေတွပါ ေရာေထွးေနြပီေပါ့ ။ အစဉ်အလာ ယံုြကည်ခဲ့ြကတာကေတာ့ သေရေခတ္တရာမင်းြကီး ဒွတ္တေဘာင်က ဗိဿနိုးဘုရင်မ ပန်ထွာမင်းသမီးကို ေအာင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဗိဿနိုးြမို့ြကီးကို ဖျက်ဆီးြပီး ဘုရင်မ ပန်ထွာကို သေရေခတ္တရာကို ေခါ်လာြပီး သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်။ ဒါ အရိုးစွဲခဲ့ြကတဲ့ ဇာတ်ေပါ့။ ကဲ ြကည်ပါဦး ......ပန်ထွာဘုရင်မရဲ့ဒန်းတဲ့ ၊ စိန်ဒိုင်းမွန်း သေဘင်္ာေဆး အစိမ်းေရာင်ြကီးချယ်လို့၊ ေလအေ၀ှ့မှာ ဆက်ထားတဲ့ ပု၀ါးေလးေတွက လွင့်လို့။ ကဲ...မိဖုရားြကီးကို ကန်ေတာ့ြကေအာင်တဲ့။ ကျွန်ေတာ်က သူတို့ကို ခပ်တည်တည်ြကည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိုးနုိင်က ဘာြဖစ်လို့လဲေပါ့။ ကျွန်ေတာ်က “ ကိုယ်ေတာ့ ဒီဒဏ္ဍာရီကိုလည်း ေကျာမခိုင်းပါဘူး၊ ြကိုက်တယ်၊ ဘုရင်မြကီးက စိတ်ကူးထဲမှာေတာ့ ေတာ်ေတာ်လှတယ်၊ ကျက်သေရရိှမယ်၊ ခံ့ညားမယ်၊ အိေြန္ဒြကီးမယ်။ ဆွဲေဆာင်မှု ရိှတယ်လို့ ထင်တယ်ေလ။ ဒါေပမယ့် ဒို့ေတွက ဘာြဖစ်လို့ သူ့ကို ကန်ေတာ့ြကရမှာလဲ။ သူ့ကို နတ်အြဖစ်နဲ့ လူေတွက ကန်ေတာ့ေနြကတယ်။ သူ့နယ်ေြမတဲ့” ။ ကျွန်ေတာ်ဆက်ြပီး မေြပာေတာ့ပါ။ ဒီနယ်ေြမခံ ဦးတင်ေမာင်ပါေနတာက တစ်ေြကာင်း၊ အဖွဲ့သားေတွကလည်း ကျွန်ေတာ်ေရးေနတဲ့ စာေပနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို သိေနတာကတစ်ေြကာင်း ဆက်မေြပာေတာ့ပါ။ အဖွဲ့သားေတွကေတာ့ နားလည်ြပီးသားပါ။ ညီေမာ်က ဟုတ်တယ်ေဟ့ ဆိုြပီး ေထာက်ခံပါတယ်။

  ပျူစာလံုးေတွထဲမှာ တ္ဒဗး ဆိုတာ အရှင်၊ မင်းြကီးေပါ့။ အဲ့ဒီ တ္ဒဗးကို ဒွတ္တေဘာင်လို့ ယူြကတယ် ထင်တာပဲ။ အရိုးအိုးစာ ေတွ့ထားသမှျေတာ့ ၀ိြကနဲ့ ၀ရ်မန်မင်းဆက်ေတွပဲ၊ ဘယ်သူ့ကို ညွှန်းတယ်ေြပာတတ်ဘူး။ ဗိဿနိုးြမို့ကလည်း ၄ရာစုေလာက်က ဖျက်ဆီးခံရတာပဲ။ ဆက်စပ်ရင်ေတာ့ အကိုက်ပဲ။ ခဏေနေတာ့ ဗိဿနိုး ဘုရင်မသခင်္ျိုင်းကို ဆက်လက် ချီတက်ြကပါတယ်။ လမ်းေဘးမှာ ပွင့်ေနတဲ့ အ၀ါေရာင်ပန်းပွင့်လှလှတစ်ပွင့်ကို ခူးလိုက်တယ်။ ဘဲဘဲဘုရားလို့ ဆိုင်းဘုတ်တပ်ထားတဲ့ ဂူဘုရားေသးေသးရဲ့ ရင်ြပင်ေတာ်ေပါ်ကို လှမ်းတက်လုိက်ြပီး ေဘာေဘာြကီးဘုရားကို လှမ်းြကည့်လုိက်တယ်။ ဒဟတ်ပင်ေလးေတွြကားကေန ေြပာင်းတိုင်ြကီးလို ေကာင်းကင်ဆီကို ထိုးတက်ေနတယ်။ ဘဲဘဲဘုရားကို တစ်ပတ်ပတ်တယ်။ အဲဒါ ပုဂံဘုရားေတွရဲ့ ပံုစံအစပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဘုရားေလးကို ပုဂံက ြမန်မာေတွ အေခါက်ေခါက် အခါခါ လာြကည့်ြကသလား၊ ခဏခဏ လာေရာက်ဖူးေြမာ်ြကသလား ေတွးမိပါတယ်။ အတွင်းလိုဏ် ကျဉ်းကျဉ်းေလးထဲမှာ နံရံက ရုပ်ပွားေတာ်ကို ပန်းအ၀ါေလး ကပ်လှူလိုက်ပါတယ်။ လမ်းြပင်ြပီးစ တံတားေလးကို ရေအာင်ြဖတ်ေမာင်းြပီး ဘုရင်မရဲ့ သခင်္ျိုင်းဆီကို ဆက်လက်ထွက်ခွာပါတယ်။

  အုတ်တံတိုင်းနိမ့်နိမ့်ကာထားြပီး ေရှးဟာင်းသုေတသနက သွပ်မိုးေပးထားပါတယ်။ အုတ်တံတုိင်း အြပင်ဘက်မှာေတာ့ သစ်ပင်ပုေလးေတွ ြခံုနွယ်ေလးေတွ ေတာထေနတယ်။ ညီေမာ် အရင်၀င်သွားတယ်။ မသစ်ေတာ့ဘူးဗျာ၊ ေဟာင်းြပီလို့ ေအာ်တယ်။ အရိုးအိုး ေြခာက်လံုး ထည့်ြမှုပ်ထားတဲ့ ေကျာက်အိုးခွက်ြကီးေတွ စနစ်တကျ နှစ်လံုးတစ်တန်းနဲ့ သံုးတန်းရိှတယ်။ အထဲက ေကျာက်အရိုးအိုးြကီးေတွကိုေတာ့ နှုတ်ထားြပီးပါြပီ။ အရိုးအိုးထည့်ြမှုပ်ထားတဲ့ ေကျာက်တွင်းြကီး ေြခာက်တွင်းေပါ့။ ညီေမာ်က ြဖတ်ခနဲ ဆင်းြကည့်တယ်။ ဘယ်ေလာက်နက်သလဲ သိရေအာင်လို့တဲ့။ ၀ိြကမမင်းတို့ရဲ့ အရိုးအိုးေတွက ေကျာက်သားတစ်ဆက်တည်းတဲ့။ ဗိဿနိုးမိဖုရားသခင်္ျိုင်းက အရိုးအိုးေကျာက်ေတွက အေခွလိုက် တစ်ရစ်ြခင်းဆက်ထားတယ်လို့ မှတ်တမ်းကို သိရိှဖူးပါတယ်။ အဲဒီေကျာက်တွင်းြကီးေတွ အစပ်မှာ ရပ်ေနတဲ့ ဦးတင်ေမာင်က ဟုိဘက်မှာ ဗိဿနိုးြမို့၊ ဗဟိုဘက်နားမှာ ပျူတုိက်တဲ့။ ေတာေတာ့ တိုးရမယ်၊ ကားေတာ့ မလွယ်ဘူးတဲ့။ ကဲ....ဒွတ္တေဘာင်ဖမ်းေခါ်ခဲ့တဲ့ ဗိဿနိုးေတွ ေဟာဒီနားမှာေနခဲ့တယ်။ ပန်ထွာဘုရင်မြကီးကို ဒီမှာ ြမှပ်ခဲ့တယ်။ ြမို့ရိုးအြပင်မှာရိှတယ်။ ဆက်စပ်ြပီးေတာ့ ပန်ထွာဘုရင်မြကီးရဲ့ အရိုးအိုးတွင်း နှုတ်ခမ်း၀မှာရပ်ြကြပီး မှန်းြကည့်တာ အေကာင်းဆံုးနဲ့ ဆွတ်ပျံ့ဖွယ်၊ ၀မ်းနည်းတမ်းတဖွယ် အေကာင်းဆံုးပဲေပါ့။

  သခင်္ျိုင်းပရိ၀ုဏ်က ထွက်လိုက်ေတာ့ ကျက်ကျက်ပူေနတဲ့ ေနေရာင်ေအာက်မှာ ေစာေစာကေတွ့လိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံြခားသူ အမျိုးသမီးက လူကိုမြကည့်ပါ။ ကားကုိ လှည့်ြကည့် လှည့်ြကည့်နဲ့မို့ နှုတ်ဆက်လုိက်ပါတယ်။ သူ့ြကည်ရတာ ေမာပန်းေနြပီး ကားနဲ့ လိုက်ချင်တဲ့ပံုပါ။ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ လိုက်ခွင့်ြပုဖို့ ခွင့်ေတာင်းပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ကလည်း ြကံုတုန်း ြကွားလိုက်ပါတယ်။ ဒါ ငါတို့ရဲ့ ပထမဆံုး ဘုရင်မရဲ့ သခင်္ျိုင်းရာပဲလို့ေြပာြပီး သူ့ကို လိုက်ြပပါတယ်။ သူက အံ့ဩတယ်။ ေကျးဇူးလည်း တင်လို့မဆံုးဘူး။ သူက အိန္ဒိယမှာေနတဲ့ အေမရိကန် တစ်ေယာက်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ဒီကို ဆိုက္ကားနဲ့လာေြကာင်း၊ ဆိုက္ကားဆရာကို ေမှာ်ဇာြပတိုက်မှာထားြပီး တစ်ေယာက်တည်းေလ့လာရင်း ထွက်လာတာ ေြခာက်မိုင်ေလာက် လမ်းေလှျာက်ြပီး လူမေတွ့ေတာ့ ေမာေနေြကာင်း၊ ယာသမားတစ်ေယာက်ကို ေတွ့လို့ ကားဘယ်မှာလဲေမးြကည့်ရာ ရှစ်လေလာက်ေနမှ ဒီဘက်ကို ကားတစ်စီးေလာက်လာေြကာင်း ေြပာလို့ လမ်းဆက်ေလှျာက်ရင်း ဒီကို ေရာက်လာတာပါတဲ့။ ကားေရှ့ခန်းမှာတင်လာြပီး ေမှာ်ဇာြပတုိက်ကို ြပန်လာခဲ့ြကတယ်။ ညီေမာ်က နုိင်ငံြခားသူနဲ့ ယူနိုး အိုင်နိုးေတွ လုပ်ေနပါတယ်။ ဦးတင်ေမာင် လက်ညိှုးထိုးြပခဲ့တဲ့ ေလးမျက်နှာ၊ အေရှ့ေဈး၊ အေနာက်ေဈးဂူတို့ကို မေရာက်ခဲ့ပါ။ ြပီးေတာ့ နာမည်ြကီးလှတဲ့ ဦးခင်ဘကုန်းကိုလည်း သွားြကည့်ချင်ေနေသးတယ်။ ေနာက်တစ်ေခါက်လာမှ သွားြကည့်ပါဦးမယ်။ အဲဒီ ဦးခင်ဘကုန်းက ေရှးအကျဆံုး ပိဋကတ်ေတာ် ေကာက်နုတ်ချက်ကို ၁၉၂၇က တူးေဖာ်ရရိှခဲ့တယ်တဲ့။ “သိဒ္ဓမ်၊ အ၀ိဇ္ဇာ ပစ္စယာ သခင်္ါရာ” အစချီတဲ့ အဘိဓမ္မာ ၀ိနယ ပိဋကတ်ေကာက်နုတ်ချက်ေတွကို ေရးထိုးထားတဲ့ နာမည်ြကီး ပျူခင်ဘကုန်း ေရွှေပလွှာ အချပ်၂၀ေပါ့။ ဦးေမာင်ကန်ပိုင်တဲ့ကုန်းမှာ တူးလို့ရတဲ့ ေရွှေပလွှာ နှစ်ချပ်က “ေယဓမ္မေဟတုပ္ပဘ၀ါ” ပိဋကတ်ေတာ် ေကာက်နုတ်ချက်ေတွ ြဖစ်တယ်။ ၁၉၂၈က ကျွန်းေတာစု ရွာသားရတဲ့ ေရွှေပလွှာက “က္ကတိပိေသာ ဘဂ၀ါ” အစချီတယ်။ ဒီပိဋကတ်ေရွှေပလွှာေတွ၊ ေဘာေဘာြကီး၊ ဘုရားြကီး၊ ဘုရားမာ၊ ေလးမျက်နှာ ဘဲဘဲဘုရားနဲ့ တစ်ြခမ်းေဖာင်းရုပ်ြကွ၊ ရုပ်ပွားေတွ၊ ဗုဒ္ဓဆင်းတုေတွကို ေတွ့ရမှေတာ့ ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားေနပါြပီလို့ သက်ေသခံေနပါြပီ။ ပုဂံက သာသနာဟာ ေဟာဒီ တင့်တယ်ခမ်းနားြပီး အသေရရိှတဲ့ ေြမကပဲ စီးဆင်းပါတယ်လုိ့ပဲ ယံုြကည်ချင်ပါေတာ့တယ်။

  ေနာက်တစ်ခါ ြပန်လာဦင်္းမယ်လို့ ြငိုးခဲ့ပါတယ်။ ရှီေကွတနဲ့ ေဘာေဘာြကီး၊ ဘဲဘဲေလး၊ ဘုရားြကီး၊ ဘုရားမာ ချန်ခဲ့တယ်။ ေလးမျက်နှာ၊ အေရှ့ေဈး၊ အေနာက်ေဈး ဂူချန်ခဲ့တယ်။ ဗိဿနိုးမိဖုရားသခင်္ျိုင်းနဲ့ ပျူတုိက်ေတွ ချန်ခဲ့တယ်။ ဒဂင်္ါးေတွ၊ ေရာင်စံုပုတီးေတွ၊ ေရွှေပလွှာေတွ ချန်ခဲ့တယ်။ ေရွှေငွေကျာက်ဆင်းတုေတွ ချန်ခဲ့တယ်။ ြမို့ရိုးေဟာင်းြကီးနဲ့ နန်းေတာ်ရာ ချန်ခဲ့တယ်။ ရတတ်သေလာက် ေဖာ်ထုတ်ြကေတာ့လို့ ပေဟဠိေတွ ထားရစ်ခဲ့တယ်။

  ကားက ေမှာ်ဇာြပတိုက်ထဲကို ချိုး၀င်လိုက်တယ်။ နုိင်ငံြခားသူက ဆင်းတယ်။ ဆိုက္ကားသမားက ေပျာ်လို့ ထခုန်တယ်။ ြကာေနလို့ ကျွန်ေတာ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ြဖစ်ေနတာဗျတဲ့၊ နိုင်ငံြခားသူက လက်အုပ်ေလးချီြပီး ေကျးဇူးတင်ကျန်ခဲ့တယ်။ ေမှာ်ဇာကထွက်ေတာ့ ထုိင်ခဲ့တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ေရှ့မှာ Wall Sheet ေတွ ကပ်ထားတာ ေတွ့ရတယ်။ ဖူးစံုက ဂစ်တာပိုက်ြပီး အတင်းြပံုးြပေနတယ်။ အငဲက မျက်လံုးြကီးြပူးြပီး ကျွန်ေတာ်တို့ကို ြကည့်ရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့ သစ်လည်း မသစ်၊ ေဟာင်လည်းမေဟာင်းဘဲနဲ့ ေနာက်တစ်ေခါက် ေမှာ်ဇာကို သွာဦးမယ်။
  ဘဲဘဲဘုရားအာရုဏ်ခံထဲက ရုပ်ပွားေတာ်


  ေဘာေဘာြကီးဘုရား


  ဌာပနာတိုက် ေကျာက်ြပားဖံုး


  ဗိဿနိုးဘုရင်မ သခင်္ျိုင်းေကျာက်အရိုးအိုး နှုတ်ယူခဲ့တဲ့ တွင်းထဲက လူေမာ်


  ဘဲဘဲဘုရားနဲ့ တံတားြပင်ေနတဲ့ဆရာ


  ေမှာ်ဇာြပတိုက်

  (ဆရာေကျာင်)


  9 comments:

  စိုးထက် - Soe Htet ! said...

  “ြဂီ့ေက္မြတ” or “ရှီေကွတ” တစ်၀ြကီး ဖတ်သွားတယ် ဗျို့ တစ်ကယ် စိတ်၀င်စားစရာပဲ ဗျ :D

  ရွှန်းမီ said...

  မီ့ အထင်ေပါ့.. ြဂီ့ေက္မြတ ဆိုတာ .. (သီရိ) ကို အဲဒီေခတ်မှာ အသံထွက်ရာက ြဂီ့ = ြဂရီ = ြဂေရ = သှျေရ = သေရ .. အသံထွက် အဲဒီလို ဆင်းမယ် ထင်ပါတယ်..
  ေက္မ = ေခါတ်.. ြတ = တရ = တရာ ..
  သေရ ေခတ္တရာ (သီရိေခတ္တရာ) ဆိုတာလဲ တင့်တယ်ခမ်းနားတဲ့ ေြမအရပ် လို့ပဲ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်. . .
  မူရင်းဘာသာ အတူတူကို ေနရာအလိုက် အသံထွက်ပံု နဲနဲကွဲသလိုပါပဲ ..
  ှရှီေကွတ ဆိုတာလဲ အသံ၀ဲတဲ့ သှျီေခြတ္တ= ေသှျေခြတ္တ = သေရေခတ္တရာ ပါပဲ ..
  အသံုးအနှုန်း မတူတာေတွကလွဲလို့ စကားလံုးေတွမူရင်းကို ြပန်လိုက်ြကည့်ရတာ ေပျာ်လို့ပါ..
  ြပီးေတာ့ ညီေမာ် ဂိမ်းေရးြပီးရင် အေြကာင်းြကားေပးပါ..
  နှင်းဆီေသွး ေနအရုဏ်အေရာင်ဆိုတာကိုလည်း ြမင်ဖူးချင်လိုက်တာ ..

  su wai said...

  ကိုလင်းဦးေရ…ပထမတစ်ေခါက် ဖတ်တုန်းက ေကာ်မန့်ေပးဖို့ အဆင်မေြပလို့ ဆီပံုးထဲမှာပဲ ေြပာချင်တာေတွ ေြပာထားခဲ့တာ…။ အခု ရှီေကွတအေြကာင်း ေနာက်တစ်ေခါက် လာထပ်ဖတ်တာပါ။ ဆုေ၀က ခရီးသွားမှတ်တမ်းတို့ အေတွ့အြကံုတို့ကို အရမ်းသေဘာကျပါတယ်။ အလုပ်လဲအားလပ် ပိုက်ဆံအတွက်လဲ ပူစရာမလို ကျန်းမာေရးလဲ ေကာင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ်မေရာက်ဖူးတဲ့ ေနရာေဒသေတွကုိသွားြပီး ေဒသန္တရ ဗဟုသုတေတွ ရှာချင်ပါေသးတယ်။ ဟုိတစ်ခါ ကိုလင်းဦးေရးတဲ့ ဆလံုလူမျိုးေတွအေြကာင်း ပုိ့စ်ေလးကိုလဲ သေဘာကျတယ်။ ေနာက်လဲ ခရီးေတွ များများသွားြဖစ်ြပီး ခရီးသွားအေတွ့အြကံုေလးေတွ ြပန်လည်ေ၀မှျေပးနိုင်ပါေစလို့…။ ( Red Alert ရှီေကွတ ေရးြပီးရင်လဲ ေြပာဦးေနာ် :P )

  Сергей.(Имя российского) said...

  ဒီလုိအချက်အလက်အြပည့်အစံုနဲ့ ေရးေပးထားတာ ေကျးဇူးတင်ပါတယ် .. အသိေတွတုိးတာေပါ့ဗျာ .. ဆက်ေရးနုိင်ပါေစ ။

  Gu Gu said...

  လင်းဦးေရ... ဒီပို့စ်ကေတာ့ ရှယ်ပါပဲ... စိတ်ဝင်စားစရာလဲ ေကာင်းတယ်ဗျာ... ေနာက်တစ်ေခါက် ြပန်ြဖစ်ရင်ေတာ့ ြပည် ဖက်ကို ဝင်လည်မလားလို့ေတာင် စဉ်းစားေနတယ်...

  Synchro 305 ~ said...

  အား... ေတာ်ေတာ်အားထုတ်ထားတာပဲ...
  မိုက်တယ်အစ်ကို....
  ဖတ်ရတာအားရပါ၏ :)

  မင်းကျန်စစ်။ said...

  သူငယ်ချင်းေရ ြပည်ကို တကယ်ကို ြပန်သွားရသလိုကို ခံစားရတယ်။ အချက်အလက် ြပည့်ြပည့်စံုစံုနဲ့ ေရးထားေတာ့ မသိေသးတာေတွပါေတာင် သိလိုက်ရတယ်။ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရာေလးေတွတိုင်းကိုလည်း အမှတ်ရတယ်။ ဘယ်အချိန်များမှ ြပန်ြဖစ်မယ် မသိနိုင်ေသးဘူးကွာ။ လွမ်းတယ် သီရိေခတ္တရာနဲ့ ဧရာဝတီရယ်...

  Heartmuseum said...

  ေကာင်းမှေကာင်းဗျာ...ဟိုေန့ကအချိန်မရလို့ မဖတ်လိုက်ရဘူး။ အခုမှြပန်လာဖတ်တာဗျ။
  ကိုမျိုး စာေရးေကာင်းတာ အခုမှသိဗျာ။
  သမိုင်း၊အေတွ့အြကံု၊ဟာသ၊ဗဟုသုတ ေရာေမွှြပီး
  ဆွဲေခါ်သွားတာ ြငိမ့်လိုက်တာဗျာ။ရွှန်းမှီေြပာသလို
  ညီေမာ် ဂိမ်းေရးြပီးရင် အေြကာင်းြကားေပးပါ..
  နှင်းဆီေသွး ေနအရုဏ်အေရာင်ဆိုတာကိုလည်း ြမင်ဖူးချင်လိုက်တာ ..

  May Burma said...

  good post

  thanks

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo