ဘုရားပွဲ ဘုန်းြကီးပျံပွဲ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေလာကီေရးရာ၌ြဖစ်ေစ၊ ေလာကုတ္တရာေရး၌ြဖစ်ေစ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို ေဆာင်ရွက်ရာ၌ ဦးတည်ချက်ကို တိတိ ကျကျ ပီပီြပင်ြပင် ချမှတ်ရသည်။ ထိုဦးတည်ချက် ထေြမာက်ေအာင်ြမင်ေစရန် ေဆာင်ရွက်ရမည့် နည်းဗျူဟာကိုလည်း ြကိုတင်၍ ခင်းကျင်းရသည်။ “ဦးတည်ချက်”နှင့် “နည်းဗျူဟာ”ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ြကိုတင်ေဆာင်ရွက်မှု မရိှေသာ် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်သည် အနှစ်သာရ ထိထိမိမိ အကျိုးရိှရိှ အရာထင်ထင် ေအာင်ြမင် ြဖစ်ထွန်းလိမ့်မည် မဟုတ်ေချ။
  ေရှးအစဉ်အဆက်ကပင် “ဘုရားပွဲ”၊ “ဘုန်းြကီးပျံပွဲ”များ ကျင်းပလာခဲ့ြကသည်။ ယင်းသို့ ကျင်းပရာ၌ အချို့ချို့ေသာ ဘုရားပွဲ၊ ဘုန်းြကီးပျံပွဲများသည် ဦးတည်ချက်ကို ပီပီြပင်ြပင် မချမှတ်။ ဦးတည်ချက် မပီြပင်ေသာအခါ နည်းဗျူဟာလည်း ခိုင်မာမှုမရိှ။ ထိုအခါ ဘာသာေရးအရ အနှစ်အသားရိှ၍ ထိထိမိမိ ေဆာင်ရွက်ရမည့်အစား ေပျာ်ပွဲရွှင်ပွဲများနှင့် (အချို့ေဒသတွင် ေလာင်းကစားပွဲ)တို့ လွှမ်းမိုးေနသည်ကို ြကားသိေနရပါသည်။ ဓမ္မေရးရာ ကိစ္စရပ်တွင် ေပျာ်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲတို့ ေနရာယူလွှမ်းမိုးလာသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များအဖို့ ေကာင်းေသာလက္ခဏာ မဟုတ်ေချ။
  ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်ေတာ်၊ ဘုန်းေတာ်၊ ေကျးဇူးေတာ်များကို နှလံုးသွင်းပူေဇာ်သည့် “ဘုရားပွဲ”တွင် အြငိမ့်၊ ဇာတ်၊ ဆိုင်း၊ ဗီွဒီယို၊ ရုပ်ရှင်များ ြခိမ့်ြခိမ့်သဲ ထည့်သွင်းကျင်းပြခင်းသည် ြမတ်စွာဘုရားကို ပူေဇာ်ရာကျပါမည်ေလာ။ ကိေလသာ နိုးြကွေစေသာ ေပျာ်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲ၊ အြငိမ့်၊ ဇာတ်၊ ဆိုင်း စသည်တို့ြဖင့် ဘုရားပွဲကျင်းပြခင်းသည် “တစ်နှစ်တစ်ခါ၊ ငရဲရှာ၊ လူ့ရွာဘုရားပွဲ” အဆိုကို မှန်ကန်ေြကာင်း ေထာက်ခံေနြခင်းသာ ြဖစ်ပါ၏။
  ထို့အတူ ဘုန်းြကီးပျံပွဲတို့၌လည်း အြငိမ့်၊ ဇာတ်၊ ဆိုင်း၊ ကပွဲများ ထည့်သွင်းြခင်း၊ ဧယင်ကျူးြခင်းတုိ့သည် ပျံလွန်ေတာ်မူြပီးေသာ ဆရာေတာ်ြကီးများ၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးအား ပူေဇာ်ရာ ေရာက်ပါမည်ေလာ။ ေထရ၀ါဒီ ေထရ်အရှှုင်ြမတ်ြကီးများသည် ကိေလသာပွားေစသည့် ေပျာ်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲ၊များကို နှစ်ြမို့ေတာ်မမူပါ။ သူတို့ ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်ေတာ်မူေသာအခါ သူတို့ကို အေြကာင်းြပုလျက် ေပျာ်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲထည့်ြခင်းသည် ဆရာေတာ်ြကီးများ၏ ဂုဏ်ေကျးဇူးကို ဆပ်ရာမေရာက်သည့်အြပင် ဆရာ့ဂုဏ်ေကျးဇူးကို မသိတတ်ရာ ေရာက်ေနပါ၏။ အထူးသြဖင့် ဆရာေတာ်ြကီးများ၏ ရုပ်ကလပ်ေတာ်အနီးတွင် ဧယင်ကျူးအပူတိုက်ေနသည်မှာ မဖွယ်ရာလှေပ။ အချို့ဆိုလှျင် ဆရာေတာ်ြကီးများကို ပုတ်ခတ်ြပီး ဟာသများေတာင် ေနှာြကပါသည်။ တည်ြငိမ် ေအးချမ်းေသာ ဓမ္မနှင့် လံုး၀ဆန့်ကျင်ပါ၏။
  ဘာသာေရးပွဲမှန်သမှျ ဓမ္မနှင့် ေလျာ်ညီစွာ တည်တည်ြငိမ်ြငိမ် အိေြန္ဒရရ ကျင်းပသင့်ပါသည်။ ေအးေအးချမ်းချမ်း ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း ေဆာင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဘုရားပွဲဆိုလှျင်လည်း အနိှုင်းမဲ့ ေကျးဇူးေတာ်ရှင် ြမတ်ဘုရားကို ြကည်ြကည်ညိုညို ေလးေလးြမတ်ြမတ် ပူေဇာ်ရာေရာက်ေအာင်၊ ဘုန်းြကီးပျံပွဲဆိုလှျင်လည်း ပျံလွန်ေတာ် မူသွားေသာ ဆရာေတာ်ြကီးကို ရိုရိုေသေသ ေလးေလးစားစား ပူေဇာ်ရာေရာက်ေအာင်၊ အနှစ်အသားရိှရိှ တည်တည်ြငိမ်ြငိမ် ေဆာင်ရွက်အပ်ပါ၏။
  ဘုရားပွဲ၊ ဘုန်းြကီးပျံပွဲတို့ကို အေြကာင်းြပုြပီး အေပျာ်အပါး၊ အေသာက်အစား၊ ေလာင်းကစားများြပုြကြခင်းမှာ ဗုဒ္ဓနှင့် သံဃဟူေသာ ရတနာြမတ်နှစ်ပါးကို မြကည်ညို မရိုေသရာေရာက်ြပီး ဘာသာြခားတို့အေနြဖင့် အထင်ေသးဖွယ် ြဖစ်ေစပါ၏။ ဘုရားပွဲ၊ ဘုန်းြကီးပျံပွဲ၊ ဘာသာေရးအခမ်းအနားပွဲများတွင် ြပုြပင်ဖွယ်ရာများ ရိှေနေြကာင်း တင်ြပလုိက်ပါသည်။
  ဘုရားပွဲ လုပ်ရပ်ေတွမှာလဲ ဘုရားဖူးြကတာနဲ့ မတူြကေတာ့ပါ ။ အေရာင်းအ၀ယ်ပွဲ၊ အြကည်အရှုပွဲလို့သာ ေြပာဖို့ေကာင်းေတာ့သည် ။ အများက ဒီလိုချည်း ြဖစ်ကုန်ြကပါြပီ ။ဘုန်းြကီးပျံပွဲေတွကလည်း ပျံပွဲမဟုတ်၊ ြဖုန်းပွဲ၊ ေပျာ်ပွဲ၊ ရိုက်ပွဲ၊ သတ်ပွဲေတွ ြဖစ်ေနြကြပီ။ ဘာသာေရး၊ နာေရးပွဲေတွကလည်း မျက်နှာြကီး ေရွးချယ်ပွဲ၊ ဂုဏ်လိုပွဲ၊ ပကာသနြပိုင်ပွဲမျိုးေတွသာ ြဖစ်ေနြက ေပြပီ ။
  လင်းဦး( စိတ်ပညာ )

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo