စီးဆင်းေနဦးမယ့် ြမစ်တစ်စင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ေန့ရက်ေတွကို ေရတွက်ေနတာ ငါမဟုတ်ဘူး
  မင်းတို့ရဲ့ အတ္တနဲ့ အြပစ်ရှာ ေမတ္တာမဲ့လုပ်ရပ်ေတွအတွက်
  ငါ ၀မ်းနည်းတယ် ။

  စာေပဟာ ငါ့ဘ၀
  ဂီတဟာ ငါ့အသက်
  ငါြဖတ်သန်းခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်အတွက် ငါေပးဆပ်မယ်
  ငါ သိမ်းပုိက်ေနတာ မဟုတ်ဘူး
  ငါ ေပးေ၀ေနတာ
  ငါ ဘယ်ေတာ့မှ ေကျာက်ရုပ် မလုပ်ဘူး ။

  ငါ့ဘ၀ကို ေဇာက်ထိုးလုပ်
  ငါ့ သိက္ခာကို ေြမချ
  အေသသတ်ေနတဲ့ မင်းတို့
  စာေပနဲ့ ဂီတကိုေတာ့ မသတ်နိုင်ပါဘူး
  ငါ့ရင်ထဲက ြမစ်တစ်စင်းကို
  မင်တို့ ဘာနဲ့ တားဆီးမလဲ ။

  ငါလုပ်တဲ့ အလုပ်ကို ငါနားလည်တယ်
  မင်းတို့ နားမလည်တဲ့ စီးဆင်းမှုတစ်ခုကို
  ဘာနဲ့ တားဆီးမလဲ
  ဒီေတာ့
  ငါ့ကို ေကျာက်ရုပ်မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့
  ြပီးေတာ့
  ငါဟာ ြကိုးဆွဲရာကရမယ့် ရုပ်ေသးမဟုတ်ဘူး ။

  အရာရာကို ေဇာက်ထိုးြမင်ေနတဲ့
  မင်တို့က ဘာလဲ ။

  ငါ့ စာေပ အေစာ်ကားခံခဲ့ရတယ်
  ငါ့ ေစတနာ ကျူးေကျာ်ခံခဲ့ရတယ်
  ငါေလ
  ဒဏ်ရာေတွကို ြမစ်ထဲ ထည့်ခဲ့ရတယ်
  ငါ့ ြမစ်မှာ အေရာင်တစ်ခု ေရာသွားရြပီ ။

  ငါ ဆက်ေရးေနဦးမယ်
  ငါ ဆက်ရှင်သန်ေနဦးမယ်
  ငါ့ မနက်ြဖန်ေတွနဲ့
  ြမစ်တစ်စင်းကေတာ့ စီးဆင်းေနဆဲ
  ကဲ.......
  မင်းတို့ တားဆီးြကဦးမလား ။

  အနုပညာကို
  လုပ်ချင်တိုင်း လက်၀ါးြကီးအုပ်လို့ မရဘူးဆိုတာ
  ......................................
  ငါေနာက်ထပ် ေြပာဦးမယ်...
  ငါ ေကျာက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
  ဆက်ေြပာဦးမယ်...
  အဓိပ္ပါယ်မရိှတဲ့
  တားြမစ်မှုအတွက်ေတာ့
  ငါ့ ြမစ်က ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး ။ ။
  လင်းဦး (စိတ်ပညာ)

  2 comments:

  Heartmuseum said...

  စီးလိုက်စမ်းဗျာ... အရှိန်န့ဲ ြပင်းြပင်း

  maungkaung said...

  ဒီကဗျာေလးကို အရမ်းြကိုက်တယ်ဗျာ.. အားေပးတယ်ဗျာ.. အဆင်ေြပပါေစ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo