တန်ခိုးြပြခင်းသည် အဓိက မဟုတ်ပါ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • များေသာအားြဖင့်ေနရာတုိုင်းလိုလို တန်ခိုးြကီးဘုရားများ (တန်ခိုးြကီးဘုရားဆိုသည်မှာအများ၏ သတ်မှတ်ချက် ြဖစ်ပါသည်။)အေြကာင်း စပ်မိစပ်ရာ ေြပာဆိုြကလှျင် မည်သည့်ဘုရားမှာ မည်သို့ ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်သည်၊ မည်သို့ တန်ခိုးြပာဋိြပသည် စသည်ြဖင့် ကုိယ်ေတွ့ မဟုတ်ဘဲ တစ်ဆင့်စကားြဖင့် ေြပာဆိုေနြကသည်ကို ြကားဖူးြကပါလိမ့်မည်။
  အချို့ဆိုလျှျင် မည်သည့်ဘုရားက မျက်နှာေတာ်ြပံုးေနသည်၊ မည်သည့်ဘုရားက မျက်နှာေတာ်ညိှုးေနသည် ေြပာြကသည်လည်း ရိှြကေသး၏။ ဘုရားရှင်တို့မည်သည် ၀မ်းသာြခင်း၊ ၀မ်းနည်းြခင်း မရိှေတာ့သြဖင့် ြပံုးြခင်း၊ မဲ့ြခင်းမရိှနိုင်ေတာ့ပါ။ဤသည်မှာသက်ေတာ်ထင်ရှား ဘုရားကို ဆိုလိုပါသည်။ သက်မဲ့ြဖစ်ေသာရုပ်ပွားေတာ်များ အားကား မည်သည့်နည်းနှင့်မှျ ြပံုးြခင်း၊ မဲ့ြခင်း မြဖစ်နိုင်ေပ။ ပန်းပု၊ပန်းရံဆရာ လုပ်ထားစဉ်ကအတိုင်းသာ တည်ရိှ ေနေပလိမ့်မည်။
  စင်စစ် သက်ရိှထင်ရှား ြမတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည် အေြကာင်းမဲ့သက်သက် ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်ြခင်း စေသာ တန်ခိုးြပာဋိဟာများကို ြပေတာ်မမူြကပါ။ သတ္တ၀ါေ၀ေနယျများ အကျိုးရိှမှသာ ြပေတာ်မူေတာ်မူြကပါသည်။ တပည့်သံဃာေတာ်များကိုိလည်းလာဘ်ေပါရန်၊လူအများြကီးညိုေလးစားအထင်ြကီးေစရန်စေသာအေြကာင်းကို လိုလား၍ တန်ခိုးမြပရေြကာင်းကို ၀ိနည်းစည်းကမ်းေဒသနာေတာ်ြဖင့် ပညတ်တားြမစ်ခဲ့ပါသည်။
  ထိုကဲ့သို့ သက်ေတာ်ထင်ရှား ဘုရားရှင်သည်ပင်လှျင် အေြကာင်းမဲ့ ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်ြခင်း၊ တန်ခိုးြပာဋိဟာ ြပြခင်းကို မလိုလားေသာ် သက်မဲ့ြဖစ်ေသာ ေစတီဘုရားက (၀ါ) ဘုရားကိုယ်စား တည်ထားကိုးကွယ်ထားသည့် ေစတီဘုရားက ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်ြခင်းစေသာတန်ခိုးြပာဋိဟာ အလုိလို ြပနိုင်ပါမည်လား စဉ်းစားသင့် ြက၏။
  အမှန်မှာ “စကား”ဆိုသည့်အတိုင်း စ,ကားလာကာ တစ်ဦးမှတစ်ဦးသို့ နည်းနည်းမှ အများြကီး ကားထွက်သွားြခင်းသာ ြဖစ်ပါလိမ့်မည်။ ပုဂံေခတ်ကစေကာချပ်ေလလွင့်ပါသြဖင့် “စေကာချပ်ြကီး ပါြပီ” ဆိုသည်ကို “စေကာတပ်ြကီးချီလာြပီ”မျိုး ြဖစ်သည်က များပါသည်။ ေစတီေတာ်များ၌ တန်းခိုး ြပြခင်းက နည်းပါလိမ့်မည်။
  ထို့ေြကာင့် မန္တေလး ေနြပည်ေတာ်ြကီး စတင်တည်ေထာင်ေတာ်မူသည့် မင်းတုန်းမင်းြကီး လက်ထက်က မဟာြမတ်မုနိဘုရား ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်သည်ဟု ေြပာြကြပီး ပျံ့နှံ့သွားကာ ဟိုကလာ၊သည်ကလာနှင့်ဘုရားကို ဖူးေြမာ်ြကည်ညိုလိုြခင်းထက် အထူးအဆန်းကို ြကည့်လိုသူေတွက များေနြကေလသည်။
  ဤသို့ဆိုလှျင် ေစတီေတာ်များ တန်ခိုးြပာဋိဟာ မြပေတာ်မူြပီေလာဟု ေမးစရာရိှ၏။ ေစတီေတာ်တိုင်း တန်ခိုး မြပေတာ့ မဟုတ်ပါ။ အချို့ေစတီများ တန်ခိုးြပေြကာင်းကို မိလိန္ဒပဥှာ၌ ဆိုထားပါသည်။ ထိုအေြကာင်းနှင့် ပတ်သတ်၍ မိလိန္ဒပဥှာမင်းြကီးက အရှင်နာဂေသနအား ေမးေလှျာက်ချက်ရိှပါသည်။ ယင်းကို ေအာက်ပါ အတိုင်းရှု့ပါ။
  မိလိန္ဒမင်းြကီးက “အရှင် နာဂေသနဘုရား၊ အားလံုးေသာ ဘုရားရှင်တို့၏ ေစတီေတာ်၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာ ြပပါသလား ဘုရား” ဟု ေမးေလှျာက်၏။
  အရှင်ြမတ်က“ မင်းြကီး၊ အချို့ေစတီေတာ်၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာြပ၍ အချို့ေစတီေတာ်၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာ မြပေပ” ဟု ေြဖေတာ်မူ၏။
  မင်းြကီးက“ ဘယ်လိုေစတီမျိုး၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာြပ၍ ဘယ်လိုေစတီမျိုး၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာ မြပပါသနည်း”ဟု ေမး ေလှျာက်ြပန်၏။
  အရှင်ြမတ်က “မင်းြကီး ရဟန္တာတစ်ပါးပါးကလည်းေကာင်း၊ နတ်ေကာင်းနတ်ြမတ်များကေသာ် လည်းေကာင်း၊ သဒ္ဓါထက်သန်သည့် သီလရှင် လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးကေသာ်လည်းေကာင်း အဓိဌာန်ြပုလှျင် ဘုရားရှင်တို့၏ ေစတီေတာ်၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာြပသည်”ဟု ေြဖေတာ်မူ၏။
  မင်းြကီးက“ ဘယ်လိုအဓိဋ္ဌာန်ြခင်းြပု၍ တန်ခိုးြပပါသနည်း” ဟု ေမးေလှျာက်၏။
  အရှင်ြမတ်က“ရဟန္တာတစ်ပါးပါးသည် လူနတ်တို့ကို အစဉ်သနားေတာ်မူသြဖင့် ရပ်တည်ေတာ်မူလျက် “ဤမည်ေသာ တန်ခိုးြပာဋိဟာသည် ဤေစတီ၌ြပေစသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ြပုလှျင်ြဖစ်ေစ၊ နတ်ေကာင်းနတ်ြမတ်တို့က လူအများကို အစဉ်သနားသြဖင့် “ေစတီ၌ ဤတန်ခိုးြပာဋိဟာြဖင့် သူေတာ်ေကာင်းတရားတည်းဟူေသာ သာသနာေတာ်သည် အြမဲချီးေြမှာက်အပ်သည် ြဖစ်လိမ့်မည်။ လူအများြကည်ညိုသဒ္ဒါြကီးမား ကုသိုလ်တရား၊ တိုးပွားလိမ့်မည်”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ြပုသည်ြဖစ်ေစ၊ ရတနာသံုးပါးကို ြကည်ညိုေသာ (အမျိုးေကာင်းသား၊ အမျိုးေကာင်းသမီး) ပညာရိှသည် ပန်းနံ့သာ၊ အ၀တ်ပုဆိုးစေသာ လှူဖွယ်၀တ္ထုကို တင်ေြမှာက်၍ “ဤေစတီမှ တန်ခိုးြပာဋိဟာ ြပပါေစသတည်း”ဟု အဓိဋ္ဌာန်ြပုလှျင်ြဖစ်ေစ ဘုရားရှင်တို့၏ ေစတီေတာ်၌ တန်ခိုးြပာဋိဟာြပသည်။ ထိုသို့ အဓိဋ္ဌာန် မြပုလှျင် တန်ခိုးမြပပါ။ ထို့ြပင် ရဟန္တာတို့၏ ေစတီ၌လည်း တန်ခိုးြပြခင်းမရိှပါ” ဟု ေြဖေတာ်မူ ပါသည်။
  မိလိန္ဒပဥှာအတိုင်း ရဟန္တာေြကာင့်ြဖစ်ေစ၊ နတ်ေြကာင့်ြဖစ်ေစ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်ေြကာင့်ြဖစ်ေစ၊ ဘုရားရှင်၏ ေစတီေတာ်၌ တန်ခိုးြပခဲ့ေသာ် ထိုေစတီေတာ်သို့သွား၍ တန်ခုိုးြကီးေသာဘုရား၊ ေရာင်ြခည်ေတာ် လွှတ်ေသာဘုရားဟု မိမိ၏ြကီးပွားေရး၊ ရာထူးတက်ေရး၊ ေကျာ်ေစာထင်ရှားေရး စသည်ကို ရည်မှန်းြပီး ရိှခိုးဖူးေြမာ်ြခင်း၊ လှူဒါန်း ပူေဇာ်ြခင်း “တစ်ဘ၀”ေကာင်းစားေရးအတွက်မှျေလာက် ဆိုလှျင် အကျိုးမများလှေပ။ အေြကာင်းမှာ မိမိ ကိုယ်ကျိုး ေမှျာ်ကိုးလုပ်ေသာေြကာင့် ြဖစ်သည်။
  ဤအတိုင်း မှန်မမှန် ေလ့လာြကည့်ပါ။ အချို့သူများသည် ေယဘူယျအားြဖင့် မည်သည့်ဘုရားက တန်ခိုးြကီး သည်၊ မည်သည့်ဘုရားက ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်သည်၊ မည်သည့်ဘုရားက ဆုေတာင်းြပည့်သည်၊ မည်သည့် ဘုရားသွားဖူးလှျင် မည်သည့်အလိုဆန္ဒ ြပည့်၀သည် စသြဖင့် ယံုြကည်မှုများေနြကသည် မဟုတ်ပါလား။ ယံုြကည်သည့်အတိုင်းလည်း သွားေရာက်ဖူးေြမာ် လှူဒါန်းေနြကသည်။ဘုရားရှင်၏ရုပ်ပံုေတာ်ထက် ဂုဏ်ေတာ်ကို အာရံုြပုရမည်ကို ေမ့ေလျာ့ ေနြကသည်။
  ထို့ေြကာင့်လည်း ေရှးပညာရိှြကီးများက ဘုရားအစစ်ကို ရုပ်တုမကွယ်ေစနှင့်ဟု ဆံုးမဩ၀ါဒစကား မှာြကား ထားခဲ့ြခင်း ြဖစ်သည်။ အမှန်မှာ ဘုရားရှင်ကို တကယ်ြကည်ညိုသည်ဆိုလှျင်လည်း တန်ခိုးြကီးသည်ြဖစ်ေစ၊ မြကီးသည်ြဖစ်ေစ၊ ေရာင်ြခည်ေတာ် လွှတ်သည်ြဖစ်ေစ၊ မလွှတ်သည်ြဖစ်ေစ အဓိကမဟုတ်ပါ။
  “တိဋ္ဌေန္တ နိဗ္ဗူေတစာပိ သေမစိေတ္တ သမံဖလံ” (၀ိမာန၀တ္ထု)
  ဆိုသည့်အတိုင်း သက်ေတာ်ထင်ရှား ြမတ်ဘုရား၌ြဖစ်ေစ၊ ကိုယ်စားထားခဲ့သည့် သက်မဲ့ရုပ်တု စေသာ ေစတီ ဘုရား၌ြဖစ်ေစ ၊ စိတ်တူမှျစွာ လှူဒါန်းပူေဇာ်ြခင်းြပုပါက အကျိုးတူေပးသည်ဟု ဆိုပါသည်။
  ထို့ေြကာင့် တန်ခိုးြကီးဘုရား၊ ေရာင်ြခည်ေတာ်လွှတ်ေသာဘုရားဟု အဓိက မရည်ရွယ်ဘဲ မိမိတို့ကိုးကွယ် ပူေဇာ်ထားသည့် အိမ်ဦးခန်းက ဘုရားကိုလည်း သက်ေတာ်ထင်ရှားဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် လှူဒါန်း ပူေဇာ်လှျင်လည်း အကျိုးြကီးမားမည်သာ ြဖစ်ပါသည်။
  ပံုေတာ်ကို ဂုဏ်ေတာ်လွှမ်း၍ ြကည်ညိုနိုင်ြကပါေစသတည်း။
  Lin Oo (psy)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo