ေထရ၀ါဒ စံေပတံြဖင့် တိုင်းတာ၍

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • (၁)
  ဓမ္မစွမ်းရည် အရှင်သု၀ဏ္ဏနှင့် ေတွ့ဆံုြခင်း
  ကျွန်ေတာ်သည် ရန်ကုန်ြမို့ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာြကီးတွင် နှစ်လခန့်တရားအားထုတ်ြဖစ်ခဲ့ပါသည်။ တရား အားထုတ်ြပီးေသာအခါ သံုးရက်ခန့်ရိပ်သာတွင် ေလ့လာခွင့်ရပါသည်။ ထို့ေြကာင့် သာသနဓဇသီရိပ၀ရဓမ္မာ စရိယ၊ ဒီဃနိကာယေကာ၀ိဒ ဥဘေတာ၀ိဘဂင်္ဓရ မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာေတာ်ဘုရားြကီး၏ စာေပဆုရ၊ မန္တေလးြမို့၊ သာသနတက္ကသိုလ်၊ သုတ္တန္တမဟာဌာန နာယက ပါေမာက္ခေဟာင်း အဆင့်ြမင့် ေလာကုတ္တရာဆိုင်ရာ ဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးများြဖင့် စံုလင်သည့် ကမ္မာဋ္ဌာနာစရိယ ဓမ္မကထိက ဓမ္မစွမ်းရည်ဆရာေတာ် အရှင်သု၀ဏ္ဏအား ေတွ့ဆံု ြကည်ညိုခွင့် ရခဲ့ပါသည်။
  သို့ေတွ့ဆံုစဉ် ေထရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်များအတွက် အယူအြမင် စင်ြကယ်ေရး၊ ကိုးကွယ်မှု စင်ြကယ် သန့်ရှင်းေရးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆရာေတာ်၏ ြကည်ညိုဖွယ်ရာ ရပ်တည်ေြဖဆိုချက်များအား ကျွန်ေတာ်ေမးြမန်း ြကားနာခဲ့ရသည်များကို ြပန်လည် ဓမ္မဒါန ြပုလိုက်ပါသည်။

  (၂)
  သာသနပါပက အကျင့်များ
  “ဆရာေတာ်ဘုရား၊ ေရဆွမ်းကိုသာ ဘုဉ်ေပးတယ်၊ သဲဆွမ်းကိုသာ ဘုဉ်ေပးတယ်၊ ေလဆွမ်းကိုသာ ဘုဉ်းေပးတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးေတွအေြကာင်း ြကားေနသိေနရပါတယ် ဘုရား။ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ေတွကို ေထရ၀ါဒ ရှု့ေထာင့်ကေနြကည့်ရင် ဆရာေတာ် ဘယ်လိုြမင်ပါသလဲ ဘုရား။
  “ရှင်းပါတယ် ဒကာရဲ့။ ဘယ်လိုရှင်းသလဲဆိုေတာ့ သုတ္တန်ေဒသနာ မဟာသီဟနာဒသုတ်မှာ သာသန ပါပေတွရဲ့ အကျင့်ေတွကို ေဟာြကားထားခဲ့တာပဲ ”
  “မှန်ပါ ဘုရား ”
  “ဘယ်လိုေဟာြကားခဲ့သလဲဆိုေတာ့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ေတွဟာ အ၀တ်အထည်ကို မ၀တ်ြကဘူးတဲ့။ ေနာက် သဒ္ဓါမျက်လံုး ကန်းေနြကတဲ့ အန္ဓပုထုဇဉ်ေတွကို အထူးအဆန်းထင်ြပီး အရူးအနှမ်းကိုးကွယ်လာြကေအာင် သူတို့ဟာ သစ်ရွက်စိမ်းေတွကို စားြပြကတယ်တဲ့။ ဆန်စိမ်းေတွကိုလည်း စားြပြကတယ်။ ြပီးေတာ့ ဆန်ကွဲ၊ ထမင်းဂျိုးေတွကိုလဲ စားြပတယ်။ နှမ်းဖတ်၊ ြမက်၊ ေတာသစ်ြမစ်၊ သစ်သီးေတွချည်းပဲလဲ စားြပတဲ့အြပင် ေနာက်ဆံုး ကျင်ြကီးအထိ စားြပြပီး ထူးဆန်းေအာင် လုပ်ြပြကပါတယ်တဲ့ ”
  “ ေဩာ် တင်ပါ့ဘုရား ”
  “ ဒီေတာ့ မဟာသီဟနာဒသုတ်နဲ့ တိုင်းတာေြပာရရင် သဲဆွမ်း၊ ေရဆွမ်း၊ ေလဆွမ်းကိုသာ ဘုဉ်းေပးတယ်၊ စာေသာက်တယ်ဆိုတဲ့ သူေတွဟာ အထူးအဆန်းြဖစ်ေအာင်၊ အရူးအနှမ်းကို ကိုးကွယ်တတ်ြကတဲ့သူေတွ များြပားလာေအာင် ဗန်းြပတဲ့ သာသနပါပ အကျင့်ေတွကို ကျင့်ြပေနတာပဲ။ ဘုရားေြပာတဲ့ အကျင့်ြမတ် အြပင်ဘက်ကဆိုတာ ထင်ရှားေနတာပါပဲ”

  အကျိုးမရိှေသာ အကျင့်ဆန်းများ
  ဓမ္မစွမ်းရည်ဆရာေတာ် အရှင်သု၀ဏ္ဏ၏ ေြဖြကားချက်များမှာ ရှင်းလင်းတိကျလှပါ၏။ သုတ္တန်ေဒသနာလာ မဟာသီဟနာဒသုတ္တန်နှင့် နိှုင်းချင့်ြကည့်ေလေသာ် ထိုထို ေရဆွမ်း၊ သဲဆွမ်း၊ ေလဆွမ်းကို စားသည်ဆိုေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကျင့်များကား သာသနပါပမှ အကျင့်များ ြဖစ်ေနေပသည်။ ထိုအကျင့်ဆန်းများကို ဘုရားရှင်သည် လွန်ခဲ့ေသာ နှစ်ေပါင်းနှစ်ေထာင့်ငါးရာေကျာ်ကာလမှစ၍ အတ္တကိလာမထာနုေယာဂကျင့်စဉ်ဟု ပစ်ပယ်ရှုတ်ချခဲ့ြပီး ြဖစ်ေလသည်။
  အဘယ်ေြကာင့် ထိုအကျင့်များကို ဘုရားရှင် ပစ်ပယ်ခဲ့ပါသနည်း။ ထိုအကျင့်များသည် ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စသည့် ကိေလသာအညစ်အေြကးများ ကင်းေ၀းသန့်ရှင်းစင်ြကယ်ေစေြကာင်း အကျင့်များမဟုတ်ေသာေြကာင့် ပင် ြဖစ်ပါသည်။ အစွန်းေရာက်ကျင့်ြကံြခင်းများ ြဖစ်ေသာေြကာင့်လည်း ကိုယ်နှုတ်နှလံုးသံုးပါးကို ယဉ်ေကျး သိမ်ေမွ့ေစနိုင်ေသာ အကျင့်ြမတ်များလည်း မဟုတ်ြကေပ။
  ကုသလ အန၀ဇ္ဇ အြပစ်မရိှ ချမ်းသာရာရေြကာင်း ကုသိုလ်လမ်းေြကာင်းများလည်းမဟုတ်ပါေပ။ ထို့ေြကာင့် ဘုရားရှင်က ပစ်ပယ်ခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ ေဩာ် ထိုထိုေသာ အကျင့်ထူးအကျင့်ဆန်းများကို ဘုရားအစရိှသည့် သူေတာ်ေကာင်းြကီးများ ပစ်ပယ်တားြမစ်ေတာ်မူထားပါလျက် ထပ်မံကျင့်ြကံေနြကြပန်သည်။ ထိုအကျင့်များကို လက်ခံြကည်ညိုေနြကြပန်သည်ဆိုေတာ့ ယင်းပုဂ္ဂိုလ်များကား ေထရ၀ါဒ အ၀န်းအ၀ိုင်းမှ စာရင်း၀င်များကား မဟုတ်တန်ရာ၊ သာသနပါပ ပုဂ္ဂိုလ်များသာ ြဖစ်ေပမည်ဟု ကျွန်ေတာ်တို့ သိရိှနားလည်ထားြကရမည်သာ ြဖစ်ပါသည်။
  ယခုကဲ့သို့ သူတို့အေြကာင်း ေရးသားေဖာ်ြပေနရြခင်းမှာလည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်များက သာသနာအတွင်း အေယာင်ေဆာင် လှည့်စားေနပါသြဖင့် ေထရ၀ါဒ အ၀န်းအ၀ိုင်းနှင့် ြခားနားေစရန် စည်းတားေပးြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်။

  (၃)
  ရာထူးစည်းစိမ်ဥစ္စာများ တိုးတက်ြကီးပွားေစပါသလား
  “အရှင်ဘုရား ၊ သူတို့က ဆိုြကပါေသးတယ်။ ဘယ်ဂါထားရွတ်၊ ဘယ်အရာကို ပုတီးစိပ်ပါဆိုရင် ရာထူးတိုးတက် ေစရမယ်၊ ြကီးပွားချမ်းသာလာေစရမယ်လို့ အတိအလင်းေြပာဆိုေနြကတဲ့ အချက်ကိုေကာ ဘုရား”
  “အဘိဓမ္မာမှာ စိတ်ဟာ လက်ေဖျာက်တစ်တွတ််အချိန်မှာ ကုေဋတစ်သိန်းေကျာ့ြဖစ်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဒါကို ရှင်းေအာင် မိလိန္ဒပဥှာနဲ့ေြပာရရင်ေတာ့ လက်ေဖျာက်တစ်တွတ်စာမှာ စိတ်ဟာ စပါးတင်းရှစ်ဆယ်ဆံ့တဲ့ လှည်းအစီးတစ်ရာေလာက် အစုလိုက် အပံုလိုက် ြဖစ်တယ်။ ဆိုလိုတာက လက်ေဖျာက်တစ်တွတ်စာမှာ စိတ်ေတွဟာ အနီးစပ်ဆံုး စပါးတင်းေပါင်း တစ်ေသာင်းပံုြကီးေလာက်နီးနီး ြဖစ်တယ်ေပါ့။ အဲ့ဒီမှာ ရာထူးတိုးချင်၊ စီးပွားြဖစ်ချင်တဲ့ ေလာဘစိတ်နဲ့ ဂါထာရွတ်၊ ပုတီးစိပ်ေနတယ်ဆိုေတာ့ ေလာဘဆိုတဲ့ အကုသိုလ်ဦးစီးတဲ့ စိတ်တစ်ြကိမ် ြဖစ်တိုင်းြဖစ်တိုင်း စပါးတင်းတစ်ေသာင်းပံုေလာက်နီးနီး ြဖစ်ြဖစ်ေနတယ်ေပါ့။ ဒီေတာ့ ဂါထာ ရွတ်စဉ် စိတ်အစဉ်အြကိမ်ေတွများစွာ ြဖစ်ေနမယ်ဆိုေတာ့ စဉ်းစားသာ ြကည့်ေပေတာ့ ။ ေလာဘ အကုသိုလ်ေတွ ဘယ်ေလာက်ြဖစ်ေနမလဲဆိုတာ ဧရာမေလာဘအပံုြကီး ြဖစ်ေနြပီေပါ့။ ရွတ်တဲ့ဂါထာက ဘုရားေဟာပါလို့ ပါရိှခဲ့ရင် ကုသိုလ်ကေတာ့ နည်းနည်းေတာ့ပါမှာေပါ့။ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကုသိုလ်ေတာ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်က ရာထူးတိုးချင် ရာထူးတိုးတက်ေြကာင်း၊စီးပွားတိုးတက်ချင်ရင် စီးပွားတိုးတက်ေြကာင်း အလုပ်ေတွကိုသာ ြကိုးြကိုးစားစားလုပ်ေပါ့။ ဒါမှ ရာထူးတို့၊ စီးပွားတို့ဆိုတာ တိုးတက်လာမှာေပါ့။ အင်း...ထိုင်ပုတီးစိပ်၊ ဂါထာရွတ်ေနရံုနဲ့ေတာ့ ဘယ်ရာထူး၊ ဘယ်စီးပွားမှ တက်မလာနိုင်ပါဘူးေလ။ ဘာြဖစ်လို့လဲဆိုေတာ့ အလုပ်က လမ်းလွဲေနလို့ပဲေလ။

  အေြကာင်းေြကာင့် အကျိုးြဖစ်
  မှန်ပါ၏။ ဆရာေတာ် အမိန့်ရိှသကဲ့သို့အလုပ်ဟူေသာအေြကာင်းတရားကို မြပုလုပ်ပါဘဲ အကျိုးဟူေသာ ေကျးဇူးခံစားရြခင်းများသည် လံုး၀ြဖစ်ေပါ်လာ၍ မလာနိုင်ပါ။ အသီးကိုစားလိုလှျင် အပင်ကို စိုက်ပျိုးရပါမည်။ အေြကာင်းမြပုလုပ်ပဲလျက် အကျိုးတရားဟူသည် ြဖစ်ေပါ်၍ မလာနိုင်ပါ။

  (၄)
  ေထရ၀ါဒ စံေပတံနှင့် တိုင်းတာ၍
  ကျွန်ေတာ်တို့ ေထရ၀ါဒဟူေသာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င်တို့သည် ဒီလိုြကား၊ ဟိုလိုြကား၊ ဒီလိုြမင်၊ ဟိုလိုြမင်တိုင်း မျက်ကန်းသဒ္ဓါြဖင့် မယံုသင့်ြကပါေချ။ ေ၀ဖန်စီစစ်တတ်ေသာ ၀ိဘဇ္ဇ၀ါဒီများပီပီ ေ၀ဖန်စိစစ်ပိုင်းြခား ြကည့်ြကရ ေပမည်။ သို့ ေ၀ဖန်ပုိင်းြခားြကည့်ရာတွင် ဘုရားအစရိှသည့် အရိယာသူေတာ်ေကာင်းြကီးတို့၏ လမ်းေြကာင်းနှင့် ညီမညီ၊ ဓမ္မ၀ိနိယနှင့် ကိုက်မကိုက်၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသို့ ဆိုက်မဆို်က် ေထရ၀ါဒ စံေပတံြဖင့် ေထာက်ချင့်တိုင်းတာ ြကည့်ြကရေပမည်။
  တိုင်းတာြကည့်ရာတွင် ရဟန်းပညာရိှ၊ လူပညာရိှများ ေရးသားထားေသာ ပါဠိြမန်မာြပန်စာေပများစွာ အားထားရာ ရိှေနပါသည်။ ထိုစံများြဖင့် တိုင်းတာြကည့်ြပီး ကုိက်ညီလှျင် ကိုးကွယ်ရာအြဖစ်ယူ၍ မကိုက်ညီပါက ပါပ၀ါဒများသာဟု မှတ်ယူကာ ေရှာင်ြကဉ်တားဆီးြကရမည်သာ ြဖစ်ပါေတာ့သည်။
  Lin Oo ( psy )


  1 comments:

  tayzar said...

  အကိုေရ ဒီပို့စ် အတွက် ေကျးဇူးပါ။ အခုလို ေထရ၀ါဒ အေြကာင်းအရာေတွ ေရးေပးတာ ဗဟုသုတရပါတယ်။

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo