ဘာသာေရးနယ်ပယ်မှ ြပုြပင်ဖွယ်ရာများ

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ၀န်းသိုြမို့သို့ေရာက်ခိုက် ရင်းနှီးေသာ မိတ်ေဆွတစ်ေယာက်၏ ဖိတ်ြကားချက်အရ ေရာက်ရိှသွားသည်။ သူ့အိမ်၌ ၀န်းသိုြမို့ ေကျးဇူးရှင် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု ခန္တီးဆရာေတာ်ဘုရားြကီး(၁၂၅၆-၁၃၄၈)၏ ပံုေတာ်ကို ေတွ့ရသည်။ အေြကာင်းကို စံုစမ်းြကည့်ရာ ေအာက်ပါအတိုင်း သိရိှရသည်။
  “ကျွန်ေတာ့်အိမ်၀င်းထဲဂျီ(ေချ)တစ်ေကာင်ေရာက်လာတယ်ဗျ။ကျွန်ေတာ်တာ၀န်ထမ်းေဆာင်ခဲ့တာ နယ်အနှံ့ပဲ။ တစ်ခါမှ မြကံုဖူးဘူး။ ေတာ်ေတာ်ေလး အံ့ဩသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်ေတာ်လည်း လူြကီးေတွကို ေမးစမ်းြကည့်ရတယ်။ လူြကီးေတွက အိမ်ကလူေတွ ေသေြကပျက်စီးတတ်တယ်၊ ရပ်ရွာ ြမို့ရွာ ပျက်တတ်တယ် စသည်ြဖင့် ေပါ့ေလ။ ေြပာြက၊ ဆိုြကတာ စံုေနတာပဲ။ တစ်ေယာက် တစ်မျိုးဆိုပါေတာ့။ ကျွန်ေတာ်လည်းဟုတ်ေသာ်ရိှ၊ မဟုတ်ေသာ်ရိှတစ်နိုင်ငံလံုးကြကည်ညိုကိုးကွယ်ေနြကတဲ့ ခန္တီးဆရာေတာ် ဘုရားြကီးကို ေမးေလှျာက်ရရင် သိပ်ေကာင်းမှာပဲလို့ ေတွးမိလိုက်တယ်။ တုိတုိေြပာရရင် ခန္တီးဆရာေတာ်ဘုရားြကီးကို သွားပင့်တယ်ဗျာ။ ညေနပိုင်း ြကွလာမယ့်အချိန် အမိန့်ရိှတယ်။ ြကွလာေတာ့ ဆရာေတာ်ကို အေအးကပ်ြပီး အကျိုးအေြကာင်း ေလှျာက်လိုက်တယ်။ အဆိုးအေကာင်းလည်း အမိန့်ရိှပါဘုရား ဆိုြပီးေတာ့ ဂျီ(ေချ)၀င်တဲ့အေြကာင်း ေလှျာက် ရတာေပါ့။ ပရိတ်တရားေတာ်ကိုလည်း ချီးြမှင့်ေပးပါတယ်။”
  “ဆရာေတာ်ကေတာ့ ေအးေအးပဲ။ ဘယ်လိုအမိန့်ရိှလဲဆိုေတာ့ “ထန်းသီးေြကွခိုက်၊ ကျီးနင်းခိုက် ြဖစ်တတ်တဲ့ သဘာ၀ေတွပါ”။ ေနာက်ြပီး “ေရှးလူြကီးသူမေတွ ေြပာဆိုြကတာလဲ ထံုးစံရိှခဲ့လို့ ေြပာြကဆိုြက မှတ်သားထား ြကတာပါ။ မုချြဖစ်နိုင်တယ်လို့ မဆိုပါဘူး” တဲ့ဗျ။
  ေနာက်ြပီးေတာ့-
  “သာသနာနဲ့ ြကံုြကိုက်ခိုက်မှာ ရတနာြမတ်သံုးပါးရဲ့ ဂုဏ်ေတာ်ေတွကို မမှိတ်မသုန် ယံုယံုြကည်ြကည် ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရင် အန္တရာယ်ကင်းမှာပါပဲ” တဲ့။ “သံသယ မကင်းဘူးထင်ရင် ပရိတ်တရားနာ၊ ပရိတ်ရွတ် လုပ်ရင်လဲ ရပါတယ်” တဲ့ ။ ကျွန်ေတာ့်နားထဲ စွဲသွားတဲ့စကားတစ်ခွန်းကေတာ့ ဂျီ(ေချ)၀င်ရင် လူေသ တတ်တယ်၊ ြမို့ရွာပျက်စီးတတ်တယ် ဆိုတာေတွဟာ ဘုရားေဟာ ေဒသနာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ဩ၀ါဒပါ ပဲ။


  ဤကား ကျွန်ေတာ့်မိတ်ေဆွထံမှ ြကားနာမှတ်သားရေသာ ြမတ်နိုးဖွယ်ရာစကားများြဖစ်ပါ၏။ ေတာ်ေပေသး၏။ အြခားသူတစ်ဦးဦးဆိုလှျင် ေဗဒင်ေမး၊ ယြတာေချ စသြဖင့် အလုပ်ရှုပ်သွားနိုင်၏။ အသိဉာဏ်ပညာဦးစီင်္းေသာ ဘာသာ သာသနာယံုြကည်မှုေြကာင့် ၀ိပဿနာထိပ်ေခါင်တင် ေကျးဇူးရှင် ခန္တီးဆရာေတာ်ဘုရားြကီးကိုလည်း ဖူးြမင်လိုက်ရ၏။ ကျိုးေြကာင်းဆက်နွယ်ေသာ တရားေကာင်းကိုလည်း နာြကားခွင့် ရလိုက်၏။ သံသယကင်းြပီး ကျန်းမာချမ်းသာြခင်းဂုဏ်ကိုလည်း ရရိှလိုက်၏။ အဘယ်မှျ မွန်ြမတ်ပါသနည်း။
  ေလာကီသားတို့အတွက် ေလာကီကိစ္စများသည်လည်း မလွဲမေသွ ြကံုြကရ၏။ နိဗ္ဗာန်မေရာက်မချင်း ေလာကီ ကိစ္စများ ေဆာင်ရွက်ေနြကရဦးမည်သာ ြဖစ်၏။ သို့ေသာ် “တစ်ဆင့်စကား ေြပာသံြကားကာမှျြဖင့် မှန်ြပီဟု မယူနှင့်၊ ဘိုးေဘးစဉ်ဆက် ဆိုထံုးစကားြဖင့်လည်း မှန်ြပီဟု မယူနှင့်၊ ဤသို့ြဖစ်ဖူး၏ဟူေသာ ေရှးစကားမှျြဖင့်လည်း မှန်ြပီဟု မယူနှင့်....” စေသာ (အံ၊-၁၊၁၈၉) ြမတ်ဗုဒ္ဓ၏ ေဒသနာေတာ်ကို ေထာက်ချင့်၍ တစ်ဖက်သတ် တစ်ယူတန် အစွဲမြပင်းထန်ြကဖို့ လိုပါ၏။
  စာေရးသူတို့ငယ်ငယ်က မိဘဘိုးဘွားတို့ ဆံုးမသည်ကို သတိြပုမိပါ၏။ “ဟဲ့ ေကာင်ေလး၊ ညြကီးမိုးချုပ် ေလှျာက်မလည်နဲ့၊ သရဲ ကုပ်ချိုးလိမ့်မယ်” စသြဖင့် ဆံုးမသွန်သင်ခဲ့၏။ အမှန်မှာ ညဉ့်အချိန်မေတာ် သွားလာ သြဖင့် အေပါင်းအသင်းမှားြပီး ပျက်စီးနိုင်၏။ ညဉ့်မိုက်သြဖင့် အဆိပ်ရိှသတ္တ၀ါများ နင်းမိနိုင်ြခင်း၊ တွင်းကျွံနိုင်ြခင်း စေသာ ဆိုးြပစ်များစွာရိှ၏။ ထို့ေြကာင့် စာေရးသူတို့အား ဘိုးဘွားမိဘတို့က သတိေပးြပီး ြခိမ်းေြခာက်ခဲ့၏။ ထိုေကျးဇူးေြကာင့် မေတွ့ြကံုသင့်ေသာ အမှားများ ေရှာင်ရှားနိုင်ခဲ့၏။ ကုပ်ချိုးတတ်သည့် သရဲကိုပင် ေကျးဇူးတင်ရေတာ့မလိုလို ြဖစ်ရပါ၏။ ထိုနည်းတူ အြခားေသာ ေရှးရိုးစဉ်လာ စကားများလည်း ရိှပါေသး၏။ ချင့်ချိန်တတ်ဖို့၊ စဉ်းစားတတ်ဖို့ သတိေပး တင်ြပရြခင်း ြဖစ်ပါ၏။
  စစ်ကိုင်းတိုင်း ေရွှဟသင်္ာဆရာေတာ်ဘုရားြကီး ပေဒသာဆံုးမစာများ (စာ-၃၃)၌ ေရးဖွဲ့ထားသည့်
  * ဉာဏ်၀ီရိယ၊ ရိှတံုက၊ ကိစ္စြပီးသည်သာ။
  * ဆန္ဒရိှက၊ မှုကိစ္စ၊ ြပီးတတ်ြကသည်သာ။
  * စိတ်ဓါတ်ေဆာင်က၊ မှုကိစ္စ၊ ြပီးတတ်ြကသည်သာ။
  ဟူသည့်အတိုင်း အရာရာ၌ ဉာဏ်ယှဉ်၍ ဆင်ြခင်တတ်ေသာ ပညာရိှဖို့ လို၏။ သို့မှသာ အကျိုးမရိှေသာ ယံုြကည်စွဲလမ်းမှုများ ေပျာက်ကွယ်ြပီး ေလာကီ ေလာကုတ္တရာ နှစ်ြဖာေသာ ေကာင်းကျိုးများ ရရိှနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
  Lin Oo (psy)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo