ဂစ်တာသင်တန်းသို့ ဖိတ်ြကားြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • blog မိတ်ေဆွများခင်ဗျား..... ကျွန်ေတာ်၏ ဂစ်တာသင်တန်းေလးကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ြပီ ြဖစ်ပါေြကာင်း၊ လာေရာက်ေလ့လာ သင်ယူနိုင်ပါြပီြဖစ်ပါေြကာင်း ဖိတ်ြကားအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
  www.linoo2007-guitarlessons.blogspot.com

  1 comments:

  kohtut said...

  မဂင်္လာပါ ကိုလင်းဦး
  ဂစ်တာသင်တန်းဖွင့်လိုက်ြပီဆိုေတာ့ ကွျန်ေတာ်ကို ထိပ်ကဆံုးမှထားေပးပါဗျာ...ကွျန်းမှာ ဂစ်တာတီးြပီး
  လွမ်းရတာေပါ့...

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo