ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင် (၆)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,

 • ခက်ြပီ....ခက်ေတာ့ခက်ကုန်ပါြပီ။ ကျွန်ေတာ်ေြပာခဲ့တာေတွဟာ အမှန်တရားေတွပါ။ ကျွန်ေတာ့်အေပါ်တုန့်ြပန်တဲ့အခါ သူတို့မြငင်းသလို ၀န်လည်း၀န်မခံြကပါဘူး။ ဒါြပသနာမဟုတ်ေသး ပါဘူး။ ြပသနာက အြခားဂီတတစ်ခုြဖစ်တဲ့ Hip Hop ဂီတအေပါ် ေစာ်ကားတဲ့ စကားမျိုး ေြပာလာ တာပါ။ ကျွန်ေတာ်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲြပီး ေြပာချင်ပါတယ်။

  ပထမပိုင်းကေတာ့ Hip Hop ဂီတအေပါ် သူတို့ ကာဗာယူြခင်း။
  ကျွန်ေတာ့်ရဲ့အြမင်ကို ေြပာပါ့မယ်။ ကာယကံရှင်ေတွအေနနဲ့ အြခားဂီတအေပါ်အြပစ်ရှာြပီး ကိုယ့်အြပစ်ကို မဖံုးကွယ်သင့်ပါဘူး။ ယေန့ ေခတ်လူငယ် အများစုဟာ Hip Hop ကို ရူးသွပ်ြက ပါတယ်။ Hip Hop ကို ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဂီတမဟုတ်ဘူး။ လူမည်းေတွရဲ့ဂီတ၊ သူတို့လည်းကူးချြကတာပဲလို့ ြပန်တုံ့ြပန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျွန်ေတာ်ကလည်းေမးပါ့မယ်။ Rock ဂီတကေကာ ကျွန်ေတာ်တို့ နိုင်ငံက စခဲ့တာ ဟုတ်ပါသလား။ ဘယ်လိုပဲြဖစ်ြဖစ် မိတ်ေဆွတို့ဟာ အနုပညာဆိုတဲ့ အမိုးေအာက်မှာ အတူတူခုိလှုံေနတဲ့ လူေတွပါ။

  ကျွန်ေတာ်ေြပာပါဦးမယ်။ ကျွန်ေတာ်တို့နိုင်ငံမှာ Rock ဂီတစခဲ့စဉ်တုန်းက ဘယ်သူလက်ခံခဲ့ပါသလဲ။ လက်မခံခဲ့ြကပါဘူး။ ပရိသတ် လက်ခံလာေအာင် ဘယ်ေလာက်ထိ ြကိုးစားခဲ့ရပါသလဲ။ ေပးဆပ်ခဲ့ရ တာေတွအများြကီးပါ။ ကဲ .. အခု Hip Hop ၊ လူငယ်ေတွရူးသွပ်တဲ့ Hip Hop ။ လူငယ်ေတွဟာ ဒီဂီတအသစ်ကို လက်ခံလာေအာင် ြကိုးစားခဲ့ြကရတာပဲမဟုတ်လား။ အခုေတာ့ ေ၀ဖန်ရှုတ်ချေန ြကတယ်။ ဒါဟာ အနုပညာသမားချင်း ကိုယ်ချင်းမစာနာတာပါ။ ေအာင်ြမင်လာတဲ့ ဂီတတစ်ခုကို မနာလိုတာလို့ပဲ ကျွန်ေတာ်ြမင်ပါတယ်။

  အခုလက်ရိှမှာ တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် ေစာင်းေြမာင်းဆိုတဲ့အဆင့်၊ Show ပွဲေတွမှာ ရိုက်ပွဲ ြဖစ်ြကတဲ့အဆင့်ထိ အေြခေနဆိုး၀ါးလာ ခဲ့ပါတယ်။ “ဒီပုတ်နဲ့ ဒီပဲနဲ့ အဟုတ်ြကီးကို လက်ခုပ် တီးတယ်” ဆိုတာဟာ ပရိသတ်ကိုုပါ ေစာ်ကားတာပါပဲ။ ကျွန်ေတာ်ဒီေလာက်ထိ ေြပာေနပံု ေထာက်ေတာ့ Hip Hop ပရိသတ် ၊ Rock မုန်းတီးသူ လို့ ကျွန်ေတာ့ကို ထင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ေတာ့်ကို ဘယ်သူလဲလို့ သိချင်ပါသတဲ့။ ကျွန်ေတာ်ဟာ ဂီတမျိုးစံုကို လက်ခံပါတယ်။ လက်ခံနိုင်ေအာင်ြကိုးစားသလို အြမဲတမ်းေလ့လာေနသူပါ။ စန္ဒယာလှထွတ် နဲ့ စန္ဒယားချစ်ေဆွ သီချင်းများကို ြကိုက်သလို၊ ကိုင်ဇာ၊ခိုင်ထူး၊ စိုင်းထီးဆိုင်တို့ကိုလည်း ြကိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ဟာ Classical သီချင်းများကို ရူးသွပ်ပါတယ်။ ကိုခင်ေမာင်တိုး သီချင်းများကို နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ဟာ ငယ်ငယ်ေလးထဲက ၊ ကုန်ကုန်ေြပာရရင် ေမွးကတည်းက ဒံုမင်းနဲ့ ဂစ်တာကို ရင်းနှီးလာခဲ့တဲ့သူပါ။ ဒီေလာက်ဆိုရင် ကျွန်ေတာ့်ခံယူချက်ကို နားလည် ေလာက်ြပီလို့ထင်ပါတယ်။ Hip Hop သီချင်းဆိုတဲ့သူေတွဟာ သူတို့လိုေတာ့ မလိမ်ထားပါဘူး။ လိမ်ခဲ့တဲ့သူေတွကလည်း ၀န်ခံခဲ့ြကြပီမဟုတ်ပါလား။ တဆက်တည်း အနဂ္ဂရဲ့ ဖွင့်ဟချက်ကို ေဖာ်ြပသွားပါ့မယ်။
  အနဂ္ဂက “ ကျွန်ေတာ် ဥပမာေလးနဲ့ရှင်းြပရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက်ကစကားတစ်ခုကို တစ်ဘက်က လက်ခံတဲ့အချိန်မှာ သူ့ဘက်က အသံတိုးတိုးေလးြကားရရင် ဒါသူ့ဘက်က တိုးတယ်လို့ခံစားရမယ်။ သူ့ဘက်ကမှားတယ်လို့ယူဆရင် မှားတယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ ပုတ်ခတ်တယ်လို့ယူဆရင် ပုတ်ခတ်တယ်လို့ ယူဆလို့ရတယ်။ အဲ့ဒါကိုပဲ သူ့ဘက်က ဟာ.....ြကိုက်သလို ယူဆလို့ရတယ်။ လူက စိတ်ပညာအကုန်လံုးတတ်ေနရင် တစ်ေယာက်နဲ့တစ်ေယာက် ပုန်းလှျိုးကွယ်လှျိုးေြပာတဲ့ စကားေတွလည်း ြဖစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့က ဘယ်သူ့ရယ်မှမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ေတာ်တို့က ဒဲ့ေြပာတာ။ ဘာမဆို မားမားမတ်မတ်နဲ့ ရပ်ရဲတယ်။ လူငယ်ဘက်က ြဖစ်ြဖစ် ၊ Hip Hop ဘက်ကြဖစ်ြဖစ် မားမားမတ်မတ်ရပ်ရဲတယ်။ တစ်ချို့ေတွက အရမ်းပုတ်ခတ်တယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ J-Meေြပာတဲ့ Hip Hop ကို လိုက်လို့ မင်းဉာဏ်မမှီဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲ ေြပာချင်တယ်။ တစ်ချို့ေတွက Hip Hop အေြကာင်းဘာမှမသိဘဲနဲ့ လာြပီးပုတ်ခတ်တယ်။ ပုတ်ခတ်ေတာ့ ဒီလူဘာြဖစ်လဲ။ ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးမဲ့တဲ့ဟာ ြဖစ်တာေပါ့ ” လို့ ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။

  ဒုတိယပိုင်းအေနနဲ့ကေတာ့ ဘယ်လိုေခါင်းစဉ်မျိုးတပ်ရမလဲ မသိေတာ့ပါဘူး။ ကျွန်ေတာ်က ဒီအပိုင်းမှာ ကာယကံရှင်ကိုပဲ ေြပာချင်ပါတယ်။ ဂီတအသိုင်းအ၀ိုင်းက သတင်းြပန်လာေတာ့ ကျွန်ေတာ်နည်းနည်း အ့့ံအားသင့်သွားတယ်။ ကျွန်ေတာ်ရဲ့ စာအေရးအသားများ မှားေနသလားေပါ့။ ကျွန်ေတာ်ြပန်ဖတ်ြကည့်မိတယ်။ မမှားပါ။ ကျွန်ေတာ်ဆိုလိုတာက Copy ကူးတာကို အြပစ်ေြပာ ေနတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီcopy ကိစ္စက ကျွန်ေတာ်တို့တစ်နိုင်ငံတည်း ြဖစ်ေနတဲ့ ကိစ္စမှ မဟုတ်တာ။ ကျွန်ေတာ်ေြပာခဲ့တာက Copy လုပ်ထားတာကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လို့ မေြကြငာသင့်ဘူးလို့ ေြပာတာပါ ။ ကျွန်ေတာ်ထပ်ေြပာပါဦးမယ် ။ ကျွန်ေတာ်တို့ ဂီတေလာကမှာ သူများသီချင်းကို ခိုးကူးရံုတင် မဟုတ်ေတာ့ဘဲ လိမ်တဲ့အဆင့်ပါတိုးလာြပီလို့ ေြပာတာပါ။ အခုေတာ့ Hip Hop လည်း Copy ဘဲ လို့ ြပန်ေချပေနပါေကာလား။ ကျွန်ေတာ်ဆိုလိုတာက ဒါမှမဟုတ်တာပဲ။ အင်း ခက်ကုန်ြပီေကာဗျာ ။

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo