၂၀၀၈ကို ြကိုဆိုြခင်း

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: , ,
 • ၂၀၀၇ ခုနှစ် ကုန်ြပီပဲဆိုပါေတာ့၊ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ ဘာေတွအေကာင်းဆံုးြဖစ်ေအာင် လုပ်ခဲ့ြပီးြပီလဲ။ ေသချာတာကေတာ့ အသက်(၁)နှစ်ြကီးလာတာပဲ။
  ကုန်ေဈးနှုန်းေတွ ကျလာမှာလား။ ေဈးေတွတက်လာမလား။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရိှတဲ့သူေတွ ပိုြပီးတိုး လာဦးမှာလား။ ရပ်ကွက်ထဲက ချဲထိုင်ေတွပိ်ုြပီး အလုပ်ြဖစ်ေနဦးမှာလား။ ဘတ်စ်ကားေတွေကာ လူေတွနဲ့ ြပည့်ကျပ်ေနဦးမလား။ ကားပါတ်စီးရတဲ့ ဒုက္ခကေကာ ကင်းလွတ်ပါ့မလား။ ပိုက်ဆံ ပိုေတာင်းတဲ့ စပါယ်ယာေတွေကာရိှဦးမှာလား။ အရက်ဆိုင်၀င်ြပီးေလာကြကီးကို လက်ေြမှာက် အရှုံးေပးထားတဲ့လူေတွ ရိှေနဦးမှာလား။သာသနာအတွက်ဆိုြပီး ကိုယ့်အိမ်သယ်သယ်သွားတဲ့ လူြကီးေတွေကာ ရိှဦးမလား။ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်ေတွကေကာ ပိုေကာင်းလာမှာလား။ ပိုက်ဆံမရိှလို့ ေကျာင်းမတက်ရ၊ကျူရှင်မတက်ရတဲ့ကေလးေတွေကာ ေကျာင်းတက်လာနိုင်မလား။ Copy ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ်ေတွ ပိုများလာမလား။ Owntune ဆိုတဲ့ အဆိုေတာ် ေပါ်ထွက်လာမှာလား။ ပိုက်ဆံအတွက် ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုတဲ့ မိန်းကေလးေတွ ပိုများလာမလား။ ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ လူေနမှု စနစ်ြကီးကေကာ တိုးတက်လာနိုင်မလား။ Arsrenal ကေကာ ဇယားထိပ်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် နိုင်ပါ့မလား။.......လာမှာလား...။ .............လာမလား...။

  သိမ်ြကီးေဈးအေပါ်ထက်မှာ ပန်းကံုးစွပ်ေနတဲ့လူေတွ ရိှေနဦးမှာပါ။ ငါဆိုတဲ့မာန်မာနရိှတဲ့ လူေတွ ရိှေနဦးမှာပါ။ တစ်ေန့တာအတွက် တစ်ဘ၀စာ ရင်းေနရတဲ့လူေတွ ရိှေနဦးမှာပါ။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အလှူေငွ၊ အကူေငွ ေကာက်ေနတာေတွ ရိှေနဦးမှာပါ။ သူတို့ေတွ ဆက်လက်ေကာင်းစားေနဦးမှာပါ။ အချစ်ထက် ေငွနဲ့ဂုဏ်ကိုဦးစားေပးသူေတွ ရိှေနဦးမှာပါ။ ကိုးရီယားကားေတွ ဆက်လက်စိုးမိုးေနဦး မှာပါ။ မျက်၀န်းေလးေတွရဲ့ မာယာကို ခံေနရဦးမှာပါ။ ေဗဒင်ဆရာေတွ ဆက်လက်နှိပ်စက် ေနဦးမှာပါ။ ........မှာပါ...။........။

  (မှတ်ချက်။ Hip Hop စာသားများမဟုတ်သလို၊ ၂၀၀၈ ေဟာစာတမ်းလည်းမဟုတ်ပါ။)
  Lin Oo (psy)

  1 comments:

  tayzar said...

  •.¸¸.•♥ Happy New Year ♥•.¸ ¸.• ပါ အကိုေရ နှစ်သစ်မှာ ေပျာ်ရွှင်နိုင်ပါေစ

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo