ကျွန်ေတာ်ေြပာချင်ေနတဲ့ ကျွန်ေတာ့်အြမင်(၄)

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ေြပာရဦးမယ်။ေြပာကိုေြပာမှြဖစ်ေတာ့မယ်။ြမန်မာကေတာ့ပွဲဦးမှာစရံှုးေတာ့တာပဲြမန်မာ ....ြမန်မာ ... ဒီေလာက်ထိေတာင် ေြခကွာလိမ့်မယ်မထင်မိဘူး။ ထိုင်းအသင်း ဘက်ကလည်းြမန်မာအသင်းကို ေတာ်ေတာ် အထင်ြကီးေနတာ၊ြမန်မာအသင်းဟာ ကစားရခက်လို့ သူတို့ေတွေြကာက်ြကပါတယ်။အခုေတာ့ဗျာ ၊ သူတို့ကေတာ့ ြမန်မာဆို တာဘာမှမဟုတ်ေတာ့ပါဘူးြဖစ်ေနြပီေပါ့။ ြပီးေတာ့ ေဘာလံုးစေကးေတွကအစ အရမ်း ကွာဟေနတာေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီပွဲကို အြကိတ်အနယ်ရိှမယ်လို့ ထင်ထားတာလွဲ ြကီးပါပဲ။ ထိုင်းကစားသမား တစ်ေယာက်ကို ြမန်မာကစားသမား(၄)ေယာက်ေလာက်က လိုက်လု၊ လိုက်ကပ်ေနတာ။ ေနာက်တန်းကလည်း ဖရိုဖရဲနဲ့။ ထိုင်းအသင်းက ေဖာက်ချင်တိုင်း ေဖာက်ေနတယ်။ ကိုယ့်ြမန်မာကို ေြပာရတာလည်းမေကာင်းပါဘူး။ ဒီေလာက်ထိေတာင်ည့ံရလား။ ဘာတဲ့ ေဆာင်ပုဒ်က “ြမန်မာ့အားကစား၊ ကမ္ဘာကိုလွှမ်းေစရမည်”တဲ့။လုပ်လိုက်ရင်ေတာ့တလွဲ။ကိုယ့်အာဆီယံနိုင်ငံေတွထဲမှာေတာင် ဘာမှမြဖစ် လာေသး ဘူး။ ြကီးြကီးကျယ်ကျယ်ေအာ်ေနြကတာ ။ ဆီးဂိမ်းမှာ ရကို ရရမယ်တဲ့။ ဘာလဲေတာ့မသိဘူး။ အခု ြမန်မာ ြပည်သူေတွေတာ်ေတာ်များများကကိုယ့်နိုင်ငံပွဲကိုေတာင် မြကည့်ချင်ြကေတာ့ဘူး။ ေတာ်ေတာ်ေလးစွဲေဆာင်မှု ရိှတယ်ဆိုေတာ့၊ ပရိသတ်အားေပးရကျိုးနပ်တယ်ဆိုေတာ့။ သူငယ်ချင်တစ်ေယာက်ကို ြမန်မာရံှုးေြကာင်းေြပာ ေတာ့ “ မင်းမို့လို့ ဒီပွဲကို ြကည့်ရတယ်လို့” ြပန်ေဟာက်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကေတာ့ မြကည့်နဲ့ သိြပီး သား ဆိုတဲ့ သေဘာမျိုးမဟုတ်ပါလား။ အင်း ြမန်မာ..ြမန်မာ.....

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo