ကိုရွာသားက ဗုဒ္ဒဘာသာမှန်ရင် ေရးေပးပါဆိုလို့ ဒီပိုစ့်ေဟာင်းေလးကိုပဲ ြပန်တင်ေပးလိုက်ပါတယ်..

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • Labels: ,
 • ကျွန်ေတာ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာြမန်မာလူမျိုးေတွ တကယ့်စစ်မှန်တဲ့လမ်းကို ေလှျာက်ဖို့ ေစတနာထားြပီး ေြပာချင်ေနတာပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်မှာေဗဒင်မပါပါဘူး။နတ်ကိုးကွယ်ယံုြကည်မှုမရိှရပါဘူး၊ ရတနာ သံုးပါးကိုပဲ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ရပါမယ်။
  အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာအနည်းဆံုးေတာ့ အိမ်တွင်းဖခင်ြကီးဆိုြပီး အေတာ်များများထားရိှ ကိုးကွယ်ေန ြကပါတယ်။ အဲ့ဒိလို နတ်ကိုးကွယ်မှုြပုတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဆင့်နိမ့်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ေခါ်ပါတယ်။ အေမေမွးလို့ လူ့ ေလာကထဲေရာက်လာ၊ မိဘေတွရိှခိုးတာကိုေတွ့လို့လိုက်ရိှခိုးေနြကသူေတွကို မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ ေခါ်ပါတယ်။
  မိဘေတွကလည်း သားသမီးေတွေရှ့မှာ ဘုရားကိုေတာ့ ေသာက်ေတာ်ေရေလာက်ကပ်၊ နတ်များကို ကျ ေတာ့ စားဖွယ်ေသာက်ဖွယ်စံုနဲ့ ေန့စဉ်နှင့်အမှျ ပူေဇာ်ပသေနြကတာေတွဟာ မိမိတို့သားသမီးေတွကို အရိုးစွဲ လမ်းလွဲေစခဲ့တာပါပဲ။ ြပီးေတာ့ေြပာြကပါေသးတယ်။ ဒီနတ်ေတွမကိုးကွယ်ရင်ဘဲ ဒုက္ခေရာက်ေတာ့မလိုလိုမျိုး (နတ်ကိုင်မယ်ေပါ့) ဆိုတာမျိုးေတွ ေြပာြကေလ့ရိှြကပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ေတွကလည်း အြကိမ်ြကိမ် ြမင်ဖန်များလာတဲ့အခါ မိဘေတွအတိုင်း လမ်းလွဲကို ေရာက်သွားပါေတာ့တယ်။
  အဲ့ဒီ (၃၇)မင်း နတ်ေတွဆိုတာဟာ အနိမ့်စားနတ်ေတွပါ။ လူေတွေကျွးမှစားရတာပါ။ ဒါကို လူေတွက ကန်ေတာ့ေနြကတယ်လို့ဗျာ။ ြပီးေတာ့ဒီနတ်ေတွက သူများမယားြပစ်မှား၊ အရက်ေသစာေသာက်စား စသည် အားြဖင့် မေကာင်းမှုေတွလုပ်ြပီး ေသခဲ့ြကသူေတွပါ။ တစ်ချို့ကလည်း ဟိုးအရင်ကတည်းက ရိုးစွဲလာခဲ့၊ ငါဒီ လို မလုပ်ရင် နတ်များကိုင်မလားဆိုတဲ့ ရိုးရာစွဲေတွေြကာင့် ဆင်ြခင်တံုတရားြကီးကို ဖံုးအုပ်ြခင်းခံရပါေတာ့ တယ်။ ကိုယ့်ြကိုးစားလို့ ေအာင်ြမင်တာေတာင်မှ ဒါ ဘယ်ကိုယ်ေတာ်က ေစာင့်ေရှာက်ကူညီေပးတာလို့ ထင်ြကပါတယ်။ အယူမှားလမ်းလွဲေနလိုက်ြကတာ။
  ဟိုးအရင် အေနာ်ရထာမင်းလက်ထက်ကတည်းက ဒီနတ်ကိုးကွယ်မှုကို နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။ အခုနတ် ေလှာင်ေကျာင်းဆိုတာ အေနာ်ရထာမင်းြကီးနတ်ရုပ်ေတွကို ေလှာင်ထားခဲ့တဲ့ေနရာပါ။ ဘယ်ေလာက်ပဲ နှိမ်နှင်း ဖမ်ဆီး ဖမ်းဆီး ခိုးြပီးကိုးကွယ်ေနြကြမဲပါပဲ။ ေနာက်ေတာ့ အေနာ်ရထားမင်းြကီးက တိုင်းသူြပည်သားေတွ ဘုရားလည်းဖူး ၊နတ်လည်းကိုးကွယ်လို့ရေအာင် တစ်ချက်ခုတ်၊ နှစ်ချက်ြပတ်အေနနဲ့ ေရွှစည်းခံု ဘုရားရဲ့ တံတိုင်းအတွင်း၊အြပင်ေတွမှာ နတ်ရုပ်ေတွကိုထားရိှေစပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ အြပင်(၃၇)မင်း အတွင်း(၃၇)မင်းဆို ြပီး ေပါ်လာေတာ့တာပါပဲ။
  ေဗဒင်ဆရာပုဏ္ဏားေတွကို ယံုြကည်မှုဟာလည်း အခုေခတ်မှာ ေတာ်ေတာ်ေလးလွန်ကဲလာတာကို ေတွ့ရပါတယ်။ ေဗဒင်ဆရာေြပာလှျင် ေြပာတိုင်းအကုန်လုပ်ြကေတာ့တာပါပဲ။ ကဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်မယ့်သူတစ်ဦးေပါ့ခင်ဗျာ။ စီးပွားေရး ေကာင်းေအာင််၊ လူေသာက်များေအာင် ေဗဒင်ဆရာကိုသွားေမးပါတယ်။ ေဗဒင်ဆရာ ကေတာ့ဘယ်နားမှာဘယ်လိုလုပ်၊ ဒါေလးကို အေဆာင်ယူြပီး လုပ်ဆိုရင်ေတာ့ လုပ်ြပီေပါ့ခင်ဗျာ။ အဲ့ဒီလက်ဖက်ရည် ဆိုင် လံုး၀ေရာင်းမေကာင်းပါ။ ဘာလို့ ေရာင်းမေကာင်းတာပါလဲ။ သူဖွင့်တဲ့ေနရာက ေတာ်ေတာ်ေလးေချာင်ကျတယ်၊ သူ့တို့ လမ်းထိပ်ဖက်မှာလည်း အြခားေသာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်များရိှေနတယ်ေလ။ ဘယ်လိုပါလဲ။ ေဗဒင်ဆရာကို အားကိုးကျတာကိုး၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆန်းစစ်ြကည့်ရင် ေဗဒင်ေတာင် သွားေမးစရာမလိုပါဘူး။
  ကျွန်ေတာ်တုိ့ဗုဒ္ဓြမတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုေတာ်နဲ့ သူတို့ပုဏ္ဏား၊ ေဗဒင်ဆရာေတွရဲ့အလိုကို ြကည့်ြကပါဦး။ သူတို့ပုဏ္ဏား၊ ေဗဒင်ဆရာေတွက ေကာင်းကင်နက္ခတ်ြဂိုဟ်ြကီးေတွရဲ့ ေြပာင်းလဲမှုဟာ လူေတွရဲ့ ကံြကမ္မာနဲ့ ဆုိင်ပါသတဲ့။ ြမတ်ဗုဒ္ဓကေတာ့ လူေတွ့ရဲ့ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၊ကိုယ်ကျင့်တရားေကာင်းမှုေတွကသာ မိမိတို့ရဲ့ကံြကမ္မာြဂိုဟ်နက္ခတ်ေတွကို ေြပာင်းေစပါ တယ်တဲ့။မိတ်ေဆွများခင်ဗျာ.....ြမတ်ဗုဒ္ဓအလိုနဲ့ သူတို့ပုဏ္ဏားေတွရဲ့ အလို တူတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ လံုး၀လံုး၀ကွဲြပားြခားနားပါတယ်။ မိတ်ေဆွတို့ဆိုရင်ေကာ ဘယ်အလိုကို လိုက်ပါမလဲ ? ။..။
  ဒီေတာ့ ကျွန်ေတာ်တို့ေတွ မိရိုးဖလာကိုးကွယ်မှုအဆင့်ကေန တကယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာြဖစ်ေအာင် ြကိုးစားြကစို့လားခင်ဗျာ.......။

  Lin Oo ( psy )

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo