ရက်လည်ဆွမ်း.......

Posted on
 • by
 • လင္းဦး(စိတ္ပညာ)
 • in
 • ရက်လည်ဆွမ်း

  “ ငါ့သား အေဖ့သူငယ်ချင်း အသုဘကို ငါသွားချင်တယ်၊ လိုက်ပို့”

  ြပီးခဲ့တဲ့ေန့ကအေဖကျွန်ေတာ့်အိမ်ေရာက်လာပါတယ်။သူ့သူငယ်ချင်းဆံုးလို့ အသုဘကို လိုက်ပို့ချင် ေြကာင်းလာေြပာပါတယ်။ ကျွန်ေတာ့်အေဖနဲ့ ရွယ်တူဆိုေတာ့အသက်(၇၀)ေကျာ်ပါ။ ကျွန်ေတာ့်ကား ေပါ်မှာ အေဖနဲ့ စကားေြပာြဖစ်ပါတယ်။

  “ အေဖ...အေဖသူငယ်ချင်းက သားသမီးေတွမရိှဘူးလား”

  “ သားတစ်ေယာက်၊ သမီးတစ်ေယာက်ရိှတယ်”

  “ အတူမေနြကဘူးလား”

  “ မေနြကဘူးကွ”

  “ ဘာြဖစ်လို့လဲ အေဖ ”

  “ ဒီလိုကွ၊ ဒီေကာင်ြကီးက ေနာက်မိန်းမယူထားတာ။ သားသမီးေတွက သူ့ကို အြမင်မြကည်ဘူး။ ဒါေြကာင့် သားသမီးေတွနဲ့ဒီေကာင် အဆင်မေြပဘူး။ အခုေသေတာ့လည်း သူ့သားသမီးနဲ့ သမီးဆီကို ငါပဲအေြကာင်းြကား ထားတယ်။

  “ သူကဘာြဖစ်လို့ ေနာက်မိန်းမယူတာလဲအေဖ ”

  “ ဒါေတာ့ငါလည်းဘယ်သိမလဲ၊ ငါသိတာကေတာ့ သူ့ရဲ့ပထမမိန်းမဆံုးြပီးမှ ဒီမိန်းမကိုယူတာ၊ အဲဒီလိုယူလိုက် တာေြကာင့် သားနဲ့သမီးဟာ သူ့အေဖကို လံုး၀လှည့်မြကည့်ေတာ့ဘူး ”

  “ ဒါဆိုဘာြဖစ်လို့ သူ့သားနဲ့ သူ့သမီးကို ေစာင့်ရမှာလဲအေဖရ ”

  “ ဒါကေတာ့ သူ့ဆန္ဒေပါ့ကွာ၊ ဒီေကာင်ြကီးက မှသွားလို့ ငါလည်းသူခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်ရတာေပါ့။ မိဘက သားသမီးကိုချစ်တာ သဘာ၀ြဖစ်လာတဲ့စိတ်..၊ တားဆီးလို့မရဘူး။ သားသမီးက မိဘကို ြပန်ြပီးြပုစုတာ၊ ေစာင့်ေရှာက်တာ၊ ချစ်တာကျေတာ့ သဘာ၀စိတ်မဟုတ်ဘူး။ ြမင့်ြမတ်တဲ့ လူသားေတွမှာသာ ရိှတဲ့စိတ်ကွ ”

  အဲ့ဒီေန့က ေတာင်ြမင့်သုဿာန်မှာ မီးသြဂင်္ံုလ်ပါတယ်။ အေဖဟာသူ့သူငယ်ချင်းကို မီးသြဂင်္ံုဟ်ြပီးတဲ့ အထိ ေစာင့်ြကည့်ပါတယ်။ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့သားနဲ့သမီးဟာ ငါးရက်နဲ့ ရက်လည်ချင်ပါတယ်လို့ ေြပာတယ်။ ဒါေြကာင့် အေဖဟာဆက်ြပီး ကူညီြပန်တယ်။

  ရက်လည်တဲ့ေန့က ေတာ်ေတာ်စည်ကားပါတယ်။ အသုဘရှင်ရဲ့သားနဲ့သမီးဟာ ေငွေြကးရိှသူေတွ ဆိုေတာ့ ရက်လည်ဆွမ်းမှာ ရက်ရက်စက်စက်လှူပါတယ်။ သူ့အေဖက အသက်(၇၂)နှစ်မို့လို့ သံဃာ(၇၂)ပါးကိုပင့်တယ်။ဆွမ်းကပ်တယ်၊သကင်္န်းလှူတယ်။အရပ်ထဲကလူေတွကိုရက်လည်တရားနာဖို့ ဖိတ်တယ်။ ေန့လည်စာနဲ့ ဧည့်ခံတယ်။ဒီလိုေတွ စည်စည်ကားကားြဖစ်ဖို့၊ စနစ်တကျြဖစ်ဖို့ ကျွန်ေတာ့်အေဖက အားတက်သေရာ ကူညီပါတယ်။

  ရက်လည်တဲ့ေန့မှာ ေရစက်ချြကတယ်။ ေသဆံုးသူ အေဖအတွက်အမှျေပးတယ်။ အဲ့ဒီရက်လည် ဆွမ်းသွတ် ြပီးတဲ့ညမှာ အေဖနဲ့ကျွန်ေတာ် စကားေြပာြဖစ်တယ်။

  ငါ့သား...ရက်လည်ဆွမ်းကို မင်းဘယ်လိုြမင်တုန်း ”

  ကျွန်ေတာ်ဘာမှမေြဖတတ်ပါ။ ကျွန်ေတာ်နားလည်တာမိရိုးဖလာပါပဲ။ အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း လူေသဖူးြကတယ်။ တစ်ချို့ကလည်း (၃)ရက် ၊ တချို့လည်း(၅)ရက်၊ (၇)ရက်မှာ ရက်လည်တယ်။ ေသဆံုးသူေတွအတွက် ေကာင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တယ်။ အမှျေပးတယ်။ အမှျရြပီးကျွတ်ဖို့ လွတ်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သံဃာေတာ်ေတွကိုပင့်တယ်။ကျွန်ေတာ်ကဒီေလာက်ပဲသိတာ။ကျွန်ေတာ်သိသေလာက် အေဖလည်းသိေနတာမို့ ကျွန်ေတာ်ဘာမှြပန်မေြဖတာြဖစ်ပါတယ်။

  “ ငါစဉ်းစားမိတယ်။ သားသမီးအတွက် ငါတို့မိဘေတွေသရင် သားသမီး၀တ်ငါးပါးထဲက ေမွခံထိုက်ေစဆိုတဲ့စကားနဲ့ လှူမှျေ၀ဆိုတဲ့ စကားကိုသာ လိုက်နာြကတာ။ သားသမီး၀တ်ငါးပါးထဲမှာ ကျင့်၀တ်ငါးပါးထဲမှာ ကျန်ကျင့်၀တ်သံုးပါးကို ဂရုမစိုက်ြကဘူး ”

  “ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲအေဖ ”

  “ ဒီလိုကွာ။ မိဘေတွေသမှ သိန်း(၄၀)၊(၅၀)ဖိုး အကုန်အကျခံြပီး ရက်လည်ဆွမ်းလုပ်တာထက် မိဘေတွမေသခင်သူတို့စားချင်တာေကျွးဖို့၊သူတို့၀တ်ချင်တာ၀တ်ဖို့ ၊ သူတို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ကပိုြပီး အေရးမြကီးဘူးလား။ အခုေတာ့ကွာ....”

  “ ဒါဆိုရင် အေဖရယ်။ မိဘေတွေသမှ အမှျအတန်းေ၀တာထက်ေကာင်းတာရိှေသးလို့လား အေဖရယ် ”

  “ ေကျွးေမွးမြပတ်ဆိုတဲ့ သားသမီး၀တ်(၅)ပါးထဲက ပထမတာ၀န်ကို မေကျပွန်တဲ့ သားသမီးက အများြကီးပါ ကွာ။ ငါတို့မိဘေတွ သာသမီးမြကိုက်တာ တစ်ခုေလာက်လုပ်မိရံုနဲ့ ပံုြကီးချဲ့ြပီး ပစ်ထားြကတဲ့သားသမီးက များတာ ပါ။ မိဘေတွေသမှ အမှျေ၀တာထက် မိဘေတွမေသခင် ကျန်တဲ့သားသမီး၀တ်သံုးပါးကို လိုက်နာသင့်တယ်။ အခုေတာ့ မိဘေတွေသမှ ရက်လည်ဆွမ်းကို ြကီးြကီးကျယ်ကျယ်ေဆာင်ရွက်ေပးရံုးနဲ့ သားသမီးတာ၀န်ေကျြပီလို့ ထင်ြကတယ်။ မေသခင်မှာ ေကျွးတာကပိုေကာင်းတာေပါ့။ ေသြပီးမှေတာ့ ကိုယ်မိဘေလာက် ကိုယ့်ေပါ် မေစာင့်ေရှာက်တဲ့၊ ကိုယ်ကိုမြပုစုခဲ့တဲ့ တြခားလူေတွကို ေငွကုန်ေြကးကျခံြပီးေကျွးတာ အဓိပါယ်မဲ့ေနသလို အေဖ ခံစားရတယ်ကွာ။ တကယ်ေတာ့ ကိုယ့်အေပါ်ကို အသက်နဲ့ရင်းြပီးချစ်ခဲ့တဲ့၊ ေစာင့်ေရှာက်ခဲ့တဲ့မိဘကို ေကျွးသင့်တာကွ ”

  အေဖ့စကားဟာ အဓိပါယ်ေတွရိှပါတယ်။ မိဘကိုအသက်ရှင်ေနတုန်းမှာ ေကျွးေမွးြခင်းလည်းမရိှ၊ ေစာင့်ေရှာက်ြခင်းလည်းမရိှ၊ မိဘေသမှ မိဘပိုင်ဆိုင်တာေတွကို အေမွခွဲဖို့ ရင်ထဲမှာေသာကမီးေတွ မျက်နှာမှာက မျက်ရည်ေတွနဲ့ မေြပမလည်ြဖစ်ေနြကတဲ့ ေမာင်နှမေတွအများြကီးပါ။ ေမွခံထိုက်ေစဆိုတဲ့စကားကို တိတိကျကျ လိုက်နာြပီး ေကျွးေမွးမြပတ်၊ ေဆာင်ရွက်စီမံနဲ့ ေစာင့်ေလမျိုးနွယ်ကို ေမ့ေနြကတဲ့သားသမီးေတွက အများစုပါ။ ေမွခံထိုက်ေစနဲ့ လှူမှျေ၀ကိုေတာ့ လိုက်နာြကတယ်။

  အေဖေြပာတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ေြပာပါရေစ။

  “ ငါ့သား..........

  သားသမီးေတွဟာမိဘေသရင် မိဘေတွကို ေြမြကီးထဲ ြမှုပ်ပစ်လိုက်ြကတယ်။ မီးရိှု့ပစ်လိုက်ြကတယ်။ သားသမီးေတွသာငါတို့ထက် အရင်ေသခဲ့ရင် သားသမီးကို ငါတို့ ေြမြကီးထဲြမှုပ်မပစ်ဘူး။ ရင်ဘတ်ထဲက အသည်း နှလံုးထဲမှာ ြမှုပ်နှံထားြကတာ ”

  သား ၊ သမီးေတွ ေတွးဆ ဆင်ြခင်ြကည့်ြကဖို့ပါ။

  ၃-၁၁-၂၀၀၇

  ၁၂း၀၀(PM)

  0 comments:

  Post a Comment

  ကဗျာဆရာ
  အသြပာနတ္တိ
  ေဈးထဲမှာ မုန့်လုပ်ေရာင်း
  ၀မ်းေကျာင်းေန၏.......။
  လင်းဦး(စိတ်ပညာ)


  Twitter

   
  Copyright (c) 2010 Myanmar Blogger byLin Oo